Goudsche Courant, zondag 2 september 1883

f VolgtDB telegram Tan den geunt te St Fetersborg ia da ai tiM io de Karaiee acbtergeblefen De ooDsal te Hammerfeat seint dat de Far ia rergaau en dat de leden der expeditie feilig tqn teruggekomen met bet stoomsobip Nerdmtl öld een Tao de drie sehepec die bniten de Mlida en Oeorgey ia opdracbt hadden om op bon tocbt oit te kykeo aaar de expeditie Pe expeditie werd aan boord genomen door de Zowte kapt Dallmann De XoaiM lag 26 dagen io de Kara ue tonder naar Siberië te knnneu komen Zji brak bewesten de Jugor straat bare schroefas en loa door de üordtntijöld naar Hammerfeat orden gesleept Deie deed Vardoe aan om t dingen te ontvangen Namena Prof Buys Ballot bedank ik roor de vele blqkeo Tan sympathie b deze gelegenheid ontTangen B j het Departement ran Marine is ontTangen het oaTolgende telegram gedateerd Vardoe 3Ö Ang Nederlaudsohe poolexpeditie op weg naar Noorwegen alles wel luitenanl ter zet Lamix Maakten wq in een rorig nr reeds melding ran het te Berg Ambaoht gerieide feest fan den keer J G Bettink thans nog het Tolgende betr den laatsten feestdag die van Zaterdag Toen kwamen de onderwijeers uit het arrondissement Gonda met bannen Schoolopziener aan het hoofd de onderwyzers der normaallessen met hunne dames tal van notabelen uit Berg Ambacht eveneens met hunne dames s avonds te 6 uren bijeen om ia dea rechten zin des woords ook feeit te vieren I fiy monde vaa den Schoolopziener dr D Terpstra werd den jnbilaris namens de onderw terarereeniging in bet arrondiisement een stel prachtige stoelen aangeboden en de onderwaters der normaallessen voegden er een siarlqke spiegel bij Hierdoor werd het zoo straks bedoelde ameublement ia ééa woord volkomen gecompleteerd Dat het ook op dien Zaterdagavond recht gezellig toeging door voordrachten liederen en toaaten die een geregeld kruisvuur onderhielden eo b een welvoorzieoe tafel de uren deden voorbü vliegen dat het een gelukkig slot was de kroon zettende op zooveel goeds ter waardeering vaa meester Bettink bewezen wie zal het betw feleo I Geen wonder dan ook dat de dansende reien lelfs den Zondag morgen tagea gloren toen zg recht voldaan scheidden en huiswaarts keerden In afwachting dat zich een bigzoodere commissie zal gevormd hebben a door Burgemeeaier es Wethouders van dea Haag aangekondigd dat z j bereid zijn giften in ontvangst te nemen tot leniging vaa de ramp die WettJava heeft getroffen Gisterenavond ongereer 7 uur moesten de bezoekers dia nog in het Aquarium te Amsterdam waren de vlucht nemen wilden z geen kennis maken met het cleaect der daarin levende vischsoorten Eten te voren bad men een hevige knal gehoord het gevolg van t sprini en van een der groote ruiten eener afdeeling Toen er eenmaal eeo barst was kwam er een tweede en daarna vloog het water door t gebouw alsof er een overstrooming plaats had De bedienden hadden druk werk het benedeoge bouw van het water ie ontlasten Ëea der bezoekers meende opgemerkt te hebben dat in den ruit met een diamant gesneden was Een Donderdag bij het Departement van koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van NederlandschIudie bevat het volgende bericht Op 2f dezer had er eene hevige uitbarsting plaats op Krakatau met een aschregec die een groot deel van NoordBantam heeft verwoest Voedingimiddeleo zgn vernield en de bevolking verlaat in wanhoop het land Den 27 en des morgens hevige vloedgolf op enkele plaataen dertig meter in den omtrek van Anjer ca Tjiricgin twaalf meter hoog De kuststreek van Merak tot Tjiringin is verwoest Anjer Merak en Tjirlgin met alle Gouvernemeotagebouwen verzwolgen De vuurtoren op het vierde punt Java en Vlakkehoek Sumatra zijn vernield vgf Bnropeesche en verscheidene inlaudtohe ambtenaren van Anjer en Tjiringin worden vermitt Het vaarwater in Straat Soenda is geheel gewgiigd Krakatan is ingestort Waar vroeger de top was staat thans water terwgl zestien vulkanische ophefSagen tussebeu Krakatan en Sibezie tachtbaar zgn Waarschuwingen voor zeevarenden zgn naar Suiat Aden Melbourne en Hongkong geseind De geheele omvang der ramp is nog niet bekend Benter ontving gisteren namiddag ten vier ure uit Batavia bet volgende bericht Tasachen de plek waar Krakatao zich verhief en het eiland Sebessi zgn jcstien niejiwe valkanen verrezen In den volkaan Soengepau hebben zich vgf kraters geopend Een gedeelte an de residentie Bantam is in eene aschwpestgn verkeerd Het vee is zonder weiden en de bevolking is wanhopig Men begint de Igken op e sporen In het distriet Tanara heeft men er 704 gevonden in Serang 40 en in bet dorp Krainat SCO Ueerendeels Gkineezen Benter ontving Vrgdag middag ten S i mr het Tolgende bericlft uit Bataria Er is geen aieuws Tan den kant van Sumatra De verwoesting van Telok Betoug werd door den gezagvoerder vati het stoomschip Gmvernear gmeraal LoudoH bericbt i Deze stoomde met allen spoed naar Anjer ten einde daar te waareohuWen doch hg vond ook die plaata reeds Terwoest Zijn schip was oTerdekt mei eene asohlaag ter dikte van 18 duim Massa s pninste n ter dikte van zeven oet dreven op de ui Men raamt het aantal slachtoffers in het district Tjiringin op 10 000 Volgens eenige ramingen Izou het totaal der ongekomenen ten gevolge vaii de uitbarsting 30 000 bedragen De logeinenthonder D te Capelle s d IJsel werd 11 Woensdag de dupe van een sluwen oplichter Een welgeklecd heer vervoegde zich te zijnen huize met verzoe om logies Nadat daaromtrent een aoooord was gemai kt en den onbekende eene kamer aangewezen vroeg deze of er in de buurt een rgtnig waa te bel omen pm zgn koffera uit Botterdam te halen Het rijtuig iferd besteld kwam voor èn gast en logemeatboddcr stepten daar beiden in om naar Rotterdam te rijden Onderweg verzon de vreemdeling dat hij iets op lijne garner bg den logementbonder had laten liggenj dat hg noodig had en dat hg zelf moest halen Hg klapte er uit en liet den koetsier en logementhoa er even wachten In het logement gekomen zeide hg tot de vrouw des huizes dat haar man hem had opgedragen haar te vragen om 30 Die ƒ 30 leerden hem ter band gesteld en in het bezit daarvan zijnde keerde hg in allergl naar het rgtnig terug Onder prettigen kout reed men nu naar de Botersloot te Botterdam waar volgens t o zeggen in eei zeker hnis zgn koffers waren D r waren de kofers echter nog niet gearriveerd doch bg zou ze onmiddellgk daar laten bezorgen en verzocht dua den logemeutltoudef even te wachten Hij zon dadelijk terugkomen De man moet echter nog altgd terugkomen ende 80 ook In den namiddag van Donderdag is door een onbekend persoon waartohynlgk denzelfden waarvan in bovengenoemd Inricht bnralte is oplichterg gepleegdten hnize Tan W I genmt lierbergier te IJselmonde VoorgcTende I als op übler bg het Staatatpoor belast te tgn mijt dn I aao eg van een telefoon aan het atation Baiendreobt h eft hij een wagen afgehuurd om ma erieel f ia het atation af te halen en tevens de dpohler dei hifizes 15 afhandig gemaakt Toorwendenda c t baar Tader daartoe last had gcgcTen Daarop is hg vertrokkenl zonder verder iets van zich te doen boi ren Hg gaf voor te Utreoht te wonen is vermoMelijk 24 bf 25 jaar oud heeft een gezond voorkomein dofikeriJruiu haar en knevel en draagt een lorgnet Hg w u gekleed met bruin geruite jas broek en vest zwarten phsntasiehoed eo schoenen met strikken i J Op geheimzinnige Wgze rerd sedert eenigen tqd chocolade gestolen van een fabrikant in dat artikelop de Zeedgk Ie Amsterdam de diefstallen hadden plaata io de werkplaats i otder den wiul el gelegen waarom de winkelier besloot de politie met een enander in kennis te stelleln Twee agenten verborgenzich jl Donderdag avouq i i het gedeelte dat aanden O Z Achterburgwal kreiist Niet lang hadden zg fdaar vertoefd toen twee jongens zich op eene vuilnisschuit begaven van wal staken en bg de werkplaUs aanlegden Door een haak door eene rilit die bu een der vorige diefstallen gebrokeU w4i te steken werd eene kist met chocolade gevuld naar het raam getrokken toen de arm door de gebroken ruit gestoken de hand uitgeatrekt urn zooali menigmlal had plaata gehad een greep in de chocolade te doen De politiemannen hadde i genoeg gezien Zg verlieten hunne icbnilplaatt en iet was hun nist moeicigk de beide knapen te arreatfer u en naar het bureauover te brengen Daar be ceuden zg ook de vorige diefstallen te hebben gepleegd In geielschap van twee hunner kameraden Tegen de vier deugnieten werd procesverbaal gemaakt 1 G f N 1 Laatstleden Maandag gingjui Hagen een goederen trein naar Brugge Vier zi aa beladen kolenwagens van dien trein raakten onderitreg los kwamen in pglsnelle vaart langs den afglloUenden weg naar Hagen terug vlogen dwars dtipr het stationsgebouw heen en bleven vódr den hOard in de keuken staan doordien de voorste wagen zioh aldaar in den grond vastboorde En dit alles gebeurde zonder dat er iemand eenig letsel bekwam Het personeel in ds keuken bad de wagens eisn aankomen en was naar buiten gevlucht Gelnkkig want anders waren allen verpletterd geworden Het gebouw tiet er verschrikkcigk uit Muren ramen deuren meubelen verbrgzelde wagens niteengespatte hoepen steenkolen eoi alles ligt door en in elkaar De telepbonie is eene belangrgke schrede voornitgekomen De hinderpalen die het voeren van een gesprek opgrooteu afstand belemmerden zgn wegge nomen Tussohen Brussel en Parijs een afstand van zestig kilometer kannen twee personen met elkander spreken en elkander leer goed verstaan Het geluid wordt overgebracht door de gewone draden met toevoeging van een door de beeren Van Bgsielberghe nit gevonden toeatel De afdeeling Zekerheidstelling voor ambtenaren en beambten der vereeniging Eigen Hulp op den II Juli 1883 te s Gravenhage tot stand gekomen bezit nu Io Het waarborgfonds rolteekend tot een bedrag vaa 50 000 waervaa 20 pCt is gestort dal is belegd in soliede effecten die in bewaring liggen bg de Nederlandsohe Bank 2o Ds reservekas waarvoor op het grootboek 2i pOt is geplaatst ƒ 10 700 nomin 3o Een kapitaal ingeschreven op bet grootboek der t s pCt Nat Schuld groot ƒ 722 600 nominaal Van dit laatate kapitaal is ten behoeve van ambtenaren voor borgitelling verbonden 621 600 oomin Er zgn wederom aanTragen om borgstelling ingekomen zoodat het te voortÏM ia dal het voorhanden kapitaal weldra zal zgn verbonden waarna dan ook waarscbgnlgk dit jaar eene vergrooting vu het kapitaal noodig zal zijn De obligatiën worden uitgegeven ia verhonding der aanvragen om borgstelling en tgn verdeeld in stukken Tan 1000 500 n 100 rentende 41 1 pCt betaalbaar feu kantore van de afdeeling te sGravenhage en van de heeren Lamaiton ea Bouwer en Co te Amsterdam De groote zaal van bet Verkooplokaal Jriucsü te Amaterdam was Donderdag ingericht tot de ontTangst der vrgdenken uit alle natiën door bet ophangen Tan Moltalni s met bloemen bekranst portret beneTcns tsu schilden met de namen van Diderot Lessing Uaeokel Darwin Moloschott Lucretius Voltaire Spinoza en Giordano Bruno Te half drie traden de leiders der vergadering binnen terwgl pianospel zich hooren Itct OngevMTf 80 personen waren aanwezig Nadat de heer P C F Frowein nit Goes de vergadering geopend verklaard had hisld de hec Morin uit Pargs eene toespraak in het Fransch en daarna de beer S £ W Boorda van Eysinga uit Clarcnt eene in het Nederlandsch Het ontwerp dezer redevoeringen was de biatoriMhe bevestiging van Cooites stelling alleen een leer zouder bochten geeft een leven tonder bochten Op gronddier uitspraak wekte laatstgenoemde spreker de aanwezigen op om hel niet bg woorden of gesofariilen Ie laten maar door offervaardigheid en inspanning de gorde sak der vrge gedachte te bevorderen Hoe veel aan de overeenstemming ttisscheo leer enleven bg de mensohen steeds ontbroken beeft toonde spreker uit de geschiedenis aen en lelde daar legeo over de voorbeden van groote mannen ea vrouwen uit alle tgden en volkeu Socrates Jetus Paulus de slotvcogdes van Laroche Gnyon Jeanne D Are de dertienjarige Biala hoofd eener bende jeugdige vrgbuiters onder de Fransohe republiek in 1793 en de heiden der Fransche omwenteling daar tegenover staat halfslachtigheid op eigenbaat gegrond welke licb vooral ook in de Nederlandsohe toloniale politiek openbaart tegen dat monsters van den leugen heeft Multatnii den ttrjjd aanvaard en tot hel volgen ook van zijn voorbeeld wekte spreker zgn hoorders op De Voorzitter bekrachtigde deze toespraak die met toejuichingen ontvangen werd met eene opwekking om den Nederlandsehen naam tgn ouden luister terug te doen krijgen en niet langer te leren op een roem die ouder den grond zit Hg bedaukl daarna in het Fransch de aanwezige vreemden voor de aandacht waarmede zg een rede in onze taal bodden aangehoord Op deze eerste vergadering kon zulks niet vermeden worden maar den volgeuden avond zouden de heeren Bradlaugh en Bücbner ieder in eene wereldtaal het woord voeren De vergadering ging daarna onder pianospel uiteen Onder de leiders op de tribune merkte men de heeren Bradlaagfa Bücbner Scblegel Moris en miss Annie Besant op ook mej Ëlise Haighton had als lid van het bestuur der vereeniging dt Dagermd daar plaats genomen Verder de beeren Domein Nieuwenhuis uit den Haag dr Muller Van der Voo Fontein en andere bekende Nederlandsohe vrijdenkers Ook onder hei pnbl ek waren enkele dames tt keer 8 Van Houten heeft met de uitgave een begin gemaakt van staatkondige brieven die op ongeregelde tgden zullen versohgnen en ten doel beb Mn de onderwerpen van den dag te gespreken De bedoeling is blgkbaor door middel van kleinepoplilaire geschriften elk nommer zal 8 a 12 blz groól zijn propaganda te maken voor zijn denkbeelden Door het Statistiek Bureau te Washington zgn uiterst belangrgke tabellen openbaar gemaakt omtrent de immigratie in de Vereenigde Suten Daaruit bigkt o a dat wel ia waar het aantal landverhaizers VBU 1 Juli 1882 lot 30 Juni 1883 a angekomen geringer is dan in de belde daaraan voorafgaande jaren maar toch in vergelgking met alle andere het cgfer 6t9 114 is gestegen In de laatste 4 jsren hebben zich twee en ren half millioen Treemdelingen in de Vereen Staten gevestigd Gaat de laodverhaiting op deze schaal door dan zonde door baar alleen bg het einde onzer eeuw de bevolking met ongeveer tien millioen zgn aangegroeid I Terwgl het geheele aantal zielen in Juni jl geschat werd op 56 milioen rgsi van telf de vraag of eene 100 onttaggelqke uitbreiding mogelijk blgft met bet oog op de beschikbare ruimte Maar daarop ligt bet antwoord klaar wanneer men een enkelen blik sisat op de oyfers die aanwgzen hoeveel landergen jaarlijks van wege de Begeering in de verschillende dellen met name Dakota Mineiola Wisconsin Nebraska en Kansas ter bebouwing worden uitgegeven Millioenen acrea werden daardoor aan hun woesten itaat ontrukt millioenen liggen nog te wachten Dat de uitbarsting op het eiland Krakatoa iu straat Snoda zoo hevig in de gevolgen is geweest kan niet bevreemden als men weet dat het eiland ala l ware den knoop vormde van de vulkanische keten die zich van Sumatra over Java uitstiekt Het eiland Java bevat misschien meer valkanen dan eenige land streek van gelgke uitgestrektheid op het aardoppervlak Dr Jnnghnhn telde een twaalftal jaren geleden onder de bergen van Java niet minder dan 45 valkanen waaronder 28 die nog voortdurend of intermiteerend werkzaam waren De vreeselgkste uitbarsting op het eiland had nn ongeveer een eeuw geleden plaats Drie bergen barstten toen egelgkertijd uit waarvan er twee meer dan 360 mglen van elkaar gelegen waren met ui van vulkanen er tusschen die toen niet werkten Bg de gelegenheid werd de hoogste berg de Papandayang 7000 voet hoog letterlijk weggeblazen en met die maasa verdwenen veertig deaaa s zoo letaal nit den omtrek dat bet waa alaof de graad xieb geopend had en alles had venwolgen Op de plek waar de valkaan had gestaan bad zich een holte in den bodem gevormd over eeo uitgestrektheid van ongeveer 90 vierk mglen De vulkanische nilbantingen van de Etna en de Vesuvius en de aardbevingen die nu en dan in Europa gevoeld worden zijn maar kinderspel vergeleken met de bouleversementen die ven tgd tot tgd de eilanden van den Indiscben Archipel tot aan Japan teisteren Wanneer er ooit tonder overdrgviug sprake is geweest van een samenspanning der elementen dan leker bg tnlk een catastrophe want aan de verschrikkingen van vaar en lava stikdonkere duisternis regen van uch en steenen inwendig gerommel en trillingen van de aardkont paan zich dan de vree selgke verwoesting van een hoogen vloed die de tamp baar toppunt doet bereiken Van dien aard cbgut de verwoesting op West Java U tgn geweest waarvan de telegraaf ons de eerste berichten bracht Dure postzegels zgn onlangs door baron Arthur de Rothschild te Parijs gekocht De rgke bankier die eene der kostbaarste postzegelverzamelingen in Bnropa bezit betaalde nl voor twee poatzegels eene som van 5000 frank Het waren twee hoogst zeldlame exemplaren vau eene soort die tijdena het pretidentichap van Louis Napoleon bg wgze van proef gemaakt doch eenige uren later weder vernietigd werd Dergelgke soorten hebben voor de liefhebbers gtoote waarde Maar misschien is er wel nog nooit een 100 hooge prijs voor twee postiegels betaald Te Unierdobling bij Weenen is dezer dagen een museuin van postzegels geopend waarin de meest verscheidene en zeldiaamste exemplaren tentoongesteld tgn Er is daar o a een glatenkasl die eene waarde van een half millioen gulden aan postiegels beval Dr Dutrieni Bey eeo Belgisch geneesheer en tevens reiziger in frika schrgft dd 8 Aug uit Schetbin bet bekende choleracentrum in Beneden Egypte het volgende over den aard eu oorsprong der gevreesde tjekte Nailat ik op mgn onderioekiugsreiten door de dobr cholera geteisierde plaatsen aan ilea omtrek van Schidin el Kom eu de aan de Baar el Soghair tussohen Mensaleh eu Mansoura gelegen dorpen bgzindere aandacht heb gewgd beo ik tot de overtuiging gekomen dat er tusschen de lyphus onder het hoornvee die sedert zes maanden Beueden Egypte teistert en de tegenwoordig heerschende cho leraepidemic nauw verband beataat Ik heb ontdekt en behoud mij voor dit nader aan te toonen dat aan de haidige epidemie de typhoïde die voor S i a 4 maanden heerschte is voorafgegaan Ik heb bovendien onder de ziektegevallen met doodelgken afloop de roodanige waargenomen die tusschen de beide epidemiën het middet hielden Daarom kan ik op goede gronden aannnnen dat phulselijke ooruken van invloed zgn en ben ik overtuigd dat zich toevallig eeo locale cholera epidemie in BenedenEgypte heeft ontwikkeld Evengoed als voor pest kan ook Egypte de bakermat voor cholera zijn Wie tegenwoordig Beceden Egypte doorreist zal zich zelfs op gevaar af van in botsing te komen met de theorie der overbrenging van de waarheid der neergeschreven stelling kunuen overtuigen Wg merken hierbg op dat de meening van dr Dutrieux reeds TÓor eenige weken ia de KoUi Zt is ontwikkeld Aan bet Vinl Wbl komt de eer toe bet cent de aandacht te hebben gerestigd op het Kon besluit in strgd inet het adTies Tan den Baad van State door den Minister Heemskerk uitgelokt waarop aanstaande letelingen wel mogen letten willen tg er niet ongelukkig inloopen Een loteling die wegens broederdienst reden van vrgstelling had gaf bg de loting die reden van Trgslelling op maar rertnimde die laIer bg den militieraad weder in Ie brengen Daarop Toor den dienst aangewezen kwam hij in beroep bg Gedeputeerde Staten zgner prorincie die dit beroep Tcrwierpen op grond Tan art 98 no 1 der militiewei dat geen bezwaren toelaat tegen een uitspraak waarbg een ioteling Toor den dienst is aangewezen zonder dat door hem eenige reden van vrgstelling is gebracht De Raad van State kan zich hiermee niet vereenigen de Minister wel Het komt ona nog niet zoo onbetwistbaar roor als aan Tele bladen die met de wet in de hand meenen dat de Baad Tan State bet bg hel rechte eind heeft en de Minister niet Het moge waar zgn dat de militieraad kennis draagt Tan de bg loting opgegcTcn reden Tan vrgstelling omdat die in het loliogsregisler wordt geboekt het is toch twgfelacbtig of art 98 sprekende van het inbrengen Tan raden ran vrgstelling die opgaTe reeds ala een Toldoende wgu Tan inbrengen wil aangemerkt tien Maar daaroTcr zal ieder het wel eenk zga dal men door de wet op te Tatten als Gedeputeerde Statenen de Minister tot groote onbillijkbeden komt DerhaWe is het wel noodig ouden eu voogden te waarschuwen Toten vcmssiogenrJfaBaaa zg tioh vrqwareu door niet te Terzuimen bg den militieraad zelf de reden van vrgstelling iu te brengen die zij meenen te kunnen doen gelden t Fad Buiteolandsch Overzicht In den Franschen Ministerraad werden nadere meedeelingen venirekl over den vrfde met Anam wordt die vrede werkelgkheid dan heeft de Keizer van Anam noch de anden Mogendheden China zelfs niet uitgezonderd veel meer te v ertellen in Anam De vrede is eigeqlgk een soort moderne annexatie De ni awe Kei r van Anam heel Hiephina tegen zijn erkenning is van de zgde der bevolking geen bezwaar gemaakt Van China s plannen is niets nadere bekend geworden Champeaux is tot gemachtigde te Hué benoemd de Keizer van Anam tal ridderorden krggen Harmand werd benoemd tot officier van het Legioen van Eer In den Duitsehen Rgksdag laten de zaken zich goed aanzien de aanneming van het Spaansche handelaverdrag geldt voor verzekerd H nel verklaarde namems zgn pang tegen de indemniteit te zullen atemmen omdat het niet te pas kwam bet tractaat voorloopig van kracht te verklaren en acht dagen later den Rgksdag bgeen te roepen Het voontel tot verzending van het onderwerp naar een commissie werd verworpen voor stemden de meeste liberalen en een gedeelte van het centrum Tegen gisteren werd de tweede leting aan de orde ge ateld om deze met het visschery tractaal eventueel in een avondiitting af te doen De Rgksdag besUat thans uit 391 leden daar 6 plaatsen vacant zgn de partg terhouding is aldus centrum 95 plus 9 Welfen Fort8chrilt partg 59 oonserTatieTen 51 secessionisten 46 nationaal liberalen 44 DniUche Rgkspang of erg oonservatieven 22 Polen 18 soeiaal democraten 13 Volks partg 9 Wilden 25 waaronder 15 Eltas Lotharingers Iu de ïslandsche Althing ontbreekt het niet aan werkzaamheden Er zgn niet minder dan 70 welaontwerpen ingediend waaronder 17 van de Regeeriug en 53 van leden Er is o a een ontwerp tot regeling van landbouwzaken Het bevatte 117 arlikelei doch de Conmissie vnn rapporieun beeft rr slechts 34 aangenomen zgude die welke belrekking hebben op de belrekkingen tusschen landheeren en pachters Voorts zgn er ontwerpen tot herziening van grondwet en eenige betreffende zerkelgke anngelegenheden Onder d ze laatste whs er een tot scheiding tusschen Keltk en Staat maar dit is door de bmmissie retds geheel verworpen Eindelijk tgn ook nog ontwerpen lol oprichting van eene biugerscbool eene landsbank benevens een tot hervorming van het belastingstelsel De Keizer en de Keizerin van Rusland kwamen bekonden te Kopenhagen aan zg werden door de bevolking teer toegejuicht Men spreekt van verontmsleude telegrammen die door de Engelsche Bfgeering oil Amerika zouden zgn ontvangen over qieawe samenzweringen Eeo aantal lertcbe Amerikanen zijn in den laatsten tgd in Engelatad aangekoinen en men houdt die voor zendelingen van lersche clubs De politie denkt dat tegelgk met de aaitkomst ran O Donnell deffloastraties zuljen plaats hebben GEVONDEN en aai het Bureau van Politie gedeponeerd Een zilveren Knip met geld een Bracelet van ztrane koralen met gouden slaiting een KiuderOorbelletje bloedkoraal met goud een paar witte Kousen een gouden Haarring met plaatjes een gooden Ring met guurtje een kralen Ketting met goud een bloedkoralen Armbandje een Fransch R C Kerkljoekje twee Lepels een berlgn en een echt zilver Burgerlijke Stand Ooada OVEBtEDEN Jl Aep C J Broekbsiien Sn M A v D der Hont Ij 8 m H Zwsili 8 w M vin der Kilt liiiiiir ish i Zindvoort 8 j ONDERTROUWD 1 30 Ai A D vis der Pool j ea 6 vin Wiogtrden 25 j f A J vin UuueD 40 j en J F Tin der Uao 86 m Bnrgelgke Stand Tan onderstaande gemeenten Tan 23 tot 31 Augustus Moordreolit 6EBOREN Mugsreths francias ooden F F Erkeleni es 6 ZijUtr OVEBLEDEN H de Vi et S3j C de Wilde m ONDEBTBOU D P lUsbergen Jl j n N Noorland 20 j StolKtJk 6EBOBEN Uetti Margriethi olden J Molenaar ei Cf T n Dta Xrijntje onden C Stoppelenbirg ea M Faltfouf Tennu ouden J Borger eo J Bak Jtn ea Maru Johioni onden L Bui en H Thielen OVERLEDEN O I nitmnn 18 m J C Fredrikie 6 w ADVSRTENTIÊN Voor de vele en hartel ke bewgzen vaU deelneming mg betoond bg het orerlgden van mgn geliefden Echtgenk ot betnig ik ook namens mgne B ndeien gn hartelgken dank Wed T I KRÜISHEEB KtnUMBPBO De oV e b iide betuigt mede namens zgne beide penters en Aanbehuwdzoon zgn hartelgken dan tooi de Tele bewgzen van belangstelling be bg het overlgden ran zgn geliefden Zoqii betoont T KBÜ18HEKB BE lAI l GRi lR TALMENDE ZIEKTE Verlamming en I Zenowzlekte wordt radicaal genezen doi r mgne methode Het honorjarium is eerst verschuldigd pa de ffenezing B and ling pet i rief Prof Dr ALBERT 6 Place du TrOne 6 Parifs