Goudsche Courant, zondag 2 september 1883

i GroSSfdaal Jft VLETTER fj 1 14 1883 Woensdag 5 September N 3970 GOUDSCHE COURANT JSieuwA en Advertentieblad voor Gouda en t mstrelten IN Garen Band Saijetten en Mode Artikelen Ontyangen eene partg GEKLEURDE WOL in de nieuwste dessins en standhoudende kleuren voor DAMES en KINDERKOUSBN HEEBEN SOKKEN enz Groote Knotten alle op Ned gewich in verschillende prpen € mi l Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 M PEETERS JzN Gouda Zuivero PRAITSCHE WIJITElir van af 27 per 48 FLESSCHEN en hooger o 9 In origineele Kisten verpakt 12 Flesschen Echte PORT inh circa 1 Liter de Flesch 18 15 60 CS t 12 Flesschen Echte SHERRIJ inh circa 1 Liter de Flesch Proefflesschen PORT 1 60 SHERRU 1 40 i CHAMPAGNE ƒ 1 25 1 50 per Flesch en hooger EENIG DEPOT van Wellen s BOONERAMP ELIXTER cc 2 Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd PRIJSCOURANTEN GRATIS n FRANCO De otfdergeteekende heeft de eer te berichten dibt h DONDERDAG 6 SEPTEMBBR a s üooDA met zflne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HABDIJZER Café tVredebest op de Mabkt s HaOE OïTIClKN Mevrouw Noothoven van Goob KLEIWEG Vraagt met NOVEMBER eene goed kunnende Koken en genegen Huiswerk te verrichten Mevrouw HOEFHAMER VRAAGT tegen November EENE FLINK DIENSTBODE goed kunnende koken en werken Mejuffrouw HARDIJZER Wfldstraat A 158 VRAAGT tegen November eene fatsoenl ke FUNEE SIENSTBOSE die goed kan koken en werken J de JONG Az j Kniperstraat K 227 te GODDA ZUrVEEA R van HUIZEN SLAAPPLAATSEN en MËUBLEMENT Met de vaste condities Adolf F Meijer te Hamburg VERLANGT de AGBNTVVRnneea soliede HDIS voor den uUvoerhandel in Kaas op zich te nemen ELEEDESELEEHEBU WINTERDIJK Q 115 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het in orde breligeu van natte en drooge Waaschen belovende een prompte en civiele bediening i § V Jy Q iA BAREJNDSE TE KOOP een goed onderhouden mnm mm Adres aan het Bureau dezer Courant Eeni Depot van THEE Uien wordt verzocht op t IHEKK te letten DIT IIBT MaGAZUK Vjy N RAVENSWAAY ZONEN OORINOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van Jijf twee en een half en een Ned font met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 3 BREEBAART LZ Snelpersdruk van A Bkinkkan te Gouda Botermarkt te Gouda Markt A M ONTVANGEN DE NIEUWSTE DEMISON STOFTEN J HOOGENBOOM Het HOTEL genaamd Het Wapen van Boskoop te BOSKOOP waarin sedert o henchelflke jaren en tieer winstgevend ordt uitgeoefend LOGEMENT KOFFIEHUIS UITSPAN NING STdLÉCOUDERIJ en BOERDERIJ met 3 SOCIËTEITEN Bestaande in Huizinge waarin 8 LogeMkamers Woonen Slaapkamer Vergaderzaal Zaal voor Eoffiehais groote Zaal met Kolfbaan ingericht voor partgeo concerten pn i blieke verkoopinge enz PaardenstaU4ng en Stalling voor 18 Koeien 4 Hectaren uitmuntend WEI en MOOILAND Inventaris w ronder Biljarten Te bevragen bg I den eigenaar en bewoner J J VAN DER BIBJ te Botkoop Een zindelgke WERKSTER zoekt WERKHUIZEN 6 aan bet Bureau dezer Adres onder No Courant Heilzaaminiddel 70ot KmOEEm Dit haarrenterkende err haaranlwikkelende prof PergT r dAlion HaarJËctract il een leer heiliaiÉJ f iddel om te gebruikeo kinderen het bevoVlerf den groei van hat haarsq jl j ILjydt iiet te ni iniitand Wit ucv mcu u v jj e menioheii die tengetolw van in hunne jeugdl hoofdklieren te hebben gehad kale plekken op 1 hi fd hebben door gebruik vtt dit HaarExtract doet men weei nieuwe worteli ontkiemen en men krngt een fermen haaarboljwif il er die i ch hoewel builen ijne ohuld loai o een jeugdigen leeftgd ijiiet ichaanit voor een kul hoofd Men Toorkomt het door bg kindertin loord gebruik te maken van dit Haar Kitraot dat 4 40 cent per flacon verkrijibaar ie geiteld bij Wed Bosman Gondiil iWed N Banden Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorburs Wed G Wilhelmus Woetó lA Bos Berkel EBEIUP 2IEE7E1I worden radicaal genezen door mgiM methode diel gegrond is op de jongst Wetensóbappelöke onderzoekingen zelfö in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in i e gewone verrichtingen eës zoowel de noomot ik genefes zoowel de noofiottige gevolgen van jei gdige buitensporigheden j als Zennwziekten a Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Plciee de la Nation Lid van verSoheideüe Weten schappelgke Genootschappen 19 Ter voorkoming van misverstand zg bg deze herinnerd dat het BUREAU der GOUDSCHE COURANT vooriidurend blgft gevestigd r Langfe Tiendeweg D 60 terwgl de DRDEEEBU dezer Courant gevestigd blgft UlOLENll ERF B 28 Zoowel de brieven voor de Bedactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op bet Barean Men wordt verzocht geen brieven voor de Bedactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENLAND GOUDA 4 September nSSS lu de hedenmiddag gehouden lilting van den gemeenteraad waarran het praesidium werd waargenomen door den Wethouder W Post Uroat en waar tegenwoordig waren 13 raadileden de hb Kist Prince Hemsing en van Bergen IJzendooru waren afwezig tgn de in Juli gekoten raadsleden de hb W 3 Forlujjn Droogleerer W Brandt van Straateu G A Oudyk L I Knijgeri en H G Hoefhamer ala zoodaoiK beéedigd Be Voorzitter wenschte hen geluk met het blijk van vertrouwen hun door de ingezetenen gegeven en sprak de hoop uit dal het bun gegeren mocht zyn veel tot tand te brengen tol bevordering van den bloei en de welraart van Gouda In deie sitting werden d rekeningen der gerabsidieerde InstetliDgcu van Weldadigheid dienst 1882 goedgekeurd terwyl by de behandeling der rekeningen van de 8t Catharina en St Ëlisabeths Oaithuizeu de hh Foat Droit en Noothoven van Qoor regenten orer die instellingen de vergadering tijdelijk verlieten waarop het oudste raadslid de heer Fortnyn Droogleever de vergadering praesideerde wat eveneens bet geval was bij de behandeling der rekening van het Burgerlijk Armbestuur toen de heer Post Drost lid van dat Bestuur de vergadering lydelyk verliet De Baad bealoot een gunitige beschikking te nemen op het vroeger medegedeelde adres van J de Bruin verzoekende verlenging ran huur van een itukje grond aan de Kruidenierstraat In deze zitting kwam in bet rapport der Commissie in wien handen waren gesteld de begrootingen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid voor het jaar 1884 De Commisaie adviseert deze begrootingen goed te keuren Het rapport werd met de stukken ter visie gelegd Op de begrooting der uitgaven van deze gemeente voor 1884 zooals die door B en W den Raad is aangeboden is o a uitgetrokken ƒ 8000 voor de restauratie van den weitelyken zygevel van 4iet Baadhuii terwyl voorts het dak van het Baadhnis aan de westzijde noodiakelyk een groote herstelling moet ondergaan Voor onderhoud van straten en pleinen is uitgetrokken ƒ 20597 50 welke post veel hooger il geraamd dan op vorige begrootini en aangezien de werkzaamheden aan de straten in afwachting van den aanleg der waterleiding zich in de laatate jaren slechts bepaald hebben tot de meest noodige herstellingen en dientengevolge in 1884 wanneer hot buizennet der waterleiding voltooid zal zyn deze omvangrijker moeten zyo om de straten in behoorlijken toestand te brengen dan vroeger het geval was De post voor onderhoud van weget en voetpaden is uitgetrokken op 2430 by welken post het plan wordt te kennen gegeven de Bleekerikade gedeeltelijk Ie beichoeien De port onderhond van wandelplaatsen en plantsoenen is uitgetrokken op ƒ 3050 waaronder ƒ 1600 In verblind met het voornemen om op het land langs rien Stations of Toegangsweg plantsoen aan te leggen Een pokt van ƒ 3700 is uitgetrokken voor vernieuwing van de schoeiing aan de aanlegplaaja der stootnbooten aan de Vest en een van ƒ 800 voor het aanbrengen van een drijfwerk voor de wijzers met régulateur opdat het uurwerk aan den groote toren beter aan het doel zou beantwoorden Voor de kosten van aanleg en onderhoud der Algemeeoe Begraafplaats ia 1000 uitgetrokken met bet plan om langs bet middenpad meer boomen te plaatsen en een aantal uummerpalen te vernieuwen £ en som van ƒ 200 ia uitgetrokken ten einde d draaibrug over het water van de Kaam by de Vlamiugstraat te doen vernieuwen De post onderhmid van huizen torens enz is uilgetrokken op 50SU waaronder f 1780 ten einde bij hel Bestedelingeubnis een ziekenkamer met bergplaats gpmt ± 54 il in oppervlak te doen bouwen i Onze geachte stadgenoot d D Terpatra Bector aan het Frozymnasium alhi r herdacht terdag zijn veertigjarige werkzaamheM aan genoemde inrichting voor hooger ondernyi Met voldoening mag de waardige man temgtien op het afgelegde tijdvak Uet I liefde en toew ding vervulde hij zijne betrekking steeds waa by vol ver en belangstelling in de belnn njke taak hem toevertrouwd Uoevele jongeliedefi hij den eersten Ittp op de glibberige baan der weteqschap gemakkelgt maakte ia niet op te geven maar vel ro g het wiMiea geconstateerd dat het ganiche lafed door en evei lm in de Overzeesche Gewesten veld der eervolite lietrekkingen wordenbekleed door mannen die eeWinal zyne leerlingen waren en by wiep hij den emttn grond vestigdevoor die liefde voor beschav en ontwikkeling welke een eerèe vereischte is MB uu tig te zijn in zyn omgeving n Z ne oad ïeerliogeD lien nog raak met genaegvu terug op den ly d toen zij zlofa tot de academische studiën voorbereidden en by de herinnering aan dien ouden tyd ua ml de penoon van dr Terpstra een voorname plaats in Hij behoort tot die docenten wiens hartelijke omgang en voortdurende toew ding steeds met erktntelykheid orden herdacht Met op t w geen ruchtbaarheid gegeven aan het jubilaeura het streed met dea eenvoudigen aard van iden jubilaria om daarvoor de grobte trom te roeren en dientengevolge hebben velen die anders zoo gaarne hunne belangstelling hadden getoond niets van zich doen hooren nit onbekendheid met het feest Maa wij zyn er zeker van nit naam van allen die dr Terpitra in ryne betrekking kennen te spreken als wy hem toewenschen dat het bem moge gegeven zijn nog vele jaren werkzaam te zyn in de betrekking die hy zoo lief heeft Het College nn Curatoren bood den jubilaris bij deze gelegenheid en sloffelyk blyk aan van hoogachting en waardeering Naar wij vernemen is onze stadgenoot de heer J S C Bouman by besluit van Z M dd 31 Aug bevorderd tot ofHciet van administratie 2e kl by de K N Marine N Indië De heer J L Fortuijn Droogleever predikant te Krimpen a d IJsbl ontving een toezegging van beroep naar de gemeente Neede Zyn wy wel ingelioht dan zouden de bekroningen voor de Amsterdamsche tentoonstelling den 15den dezer plaats hebben N S Ci De pogingen van Z K H Prins Alexander der Nederlanden Prins van Oranje om een commissie te ïormin tot inzameling Van gelden ter leniging van den nood der slachtoffers van de ramp op Java hebben naar wij met genoegen vernemen en gelijk ook te verwachten was reeds terstond een gunsligen uitslag gehad De volgende heeren hebben zich bereids met den Prins ve eenigd jhr mr G C J Van Keenen vicepresident van den Raad van State J D Fran8 en van do plitle oud Minisler van Koloniën lid der Eerste Kamer jhr mr F J 1 Van Eysinga en O Van Rees voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer mr C L De Vos van Nederveen Cappel president van den Hobgen Baad luit gener Bouwmeester oud legérkomm in Ned Indie mr J G Patijn burgemeester der residentie en E A A J Le Roy van Zuidewijn president dër Algemeene Rekenkamer Nog ferscheidene andere autoriteiten zijn door Z K H aangezocht sich by de commisaie aan te sluiten Hun namen deeien wij nader mede We verfaepien tevens dat het in de bedoeling van den Prins ligt de cohimissie aan te vullen met de mannen die zich hier en elders reeds tot dit doel vereenigd of daartoe ernstige pogingen aangewend hebben Beeds ipoedig zal de commisiie definitief geconstitueerd worden en onder s Prinsen leiding vergaderen Vaderland Een correspondent an het HandehUad te Weltevreden bij Batavia sei t van Zaterdag namiddag v ne uit gestrekt vla cte van lava pnimsteen bedekt de zee bij de Lampongi het dee van Sumatra dat aan de straat Soenda grenst en ibelet Telok Belong en andere deeien v n Sufnatra en de zuidwesthoek van Java Ie naderen j Men schat lul aantal slachtoffers aan overledenen op Java op dertien duizend Zondag namiddag ontving het Handeltblad van een Indischen medewerker een telegram van den volgenden inhoud De toestand in de Lampongs is vreeselijk Tot vyf mijlen binnenslands is alles verwoest De dooden tellen bg duizenden Het is oumogelyk te naderen omdat de inlanders woedend zijn en den Hollanders de schuld van de verwoeatingeo geven wegens Atjeh i Een bijzonder telegram nil Weltevreden bij Batavia aan het Handehilad toegezonden bevat nog de volgende byzonderbel en De vreeselyke nitbaksting van den vulkaan op Krakatau en de ze beving die daar het gevolg van was heeft niet alleen Anjer en Merak westkust van Bantam weggevaagd maar ook t Tjiringin het district w tka bloeiende hoofdplaats dq verblijfplaats is van den adaistentresident den iiegent en den militairen commandant in het we er regentschap vreeselijke verwoestingen aangericht i Omtrent het zuiden van het district is nog niett bekend Geheel Bantam heeft door den aschtegen ontzaglijke schade geleden De bevolking reeds door vroegere rampen zoo geteisterd heeft gebrek aan voedsel het vee is grootendeels gestorven De heer Levyasohn torman lid van den Baad van Indie is door den jSouverneur Géderaal naar Bantam gezonden om de i omvang van de ramp op te nemen en met uitgestrekte volmacht om voorloopige maatregeled ie nemei Omtrent Telok Belong Ide afdeeling van Sumatra die aan straat Soenda grenst zijn nog geen stellige berichten ingekomen maar het is wel oiet anden aan te nemen dan dat lok daa de verwoesting groot zal wezen Ook de Noordknst vail Java heeft veel geleden bij Pandai Galang eene midden afdeeling der resicientie Bantam zy n dorpen geheel verwoest Men Nbetrei rt honderden dOoden waaronder vele Europeanen Batavia heeft echter geene aanmerkelijke schade geleden De Begeering heeft terstcfnd maatregelen genomen wegens den geheel veranderden toestand van straat Soenda ten gevolge van het opkomen van ilieuwe rotsen en klippett Er zijn o a gonvernemenUsohepen uitgezonden om e invarenden te waarschuwen In eene gisteren ten kantore der Ned Handelmaatschappij te X terdath gehouden vergadering van eenige ingezetenen dier stad die door den burgemeester werd geléd is bialbten pogingen aan te wendeA tot het vornieo van eene Algemeene Nederlandsche Commissie tot leniging van de ramp die Java en Sumatra getroffen ieeft Deze hoofdcommissie zdu zich ten taak stellen in andere gemeenten van ons Vaderland sub comitéa