Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1883

AANLEG van WATERLEIDING I§§3 ZoDdag 2 Seirtember N 2969 GOUDSCHE COURANT NieuivS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken m VOllENHOVEBI S STOIIT onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOR TiL VAN GENEESKUNDIGEIV 4A1I BEVOLEN wegens rgkdom aan extract d i voedende bestauddeelen tegenover gering ge halte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook veer kinderen een uitnemend versterkende drank De nu reeds gevestigfde runstige reputatie levert het beste bewUs dut boven genoemde blersoort geschikt is om het buitenlandsche fabrieliaat te vervaofen lïfiiiiMifrajiSifflunEi j5lIjIE3 Ja concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prgs Piïncesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten Bordeaux AzdO KruidenBzijn Dragon eo Wyn AzUn in onderscheidene prgzen Eierbrouwerij en Azijnmakerij DE QEÜllOONBE AMSTERDAIH DORDRECHT ZATERDAG 1 SEPTEMBER is het 50 jaren dat het BEGRAFENIS FONDS onder de zinspreak Tot Nut van t Algemeen gevestigd te ê Hoge onder de Directie der WelEd fleoten W J VAN ZANTEN JUT en J H F L COMTE hestaan heeft waarvan de Agent der Afdeeling Gouda is G H KOKTE en de Bodes G SOETER en W CARRIÈRE Generale sterkte is 171 239 Leden ReserveFonds ƒ 732 200 AANEONDiama BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Bergambacht maken bg deze bekend dat ingevolge machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland de hnisweg bovenberg onder Bergambacht aan den huisweg bg de kadgk driesprong en aan den bergweg voor de passage met r tnig en vee zal AFGESLOTEN Zfln gedurende 4 dagen den 3 4 5 en 6 September aanstaande zullende gedurende de afsluiting de rgtuigen en vee hun weg moetëb nemen over den kadgk en den bergweg Bergambacht den 25 Augustus 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester P J SMITS De Secretaris P VAN WIJNGAARDEN L S BEEENDMAEIITG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zevenhuizen maken bekend dat op de EER US welke aldaar zal gehouden worden van den 4 tot en met den 7 SEPTEMBER a s alleen die Kramen Tenten en Uitstallingen znllen worden toegelaten waarvan de Houder en bgbehoorend Personeel een sehri telijie verklaring overleggen van de Besturen der Gemeenten alwaar zg de vier voorafgaande weken vertoefden dat aldaar bij hnnne aankomst en gedurende hun verblflf geen besmettelijke ziekte epidemisch is voorgekomen Zevenhuizen 25 Augustus 1883 Burgemeester eu Wethouders van Zevenhuizen De Burgemeester STOOP De Secretaris P ELSHOÜT Er worden EENIGE HEEREN gevraagd om tegen EEN GULDEN per middag te Adres Café tTIVOLI Openbare Verkoopino TJS OOVDA op MAANDAG 17 SEPTEMBER fl Mn 1883 s morgens 11 ure in het Schaak bord op den Kleiweg aldaar van Een flink voor weinige jaren goed opgeknapt met TVIN Open Grond BERGPLAATS en EBVE gelegen aan den Groeneweg te Gouda geteekend L 139 groot 1 a 29 cent kadaster sectie C nummers 1171 en 1897 met recht van uilgang door de auaa C 1700 Verhuurd bg de week a ƒ 2 50 per week Aanvaarding direct bg de toewgzing Betealdag 18 October 1883 fiadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen EEN MOOI Te bevragen SPOOBSTRAAT B No 20 Men VRAAGT een ONGEMEUBILBEBDE Eim OF mm met ruim uitzicht Adres met franco brieven motto Kaueb aan den Boekhandel van A KOK CoHP te Gouda Men VERLANGT zoo spoedig mogelgk een nette Derde of Liimezimeid grondig knnnende Linnenstoppen Mazen en Strgken Van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven onder letter Lf aan den Onden en Nieuwen Boekhandel van J H DUNK Hang 31 Rotterdam O P E N B a¥Ë AAITBESTEDHTG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 5 SEPTEMBER 1883 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN Het leveren en maken van 365 If drie lionderd vijf en vijftig vierIcante Meter gecreosoteerd dennen houten bestrating De monsters der houtblokken zgn aan de StadsTimmerwerf te bezichtigen Het Bestek is a ƒ 0 50 ter Secretarie en aan de Stads Timmerwerf verkrggbaar De Bestekkeu en Voorwaarden liggen dagelgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De Inschrgvings Biljetten op zegel geschreven geteekend eu gesloten moeten den 4 September 1883 uiterlgk des namiddags ten 5 nre op gezegde Secretarie ingeleverd zgn VALE Boekboudeo Handelsrekeoen Nog enkele uren beschikbaar Aanmeldt zoo mogelgk vóór 1 SEPTEMBER De ondergeteekende wenscht een cursus ia het Boekhouden te openen met het oog op de door de Vereeniging Mercnrios teSotterdem uitgeschreven examens Zg die daaraan wenschen deel te nemen gelieven zich zoo spoedig mogelgk voorloopig aan te melden ten einde in een nader te honden bgeenkomst plaati tgd en voorwaarden te bespreken F J BOER Oosthaven B 73a Leeraar U 0 TE HUUR GEVRAAGD een Werkplaats naast of in een gelegenheid waar geregeld alle dag met stoom wordt gewerkt om gebruik te kunnen maken van een drgfriem Adres met franco brieven onder letter W F aan den Boekhandel van A KOK CoMr te Gouda RIJK8 ZËGEL8 alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRII KJIIAIV EEEIUE 2IEETEN worden radicaal genezen door mgne methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de ziekte Dr BËLA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen Snelpersdruk van Brinkkan te Gouda Uiddelb Onderwijs voor Meisjes i lU Om de mogelgkheid te bewgzen dat hier ter stede eene school werd ingericht volgens de begin elen in onze vorige artikelen neergelegd znllen wg ons niet begeven in uitvoerige berekeningen Wg verwgzen wat de financieele zgde van het vraagstuk betreft naar de gegevens indertgd door den heer A A G van Iterson verzameld en bg zgn adres overgelegd In § 3 van zgne memorie gaf de heer van Iterson als totaal bedrag der kosten voor een middelbare schoo van 5j c eene som van 12 400 welk bedrag overeenkomt met de som die de overleden inspecteor dr Stegn Parvé aU norm aangeeft in zgn uitnemend artikel over dit on derwerp voorkomende in de Economist van 1870 ƒ 12 000 De heer van I voegde hierbg de renten van de som benoodigd voor het verboQweu der bestaande school en rekenende op een rgkssubaidie ten bedrage van ƒ 3000 kwam hg na aftrek der schoolgelden en het tegenwoordig tekort op de meisjesschool tot de conclusie dat de reorganisatie in den door ons gewenschten zin 5900 aan netto uitgaven meer cou kosten dan thans Deze berekening is dunkt ons in hoofdzaak juist Misschien is er gerekend op een te groot aan tal leerlingen maar daar staat tegenovei da het wel mogelgk zon zgn van de Regeering een hooger subsidie te bedingen dan 3000 Wg mogen dus veilig aannemen dat met ƒ 6000 par jaar in ronde som voldaan kan worden in de hier tor stede bestaande behoefte aan middelbaar onderwas voor meisjes Naar onze meening nu is eene vermeerdering der uitgaven met die som niet boven de drai kracht onzer gemeente Op eene begrooting van 3 ton kan men met eenigen goeden wü gemakkelgk dat bedrag vinden En al vare dit moeielgk de zaak is wel eenig hoofdbrekens waard Bet is alleen de vraag Wil i en de zaak ernstig wil men op andere materieele behoeften iets bezuinigen om mede te werken tot de voorziening in dat groote volksbelang Als men bg het opmaken der begrooting gaat zitten met den emstigen wil ƒ 6000 te vinden voor een meisjesschool dan is er op een budget van 3 t ton zonder bezwaar een middel te vinden om aan dien wensch te voldoen Maar als men de zaak niet wil of er lauw jegens gestemd is zoodat andere belangen in den geest van den ontwerper den voorrang hebben dan is er zeer gemakkelgk een dooddoener te vinden in de verzekering Hoogst se wenscht is uw streven maar er is geen geld voOr Aan dien emstigen wil aan die belangstelling voor de zaak heeft het tot dusver ontbroken bg het schooltoezicht en bg het gemeentebestnur Blgkbaar waren deze niet overtuigd van het hooge nut der zaak en hebben zich niet ernstig er aan laten gelegen liggen De Commissie voor lager onderwgs was bepaald tegen de reorganisatie ons is zelfs verhaald dat de vorige Voorzitter dier Commissie steeds zgn niterste best deed om bg voordrachten voor vacaturen voorstanders van midd ond voor meisjes uit de Commissie te weren Van de Commissie voor midd ondervrgs heeft men niet dien gver gezien welke het belang der zaak had mogen doen verwachten terwgl het gemeentebestuur dat de koorden der beurs in handen heeft voor de kosten is teruggedeinsd ook al volgens onze meening omdat de belangstelling te flauw was Elkeen weet dat er gemakkelgk bezwaren te vinden zgn als men eene zaak niet wil maar dat de moeilgk heden als van zelf verdwgnen als men harte i Igk de otstuidkoming Wenscht Intusschen is in het tgdsverloop van tien jaren het personeel èn der betrokken schoolcommissiën ên van het gemeentebestuur genoeg veranderd om U mogen verwachten dat een verlichter geest thans in den boezem dier colleges heersch Het komt ons daarom wenschelgk voor dat belanghebbende en belangstellende ingezetenen zich nogmaals de zaak aantrekken en pogingen doen om eene school van m o te verkrggen Ten slotte wgzen wg nog daarop dat het billgk is dat de beschaafiie middelstand die het grootete deel der belaatingen betaalt voor zgn kinderen de gelegenheid vinde om ze onderwgs te doen geven naar den eisch destgds Het gaat niet aan om de middelklasse met een non possumu af te schepen omdat de wet niet met gzeren hand het gemeentebestuur dwingt Onzes inziens is het gemeentebestuur niet verantwoord vóór ten minato één compleet stel scholen voor meisjes zoowel als jongens zgn deuren openzet om leerlin en te ontvangen Wg veroorloven ons iuerbg nog te voegen een aanhaling uit een artikel der Qoudsche Courant van 29 September 1875 van de hand des heeren fl W F Bonte Een gemeentebestuur waaraan de wetten ten onzent de zorg voor het volksonderwgs grootendeels hebben opgedrag n behoort bg het beantwoorden van deze vraèg zich op een ruim standpunt te plaatsen Dit heeft wel zgn bezwaren want uit den aard der zaak reiken de gewone zaksn welk t ója beheer n onderworpen niet verdw dan de poorten der stad of den rook harer achoorsteenen Maar onderwpt is een belang van de gansche maatschappg en bg bet behartigen van de geestelgke belangen der jeugd treedt het gemeentebestuur ni in de eer plaats op voor het enge gebied dat aan zgn zorgen is toevertrouwd De onderwgzer zaait met volle handen I zgn lessen in de hoofden en harten zgner leerlingen Veel valt in on vruchtbaren steengrond en vervliegt op den adem des winds Maar hier en daar valt een korrel in goede vruchlr bare aarde en draagt vrucht niet alleen in de individuen waarin big zgn zaad strooide maar ook in volgende geslachten die het op hunne beurt wederbrengen aan die na hen komeib Wie berekent zoo het nut van het onderwgs Dat moge een gemeentebestuur bedenken als zg eene quaestie als deze te beslissen heeft Reken dat een midd school voor meisjesjaarIgks maar vgf goed ontwikkelde vrouwen aflevert aan de maatschappg Die vrouwen gaan telken jare winst doen met het kapitaal dat zg aan de school hebben verworven Zg worden waardige gezellinnen van haar echtgenooten die in haar omgang nienwe irischbeid en veerkracht opdoen om te arbeiden zg worden moeders van zonen en dochteren op wie zg een beslissenden invloed ten goede kunnen uitoefenen zg doen in alle gevallen ten bate der maatechappg winst met de kennis die zg aan de school te danken hebben Wie kan berekenen hoeveel nut er ik zeg niet in de gemeente maar in de maatschappij gesticht wordt I met deze ƒ 6000 sjaarsW BINNENLAND GOUDA 1 September 1883 VERGADBRING van ben GEMEENTERAAD Dinidsg den 4 September 1883 des namiddtgs ten 1 ure AsD de orde BeeedigiDg der nieuw gekoiea Budsledeo De Rel eniiig D der geiabsidieerde lo atetliDgen van Weldadigheid dieast 1882 Het adres tan J de Bruin houdende verzoek om verlenging lijner haar van het stukje grond aan de Kruidenieratraat Sedert korten tijd maakt onze afgevaardigde ter StatenGeneraal de Heer Jhr Mr K A Godin de Beanfort deel uit van den Eaad van Commissarissen der IJaelStoomtramweg Maatschappij Oiaterenarond ten ongeveer half acht ore is in de rivier de Oonire nab deze gemeente een praam van 78 ton volgeladen met grint door ten stoomboot der Maatschappij de Volharding aangefaren en gezonken De schipper en zijn gezin iqn gelnkkig gered hoewel dit bij de kinderen die reeds te bed waren mei moeite gepaard ging De passage in de Gonwe is gestremd Zeker persoon K werd heden morgen op de Gonfte door een paard en wagen omvergerulen en zon zeker overreden zgn lOo niet zekere van Vliet de tegenwoordigheid van geest had gehad hem oumiddelijk terng te trekken Hij kwam na met den schrik mj Voor de pacht der buffetten enz in het Vereenigingsgebeaw alhier is bij her verpaehling slechte 1 inachrijvingsbiljet ingekomen van den Heer J P Waltz alhier voor 250 per jaar aan wien door het Beatnor de pacht voor drie jaren is gegund Gedeputeerde Staten van Znid HoIIand hebben bekrachtigd het bealait van den Baad der gemeente Waddingsveen tot toelating van den heer J A Van de Werve als raaddid De heeren W Brandsma en J Van der Wissel hebben tegen beden eenige ingezetenen van Capeile en Krimpen a d Use ter vergadering opgeroepen om te beraadslagen over het in de vaart brengen van eene nieuwe stoomboot naar Botterdam Dinadagavond had te Ondewater een raadsvergadering plaato De rekening over 1882 werd goedgekeurd Op het verzoek van den h er K A van der Garden te Gouda om concessie tot het aanleggen van een stoomtramweg uit Ondewater naar bet station der Nederl Bynspoorwegmaatschappij is in beginsel besloten aan den adreaiant die conoessie te verleenen het dage bestaur zal met den heer van der Garden nader over de voorwaarden en bepalingen in onderhandeling treden I 0 begrooting over bet jaar 1884 is aangeboden t bedraagt in ontvangst ƒ 27717 56 in aitgaaf ƒ 27717 11 en sluit dus met een voordeelig saldo van ƒ 0 44 Bij de Dinsdag 11 plaats gehad hebbende stemming voor een hoofdingeland plaatsvervanger in de Krimpenerwaard in de plaats van den heer N Zyderlaan tot heemraad benoemd is gekozen de heer Jan Verburg Jz te Stolwyk De rekening van het Uoogheemraadaohap Krimpenerwaard dienstjaar 18 u welke op 18 Seipt s 8 zal behandeld worden bedraagt ƒ 880S6 64 in ontvangst en ƒ 87477 63 in aitgaaf Batig slot ƒ 588 6 Nadat het heiwerk voor de brug over den Uael te Haastrecht too goed als voltooid was kwam de ingenieur van de waterstaat dit in oogenachonw nemen Alles werd afgekeurd daar de brug te laag kwam te liggen Volgens het gevoelen van dien ingenieur moet de brng ± 76 c M hooger komen Door de IJsel atoomtramwegmaatschappij zijn na eenige maatregelen ontworpen en naar den Minister van Waterstaat ter goedkeuring opgezonden om de brug op die hoogte te brengen Ook hier ter stede werd met groot genoegen de tijding vernomen dat de Noordpool expeditie te I Vardoe aangekomen was en alles aan boord wel waa I Na het eerste telegram heeft de heer Volck nog I de volgende telegrammen verzonden i