Goudsche Courant, woensdag 12 september 1883

1 duim die door hem it afgetuan ten behoeve f n de Diergaarde te s GraTeobage 2ondag middag omslreelis 3 s uur ia door onbekende oonasic brand ontataan io de hooiberg bg 1 van RhyD in het Bloemendaal alhier De hooiberg met het aanweaige hooi ia rerbrand de hooiberg waa geaaaureerd het hooi niet Door de spoedige hulp der brandireer ait den Baara heeft de woning gteu schade geleden Ook uit tionda ging spuit No 4 daarheen dooh behoefde geeu vnter te geven Bg het notarieel examen is geslaagd voor het 3de gedeelte de beer Lagerwey te Woerden Xaar men legt zal de Minister van finaaciën nu de behoefte aan versterking van middelen al dringender en dringender wordt naast de nieuwe belasiingplanneu ook maatregelen nemen om anderebronnen van inkomst ruimer te doen vloeien Zoo tottden de iukomsten uit de staatsloterij vermeerderd worden door beperking der veel te groote voordeden van den tussohenhandel Fad Onder de nieuwe belastingplannen van deze Eegeering behoort naar het Faderland verneemt ookeene verhooglug van de belasting op het gedistilleerd Het is thaus zeker dat de tentoonstelling te Amtot 6 October a s geopend blijft Er is zelfs sprake van eene verlenging tot den Sisten dier maand Men weel dat de eerste groote prgs der tenloonstelliiig van Amsterdam 200 000 francs bedraagt en bestaat in een prachtige parure van diamanten geleverd door de firnia CJustave Sandoz vau Palais Royal Over deze parure tentoongesteld achler een bgaondere vitrine te midden der eeregaanderg houdt een meisje uit het eiland Marken de wacht Dit meisje is belast de biljetten der loterij te verkoopeu Verleden Vrgdag bleef de koningin voor die vitrine staan en vroeg vriendelgk lachend aan het meisje Bekoort die schitterende parure u niet juffrouw en zoudt gij die niet willen winnen Het meisje wist niet wat te antwoorden Welnu herhaalde de koningin verkoop mij 100 briefjes en zij voegde er lachend bij houd die voor u het goede nommer is er misschien bg Onnoodig hierbg te voegen dat de geschiedenis spoedig bekend werd en men verhaalt dat een £ ngelschman aan bet roeisjt 5 maal den prgs der biljettm heeft aangeboden in de overtuiging dat het goede noramer er bij is Ter zake van de vulcanisehe uitbarsting op Java heeft de secretaris der Fransche Academie de heer Bertrand herinnerd dat deze ramp je voorspeld geworden door den heer Delaunay lid der Academie Tn een rapport in 1881 bg dat geleerde lichaam ingediend beeft de heer Delaunay niet alleen de aardbeving op Java aangekondigd maar zelfs nagenoeg met juistheid den datum opgegeven waarop die zou plaats hebben In i yn rapport uamelgk noemde hij als datum 2 Augustus 1883 en werkelgk had de uitbarsting plaats op 28 Juli In hetzelfde rapport kondigt de heer Delaunay aan dat de vulcanitche werking zich zal herhalen in 1386 en dan een nog veel geweldiger karakter lal hebben De heer Vermeulen heeft zijn antwoord aan de Tweede Kamer gezonden op baar Verslag over tijn wetsvoorstel tot wijziging van de artt 66 61 en 66 der Schoolwet Nogmaals zet bg in beknoplen vorm dnidelgk uitMn dat de wet van 1878 io haar geheel blijft en alleen Io bij het hoofdonderwjjzersexameo geen wiskunde meer gevorderd lal worden en 2o voor het verkrijgen van een taai akte niet langer het vooraf baaien van de hoofd akte zal zijn vereischt Daardoor zullen o a lo de thans allerjammerlijkste resultaten van bet hoofdond examen verbeteren 2o vele gemeenten althans eenigerm te financieel worden te gemoet gekomen daar zij minder tegen elkaar zullen behoeven op te bieden om onderwijzers te bekomen 3o de gelegenheid ook tea plattelaude behouden zal bigven om onderwijs in moderne talen te genieten waar men te recht prgs op stelt De beer Vermeulen voegt hierbij zgn voorstel te bandhaven daar tot dusver de tegenwoordige Regeering geen verklaringen gaf welke dit initiatief overtollig deden schgnen en intusscben de gevolgen van den onhoudbaren toestand steeds nader komen hoe treurig de toestand reeds nu is kan o a afgeleid wórden uit de resultaten dei examens waar bv bij bet jongste hoofdond examen bg de meeste groepen 70 80 pCt der candidate moest worden afgewezen fremieleeningea Amst lotem van lOiOO gingen 1 pCt aehleruit Kott i vooruit SpooruegleenimgeH Aand lod Sp sluiten 2 do Rijttsp 1 lager Zoowel Centraal als Boxtelwaarden avanceerden van de eersten aand Vs S stemp obl lo oitg sch i pCt van de laatsten aand a gestemp obl 2 8 2e hyp s De 4pCt obl Bgospoor berwoODeo Trammaj leeiiiHgen De obl der Omu m slegen 1 Gooisohe l U Rijtuigv 1 N en Z Holl 2 Samarang ft e Westl l j flauwer InduitrietU en financieele Kaarden Aand Afr Hv stetjen U Havenstoomb 7 4pt t pandbr Holl Hyp bk Vs Java bk Vs Ned Bk Vj Han Eutu FEiscuE WAAKDEN SloaUfonditn De moeiIgkheden in het binnenl bestuur van Hongarije deH n de fondsen vrjj sterk dalen ft7 verloor 2 6pCtX ioudl 2 4 6pCt io 1 4pCt do g Italiaoè3 waren voor origineele V4 voor Lamaisou s 1 pCt ffitawer Metallieken Ve minder Obl Poolsche scWatkk verbeterden 1 pCt ook Portugal hield zich fertn pussen meereudeels Vi lager oude Oo terleeningei va ter Spanjaarden varieerden weinig Turken V4 flauwW 6pCt Egypte IV lager P Mte i iijfe Behalve voor Antw die 1 en Brussel die s profileerden is geen enkel avans te vermelden Hong lèten 2 Theiss 1 Oostenr 60 Vj 64 en 58 na d loting 4V 5 Boden cr l j Buss 64 1 lager SpoormgUeningen Aan Tbeiss sp V4 lager Obl ViclofEm U j hooger Èlis sp verloot 1 Warschao Br Vj Warschau Weèoen Russen allen V a Vs l g fel Griazi eV Poti Tifl 1 Balliscbe onveranderd Induttritele en financieele leaardai Oost ifong Bk Vj hooger Paudbr Rum p k 1 flauwer AMEKiKAANscitE WAARDEN StaoMondte ïiraf zilianeii 72 verbeterden 1 pCt do 5 V lager Mexicanen sloten iets flauwer V vJ verloren Peruanen eveneens Venezuela s vast Spoortcegleeningen Na de reactie van Zaterdag noteerden o hooger Buffalo s CentralPacific3 Canada South 4V4 Can Pac l Chic N W pref 11 Rio cerl 2 Illinoia 3V Naihville 7 Mioh Centr 4 Missouri 27 Erie 27 Oregon IVs Maniiolja s 1 Wab 4 I IndaitrieeU maarden Colorado s stegen I P Maxwell s IVt a Peolongatib kente 3 i 3 fCt T P 8 Zoowel Staatsfondsen als Amerikaausche Sporen waren heden flauwer Mexicanen verloren Va Spanjaarden en 6pCt Peru 4 overigens weinig verandering Am Sporen waren door de lagere noieering le Newïork en het belangrijk aaubod gedrukt vooral Nashville die 2 Wabash die 3 Rio s die IVj Missouri s die IV4 en Outario i die 1 pCt verloren Onze Staatsfondsen flauw Aand Centraal hooger doch uilg sch do lager Aand Bokste ep 2e Hyp do V hooger N en Z Holl tr 1 pCt hooger Samarang 1 pCt lager II Burgerllike Stand GEBOREN 7 Sept Nicolas onders 1 gchoonderwoerd en M H LoryD 1883 uit Gouda verzonden en door tassebenkotnat van het Postkantoor terug te bekomen 3 Ploeger C v d Berg G v Lik Amsterdam C Felix Katwgk BRIEFKAARTEN Mej S M de Boer Amsterdam Mej C Verheg s Gravenhsge Gouda den 10 September 1883 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Ben kinder Oorbellelje bloedkoraal met goud een fantasie kinder Armbandje een blauw kinder Oorbelletje en een koperen Halsband van een hond ADVERTENTIËN De ondergeteekende betnigt sfgnen hartelgken dank aan den WelËdele Heer ROMBI IN Chirurggn te Gouda voor de spoedige eii accnrate behandeling aan zgn Zoontje bewezen alsmede aan allen die hem de behulpzame hand hebben verleend Th L üUNNEWEG ByksTeldwachter ZATEEDAÖ 11 weiden wg door onze geachte Patïaoni de Heeiren v d GARDE VRIJ LANDT te Gouda in de gelegenheid gesteld geheel te hnnnen kosten de XJENtOONSTELLlNG enz te AmtteT am te bezoeken die genotvoUe dag zal bg ons allen langen tgd in aangename herinnering bigven Wij gevoelen ons dan ook gedrongen hnn daarvoor openhyk onzen bartelgken dank aan te bieden De gezamenlgke Werklieden van de KONINKLIJKE TABAKen 8IGARENPABRISK te Gouda Wy ondergeteekenden bekennen met dezen dat de WOOBDUN welke in deafgeloopen week tegen J GROENENDAAL gesproken zgii LASTER IS J MIK KERS en J VAiiROON SlJRS ZiEGELS alsmede zjjn te bekomen in den Boekhandel van A BB1I KMAI Naar aanleiding der inzending op de tentoonstelling te Amsterdam door de Vereenigingen Teilehchade en Jrieid adelt zegt hel Handelibl dat men ondanks de schoooe leus der vadereu Eendracht maakt macht zooveel stichtingen inrichtingen vereenigingen heeft die met hetzelfde doel io art I hunner statuten zoo dnidelgk omschreven door gemis aan samenwerking naast soms tegenover elkander staan niet altgd op edele wgze couOurreeren met geen ander gevolg dan dat door versnippering der krachten de vereeniging jaarlgks een nadeelig saldo rgk is door gemis aan voldoende middelen zich in haar werkzaamheid beperkt ziet en veel minder goed sticht dan door eensgezindheid had kunnen gewrocht worden Bedriegt mijn geheugen mij niet ten eenemale dan hebben wg ook aan dienzelfden geest die zooveel goeds tegenhoudt of in zgn ontwikkeling belemmert een tweetal vereenigingen te danken die beide precies belzelfde bedoelende door ééne vereeniging te zgn ook meer zouden kunnen doen Arbeid adelt trad het eerst op maar al spoedig kon men het met elkaar niet meer vinden en de Vereeniging Tesaelichade zag het levenslicht Zg bestaan nu beide sedert jaren onafhankelgk van dkaar en hoewel ik nu niets wil afdingen op de verdienste van elk op zich zelve en beider besturen boven mijn lof verbeven zgn betreur ik het dat deze twee niet ééa zijn en met vereende krachten het edel doel nastreven dat zg zich hebbeu voorgesteld mij dunkt dit zou in het belang zgn der individuen die de voorwerpen egn hunner outbaatzuchtlge bemoeiingen Intusscben hoe dit zjj beide vereenigingen hebben baar keurige wat zal ik zeggen p étalage is zoo uitheemscb en uitstalling klinkt zoo plat inzending op de tentoonstelling in de afdeeling Nederland Bg beiden hebbeu poppen io nationale kleederdracht den boventoon Het werk moet naar bet oordeel van deskundigen keurig zijn De collectien zijn uitnemend geschikt om bet smaakvolle en wanstaltige van sommige onzer nationale kleederdrachten goed te doen uitkomen Die de bonte vreemdsoortige maar naar bet oordeel van sommigen onmisbare apenpakjes van de kinderen der liefdadigheid bewonderen wil kan hier z u hart ophalen Echter noch Arbeid adelt noch TeateUchade hebben tentoongesteld wat zij konden misschien werd dit onnoodig geacht omdat beide vereenigingen haar winkels hebben de een op bet Leidsohe plein de ander op de Keizersgracht bg de Vgzelstraat en zij meenden op deze wereldmarkt slechts bescheiden een acte de presence Ie moeten geven want aan voorwerpen van goeden smaak fijnen kunstzin en keurige bewerking getuigende ontbreekt bet baar niet en zij zouden in staat geweest zijn den vreemdeling de bewgzen voor te leggen dat de Nederlandsche vrouw ook iu dit opzicht met andere k n wedgveren Ik hoop van harte dat door een mimen aftrek de onkosten der tentoonstelling voor de beide vereenigingen zullen gedekt wornen en dat zij niet zullen behoeven in ie stemmen met het groote koor De Vereenigiug voor Suriname heeft zich tot den Koning gewend met het verzoek om maatregelen ten einde de immigratie van Gbioeescbe arlieiders te verkrijgen In eene uitvoerige memorie wordt dit verzoek toegelicht Daarin wordt uiteengezet dat op de vrggemaakte negers niet te rekenen volt en dat ook de aangevoerde koelies uit Britsch Indië niet voldoen Immers deze zgn lui en ongevoelig voor straf of belooning en geven bovendien niet zooveel nut als in de Éngelsche koloniën omdat zg daar niet na 6 maar eerst na 10 jaren recht op vrgen terugtocht hebben en strenger worden behandeld dan io Suriname Vooral echter dreigt Engeland s recht om den toevoer elk oogenblik Ie verbieden met groot gevaar Daarom acht de Vereeniging bet noodig Chiueesche arbeiders aan te voeren die veel lïeter werken en gelooft dat nu de Vereenigde Staten voor hen zijn gesloten het gelukken zal goede voorwaarden van de Chineescbe regeerin te bedingen o a acht ot tienjarige contracten terwgl bg mislukking een proef ware te nemen met geheel vrge Chineescbe arbeiders uit de landbouwende bevolking Om te waken dat bg de regeling op de belangen van Suriname worde gelet verzoekt de Vereeniging in een adre aan den Minister van kolonies dat onzen vertegenwoordiger in China bg de ouderhanJelmgen over deze aangelegenheid en persoon worde toegevoegd geheel met Suriname vertrouwd LIJST VAN BRIEVEN geadresseird aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Augustus NEDEEL VEIIE£ 7IGII7G tot Afschaffing van Sterken Drank Dinsdag den 18 September des avonds 1 nur IN DE Sprekers de Voorzitter dier Vereeniging Jhr J L DE JONGE Lid van de Provinciale Staten van Zeeland Ds H BRÜTEL de la RIVIÈRE Predikant te Haarlem Dr H B VAN RHIJN Med Doctor te Katwgk aan Zee Ds D BEEKMAN Predikant te Breda Dr D LUBACH Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht te Kampen Zgn omstandigheden guns dan hopen enkele Buitenlaadsche Mannen van naam het woord te voeren Onze Stadgenooten zoowel Mannen als Vrouwen worden beleefdelgk uitgenoodigd door hunne tegenwoordigheid bewijs van belangstelling te geven Het Hand lMad hier n zy bwchouwiOK niet J= t al he zeg d t die Vereenig 4 SuaLde preunee willen ge en w nt naar wii me iiekerhe d m l eten i h r door de Hoofd oommiJe d T= o teUl ng oder gd ko loo pl r m e a ugebodenvo r h ge al dat zij poppen m nationaal costoum wilden eino Red der exposanten dat er veel kgkert maar weiilK koopera zgn x Beide vereenigingen verdienen krachtige mét king en ondersteuning Hoe edel is haar dodl Menige beschaafde vrouw is er toch in de oait schappg die door behoeftige omstandigheden gedrukt door handenarbeid in haar dagelijksch onderboaé moet trachten te voorzien Van tbeedepSthoudsten en verkoopsters van tafel en ander linnen uitdt de een of andere fabriek is de markt overroenl En hoe weinig levert dat ook op Met hoerig bittere teleurstellingen en miskenningen gaat dit zoeken naar werk en dat pogen om het vervaardigde te verkoopen gepaard Voortgedreven dooi de droeve noodzakelgkheid om ods hulp te vragea dikwgls onverwacht en onvoorbereid moet het werk vroeger ter verpooziiig en genoegen ter hand geug men thans als koopwaar worden aangeboden Di blik in de duistere toekomst ia beneveld en oader den last der levensomstandigheden bezwgkt raakij energie De bovengenoemde vereenigingen opgericht door onafhaukelgke vrouw n willen helpen bij het verkoopen lan den handenarbeid ran hare minder b f voorrechte zusters bestellingen vragen ouvoldoeiult keunis en vaardigheid ontwikkelen ja zelfs betrekkingen zoeken in één woord de ongelukkige zaïters voorlichten ter zgde staan begunstigen Waar zooveel geld aan avercchtiche liefdadigheid wordt weggegooid denk om slecht iets te noemeD aan de onzinnige giften voOr de algemeene armen dezen of dien burgemeester ter hand gesteld wie zou dan niet weascben dat zulke vereenigiogec krachtig werden geschraagd P Geen pgnlijker juk dan dat der fatsoenigke armoede geen edeler pogen dan dat om door eigen arbeid in zgn onderbond te voorzien den gverigen en bescheidenen daarbij dea weK te wgzeo wie zou dat geen voorrecht achten F Ik neem de gelegenheid te baat mgn vriend om op een kwaad te wijzen dat vooral bij hel werk vinden en werk versohaffeu zich telkens voordoet Een kloeke beschaafde weduwe vaardig met de naald kunnende omgaSii bad zich ter bekomiDg van werk ge end tot een winkelier in gemaakte klee dingstukken Zg stond alleen voor het onderhoud vau haar gezin bij wgze van proefoaming werd haar eeilig werk gegeven zg maakie bet af en bet liet niets te weusohen over doch baar dienst kon niet gebruikt worden men kon betzelfde werk voor het drrde van den prgs dien i vroeg door tusschenkomst van een getticht verkrgged Bg tien bij twintig bij vgftigtallen zitten alom in ons land Xal van jeugdige roeosoben H aibeiitol voor winkeliers en fabrikanten Voor hunne verzorging wordt betaald voor het 0 iderboud van bet gesticht worden giften gevraagd en legaten vermaakt Dat zij leeren werken uitnemend met naald en naaimachine leeren omgaan perfeot leereo drulikeu en letlenetten best kleeren leeren maken ondei leiding van den vader kleermaker van het gesticht wie zal het niet toejuichen maar moet gg mij niet toegeven dat het ten hemel schreit wanneer de jeugdige werkkrachten op zulk een wgte worden gebruikt dat zg den volwassen arbeider of arbeidsters het brood voor den mond wegstelen P Geen wonder dal een gesticht werk kan levéren voor een derde van den prgs arbeidsloon wordt aan de pupillen weinig of niet uitbetaald in hun voedsel en kleeding wordt door fondsen door giften en gaven voorzien en de bevolking dier gestichten treedt als concurrente op met hen die door hun arbeid geheel in hun bestaan moeten voorzien Mag dit want denk niet dat ik u over een slechts zeldzaam voorkomend geval heb gesproken de gestichten zgn vele die tevens fabrieken zijn geworden en die op een batig saldo kunnen wgzeUj een batig saldo ja door den gedwongen onbezoldigden arbeid hunner pupillen verkregen ten koste van den arbeider die te vergeefs om arbeid vraagt of bg zulk een concurrentie voor een ontoereikend loon moet werken Bulteniandsch Overzicht De Union tot dusverre het orgaan van Frohsdorf verklaart dat zg aan het grondbeginsel der monarchale erfopvolging getrouw blgft Krachtens dit grondbeginsel is de graaf van Pargs de wettige erfgenaam van de kroon welle krachtens het volkenrecht aan het hoofd van het huis Fraokrgk toebehoort De royalistisohe bladen bevatten een brief van don Carlos aan Nocednl waarin de Spaansohe Bourbon verklaart dat hg tot Spanje en tot geen ander land behoort en steeds zal blijven behooren Derhalve is de graaf van Pargs thans bet onbetwist hoofd der Fransche royalisten Terwgl de Fransche minister van binnenlandsobe zaken WaldeckRonssean te Puy tegenwoordig was bg de onthulling van het standbeeld van Lafayette werd de markies Tseng gezant van China bij den minisier van builenlandscbe zaken ontvangen Van de eerste gebeurtenis iets mede te deelen zoude ons geloakkelijkei vallen dau van de tweede In zijne redevoering beweerde de heer VValdeck Rousseau dat bet republikeinseh beginsel zich in het ueindige ontwikkelt dat het land zeker van zichzelf iet geschokt Is door de jongste gebeurtenissen en dat der Fraosobe pers hulde moet worden gebracht DocbV al weten Wg weinig van de resultaten v au het bezoek het onderhoud van den gezant Tseng verdient m i onze belangstelling dan die rooskleurig getinte bankettaai van den minister Wat zoude er besproken zijn in bet ministerie van builenlandsche zaken Volgens de Itmpt is door China een oVereenkomst voorgestela op de volgende gronden regeling van de quaestie van süzereiniteil welke door China over Anain geéiscbt wordt en afbakening van de grenzen ii et zoo noodig afsngding van een strook grond ala onzijdig gebied Verder komt Le National oieldtfn dat de regeering besloten heeft de onderhandelingen te hervatten op den baiis vyu bet verdrag Bourée en dat zij terzelfder tijd al de noodige sirgdkrachten in Tonking zal vereenigen Het blad voegt er bg dat bet kabinet van meening is dat het recht heeft dit le doen zonder de kamers bijeen te roepen Een andere daad van Franschen overmoed meldt de correspondent van de Standard aan de Congo de Franschen zoo bericht hg verzochten den koning van Loaugo de Porlugeesche vlag t it te teveren die fay van een Portugeesch bevelhebber had gekregen de Koning weigerde waarop de Franschen de stad Loaugo aanvielen en in brand slaken en de troepen des Konings op de vlucht joegen Dit zou geschied zijn den In Augustus Dit bericht bereikte Europa denzelfden dag dat bet congres voor internationaal recht te Munchen een motie aannam waarin bet wecscbelijk wordt verklaard dat de Mogendheden elkander san de Congo niet in de haren vliegen maar zich bepalen tot onderzoekingstocbteii en handel Hartington sprak in zeer optimislischeo geest op een feestmaal te ShfffieM Hij meende Ut noch de Madagascar noch eeuige and ere quaestie aanleiding zou kunnen geven tot een twist tusschen Engeland en Frankrijk geen verstandig staatsman van dat land daobt er thans aan een strgd met Engeland of eenige andere machtige natie te beginnen Omtrent de hervormingen in Egypte had de Regeeriog gunstige berichten van Wood en Malei soowel in eonstyutioneele als iu departementale zaken ging lle meer vooruit dau de dagbladcorrespondeoten wel meenden Hartiu oii klaagde over de groote bedrijvigheid en vroaglost van de afgevaardigden vooral vaar het buitenlaudwhs aangelegenheden gold Door al dat vragen ging veel tgd verloren en werd soms veel kwaad geslicht Generaal Ramlfcrg heeft bij het aanvaarden van de betrekking van buitengewoon regeeringsoommirsaris in Croatië in een zeer krachtige maar tevens kalme en verzoenende proclamatie aan de bevolking hiervan kennis gegeven Hij verzekert den Croaten dat s lands rechten nationaliteit en taal niet aangetast zullen worden maa r de rust lal hg met alle daartoe beschikbare middelen herstellen in elk geval zal hg zgnen plicht vervullen Hg hoopt dat de bevolking be het volbrengen van deze taak mogelijk zal maken ten einde alles weder t eerder in de gewonen toestand kunne komen Deze proclamatie wordt over h t algemeen gunstig opgenomen De Zaterdag gehouden vergadering der Croatische nationale partij verklaarde dat het benoemen van den eommissaria een grondwetschennis is De Hongaarscbe oppositie partijen beweren insgelgks doch op andere gronden d t de Hongaarsche regeering de grondwet geschonden heeft en zullen hei kabinet hevig bestrgden Evenwel vinden al de fraction der oppositie het niet meer dan billijk dat Hongarge voldoening verlangt en bet staatsgezag hersteld worde Ter conferrntie van de Hongaarsche oppositiemannen werd door velen de wensch geuit dat Croatië van zijn voorrechten zou worden vervallen verklaard doch de meerderheid stemde hiermede niet in De onrustige beweging breidt zich intusscben volgens Weener telegrammen in de Engelscbe bladen neer en meer uit De Eff cten beurs XXXI Amsterdam 10 Septemder 1883 Omtreut Staatsfondsen kan in t algemeen gezegd wolden dat zg in de eerste dagen der weck zeer gedrukt waren doch in de laatsten herstelden Aroerik Sporen waren vaster en williger dooh Zaterdag ontstond eenige reactie door belangrgk locaal aanbod Iu binneclandsche naarden was het zeer stil BiNNENLANDscHE WAARDEN Staalt provincialeen gemeentefondien Stonlafondsen waren flauwer drieën en 78 j S3 Amst obl 79 konden Vb verbeteren