Goudsche Courant, woensdag 12 september 1883

N 3974 gg3 vruaag 14 septemoer r v GOUDSGÏiCOURANT Nieuws en Advertentiehtad voor Gouda en Omstreken Vrljdiig 14 September Eerste Nederlandsche öe inzending van advertentiën kan gescbieden tot é uur des namiddags van den dag der uitgave Het aautal uit W el thans lid der Eersle Kaïiier gebrachte stemmen was 1074 De Inspecteur toor het Oe eetkundig Slaatstoetioht in de provincie Znid H alland beeft aan het Gemeentebestuur tan Kotterdwn kennis gegeten dat het epidemisch toorkomen taé pokken iu die gemeente heeft opgehouden A C de L W en J A O S geemploieerden by de Amsterdamsche lenloonsielling tgn gisteren door de arrondissements rechtbaiik te Amsterdam veroordeeld tot een celstraf tan een jaar eu een geldboete tan ƒ 12 50 fr take van de uitgifte tan talsijhe toegaogskaarten tot geibelde teatoonstelling De rechtbank heeft het te laaU Igelegde gequalificeerd alt misbruili tan tertreuwea en niet aangenomen dat hier lou lyn diefstal iu dienstbaarheid eu oplichting Htt Utreehtsch feetlcomüj lat onttangtt tan onte teruggekeerde Poolreizigers he fl ds volgende uproepiag gedaan Hulde aan de Nederlsudach Poolexpeditie Het Comitó tot feestelgke oUvangat tan de teruggekeerde leden der Noord pocjlfxpeditie noodigt alle belangstellenden uit tot deelnkming aan de fees ttieling op 7 aterdag 29 Scpumbér a s Het feest zal bestaan uit een feeatmaal in bet park Titoli toorafffegaau door eene matinee De kesten nket inbegrip tan eene halte fleacb wjjn zullen tien gulden bedragen Hun die aan dit feest weuschen deel te nemen wordt belesfdelyk terzocht lich san te melden uiterlijk tot 24 September bij den heer postdirecteur of bij den heer G de Bruyne secretaris tan het Comité Ooaterstraat te Utrecht Het bericht tan bei otetljjden tan Hendrik Conscience heeft oteral een diepen indruk gemaakt In de Belgische steden en dorpin tooral daar tiet men alom personen die elkaar op weg staande houden om Oter dete treurmare te spieken De dagbladen tertchenen met ronwrand en wyden alle tonder onderscheid tan staalkundige richting warme woorden aan tqne nagedachtenis De burgemeester van Antwerpen heeft op alle publieke plaatsen het volgende beticht doen aanplakken Da burgemeester tan Antwerpen vertult eenen droeten plioht met aan tjjae medeburgers te laten wften dat Antwerpen beroemde zoon HENDRIK CONSCIENCE gisteren ten half las s namiddags te Brussel oterleden is Antwerpen U September 18S3 De Burgemeester LKqroLO dk Waïi De gemeenteraad tegen 2 s naraiddags bgeengeroepeo heeft de mededeeling onttangen tan den executeur testamentair den hetr Julius Hoste dat Conscience s lyk na door dr Hauben gebalsemd te tijn heden toorloopig op het kerkhof van Eisene tal worden bjjgetet eu naar aanleiding daartan Jiesloten dat da stad Antwerpen op het Kielkerkhof een familie grafkelder tal aaukoopen waarin de geliefde doode Zondag a s op een nader te bepalen uur tal worden begraten Ten teeken Van rouw tal tot de begrafenis de tlag o t den grooten toren halfstok waaien ro de doodsklok geluid warden MAATSCHAPPIJ TOT litkeering bij Overlijden opg ericht te Utrecht 6 December 1847 BOL Directeuren W P l GENEGEREN en J P Wiskundig e Dr G J D M O U N I E R Deze Maatschappg heeft ten doel tegen eene gerioge wekelgksche Premie aan de Deelnemers een Uitkeering bij Overlijden te verstrekken ter tegemoetkoming der kosten welke een sterfgeval altijd veroorzaakt Zij onderscheidt zich door de promptbeid waarmede zg steeds hare Uitkeeringen doet zelfs in de jaren van groote sterfte als 1849 en 1866 toen de Cholera en 1870 71 toen de Pokkeu Epidemie zoo menig slachtoffer eischte Telken jare in JANUARI doeü Oirectenren Hekening en Verantwoording Mn de CommisBarissen en de Leden uitmakende de Algemeene Vergadering Van de daarbg overgelegde rekening worden 30 000 zegge Dertig duizend afdirukken onder dé Leden verspreid Ieder is dus in de gelegenheid zich omtrent de toef tand der Maatschappij te vergewissen Over het jaar 1882 betaalde zij uit in 9071 gevallen vooneen bedrag van ƒ 273 352 en zag zg desniettegenstaande bare reserve met ƒ 163 438 57 vermeerderen Dat bet nut en de soliditeit dezer reeds ruim 35 jaren Jbestaan hebbende Maatschappg dan ook steeds meer en meer wordt ingezien blgkt wel ten duidelykate uit bet steeds toenemende Ledental t welk thans bedraagt I cLiana 2SS OOO Tarieten nadere inlichtingen alsmede de Inkomsten Rekening over 1882 worden verstrekt san de Eautoreu der Maatschappij Leidscbe Straatweg 5 te Utrecht Kerkstraat 309 te Amsterdam en Breedehaven 232 te s Bosch Alsmede te Gouda bij den Hoofd Ag ent den Heer J HERMAN de GROOT Gouwe C 190 en bij de Boden J N V D LIST Nieuwehaven No 119 J C V D BRUGGEN Nieuwehaven No 30 L SCHENK Hoog straat No 1 P ROND Lang e Groenendaal No 23 Op zeer voordeelige voorwaarden worden op de omliggende plaatsen AGENTEJ ge vraagd Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Mag azijn Gouwe C 24t oo gtj sukkelt of op het zlekbeduitgestrekt zijt verheugt u want Hop BUtar S I n genezen Zoo gil u niet wel gevoelt ot wel zoo eu u zwak en ontmoedigd gevoelt zander er de juiste oorzaak van te kennen zal Hop Bltter n weder oed maken Zoo gij geestelijke ziit en uwe herderlijke plichten u vermoeid hebben of wel zoo gij eeno huismoeder znt naar lichaam en ziel afgemat Hop Bitter lal n berstenen Zoo ij man van zaken of werkman zijt afgetobt door hel werk van den dag ot V el letterkunfiige door nachteUjken arbeid afgemat Hop Bitter zal u uwe krachten wedergeven Zoo BIJ lijdende zijt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten ol drinken of te losbandig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit zooai dikwMls voorkomt zal Hop Bitter u verllohten Zoo gij u op de werkplaats op het land of on het kantoor bevhidt en u afgemat gevocB of een zuiver en versterkend middel denlft noodig te hebben dan moet gij Bop Bitter gebruiken Zoo gij bejaard zijt en uw bloed arm is uwe zenuwen onstandvastig zijn en de krachten u begeven zal Hop Bltter n een nieuw leven en nienwe kraohtan geven Vei kri il aar Mj ie voornaamste DrooUten en Apothekers aOP BITTERB llaniilaotnringC Breda iiteUidti iitwinn liv TtrknTmMD Depot te Gouda bij THIKE OI HUT LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken s Gravenhag e Buitenhof No 42 Directeur B JANSB JOH n TARjIEVEN VOORWAARDEN en STi TUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K VA WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuiten H SMITS te Nieuwveen enM J VONTSTBEN te Woerden T5T5PTTTn W Volkomen genszing door OJmU U XiJulN de Bandaae Régulateurvta Dr Waersegees gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur eo Ridder van verschiU lende Orden Groenplaats 30 te Antwerpen LOTERIJ VAN DK TENTOOOELLM te Amsterdam PB1J8 DEB LOTEN 50 Gents Overal verkrijgbaar Correspondenten te GOUDA de Heer HOFFMAN a BELAI GRIJK en T ALLEMDE ZIEKTE Verlamming cnuwzlekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorariuHi is eerst verschuldigd na de g enezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du TrOne 6 ParOs Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DB QOÜBSCBE M S p de besohrgving der beroemde geschilderd Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der Oartonteekeningen eM waarbji is toegevoegd een afeonderljjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Qebroeden Dirk en Wouter Crabeth OOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents Snelpersdruk van A Brinkxan te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG prgs per drie maanden il 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND QOUDA 13 September 1383 In de titling der Kotterdamsohe Arr Bechtbank tan Dinsdag mor l rn werd o a veroordeeld M d L Pzn Khimpenniaker te Berft Ambaoht bekl an geweldpleging jegehs een bed beambte tot 8 dagen get cell Vertolgens stonden terecht L t W Stoker ie Oouda b kl van beleediging tan een bed beambte Ëiaoh ƒ 10 boete In deie taak oter 8 dagen uitspraak Neg stond terecht F L I oud 46 jaar Genepsknndige te Haastrecht btkl tan door ontoortichtige behandeling bij een verlossing en daardoot ontstaande mpture den dobd teroorzaakt te hebben van de bnistrouw van K Steehouwer te Haaalre ht De beklaagde ontkende dat de rnpton tydcos tyn opentie had plaats hid toen hij ten hniie tan getuige kwaiïi ti hij dadelijk aan den Iteurigen toestand tan de trou en hef totale gemis der pols dat de trouw in hopelooten toestand verkeerde deie terklaring on tan beklaagde wordt weersproken dobr den getuige Steehouwer en dient luster welke terklaarden dat de patiënte tdor de komst tan den dokter niettegenstaande bare positie zlAh teer wel betond en tolsirekt niet den aanblik tertoonde tooals de dokter dien afsohiU derde dat eohter de toestand tetergerde en de dood binnen twee dagen tengetolge had Drie deskundigen de hreren W M t Loon J Browne eu J Vroesom de Haan terklaren alsna ter terechttitting evenals tij reeds gedaan hadden in een uitgebreid rapport hetwelk uiet toor openbaarmaking geschikt IS dat indien de toestand tan de patiënte too was als de getuigen mededeelden de ruptnre moet geschied iqn tijdens de operatie tan beklaagde en den dood ten getolge moest hebben Z j terklaren eteneens dat de geheele behandeling door lien beklaagde niet tan onachttaamheid is try te pleiten 10 getuijten werden in deie taak gehoord waaronder de Wetbouder Muller tan Haastrecht welke een teer gunstig getuigenis tan beklaagde aflegde en een adres oterlegde door alle trouwen tan Haaatreoht op twee na ten tynen gunste onderteekend Na het langdurig getuigenterhoor dat tot circa 4 uur duurde werd Je zitting geschorst tot den tolgenden dag ten 10 ire Torn was aan het woord de subst off Mr Noyon tot het nemen tan iijn requisitoir en de verdediger mr Bolhuys uit Utrecht Eerstgenoemde elsohte sohuldigterklaring aan manslag door ontooriiohtigheid en teroordeeling tot 3 maanden celstraf en tot eene boete tan f 26 De terdediner achtte de feiten onbeweten en con Indeerde tot tryspraak Al de werklieden tan de glaabtaterg Z e Struismgel te Nieuwerkerk a d IJael zullen op a a Zaterdag toor rekening tad hunne patroons de betren Sanerbier Mgnlieff e Jentoonstelling te Amsterdam bezoeken Bij de terkieiing tan een lid der Tweede Kamer van de Stalen Generaal in het hoofdkiesdistrict s Herlogenbgsoh taoature De Bruyn is met otergroote meerderheid gekoten de heer Mr A V Vos de ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aizonderlöke Nommers VIJF CENTEN Coucience s lyk zal an het station in een kostbaren Igkwagen worden afgehaald in den geest tan dien welke toor de begrafenis tan den schilder Leys indengd tertaardigd is Maatschappijen en belangstellende particulieren in het geheele land zullen worden uitgenoodigd om Zondag de plrchtige begrafenis bij te wonen met welker terdere toorbereiding de burgemeester en het raadslid Jan tan Bijtwijok belast tijn Bij de toorloopige bgzeiting en de plechtige Igkmis tonden heden te Brussel de heereu Jan tan Beer Jan tan Rgsjtijck en Maickelbach den Antwerpschen gemeenteraad vertegenwoordigen Eindelijk is besloten eene nationale inschrijving te openen toor het oprichten tan een monument p het graf tan Hendrik Conacience Te Brussel is namens den eieculenr testamentair de volgende mededeeling aan de bladeu gezonden De begrafenis plechtigheden tullen Donderdag 13 deter te Brussel plaats hebben Samenkomst in het sterfhuis museum Wierlt Iielles te 10 utir t motgrDS De lijkdieBst wordt te 11 n tn de H Bonifacinskerk getierd Van daar begeeft de Igkstoet tich naar hei kerkhof tan Ixellet waar het gebalsemd lijk tan den beroemden romanschrg ter toorloopig tot 16 deter geplaatst tal worden om dan naar het Noorderstation te worden verteerd De begrafenis tal te Antwerpen plaats hebben op kasten der stad tolgens een gisteren door den gemeenteraad onder goedkeuring der bloedterwanten genomen besinit De Maatschappijen die deo wensch te kennen hebben gegeten om Donderdag bij den Igkstoet en Zondag bg het overbrengen tan het Igk tich aan te sluiten worden uitgenoodigd zich geheel te gedragen naar de poUtie maatregelen door de burgemeesters tan Brussel en Ixelles te nemen Hendrik Conscience heeft den laatsten dag nog treeselijk maar met toorbeeldig geduld geleden Eeeds terscheidene dagen ging hij zichtbaar achteruit en nam hg geen toedsel mevr tot zich maar tgn hoofd bleef helder en met tjjae outerstoorbare innemendheid sprak hij met tijne bloedterwanten en allen die hem betochteo Maandag middag omstreeks 1 uur begon de doodstrgd de stem weigerde haar dienst maar altijd duidde eea triendelijk lachje en knippen m et de oogec aan dat de lijder tgce familie en trienden kende Eerst te 6 uur toonden een krampachtig samentrekken der ledematen en een snik aan dat de lijder had uitgestreden Hg is tolgens tgn t Mis r Hanben betweken aan kanker in de maa£ ld u tèr plaatse waar dete zich met de darmen f pntl Mit gezwel maakte reeds Ung de spgsterteèMpimpfgk en eindelgk gaheei onmogelgk toodat Oon wnoe eigenlijk eteualy Napoleon III en de graaf tan Chambord den hongerdood geatorteo ia Zijn uitgeteerd gelaat teekent echter geen smart lig ligt kalm en met den triendelgken trek om de lippen die bg tgn leten allen die hem ontmoetten terstond toor hem placht in te nemen Het hooge toorhoofd omlgst door de grijte haren is too wit alt marmer Zijne treeselgk verma erde handen liggen gekruist op de borst Gisteren tou het Igk op een lEalafalk geplaatst worden in de groote toorkamer igner woning welker wanden getooid tgn met de eereteekenen tan tijn roem bij gelegenheid der nationale hnlde in 18S1 ingeoogst lijn geschilderd purtret opdrachten kransen gedroogde bloemen ent en welke thans tot dapeilt ariente is ingericht