Goudsche Courant, vrijdag 7 september 1883

1 Vooral roemde hg de beleefdheid van des heer 1 C Idenburg med etod die hem in allea bgatond toodat hg ten slotte niet dan noode afscheid nam Hg verklaarde de prettige ontvangst te Haastrecht genoten nooit te tollen vergeten Het Provinciaal kerkbestuur van Zuidholland heeft bevestigd het vonni van het classicaal Bestuur van Gouda vaarbg van kracht ras verklaard het verloek om ontslag ingediend jloor di G Èoer pred te Ouderkerk aan den IJsel zoodat aan deien na expiratie van tgn schorsing 1 $ April 1884 ontslag tal orden verleend I berg omlaag rfLa sp hun weg veroieleud eo verwoestend HBekt twee uur in den morgen na den volgenden g verdeelde deze geweldige wolk zich plotseling in stokken en verdween binnen weinige oogenblikken Toen de morgen aanbrak bleek het dat eene erbazende uitgestrektheid lands vau Capucynpout tot Negsry Passoeraug eene oppervlakte van oagaveer vgflig vierkante mgleu geheel verdwenen was Hier lageu de dorpen Negerj en Negery Passoeiang geea enkel huuner bewoaers onttwam den dood Dit deel van het jland was betrekkelijk minder dicht bevolkt maar toch schat men het aantal der siscbtoffers nog op 16000 De geheele Kandangberf ketting die zich in een halven cirkel ran 66 mijleo langs de kust iiilstrekt was weggetonkeft De walereu van Welkom Baai in de straat Soenda san Pieper Baai ten Oosten eu van den Indischen oceaan htddes de plaata waar die bergen slondt n bedekt en vormden er eene ontsluimige wild bruisende e Maandagnacht was de vuitaau Papandayang vree elgk in werking terwijl knallen die vele mgleo in het rond gehoord werden elkander afwisselden Op Sumatra werden drie duidelgk te oudèrscbciden vlammeczuilen gezien die zich vau den top eens bergs tot eene onltsglijke hoogte verhieven en de gaosche helling was biuneo weinig tgds bedekt met gloeiecde lavasltoomeo die zich op groote afstanden in alle richtingen verspreiden Mglen ver iu de rondte vielen steenen eu het zwarte gruis dat omhoog werd geworpen verduisterde de lucht geheel t Ëen wervelwind vergezelde deze uitbarsting door welke daken van hnizen hoornen raenschen en paarden ia de lucht werden geblazen De boeveelheid uitgeworpen tisch was zoo groot dat de bodem en de daken der huizen vau Denamo er ter hoogte van reracheidene duimen mede werden bedekt Plotseling veranderde Itet tooneel De berg was in zeven deelen gespleten zonder dat zg het ook maar een oogenblik te voren iets deze gebeurtenis bad doen verwachten en waar alleen de Papandayang gestaan bad stonden thans teven geïsoleerde pieken in wier tusschenruimte groote gesmolten massa s werden opgemerkt Uit de spielen traden wolken van damp en lava die in gestadige stroomen vloeiende langzaam langs de bellingen van den berg stroomden beddingitt vormende van twee honderd of drie honderd roeteo in op iervlakte Ken der meest merkwaardige verschgnselen wat dat in den voormiddag van Dinsdag veertien nieuwe vulkanen in straat Soeada voor den dag kwamen een naneeu gesloten keten vormende taasebeu Si Nitdaas punt aan de Javasche kust en Hoga PuM aiin de kust van Sumatra bgna tot de toppen ws r Merak an Middle Islands dwars in den Weg op dien noodlottige dag in de diepte verdwenen bg den toegang tot Batavia bevond zicb een groote groep buiten die zich langs de kost uitstrekte en door Chineezén bewoond werden Dit gedeelte van de sUd werd geheel verwoest en het is niet zeer waarschgnlijk dat van de 250Q0 Obineezeu die op die moerassige plek woonden meer dan 6000 er het leven afbrachten Zij bleven zich vastklemmeu aan hunne woningen tot de golven kwamen om heo weg te spoelen want de stroomen van vlammen lava vreesden ze nog meer dan de stroomen vaa water Van de 3600 Europeanen en Amerikanen te Batavia zgo 800 te Anjer omgekomen f De Europeesche en Araerikaansche wijk was het eerst overstelpt met rotsblokken modder eo lava oit denkrater en daarop steeg het water en verzwolg heide bouwvallen niets achterlatende om de plaats aapte duiden waar de huizen hadden gestaan en ongeveer 20p inwonera medetleepende Bantam was geheel door water overstroomd I eo 1200 a 1500 measchen acht men verloren Het eiland de Serangwerd geheel overstroomd eu geeUjeokele der inwoners ontkwam den dood Amtlerd Herkozen tot wethouder te Gouderak de heet A C vau Houweninge en te Berkenirotide de heer W Verdoold Te Vlist is herbenoemd tot wethouder en ambtenaar van den burgerlgken stand de heer A Schep In de fitting der Hotlerdamiche Arr Rechtbank van Dinsdag stond o a terecht M d L Pzn klompenmaker te Bergambacht bekl van geweldpleging jegeps een bed beambte Ëisch 15 dagen gev cell Ov t 8 dagen uitspraak De AmsterJamsche tentoonstelling is tol dusver bezocht door 9 0 000 betalenden geabonneerden uiet inbegreprn Alleen iu Augustus was het getal 433 000 Met het voortdurend bezoek der geabon erilen is men dus ver over het milliaen terwgl bg het verkeer op de terreinen natuurlijk inzenders en vertegenwoordigers geen gering gewicht in de schaal leggen Door de heeren Joh Ykema uitgever en B G Stempels beheereud vennoot der Zuid Hollandsche Boekdrukkerg te s Hage is het plan gevormd omm navolging van Paris Murcie eene illustratie uit ie geven ten voordeele der noodlgdenden op Java s Westkust Deze uitgave waarmede Z K H dePriijs vai Oranje tgne bijzondere ingenomenheidgetuigde zal bg voldoende medewerking geschiedenin de Nederlaodsobe en Frausche talen en in deeerste helft van October het lioht zien Heerenletterkundigen musici schilders en teekeoaars worden uitgeuoodigd bun bericht van medewerkingaan de uitgeven te doen toekomen o Gisteren vergaderde de Hoofdcommissie lot leniging van de ramp op Java en Sumatra ten paleize eo onder voorzitterschap van Z K H Prins Alexander der Nederlanden Prins van O anje Het verheugt ons hieraan de mededeeliog te kunnen toevoegen dat het Z M den Koning behaagd heeft het beschermheerschap van deze commissie Ie aanvaarden Op grond van door hen gedane waarnemingen eu ondereoekingen hebben de inspecteurs van het geneeskundig staauioezicht de aandacht gevestigd op het gevaar van overbrenging of verbreiding van besmettelijke ziekten door de lompenmagazgnen en het vervoer vau lompen en den minister van waterstaat enz o a medegedeeld dat het naar hun oordeel wenschelgk ware lo dat het aanleggen van bewaarplaatsen van lompen in den regel slechts plaats hebbe buiten de bebouvde kom der gemeente of wel op plaatsen door de betrokken inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht goed te keuren Üo dat het vervoer van lompen niet anders plaats hebbe dai in goed gesloten met een vochtig zeil gedekte zakken In hei belang der openbare gezondheid hebben Ged Staten op verzoek des Ministers de gemeentebesturen uitgenoodigd bg het verleenen van vergunningen op deze wenken te letten üit Rotterdam wordt aan den Ned Kath gemeld dat aldaar dezer dagen een Amsterdamsch pianohandelaar tegen de listen van een bekend op lichter werd gevrgwaard door de activiteit van een inspecteur van politie Deze was er juist getuige vso dat aso het spoorwegstation eene pianino werd afgeladen welke de verkooper naar hg meende in het huis zou brengen van een deftig heer een brooilfabrikant Door de goede zorgen van den inspecteur werd de Amsterdammer echter gewaarschuwd vóór hg zijn instrument in het huis van den gewaaudeu fabrikant had gebracht Tegelgkertgd werd ook verhinderd iH deie een meelfabrikant oplichtte voor 8 Zakken meel die de schipper reeds hail gelost maar tengevolge van de bekomen waarschuwing weer zooder schade kon medenemen Hel plan bestaat om binoen korten tgd te Amsterdam eene inncbting voor booger onderwijs in de muziek conservatoire Ie openen Reeds hebben de heeren Frans Coenen Dan de Lange Joh M De heer Ch Lucas architect in dienst van bet gemeentebestuur van Pargs en een van de werkzaamste leden eeuer commissie die belast is met de inrichting van het vak ooderwgs voor handwerkslieden aldaar zette Maandag te Amsterdam ia een boefende cauurit voor een klein aantal belangstellenden uiteen wat de slad Pargs voor dit gewicbtig onrlerdeel der volks opvoeding voornemens is Ie doen Wat zij reeds doet kan men op de internationale tentoonstelling in het gebouw der stad Parijs zien De daar geplaatste kasten bevatten het werk der leerlingen van de Pargsch ambachttcholen van de jongens teekeningen boetseer en modeleerwerk smids timmermanseu sohrg nwerkersaibeid van de meisjes proeven in het naai en modevak De heer Lucas bad zgn voormiddag besteed met bezoeken van de Amsterdaratche ambachtachool en van de indusirieschool voor vrouwelijke jeugd Tot bijzondere opmerkingen hadden deze inrichtingen hem geen aanleiding gegeven alleen wees hg er op dat ze als bestemd de eerste voor zonen vnn handa Messchaert en Julius Róntgeu als leertan huune medewerking aan dia jnriohtiog toegelegd In het kanton Zurich Zwitserland is vastgesteldeen verordening op de vaccinatie waarbij o a aan ouders of voedsters van kinderen de verplichting is opgelegd de kinderen op zekeren leeftgd gezegde voorbehoedende operatie te doen ondergaan Verzuim is strafbaar gesteld t Jammer zegt de Redactie van de Oeneetk Cl deze verordening in haar geheel mededeelende j mmer dat Kralingen Charlois Begerlaud oz niet tot het kanton ZUrich behooren t Menig jeugdig leven ware dan van een rroegtijdigen dood verschoond gebleven Te Amersfoort is een musch die geregeld eiken ochtend om zgn ontbgt schelt Een ingezeten wiens bovenkamer het uitzicht op den tuin heeft deed gedurende eenigé dagen aan een koord dat gedeellelgk buiten het raam hing een stukje wittebrood Geregeld werd dit door een musch weggepikt Sedert hel brood er niet meer aan is gedaan trekt de musch toch eiken ochtend aan het koord waaraan nu binnen de kamer een kleine schel is bevestigd en ontvangt daarop gekruimd wittebrood als outbgt Wg lateu hieronder de vertaling volgen vgn een verslag door Daily Ntm omtrent de rampen van West Java gegeven De lezer echter zal wel doen onder de noodige reserve kennis te nemen van de daarin vervatte mededeeliniten Veel van t geen er iu yoorkomt is blijkeu direct ontvangen bericht bepaald uiet juist De schrgver heeft ongetwgfeld t een en ander vernomeM en geholpen door zgn levendige verbeeldingskracht een verhaal saamgesleld waarin waarheid en verdichting op liehendige wijze zgn dooreen gemengd Men leze met oordeel De storingen begonnen Zaterdag 25 Augustus op Krakatao men hoorde duidelgk een dof gerommel te Batavia en te Soerakarta In den beginne maakte men zich weinig ongerust doch enkele uren later begonnen steenen te vallen en den ganschen nacht viel een regen van gloeiende steenen en asch Des morgens was de gemeenschap met Anjer aan Straat Soenda geheel verbroken daar de bruggen waren stuk geslagen en de wegen onbegaanbaar gemaakt De beweging had zich uitgebreid onder het water der zeeëugte dot hevig kookte eu siste terwgl ontzaglijke golven op den Javaansoben oever werden gestuwd IJÏMItraperataar der zee steeg bgoa 20 graden Verre weg op Madoera meer dan 600 mglen van de uitbarsting rolden zware golven op den oever hooge bergen van schuim opstuwende Het gerommel werd allengs duidelijker eai tegen den middag spuwde de Naba Meru d grootstfl der vulcanen geweldige vlammen De uitbarsting verbreidde zich daarop over Gt enoeng Goontoer en een aantal kleinere vulkanen tot meer dan een derde der 46 Kraters op Jwa in werking waren of dreigden spoedig in werking te komen Even vóór het vallen van den avond werd de Goenoeng Goeutoer bedekt met eene groote liotitgeveude wolk en uit den krater van den vulkaan vloeiden machtige stroomen witte iwavelhoudende modder en lava spoedig gevolgd door ontploffingen door ontzettendeu aschregen en groote stukken steen die hoog in de lucht werden geslingerd en naar alle richtingen verspreid dood en vernieling brengende wiar zg neervielen Tegelgkertgd met deze uitbarstingen werden verwante verschijnselen der zee waargenomen De wolken waren zoo overladen met electriciteit dat men op een oogenblik meer dan vgftien waterhoozen zag Manneu vrouwen en kinderen vluchten angstig uil huune gebeukte huizen en vulden het verschrikkelgk tooneel aan met hunne angstkrelen Honderden kouden niet uit de huizen komen vóór deze op hunuf hoofden neervielen en bedolven werden onder groole massa s steenen en modder Zondagavond namen de schokken en uitbarstingen in hevigheid toe ea Jiet eiland scheen geheel door de zee verzwolgen te zullen worden Ter zelfder tgd werd de kost met steeds toenemende kracht gebeukt door ontzagigke golven die op enkele plaatsen ver landwaarts binnen drongen groote kloven openden zich in den bodem en dreigden de huizen en hunne bewoners te verzwelgen Omstreeks middernacht had het verschrikkelijkste van alle tooneelen plaats Boren den Kandang bergkretea vertoonde zich plotseling eene geweldige lichtende wolk gelijkende op die welke boven Goenoeng Goeutoer werd waargenomen maar veel grooler Deze wolk nam voortdurend in omvang toe tot zg een gewelf van bloedig rood en somber grauw vormde over eene uitgebreide landstreek Gedurende dien tgd namen de uitbarstingen toe iu hevigheid eu stroomen lava vloeiden langs de helling van den werklieJeo de andereu voor meisjes uit den burgerstand geen maatstaf opleveren voor hetgeen het gemeentebestuur van ïarg zich voorstelt Dit il de opleidiug ter baud nemen vau de groote massa der kinderen uit de volksklasse De sebaarschte vau goed onderwezen handswerktieden welke zich in Frankrijk evenals overal elders deed gevoelen heeft dssr aauleiding gegeven tot de oprichting der bestaande beroep sËboleu Helgeen de afgetreden prefect de heer Hérold en de onder zgn bestuur beuoeutde commissie op bet oog heeft is de verbetering niet slechts vau de beroeps opleiding maar ook van het huiselijk leven der arbeidersklasse deor middel vau de school De eenrgdige ootwikkeling der ngverheid heeft in onzes tgd in groole mate het hare toegebracht om het huiselgk leve der handwerkslieden te bederveu zoo niet geheel te veroietlgeo Terwijl de anders in de fsbriek of de werkplaats zijn verwilderen de kiudereu Zelf volwassen gewotdeu zijn tg die bierStKir slecht opgevoed en onderwezeu werden buiten sttat om op huane beurt als goede huisvaders eo moeders hunne kinderen voor te gaan Terwijl meu daarom begonnen is met zich de vraag te stellen moeten wij l éeolf dam l aUlier of wel VttUlier damt VécoU brengen is men gaandeweg tot de overtuiging gekomen dat geen dezer twee oplossingen aan het doel beantwoorden zou Men il nu tttsschen de school en de werkplaats in inricblingeu van gematigden aard in t leven roepew welke bewaartohool in de eerste jaren daarna school voor lager ouderwgs vervolgens rauteuin Ubora torium op bescheidea sckial uitfpauiiiugslokaal eindelijk naar de beroepi de kook en de huishondscbool voor bgna volwasseu jougens en meisjes voeren zsl Eigeulijk n dat alles oog oiet genoeg De school tal de kinderen op hou 3de of 4de jaar ontvangen Reeds geruimeu tgd vroeger zou de heer Lucas zé in crteheê of kinder bewsarplaatsen willen opnemen die evenzeer voor de buileosbais ailMidende ooders teoe driogeode behoefte alt voor de bewaarschool eene heiltame voorbereiding tiiUen weten Maar tot dit denkbeeld beeft bij zgne medeleden der commissie pog nïet kuniten overhalen De kio leren komeo 3 of 4 jaar onder vrouweIgke leiding natuurlijk en jongens met meisjes bgeen Na een of twee jaren reeds wanneer bet onderricht volgens de Fröbel methode een aanvang naenit warden de beide geslaehten geseheiden Wat nu van het allerrerste nor af dat er onderwgt gegeven wordt eeue eerste zoo niet de voornaamste plaata inneemt is het teekeoen Niet na mttr legeiyk met lezen en schrijven Even noodig zoo niet oog noodiger als deze twee is de kinderen leeren zien Daaroa niet slechts tetkeuen matr loodn bet maar eenigszins kan ook boetseeren modelleereo en kleuren En natnurlgk geeo teekmen oaar voorbeelden maar naar de natonr Xe dmin nut touU ut Jormti Ten einde de vraag Tieole iatu l aMur of omgekeerd te kunnen beantwoorden heeft men zich op de hoogte moeten stellen van nagenoeg alle bestaande iurichtingen vao ambaehtsonderw t Welke uiteenicopende inzichten daarbg ontmoet worden bigkt o a hieruit dat op een Engelsche meisjesschool de leerlingen worden opgeleid voor het fijne scbrijnwerkeftrak De directrioe hadden heer Lucas gevraagd of hg niet dacht dat er te Parijs bg de dikwgls voorkomende werkstakingen in dit ambacht voor hare leerlingen die bovendien llle Pransoh verstonden eeoe toekomst weteo zou P Eene toekomst had de architect geantwoord Ooh ja maar niet eene zooali gg die voor baar weoaohen zoudt I Na het doorloopen vao den FróbelHSuraus op de toekomstige iariohtingeo der stad Pargs tullen de kinderen aan het lager onderwgs en loodra mogelgk ook aan het vak ooderwgs getet worden De meisjes gsao tevens huishouden en koken leeren niet zooals op de Engelsohe kookscbolen het lekker koken maar bet klaarmaken van een werkmanspot zuinig en smakeiyk Men zal met zorg trachten het hoisboudelgk en bet vak ooderwgs van elkaar gescheiden te houden zoo b v behoort het wasschen en opdoen van de wasch tot de huishouding maar het beroep van waschvrouw op de beroepschool De jongens blgveu natuurlijk meer tot bun gekozen beroep b paald Intnsscben tal men op de aan de school verbonden museums eu verzamelingen de kinderen leeren zien en opmerken hun smaak vormen hun de eenvoudigtle en nuttigtle beginselen van schei natuur en werktuigkunde technologie al vertellende n vertoonende deelachtig doen worden Op deze wijze hoopt de stad Pargs die de wichten op hun 8e ot 4e jaar ontvangt jongelingeu en jonge dochters van 18 of 17 jaren te kunnen afleveren de jongens in staat om hun brood te verdienen de meisjes bekwaam om een burgerhuishouden ie voeren en nog er wat bij te verdienen indien dat ooodig is Aldus hoopt men het mannelgk geslacht te behondeii voor veiwildering in het gevaarlgk loopen leeijoogenstgdvak de meisjes te bewaren voor dien vaak noodlottigeo overgangstgd wanneer toovelen tot weinig bekwaam door hare ouders afgestooten of bg hen altha s weinig heul of steno ontmoetende bijoa uiet anders kunnen dao linken tot eene laagte waar een oppassend werkman haar de hand niet meer verleenen kan Ziedaar wat wij out vooistellen too besloot de heer Lucas tgn met de geestdrift van eeu warm mensckenvriend uitgesproken verhaal Dwalen wg het zal niet zg o dewijl we het goede uiet willen Blijkt hetgeen ve op het oog hebben eene utopie Ie zijn de stad Parijs zal zich kunnen troosten met de gedachte dat zij bet eenige beproefd heeft om het zoo deerlijk uit zgn verband gerukte huiselgk selgken la i ilieleveo vao den handswAktman te herstellen eu tevens hem door beter opleiding tot zgn beroep in den levensstrgd sterker te doen worden Veel van het medegedeelde is alleen in het licht der eigenaardige Pargache toestanden te begrgpeu Maar bet is niettemin belangwekkend io hooge mate de pogingen gade te slaan welke door een verlicht eo op democratische beginselen gegrondvest bestuur worden aangewend om den toestand van het volk te verbeteren Door dwaie vrees van een zenuwachtige dame is dezer dagen bij de Rustisebe slad Charkow een ernstig spoorwegoogelnk veroorzaakt Er loopeunl bg dat station verscheidene Igoen een eind weegs naast elkander De dame nu zag een trein aankomen op het spoor naast dat van den trein waarin zg zat en meeuende dat hg op hetzelfde spoor reed begon zij te schreeuwen Daar komt een trein op ons poor Een botsing I We zgn verloren 1 De andere reizigers werden voor bet meerendeel daardoor zoo verschrikt dat tg uit raampjes en portieren vso de coupes sprongso en door den trein die er juist op dit oogenblik voorbijkwam werden 20 overredeo De passagiers die aan den andereu kant uit den trein sprongen bekwamen zeer ernstige verwondiogeo Aao de kosten van Newfoondland heeft een zware storm gewoed Een aantal booten en vistchertvaartuigeu zgn op de groote zandbank vergaan Meo spreekt vao 80 verongelukte personen De Berlgnsche bladen zqu natuurlijk gevuld met bijionderhedeo nopeoa bet oatialteud ongelvk d l jl Zondagavond bg het spoorwegstation te Steglitz plaats greep Die details zija meest van zulk eeu vreeselgkeo aard dat het mensehsigk gevoel terugdeinst voor het tchjldereo vaa die tooneeleu Het publiek droeg iclf de schold vao de ramp waot het drong op voorgang van een onderofficier vuurwerker vau Berlgo die eeu gzeren afaluilttang ter zijde wierp en zoo de menigte gelegenheid gaf op deu spoorweg zelveu te komen op verboden terrein Men nuakte zolk een haast om zich een plaats te vertekereo io den trein die vao Potsdam kwam Toeo meo tich eenmaal op den verboden weg bevond kwam plotseling de posttrein vao Berlijn naar Potsdam aanstoomen Te vergeefs hield de baanwachter den komenden trein de roade lantaarn tegen het waa te laat de machinist kon niet meer remmen het Ongeluk was binnen eenige seconden eeo feit Twee minuten daarna was de posttrein reeds te Lichtenfeld de radereu der machines waren met bloed bevlekt stukken vleesch waren tegen de wagens geslingerd en kleefden er aan vast Opmerkelijk is het feit dat door de Hegeering in de jongste zitting van den Pruisischen Landdag een voorstel was gedaan m het station Steglitz te vergrooten De kotten vao dat werk werden geraamd op 423 000 mark Die voordracht werd echter met 179 tegen 141 stelomen io de zitting van 7 Mei 1883 verworpen Tot op Maandag werd de dood van 19 personen geconstateerd eo het zwaar verwond geraken van 4 personen Buitenlandscii Overzicht De Duitsche rgksdag heeft zija taak afgedaan naroelgk het Spaaosobe handelsverdrag aangenomen ook werd de door de regeering gevraagde indemniteit verleend hoewel de secessionisten de Porttckrittpartg en een deel der natiouaal liberalen er tegen stemden De interpellatie van den heer Riokert over de verkiezing te Torgau lokte alleen eene verklaring van deo staatssecretaris BoUicher uit die als redeo van bet uitstel den watersnood en de oogst opgaf Uit Hongarije komen zeer treorige berichten de agitatie tegen de Hongaaricfae heeitohappg zit in hller hoofden en heeft zich van de besten meester gemaakt De ban van Croatië weigert hardnekkig uitvoering te geven aan de besluiten der ministers Daarenboven schijnt de anti semietiscbe beweging met hare anti sociale gevolgen zich meer en meer uit te breiden Io de oomitateo van Zala en Somogy hebben alleen de troepen een einde kunoen maken aan de plundering van de woningen der Joden eo deze hebben op vele plaatsen de vlocht g oomeo uit vrees van vermoord te worden gelgk de ecboolmeeater van Simada Een officieus orgaan van Hongarije meldt dat te Egerzeg iiieer dan 40 gekwetsleo zich bevioden en een tiental dooden en dat vele arrestaties hebbeo plaats gehad Alleen het geweld van wapenen zal kunnen te weeg breugen wat de heerTisM meer door overreding zocht te verkrggen Het antisemitisme moet tegengegaan worden in de personen die deo hoop aanzetten tot roof eo brandstichting En dan beklagen de agitators zich nog dat zg oiet begrepen worden Zij wisten dus uiet de huichelaars dat zij door tot jodenvervolging aan te zetten dierlgkheid preekten I Men weet wat de aanleidende oorzaak tot de ongeregeldheden was het volk van Creatie is op zijn eigen taal gesteld en krachtens bet tractaat met Hongarije moet die taal voor Crostie de offioieele taal bltjveo Toea de directeur der finauoiën rhalve Hongaarsche wapeotchitden met opschriftei in het Hongaarsoh boveu de belastingkantoren deed plaatsen verwekte dit groote ontevredenheid vandaar de ongeregeldheden De Ban gouverneur van Croatië Pejaosevitch had zich verbonden de wapenscSilden te doen ophangen en dit was hem ook gelast door de regeering Dat men verkeerd deed de wapenschilden te doen plaatsen wordt algemeen erkend De moeiIgkbeid is uu deze de Hongaren meenen dat hun rijksdag de zaak moet uitmaken terwijl de Croateo geeu andere autoriteit willen erkennen dan die welke bet tractaat sloot de Croatische en Hongaarsche landdagen Ruiz Zorilla heeft zicb te Geneve laten interviewen door deo correspondent van de i Daily Nmt Hg zeide dat hij vrgwiUig Frankrgk bad verlaten om dat laad oiet in moeielijkheden te brengen en dat de jongste beweging iu Spanje vsn geen der partijen io Fraokrgk eenige hulp of aanmoediging had ontvangen Hg zelf verklaarde in het geheel niet van revoluties te houden wat hij voor Spanje bet wenschelijkat achtte was eene constitutionecle monarchie eu deze was uiet meer mügelgk Koning l ons en zgn raadslieden hadden door de pers aan banden te leggen door bet recht van vergadering te beperken en door het aaawakketen vao godsdienstige onverdraagzaamheid bewezen dat zgtelf de Begeering van de Bourbons onvereeoigbaar achteo met vrijheid Met volkomen vrgheid en algemeen stemrecht was een revolutie oonoodig waar zg ontbraken kon die een plicht worden Met de verdrgving vao deo hertog van Aosta achtte Zorilla de laatste kans voor een permanente restauratie der monarchie verkeken Koning Alfons kon thans of het Ministerie oplappen of zich geheel overgeven aan de conaervatieveo of de constitutie van 1869 herstellen en algemeene amnestie toestaan In het eerste geval waren nieuwe pioounciameoto a te dachten ie bet tweede tou de val der dynastie worden bespoedigd en in het derde zon hg Zorilla een oppositie orgaoiseeren waardoor de monarchie tooh zou moeten vallen Een revoluiie was derhalve de eenige mogelgke oplossiog maar deze zoo alleeo mogelijk tgn met behulp van het leger Naar men zegt ziju te Londen onrostbarende berichten uit Amerika ontvangen met betrekking tot de plannen der lersche samenzweerders In de laalstrerloopen veertien dagen moeten vele lersche Araerikaoen iu Engeland zijn aangekomen De LondeoBche correspondent der Neue freie Preue heeft met eeo faooggeplaatsteu diplomaat een onderhoud over de Tonkin qnaeitie gehad en daarvan verslag gegeven Het met Annam gefloten tractaat tal in deo toeataod vao het oogenblik niets veranderen beweert die diplomaat Obiua zal het nooit erkennen Tonkin is de oorzaak van al de moeielijkheden geweest van dit gewest wordt in het tractaat niet gesproken en in plaats van Tonkiu een der rgkste provinciën lijft Frankrgk Bluthouaa lu dat niets waard is Het conflict is uog op verre na niet opgelost en ik geloof dat de houding door den heer Challemel Lacour tegeoover markies Tseng aangenomen den toestand slechts verergeren zal Volgens het Memorial diplomatique heeft lord Granville Engelands minister van buitenlandsche zaken bg het Hemelsohe Rijk zulke krachtige vertoogeu teo gunste van het behoud van den vrede tusscheo Chios en Frankrijk ingediend dat io weerwil vao alle gergchteo die iu omloop zgn men de vrees voor eeo gewapend conflict ongegrond acht Intusscfaeu zijn de uit Hongkong ontvangen beriohten niet bgSonder geruststellend RECLAME Wanneer conservatieve geneesheeren aan hunne zieken bet Hop Bitter voorsohrgveo io plaats van de gewone apothekers recepten is zulks alleen daaraan toe te schrijven dat zg daarin het eenige mid