Goudsche Courant, woensdag 5 september 1883

te Tormen om daardoor de zoo nc dige eenheid in de oitToering te rerkrqgen Ten einde t drerliea te Toorkomen werd reeds direct o ergegaan tot Terming ran eene plaatselijke commissie die te Amsterdam werkzaam zal z n en waartoe behaWe de ter rergadering aanwezigen nog een aantal ingezetenen worden uitgenoodigd Het permanente bureau Tan dit comité is geTestigd by de Nederlandsche Handelmaatschappij te Amsterdam üok te BataTia is reeds eene commissie Tan ingezetenen werkzaam die Tan verschillende zijden aanzienlgken stenn heeft ontTangen ïrouweus de nood sch nt zeer groot te zijn blykens gisteren ontvangen telegram toch zijn alleen te l jeringin 10 000 menschen omgekomen Men Terneemt dat het Tooruemen bestaat op Vrgdag 14 dezer op het tentoonstellingsterrein te Amsterdam een fancy fear te houden ten bate van denageblevenen der slachtoffers b j de ramp op Indië Het tentoonstellingsbestuur lou dien dag de helftder ontTangslen aan entrees voor het doel afstaan In den avond van dien dag is het afscheideconoert van Bilse Men kan dan een talrijk publiek verwachten ook wanneer de avondprijs hooger wordt gesteld dan gewoonlijk ten einde het bedrag voorde uitkeericg Toor Indié zoo groot mogelijk tedoen z jn Het uitvoerend Comité voor de Internationale Landbouw TentooDStelling in 1884 te Amsterdam heeft besloten die Tentoonstelling te doen aanvangen op Maandag 25 Augustus in plaats van Maandag 8 Juli waarmede aan het verlangen van verschillende particulieren en landbouwvereenigingen is voldaan Daar het terrein voor de Tentoonstelling bestemd eerst door de Koloniale Tentoonstelling moet z n ontruimd krijgt het Comité niet vóór 1 Mei de vrye beschikking over dien grond Een vroegere datum zooals door sommigen werd gewenscht is dus eene onmogelijkheid In overleg met den Burgemeester der Hoofdstad zal thans de Tentoonstelling een maand later gehouden worden Blijkens een bq t Hand ontvangen particulier telegram uit Kopenhagen hoopte de gezagvoerder der Dymphna tegen het einde van October aldaar aan te komen Voorts wordt in eene depêche gemeld dat de Varna reeds in December lek was geweest In t Septembernummer van de Vragen det lijdt heeft de heer J B de Kruyf een artiJul gewyd aan de Amsterdamsche tentoonstelling Hoevele griéren er ook te berde gebracht zg n de heer De Kruijff geeft als zgn persoonjijke meening te kennen dat de internationale koloniale en mtvoerhandeltentoanstelling een weldaad is voor Nederland £ en weldaad in vele opzichten In de eerste plaats omdat elke internationale tentoonstelling een weldaad is voor Het land waar ze gehouden wordi wijl iedereen zonder groote opolferiug van tyd of f ld ze kan bestudeeren maar vooral omdat deze tentoonstelling in het byzonder ons in staat steil door de eigen producten van land en Tolk de Tersieringskunst te leeren kennen van het Oosten een kennis die wg juist Doodig hebben en die voor ónt van bet grootste belang ia Meer in den breede doet daarop de sehrijver uitkomen op welke wqze wjj voordeel kunnen trekken van de Oostersche versieringaknnst waarheen wy ons te wenden hebben waar wij leiding hebbeu te zoeken en hoe zal moeten worden gehandeld om kunslindustriesoholeu op Java eu elders op te richten en van goede onderwgzert te voorzien Be eerste der staatkundige brieven van mr S van Houten waaraan wy in ons vorig nr de uitgaaf aankondigden heeft de strekking tot een betere politieke parlijverdeeling aftu te sporen Men noemt de richting van den heer Tan Houten geaTanceerd en in de toogepaamde liberale partij zijn zijn denkbeelden in de minderheiif toch Igdt het z i geen twgfel ot zgh Tolgers zijn eenvoudig de liberalen die op den bodem der beginselen Tan 1848 voortbouwende hun program hebben gewgzigd naar de eitchen des tgds rekening houdende met de Teranderde toestanden binnen en buitenslands en met den Tooruitgang in de kennis der maataehappelgke Traagstnkken terwijl het gros der liberalen dat stil is blqTen staan eigenlyk den naam Tan conaervatieTen verdient Eenzelfde scheuring ziet men in elke onzer politieke partgen waaruit blijkt hoe ongezond onze pang formatie is Beter ware het daarom TOor de ware liberalen aansluiting te zoeken bij de linkervleugels van andere partgen dan ouder gewoonte gemeene zaak te blijven maken met die liberaleo die de ware conserTatieTen zijn Zooals het thans gaat Terbleekt meer en meer de kleur der liberale vlag en juichende dat er geen con servatieve partg meer bestaat zal men staan aan het sterfbed der liberale partg Veel nader dan conservatieven die bereid gn zich den naam van liberaal te laten aanleunen staat menige geloorige protestant of katholiek bg de radioalen De fout der antircTolutionairen is lal zg zich te Teel door de aiietocraten laten leiden maar ónder hen als onder de katholieken die ib 1848 tot het Terkrijgen Tan liberale herTormin en medewerkten is de Trijziunige geest nog niet uitgestorven De oonservatieven en half conservatieven zgn voor allen gevaarlgk omdat zg in meerdere of mindere mate den Staat tot keurmeester willen imaken van de godsdienstig stigwgsgeerige begrippen qer burgerij De kiesquaestie die thans alles beheerseht kan naar des schrijvers inzicht een toetssteen en een aanleidiu voor beter partijvor ming worde n De soboolkinderkoloaies hebben in ons vaderland waar zg dit jaar voor bet eerst zijn ingevoerd zooals in een vorig nr gemeld is de beste uitkomsten opgeleTerd Uit Duitschland waar de zaak nog meer in t groot wordt gediieven komen eveneens de gunstigste berichten Onlangs is er inspectie gehouden dat wil zeggen eene Commissie verscheen onverwacht in de verschillende kolonies en verraste de kinderen zoowel als hunne verplegers De hoofdkolonie is Fforten in den Lausitz waar Tier maanden lang een kleine hkinderd kinderen hnnne Tacantiedagen doorbrengen tiet zgu allen meisjes Eene dngehuwde dame wier rui e woning in een grooten tuin ligt herbergt er TOordurend 40 De OTcrigen zijn bij andereu ingekwartierd De kinderen zgn het middelpunt waarom tich den ganseben zomer het leven en werken der inwoners van Pförten beweegt Eene Commissie uit de aanzienlijkste ingezetenen oefent er het oppertoeiicht uil Het efotpark het woud het meer alles dient om den kinderen bet leven goed en aangenaam te makeu Tegen 1884 wil de gemeenteiaad voor de kleinen een badhuis boawen Pförten is bet ideaal eener kolonie Te Matzdorf zijn 37 knapen bg een heereboer Schwartz geheeteu niet minder voortreffelijk onder dak gebracht Het oude ridderslot dat voor woonhuis dient geeft raimte in orekrTloed een bosöh is in de buurt en de groote boerderij biedt al wat een knaap uit de stad maar wensch en kan Elders worden 20 meisjes verzorgd elders weder een veertigtal kinderen van arme wevers die anders in de bedompte achterbuurt Tan Berlijn zouden gebleren zgn en nu volop genieten van r t gezonde philantropie hun bereid heeft en welwiHtnde buitenmenschea hun gaarne eu overvloedig schenken Het is niet aangeAaam wanneer men als burgemeester in eeniraadsvergadering wordt toegesproken als met den burgemeesrer van Putten op de Velawe in de Tergaderiiig Tan 8 Februari jl is geschied zie ons nommer Tan 19 Maart als men zich daar hoort toeToegeu dat de gemeente administratie een knoeiboel is en de contrdle daarom buitengewoon slecht was dat men zgn plicht als hulpofficier Tan justitie heeft verzuimd dat men maar als secretaris moest aftreden enz Kiel minder onaangenaam is het als op de openbare terechtzitting van het Hof waar de ontvanger det gemeente Putten wegens verduistering ran gelden terechtstaat de burgemeester om de onnauwkeurige controle aan een kruisvuur Tan Tragen blootstaat en uit den mond van een der raadsheeren de vraag moet booren en bent u nu nog burgemeester Zie Jrniemtüe Courant van 17 Aug Aangenamer echter is het een ware pleister opdie wanden als men zgn verdiensten zoo gewaardeerd ziet dat men getooid wordt met een eikekroontje zooals mede met dezen burgemeester is geschied Zie Vaderland van 27 Aug fad Aan de beroemde Ouêpet Tan Alphouse Karr ontleent het Handeltblai de volgende regelen die hoe oud reeds nog wel eens in herinnering mogen worden gebracht Dat de vrouw en de dochter van den werkman er gaarne goed gekleed uitzien begrijp ik heel goed dat is een zeer natuurlijke wensch wanneer het namelijk haar te doen is om er lief uit te zien eu niet om vertoon vïn rijkdom te makeu I ten ze toch met diepe minachting neerzien op het Üragen vau TiAsohe juweelen eu nagemaakt bont laten ze zich kleeden overeenkomstig haar stand en fermogen en het andere oTerlaten aan hare natuurlgke bekoorlijkhedea hare oogen hare tanden hare frischheid zedigheid en schoonheid Want behalve de ellende waartoe dat schijnTertoon Tan weelde noodwendig moet leiden durft de eerlijke maar onTermogende werkman zijn Trouw en dochters niet meer brengen naar plaatsen van geoorloofde uitspanning waar aifiW ongepaste bejegening zouden bloot staan nu Wi kostbare kleeding een noodzakelijk vereischte schijnt te wezen En wat is daarvan het gevolg Dat hij ze tehnis laat als hg buiten staat is haar dien opschik te verschaffen en er van wandelen dauten trouwen niets meer inkomt maar hg alleen naar de kroe gaal En de Zondag die aan huiselijke rust en genot moest gewijd zijn wordt door de vrouwen in trenVigheid door de mannen in ongebondenheid doorgebracht Maar ik spreek hier volstrekt niet alleen van de arbeidende klasse ik heb wel degelgk ook den ambtenaar en zgn vrouw en den rentenier met zgn echtgenoote op het oog Allen zgn bezig ziohzelven te bedriegen Het is een carnaval van de treurigste en kostbaarste soort Van dezen leugen waaraan iedereen zich schuldig maakt zijn slechts twee gevolgen denkbaar of men bengdt u zoodra hel tt gelukt Toor zeer rgk door te gaan of men drijtt den spot met u als u dit niet gelukt Daar gaat een Trouw Toorbg op tien pas afstands gezien beeft zij geheel het Toorkomen Tan eene rg ke dame Een prachtige mof ran hermeign een sluier van Engelsche kant armbanden en ringen over ds handschoenen heen Op drie pas afstands blgkt het een zottin te wezen die Tertooning maakt met een maskerade pak want het hermelijn is ran een kat af ksmatig de goudea sieraden bg den koperslager gekocht en haar kanten Toile is al even weinig waard Dat is nu een vrouw van een ambtenaar met 1000 gulden inkomen wie haar niet van nabij hebben gezien en dupe geworden zijn van haar hermelijn goud en kant zeggen natuurlgk haar man moet een dief zijn of zg deugt niet Met 1000 gulden inkomen kan men zich onmogelgk zoo kleeden Ik ben big dat ik haar man niet ben Maar laat diezelfde vrouw des zomers een katoenen en des winters een wollen kleedje aantrekken een eenvoudig hoedje dragen netjes zgn op haar en boordjes eu men men zal Tan baar zeggen Kijk dat is een aardig wgfje dat is zeker de Trouw Tan een ambtenaar die een 1000 gulden verdient vast eeu zedig goed huismoedertje zoo niets coquet Eo men zal haar man zoo n vrouwtje beng en Die kooplieden die zoo luide klagen dat zg geen fortuin maken weten zeker niet dat het geheim hunner voorgangers om dat wel te doen ToornameIgk hierin bestand dat deze Trij wat minder Terteerden dan zij De heer A Terteert jaarlijks 6000 gulden dus kan de heer B die zoOTeel hooger staat dan A het onmogelgk met minder dan 7000 gulden doen en zoo gaat het roort en ruïneeren zg zich zeWen en anderen Van buiten weelde van binnen ellende en aan het einde schande en ondergang De meest dwaze gelgkbeid van allen de eenig welke tot nog toe verkregen is is de gelgkheid in uitgarea en verteringen Ik heb bet uitzicht op een grasperk Daarop be rindt zich een witte geit die met eeu touw aan een paaltje gebonden is en niets anders te doen heeft dan binnen den kring dien het touw haar toelaat te doorloopen het gras af te scheren Een paar maal daags verzet men dat paaltje om haar altgd weer versch gras te geren Zoo dikwglt ik nu naar die geit kgk maak ik altgd weder dezelfde opmerking Het touw waaraan zij vast zit is rrg lang zoodat ze gerust een paar uur lang zich aan het dichte en frissche gras dik zon kunnen eten Maar altijd weer begint zg met uit alle macht aan het touw te trekken en aan het uiterste punt dat zg kan bereiken te eten daartoe werpt zij zich op de reedt lang kaal geworden knieën buigt zich zoover mogelijk voorover en zoekt met de punt barer toog de sprietjes naar lich te halen welke buiten haar bereik zijn en dat met zooveel inspanning dat het touw om haar hals haar b jna smoort en geweldige hoestbuien bezorgt Eerst als de uiterste sud waar ze bij kan komen ia afgevreten schijnt te te kunnen besluiten om het voedsel dat meer binnen haar bereik ligt te gaan nuttigen Toch wordt er nog van tijd tot tijd een ruk aan het touw gedaan en een moeielijke poging beproefd om het zoo vurig begeerde onbereikbare machtig te worden Het gras waarin zg om zoo te zeggen midden in staat laat zgn onaangeroerd hoe rerleidelijk t er ook uitziet daarran eet tij eerst nadat het paaltje Tcrplaatst is en dat plekje daardoor aan den uitersten rand van den kring waarin zg zich mag bewegen is gekomen Wg doen allen volkomen hetzelfde in ons leven Ieder onzer heeft zijn paaltje zgn touw en zgn afgebakend perk Bijna altgd zon er midden in dat perk gemakkelijk voedsel te vinden zijn voor lichaam geest en hart Elk grasveld heeft ten minste zgn madelieven Doch wg verspillen liever onze krachten en velen hun knieën om te komen bij datgene wat er buiten ligt Men zou niet zeggen dat dit reedt voor rijfen dertig jaren werd gescbreren Le Monde marchel zoo riep jaren geleden Eugene Pelletan op triomfeerenden toon den grooten De Lnmartine toe en wg zeggen het hem van harte na de wereld gaat vooruit ja maar langzaam uitent langzaam De Novoje Vremja bjehelat eene merkwaardige bijdrage te beoordeeling vaq de Bustische toestanden Een rijk grondbezitter Oestinoff wilde gaarne dp eigen kosten een spoorweg aanleggen ter bevordering van het verkeer met het station Sotinofka der Ign Sarassof Koulof Hg vervoegde zich tot den Miniater van Openbare Werken om rergunning maar kreeg van dezen een weigerend antwoord omdat men nog geen wet had die den aanleg van dergelijke lijnen op eigen kosten en op eigen grondgebied toestond Oestinoff kon daartegen aanvoeren wat hij wilde aan het besluit van den Minister viel niet te tornen Evenwel kreeg hij den raad mede dat hij een petitie ton opmaken en den bureaucratischen weg opsturen ten einde de afkondiging van een speciale wet te verkrijgen waarbg hetgeen hij voorhad geoorloofd irerd verklaard Per trein naar huis terngkeerende maakte Orttinoff kennis met twee ingenieurs verbaalde zgn wedervaren en vroeg om raad Leg den weg zonder autoriaatie aan luidde het antwootd Die wenk werd gevolgd en een jaar later wse de lijn klaar Oestinoff begaf zich alsdan voor de derde maal tot den Minister die hem vrij koel toevoegde Ik heb a niet vergeten maar t is nog te vroeg de wet is nog niet gereed Maar de spoorweg is dat wel Excellentie bracht de grondeigenaar bedaard in het midden Die mededeeliog deed Obrinsky schier in onmacht vallen en toornig roer hg tegen den rermetelen grondeigenaar uit Uwe Excellentie maice zich niet boos deed Oestinoff kalm opmerken De spoorweg heeft mg ongeveer een half millioen roebels gekoat doch alt het Uwe Excellentie behaagt zal ik de Ign onmiddellgk laten opbreken Gednrendr eenigen tijd wiat de Minister niet waar hem het hoofd atond Hoe zich met eere uit die zaak te redden Na rgp beraad werd eindelijk aan OeatinoS de vergunning gegeven om eeu reeda voltooiden spoorweg aan te leggen en 24 uren daarna werd de Ign plechtig geopend De nakomelingschap zal verwonderd staan over dien spoed als zg in de archieven van het Ministerie van Openbaar Verkeer snuffelende bestoven documenten vindt welke dit ongelooAgke feit eonstateeren De volgende maand zal te Parijs de markier de P kapitein der dragonders troawen m et de prinaes wednwe van San Astolfo een huwelijk waarover men zich een weinig Terwondert In 1879 heeft de prinses een der rreetelgkste ongelukken getroffen die men zich verbeelden kan Zij was weduwe en had twee kinderen twee knapen Tan negen en aoht jaar De oudste itierf in weinige uren aan keelziekte De prinses was wanhopig In de kathedraal ran Pisa met witte draperieën behangen aan alle kanten rertierd met de wapent der San Aatolo i werd een praalbed gereed gemaakt eu het Igk ran het kind daarop gelegd De prinaea week niet ran haar dooden zoon ofschoon het eene zenawtoestel het andere volgde Op den morgen dat het Igkje in de kist zon gelegd worden een uur vóór de begrafenis was de prinses weggedragen en het lijk bleef eenigen t jd alleen Het tweede knaapje trad toen de kamer binnen zgn moeder door smart verbgeterd had hem dien morgen zelfs niet gekust Een zonderling denkbeeld kwam bg den kleinen prins op Hg meende dat daar het afscheid van het Igk van zijn broertje tgne moeder zoo radelooi maakte dete tcheiding niet mocht plaats hebben H j wist gaen ander middel dan bet Igk van zgne broeder te verbergen dient plaats in te nemen en zich in de kist te laten leggen Hij deed het met ongeloofelgken moed en berusting De broeders schenen tweelingen de verwisseling werd niet bemerkt de katafallt werd over de kist geplaatst en deze na r da kerk gedragen Aan het einde der plechtigheid toen de laatste accoorden van het orgel wegstierven meende men een gesmoord gereutel onder de katafalk te hooren Hen geloofde een oogenblik dat de prins kon ontwaken uit eene verdooring die men roor den dood gehouden had de kleeden werden weggerukt en men snelde te hulp Het was te laat de kleine kon nog doen begrijpen wat zgn doel was geweest Hg stierf en werd gelgk met zgn broeder begraren De Italiaansohe bladen meldden destgds dat de rinses roor wier verstand men vreesde iu eeu looster zou gaan Zg heeft zich getroost en men ziet nu haar tweede huwelgk aankondigen BuiteDlandsch Overzicht Eenige Pargscbe bladen hebben geprotesteerd tegen de groudwetsobennis naar hunne meening door de Pransche Begeeriug gepleegd door tegen Annam oorlog te voeren tonder de machtiging daartoe van het Parlement en h t tractaat van Hué kan hen niet ontwapenen in hunnen strijd tegen het Kabinet want zij beroepen zich op de verklaring door den minister ChallemelLacour in de Kamer afgelegd dat die oorlog niet zou gevoerd worden De SScle drgft den spot met bedoelde bladen Hoewel erkennende dat admiraal Courbet niet het recht had de forten van flué te bombardeeren zander dat een oorlogsverklaring ware voorafgegaan en zonder dat het Parlement zijne toestemming had gegeven stelt de Sücle aan ieder waren patriot aan ieder die met militaire zaken een weinig bekend is in volle oprechtheid de rraag wie zou aan de Begeeriug den raad hebben durven geven de forten van Hué niet te bombardeeren dan pa de Annamiten veertien dagen of eeu maand vooraf gewaarschuwd te hebben Admiraal Courbet heeft misschien verkeerd gehandeld gedurende drie dagen Annam te beoorlogen hg heeft misschien de grondwet geschon den maar hij heeft het bloed onzer soldaten gespaard en het heratel van mst en vrede weldra voor Tonkin verzekerd Ons dnnkt dat dit tegen grondwetscbeunis ruim opweegt Aan de DaUy Newi wordt geaeind dat de oorlogspartg te Peking bij voortduring groote bedrijvigheid aan den dag legt en nog sleehti in toom wordt gehouden door de koningin weduwe die de onzijdigheid begunstigt Verder wordt gemeld dat slechts twee mandarijnen vredelievend gezind maar acht oorlogzuchtig zgn Gisteren is de graaf van Chambord te Goritz begraven De plechtigheid is nitt door den graaf van Pargt en de overige prinsen ran Orleaus bijgewoond De weduwe weigerde namelijk den voorrang bg de begrafenis aan den politieken erfgenaam ran het bnis ran Fraukrgk den graaf ran Parijs en wilde dat don Carlos en de andere neven van Chambord die eer genoten Een twiit over een tchadawachtige quaeslie van etiquette aan het graf voltooit op harmonische wgze de levensgeschiedenis van den achtenswaardigen graaf ran Cbambord Mie d Fransche kroon weigerde ter wille ran de handbariug ran eeu witte rlag die nooit de koninkigke standaard ran Frankrijk geweest is De graaf ran Chambord wilde niet regeeren het Fransche rolk wilde niet door hem geregeerd worden en zgn leren was enkel een zwggend protest ter gunste ran het beginsel dat de rorateu niet zgn roor het rolk maar hel rolk roor de rorsten is zoodat een natie niet het reoht heeft zijn eigen koning te kiezen Grooter dienst kon men aektr aan de Orleansen niet bewijzen Zg behaeren iM niet openlijk de pretendentenrol te spelen kttanM in Frankrgk rustig ran hun colossaal rermogen bigren leren en de Graaf ran Pargs behoudt zijne rechten op den eventueeleu koningstroon zander de lastige eu dwaashoofdige volgelingen der witte vlag te vriend te moeten houden Het hoofdorgaan van de OrUanisten vindt t verkeerd dat er te Parijs biljetten zgn aangeplakt voor Lodewgk Philips den II er kan eerst dan een koning zgn wanneer de natie zich voor de monarchie heeft verklaard zegt de Soleil zoolang de nationale wil niet heeft gesproken bestaat er een erfgenaam van den troon maar geen koning De graaf van Parijs heeft intusschen het Orleanistische wapenschild verruild met dat van het huis van Frankrgk Hoewel het testament van den graat ran Chambord vooralsnog geheim moet blg ven wil de Weener oorrespondent van de Frankfurter Zeitung toch een der bepalingen er van weten Hg meldt dat Chambord gelast heeft dat zijn Ijjk nooit naar Frankrgk mag gebracht warden ook al kwam een der Bourbons er weer op den troon Zij hebbeu mg bg mgn leven niet in hun midden gewild na mijn dood hebben zg mg niet noodig te bezitten zou de beschikking luiden Sommige Dnitsche bladen meenen dat er te Saltbnrg door Bismarck en Kalnoky over de gerolgen ran den dood ran den graaf ran Chambord gesproken is men zou o a de vraag hebben geopperd of men aan den graaf van Parijs dezelfde gastvrgheid zou verleenen wanneer hg uit Frankrgk werd verdreven als aan den graaf van Gbambord er bestond in dat opzicht een groot verschil omdat de graaf van Chambord een eerlgk man was de graaf van Pargs echter een handige intrigant Men ziet uit dit oordeel hoe weinig men in Duitsohland met den graaf ran Pargs is ingenomen of liever hoe men de herttelling van de monarchie in Frankrgk vreest en daarmee een nieuwen oorlog Verder meent men dat er te Salzburg onderhandeld is over de formeele verlenging van het DnitschOostenrgksoh verbond een gevolg ran het roortdurend wantrouwen in Rusland en Frankrgk De Effectenlseurs XXX Amsterdam 3 Septemder 1883 De geschiedenis der laatste reertien dagen in enkele woorden samen willende ratten zon men kunnen zeggen dat de toestand achteruitgaande is Behalve binnenlandsche waarden wier omzet gering was waren bijna alle fondsen Staatsfoodsen zoowel als Sporen ftauw en gedrukt De eersten verflauwden door de vrees van nieuwe vgandelijkhedeu tusschen Frankrijk en Duitschland en vooral de te Berlgn in de eerste plaats te verhandelen fondsen ondervonden daarvan de gevolgen ook Londen was ontstemd door t bericht dat eerst met Januari 86 de Mexicaansche coupon zal worden betaald Amerikaansche Sporen eindelijk geraakten wel den 23e en rolgende dagen in betere stemming daar zich een buitengewone kooplust openbaarde maar in de Torige week maakte deze plaats roor opruiming tot zeer gedaalde koersen Eio s oefenden den grootsten inrloed uit en bieren dalend Zaterdag was het in alle hoeken bijzonder stil BiNNENlANDSCHE WAARDEN Staat provincialeen gemeentefondaen Slechts drieën en 78 rarieerden noemenswaard door j a g le stijgen Ook in de Amst leeningen was eenige rariatie 79 rerloor doch 3VjpCt profiteerde en Noordzeekanaal 1 pCt Premieleeninge Sedert mijn rorige zijn in deze rubriek opgenomen de certificaten ren aandeelen der Amst Kanaalmij groot ƒ 50 die 100 pCt staan zooals men weet geven deze loten geen rente maar hebben jaarlgks premietrekkingen plaats Amst loten 105 i 109 Eott 99 gemeentecrediet 94 Paleieloten 116 Spoortcegleeningen Boxtelwaardeu blijven gewild en stijgende Aand s obl 2 gestemp do 2Yj 2e Hyp l i hooger Aand Ind Spoor verljeterden 1 Haarl Zandv en 4pCl obl Bijnspoor 1 pCt flauwer Centraalwaarden lager TramKay eeningen Behalve Samarang die 4 en Zuider die 1 pCt profiteerde zgn slechts meer of min belangrijke verliezen te vermelden Gooische ging 4 Bott 2 N Ind l j achteruit Induitrieele en financieele waarden Aand HavenStoomb zijn nog steeds aan het dalen dej achteruitgang bedraagt nu weer U a ook gingen achteruit Kol Bk 1 Ned Bk 3 Jata 3 Nederl 2 De rerhoogingen zgn niet zeer belangrijk Int Cred en Hr Bott lV i Panopt 5 en pref Zeeland l i beter EoitOFEtsCBE WAABDEN Sloatifondten Fransche SpCt s gingen ruim 1 achteruit Hongaren rerloren niet reel behalre 81 die rnim 1 pCt prgs garen Lamaiton Italianen ereneens Zoowel papieren als zilrermetallieken Vt minder Bussen waren meerendeels lager Hamb eert l j 60 60 li 6e serie 77 73 67 69 Oosterleeningen Va Vi Ponden waren iets beter Spanjaarden roor l bnitenl 1 roor do perpetneelen k flauwer Turken enJEgypte fractioneel lager Premieleeningen Ook hier zijn de rerliezeu het talrgkst en het aanzienlijkst Zoo rerloren Antw 2 Hongaarsche l Stnhlw IVs Oostenr 54 I Bodencr 4 Oostenr 60 64 en crediet inst resp Vsi 1 1 hooger Madrid é hooger Turken Vis flauwer Spoorwegleeningen Dezelfde gedrukte stemming nemen wg ook hier waar Aand Theiss sp 1 obl do lVt Gisela lgn I Gr Buss mg 2 obl Brett Graj Jel Orel Los Sew allen in guldens I a l A Isger Jel Griazi 1 hooger Financieele en induitrieele Kaarden De rariatiën zgn niet noemenswaard Ahebikaansche waakden 8taatt ondeen De rariatiën in N Am en Brazilianen zgn onbelangrgk Mexicanen garen om de boven vermelde reden 1 4 is prijt Columbianen zijn 1 Eetrador isi Peruanen eu Venezuela s lager Spooneegleeningen Zie hier de belangrgkste verliezen pref Buffalo s 6 obl do 2l Canada South 3 Canadian s Z j Bio cerl 6 obl l geconsolideerden 8 le Hyp des Moines S j Florida obl B l i Nashv eert l a lle pref S Louis S F 2 2e IV4 Mich centr 6 Erie 2 pref do 3 Dadota l j Wabish 2 Er zgn echter ook verbeteringen zoo als voor Chesap Ohio 1 Chic Mad Ext 2 j do Menom 2 do N W Un l do Winona 3 do Burlington 4 le hyp Nashv 2e ji n fund l 4 Manitoba s 3V De gecons obl der St Paul Minnesota Manitobasp zgn thans ook in de noteering opgenomen a 102 Braz Spwl 1 pCt flauwer 2e Serie Ver Am Spwf do Hyp IpCt flauwer Induitrieele Kaarden Cert Colorado g do Louisiana lager Maxwell s zgn belangrgk gestegen op het bericht dat de presidentdirecteurSherwin is afgetreden en opgevolgd door Mattson Het arans der shares is 2Vs der ino bnds s Pbolonoatibbenie 3 i pCt T P S Voor Staatsfondsen bleef de beurs ongunstig gestemd Zoowel Parijs en Londen als Berlgnzonden flauwe noteeringen Mexicanen rooral werden zeer getroffen hoewel het bericht omtrent deuitgestelde conponbetating weersproken werd oudesloten 26 si jonge 14 de nabeurs sloot iets wil liger nl 25 j 14 u Spanjaarden en Bussen i flauwer 1