Goudsche Courant, vrijdag 7 september 1883

N SOTl 1883 f 14ÜE € 1 Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Mag azijn Gouwe C 241 boven de schoolquaestie en is de eerste opge lost dan zal de andere ook weder aan de orde komen en de partg groepeering verandering ondergaan Maar inmiddels zullen vooral de anti revolutionairen die zoo op alle wgzen en tonen hebben gegverd tegen den druk dien het zoo het heette in zgne meerderheid ongeloovige jMys Ugal op het geloovige volk achter de kiezen legde niet willen zelfs niet kunnen wekten er toe mede te werken dat de census wonie afgeschaft eu langs dien weg een nieuwe beslissing over de schoolquaestie door het op ruimer schaal tot medewerking geroepen volk worde voorbereid Zelfs al komen zg tot de overtuiging dat hunne wenschen ook dan niet zullen bevredigd worden kunnen zg zich beter neerleggen bg eene beslissing waaraan niet de fout kleeft dat zjj slechts door een klein deel van het volk is goedgekeurd en aan het overige deel zonder zgn wil of medewerking is opgedrongen Een paar opmerkingen over dit plan de campagne in een volgend artikel I BINNiaJLAND GOUDA 6 September 1888 Bij het Maandag en Dinsdag gehouden admissie examen voor de Rijks hoogere burgerschool alhier hadden lioh aiugcmeld 13 nieuwe leerlingen aai van 15 zijn toegelaten ol J Arends G Bulk I C Bokhoreu M H Diepeveeit J an Ësseu K Ëxalto J Jüngeling A Kruisheer I C Kruiji C Wals C U Wijckhnüse A Klem en S Kloijt allen I voor volledig onderwijs iii de Ie klasse H vau I Zaneu Muller voor ouiolledig onderwijs Ie klasse Voor de Ie klasse onvolledig onilerwijs werd toege laten L Jonker Xa Toldoead herexamen werden van de vroegere leerlingen nog toegelaieo tot de 2e klasse Aa Kroon D A Coslerman Boodt en F J Wijckhugse tot de 3e I 1 Bonneur en D Kroon tot de 4e G A H öabry tot de 5e J H W D Grootepas De cursus is Ihaua aangevangen met 62 leerlingen waarvan 51 jongens en II meisjes als volgt verdeeld over de verschillende klassen Ie klasse 20 jongens 4 meisjes Ze klasse 13 Jongens 3 meisjes 3e klasse 3 jongens 1 meisje 4e klasse 3 jongens 3 meisjes 5e klasse 7 jongens Zoo glj sukkelt of op het ziekbed uitgestrekt zijt verheugt u want Hap Bitt r Kal u genezen Zoo gij u niet wel gevoelt of wel zoo glj u zwak en ontmoedigd gevoelt zonder er de juiste oorzaak van te kennen zal Hop Bitter u weder foad maken 2oo gij geestelijke zijt en uwe herderlijke plichten u vermoeid hebben of wel ïoo gij eeno huismoeder zijt naar lichaam eu ziel afgemat Hop Bltter zal n herstellen Zoo gij man van zaken of werkman zijt atgetobt door het werk van den dag of wel letterkundige door nachtelljken arbeid afgemat Hop Bltter zal u uwe krachten wedergeven Zoo Kij lijdende zijt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten of drinken of te losbandig geleefd hebt zoo rij jong zljt en te snel groeit zooals dikwijls voorkomt zal Hop Bltter u verllonten Zoo gij u op de werkplaats op het land of op het kantoor bevindt mat gevoelt of een zuiver en versterkend mid moet glj Hop Bitter gebruiken en u afgedel denkt noodig te hebben dan Zoo gij bejaard zijt en uw bloedarm is uwe zenuwen onstandvastig zijn en de krachten u begeven zal Hop Bitter u een nieuw leven en nieuwe krachten geven Verkrtjfföaar bij de voornaamste Drogisten en Apothekers HOF BITTERS HanulacturingC Breda tit Uiiln iitwet ea ltw TnkaTtrNlD Depot te Gouda bij THII E LI Maandag is by het tweede admissie exameu aan het progymnasium nog toegelaten 1 leerling van den Berg Het progymnasium telt 10 leerlingen Ie klasse 9 2e kl 4 3e kl 1 4e kl 2 Mej J P M H Gordon onderwijieres alhier is benoemd tot Ie onderwijzeres aan de 0 eubare lagere school der 3e kl voor meisjes genaamd Pestalotzischool te Amsterdam Gisterenmiddag had ten Raadhuize alhier de aanbesteding plaats tot het leggen vun 355 M houtbestratiog iDgcschrcveu werd door H Devens Jr te Dordrecht ƒ Sfi83 W Bokhoven alhier 3428 P A Burghout alhitr ƒ 8420 ï W Boute te Amersfooil ƒ 3390 J de Jong alhier ƒ SS70 C P W Dessing alhier ƒ 3360 H J Nfderhorst alhier ƒ 3333 W C Reuhl alhier ƒ 281 9 G H LoJders te Heiiilriltiao Am bacht ƒ 2593 De luchtballon van den heer Lhi ste nis gisterenavond ten half vijf ure uit den min van het Paleis voor Folksvlyt opging welke luchtreis door genoemden heer zonder gezelschap gemaakt werd is ten ongeveer half zeven ueêrnekomeu op Rozendaal bij Haastrecht De hirer Lhosle is door de bewoners 00 tlo meest vricndclijlie wijze omvangen en hij was er over uit zoo beleefd als men hem behandelde wat naar men weet niet de ervaring is van alle luchtreizigers bij hun aankomst op a irde Am Sporen williger vooral bestond er raag Toor Nubville en Wabaah Pacific sh 67 Canada South 5S j Eio eert 27Vi o lO gecons 79V Nash oert 45 Wab 33 Maiwell a Sloneol wa faeu stil behalve Boxtel a die neer ategen nand 16 ij gest obl 63 Burgerlijke Stand Qouda Kantoor en GEBOHEN 31 kaf Wilhclmioa Coraeha oudera A de Kroon en S lao Houten Jan ouders C Verschot en J de Haas 1 Sept Martinua oudera J F na Velzen en M C Cngpers Cornells Hermanus oudera J Dongelinans en C van der Wolf 2 Johanna Geertruida ouders K Over de Linden en F Akkrgn Jacobus ouders C Koolmeea en C J Blok OVERLEDEN 1 Sept J P an Bueren Sm J M ao Breukelen 4 m B C Schouten lm 8 A Schawippert 7 m C A van Rhyn 5 m Burgelijke Stand van onderstaande gemeenten van ii tot 31 Augustus Haastrecht GEBOBEN Janni je ouders J van der Grift en A Kloot Jan Gerrit ouders T ran Dam en N Blankenstein OVEBLEDEN J Bouwman 4 j W de Zeeuw 86 j Reeuwijk GEBOREN Gijsbert Boelof ouders 3 fan Triet en 6 K Bonman Leonardus Petrus ouders A Turkenburg eoC W Luijten W jntje ouders I Borger en M M Groenend k Adnaautje Bastiaantje ouders J van Aer Woensel on D de Jong GEHUWD A den Oodeu en M kwakenaak Waddinxveen Eerste Nederlandsche GEBOBEN Geertrui ouders E Roogerbrug en P Cok Josina ouders C Streng en M Schneyder Gerrit ouders P Vis en W f van t Biet Hendrikus Adriaans ouders J C Akerboom en M J Lommerse Petrus ouders L VVesseliug en A Scbildkamp Gerrit ouders C de Ruiter en J Zwyaenburg OVERLEDEN J ran Leeuwen 30 j ONDERTROUWD J van Ardenne en A Verheul GEHUWD P Versluis en M lau der Starren H Paling en D den Boer OP HET LB VEN tegen Invaliditeit en Ong elukken sGravenhage Buitenhof No 42 Directeur B JAlfSE JOHmn CoMMissAEissKN Jhr P G E MERKES VAN GENDT Den Haag J VAN SONSBEECK Hoorn Mr A F K HARTOGH Mr A L E JOLLES en D DROST Jr Amsterdam Mr H L DIJCKMEESTBR en Mr I A ALTINK BöSKEN Gorinchem Mr E H I M VAN ZINNICQ BBRGMANN s Hertogenbosch en Mr R PEITH Groningen Wiskundige adviseurs Prof Dr G J LEGEBEKE Delft L JANSE Bz AmsUrdam Geneeskundige adviseurs Dr J COERT s Graven iaoe Rechtskundige adviseurs Mr A F K HARTOGH en P PET Advokaten en Procureurs Amsterdam Heerengracht No 455 Contracten van LevenavermekeringfPeraoonlijke vermekeringen tegen ongelukken in en buiten beroep en Verzekeringen tegen uteegevaar BeispoUaaen van 4 tot 360 dagen Vertegenwoordigers A K v D GARDEN te Gouda GenL Agent P M SCHELLING te id Hoofdagent P J K v WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen R SmTS te Nieuwveen en M J VONTSTEEN te Woerden Agenten ADVERTENTIËN Heden overleed te s Bosch de heer W J ROOZEBOOM Vader en Behawdvader vanA ROOZEBOOM J J ROOZEBOOMGouda 4 Sept 1883 v Gogh Eenige kennügemtig Voor de vele bewjjzen van belangstelling ondervonden bfl het verlies van onzen geliefden Vader betaigen wg aan allen onzen oprechten dank Uit aller naam ANDRIES VAN DANTZIG Gouda 3 Sept 1883 Men VRAAGT te Gouda tegen 15 September eene zindelflke DIE1 STB0DE EOST EW mwoinuG geiocht tegen 5 dagen per week door eene Juflrouw die h b b h Brieven met opgave van prijs franco onder No 867 aan bet B leau dezer Courant als MEID ALLEEN liefst Weduwe zonder Einderea loon ƒ 100 Zich te adresseeren onder Lett M D aan het Advertentie Bureau van de Boekhandelaren A KOK Coup te Gouda mm mim De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot het PLUKKEN van KIPPEN EEi DElV DUIVEN enz Wed H SLIEDRECHT Groeneweg L 4 worden radicaal genezen door m ne methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelijke onderzoekingeü zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen ADVERTEI 1TIE1X in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelnk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdmk van A Brinkman te Gouda Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrjjving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelijke Genootschappen EEN NET Cfemeiil3ileerde KAMEE met SUITE t HUUR op een der beste standen der stad Adres met franco brieven onder No 868 aan het Bureau dezer Courant TJB PTTTnï Tff Volkomen genszing door DXUSl W JaÜjXN de Bondaat Mégulateurym Dr Waeesbgeks gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3D te Antwerpen aUINA LAROCHE OP KINA WIJN m met en tonder zer Optcekkend versterkend koortsverdrijvend VAN KRAEPELIEK il HOLM Apothekers te Zeist is verkrijgbaar in flacons a 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gotida en Omstreken hij den Heer C THIM Apoth te Gouda GETÜIGSCHRTFT der gunstige werking ran het AlVATOERIM MONDWATER van Dr J G POPP K K Hof Tandarts De ondergeteekende verklaart door dezen aan het Anatherin Mondwater van dr J 6 Popp Ie Wecnen het behoud te danken te hebben van eene losse kies eo een losse tand welke door het gebruik van dat Mondwater de natuurlijke vastheid hebben gekregen zoodat ze t het gewoon gebruik ten volle weder geschikt zijn geworden Dit mondwater hem bezorgd zynde door X G van der Wal dépóthouder te Koudum geeft aan dezen volkomen vrijheid van dit attest het noodig gebruik te maken ten einde de heilzame werking van dit mondwater aan alle taudly ders bekend worde Koudum 9 Maart 1869 Mr H J de CARPBNTIEB Te verkrijgen Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 133 te Eotterdam bü F E van Santen Kolff apoth en A Sohippeieijn Co blauwe poroeleinwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Kijn te Schiedam by C Malta Oz te Leiden bij £ Noordijk te Amsterdam by i van Wiudheira 85 Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bg 8 Wolf en Zoon te Alphen bij L Varossieau en Zoon te Utreht bij G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten VrUdag 7 September GOUDSGHE COURANT IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken aan de staatkundige beginselen van het libera 1 lisme ontrouw geworden zegt de schrgver Dit is inderdaad eene stoute conclnsie Er ia tusschen de geavanceerden en de overige liberalen alleen een quaestie fan meer of minder het eenige verschil hgt voor het oogenblik in de vraag der kieswethervorming De heer van 1 Houten wil algemeen stemrecht of althans een stelsel dat er nabg komt trg achten het öogenblik daartoe nog niet g nkomen De groote meerderheid der liberalen wi scht uitbreiding van het stemrecht opneming ar capaciteiten voorzichtige verlaging van deq census zonder nog in eens op het randje te Komen van het algemeen stemrecht staan g daarom niet even goed op den bodem der beginselen van 1848 ais hg Die men pleegt geavanceerden te noemen zgn slechts de ewone liberalen die hun program hebben gewfizigd naar de eisehen van dezen tgd en zoow met de veranderde toestanden binnenen iMdtenslands als met I den vooruitgang in de kèinis der maatschapI peigke vraagstukken rekiiii K honden Als j dat zoo is dan is beha overblgfselen van 1848 d I der liberalen geavanceeni en inderdaad kan dat niet anders want met de tijden veranderen ook de menschen Maar Ander ons liberalen bestaat en zal altyd bestaÉi een verschil in opvatting omtrent hetgeen deeischen van dezen tgd medebrengen en in welka mate men rekening heeft te houden met de veninderde toestanden en den vooruitgang in kennis der sociale quaestiën In die uiteenloopende mnning over hoeveelheid en tgdigheid der tD vOeren hervormingen ouder lieden van eenerlei beginsel zien wij geen reden om elkander te verketteren Men vereenige zich men bestrgde elkander al naar de omstandigheden zulks vereiscben maar er 1 kenne elkanders recht van bestaan Evengoed als wg den heer v H erkennen als den Imkervletigelman onzer partg vorderen wg als soldaten vau het centrum of der achterhoede onze plaats in hetzelfde leger I Van meer belang is het laatste deel van deten brief waarin de heer van Houten een p an ontwikkelt dat zgn inziens eene betere partgformatie moet te voorschgn roepen Aaneensluiting der linkerzijden in de drie voornaamste partgen tot ééne volkspartg tegenover de rechterzgdea als vereenigde conservatieve of jonkerpartg is het doel dat verkregen moet worden door de schoolquaestie op den achtergrond te schuiven en de kiesquaestie op den voorgrond te stellen De liberalen behooren bg de verkiezingen niet langer de halve conservatieven te steunen voor welke men zich niet warm kan maken Veel beter dan naam liberalen te kiezen acht hg het de liberale oi radicale elementen bg de katholieke of anti revolutionairen te versterken Het stratkundig en economisch liberalisme zoude er byj winnen indien de antirevolutio naire partg in plaats van een soort jonkerpartg te vormen mannen van den stempel vau Gladstone en John Bright in ons parlement zond 1 En hetzelfde geldt va de katholieken Het liberalisme is bg hen tgdelgk overvleugeld niet uitgestorven Uit bewgzen keuzen als die van van der Hoeven en dr Schaepman Als nit alle partgen de linkervleugels elkaar de hand reikten tegenover de onbeweeglgken dan zou de toestand veel gezonder worden Het vereenigingspunt kunnen grondweteherzieniag en kiesrecht vormen Principieel verschil bestaat er volgens den heer van Houten niet tusschen de linkerzgden der drie partgen over quaesties die het geloof raken De kiesquaestie heeft in elk geval thans den voorrang Geavanceerde politiek i e eenige versteende groote meerderheid Wy hebben onzen lezers reeds een en andermedegedeeld uit den eersten der staatkundigebrieven van mr S van Honteu De pol tiekevertoogen uit deze pen gevloeid verdienen deaandacht vau allen die in ons staatkundig leven belangstellen Hg is een van de weinigefiguren in ons parlement die eerbied wekken een onder ons zeldzaam politiek man welke werkeiyk een eigen karakter vertoont en beginselenheeft die hg niet plooit naar omstandighedenmaar waarmede hg staan of vallen wil Zgnhouding aan de stembus te Groningen in Juni U heeft het bewezen hg liehoort niet tot die kamerleden die ter wille van het succes zich hullen in algemeenheden of om elastieke verklaringenafleggen die tot mets binden of wei allescherpe trekken uit hun politiek aangezichtmet allerlei kunstmiddelen zoodanig wegvegendat zg door verscheiden nuances kunnen worden aangezien voor een der hnnnen Hg zeidekloek vijitien jaar heb ik u vertegenwoordigd uit mgn redevoeringen en geschriften kunt gezien wat ik wil ik trek niets daarvan temg kies mg als gg mg vertrouwt kies mg niet als gg een andere richting wilt gevolgd zien Zoo handelt een man En een man is hg te 1 midden eener omgeving waar er te weinig ge vonden worden j Daarom achten wg het niet van belang ontbloot nog eens opzettelijk op dezen brief temg te komen gelijk wij ons voorstellen nader ook te doen met de volgende Niet enkel in den bescheiden rol van verslaggever maar met bet voornemen een vraagteeken te ssetten waar er naar onze meening aanleiding toe bestaat De schets die mr van Houten geeft van de liberale partg is niet onjuist Hg schrgft het langzamerhand verloren gaan van hrar overwicht toe aan de fouten en tekortkomingen der laatste jaren inderdaad het zondenregister dat in s schrgvers aanhef voorkomt is ernstig genoeg en er valt weinig op af te dingen maar bü ons kwam de vraag op Schuilt de tout niet veeleer in het gemis aan bekwame mannen aan de zgde der liberalen V Waar is de man voor wiens meerderheid onze partggenooten zich 1 buigen die hun beginselen belichaamt en tegelijk hun denkend hoofd kan genoemd worden Er is een kudde van middelmatigheden zonder herder een leger zonder veldheer in wien het vertrouwen stelt en voor wien in de ure van den strijd allen zich scharen omdat hg onbetwist hun meerdere is Beginselen op zich zelf zgn te abstract om geestdrift te wekken bg eene partg de ware bezieling gaat uit van een persoon in wien men zijne nevelachtige aspiration helder ziet uitgedrukt en die het talent bezit om er een tastbare gestalte aan te geven welke tegen de praktgk bestand is In de tweede plaats wgst de heer v H op de splitsing die gaandeweg komt in degelederen der liberale partg en welke inzonderheid aan den dag is geKomen biJ gelegenheid zgner verkiezing in Juni Hg ziet zich geplaatst aan de voorhoede der liberalen terwgl er een gematigde partg bestaat die zich insgelgks liberaal noemt en hem bestrijdt omdat hg met te groote vaart voorwaarts gaat Dat geven wij gaaf toe Maar hierin zien wg niets vreemds Elke politieke party heeft haar voor en achterhoede dat is altoos zoo geweest en zal wel 7 00 blgven Is dit nu een reden om zooaU mr van Houten doet zich zelf een brevet uit te reiken van onvervalscht liberalisme en aan I de gematigde partg den naam van liberaal te betwisten Die niet zoo ver gaan als ik zgn