Goudsche Courant, vrijdag 14 september 1883

Men Ttnoekt om de volgende eirculaiie op te nemen in on blad aan welk verioek wq gaarne gevolg geven terwgl wij daarop de biiondere aanüaclit vestigen outer leters Door de jongite vergadering der Maatsehappy tot Nnt van t algemeen is beslaten voor veelbelovende maar minvermogende jongelieden die aan bet onderwas der Rijksscbool voor Kunitnyverheid te Amsterdam wensohen deel te nemen tien beurten nit te loven elk van f SOO s jsars Dientengevolge brengt het boofdbestuur van voornoemde MaatBchappg het onderstaande te algemeener kennis 1 Alle in Nederland geboren en metterwoongevestigde onbemiddelde jongelieden die den leeftgd van 7 jaren bereikt eeo vak gekoten en reeds éérx of meer jaren het praotisch onderricht in een werkplaats met vracht genoten hebben en daarenboven van bgtonderen aanleg blgk g ven wordenter mededinging naar voormelde beurten toegelaten Ook voor onderwaters en onderw jtere8sen mits reeds in het betit van een der akten middelbaar onderwas voor teekenen die tich in eenige kunatindusirieele richting wenschen te bekwamen wordt de gelegenheid tot mededinging opengesteld Met name hoeteer niet uitsluitend kunnenin aanmerking komen zij die verlangen opgeleidte worden in het vak vau meubelmaker goud of tilveremid émaillenr jjiersmeder terra ootta of oementvormer stukadoor huis of sierschilder décoratear tegel of plateeUchilder patroonteekenaar voor tapgteo borduurwerken geweven stolfen behangsels ent Ulhograaf spiegel of lystwerker boekbinder kunstdraaier ivoorwerker lakwerker decoratief beeldhouwer metaalgleier koperslager tinwerker stempelsnyder graveur industrie teekenaar voor fabrieken van haarden llcbtkroonen broneen voorwerpen weeldeartikelen ent De beurten worden voorloopig voor den tyd van één jaar verleend doch kunnen voor nog tWee hoogstens drie daaropvolgende jaren telkens vooréén jaar vernieuwd worden too de aanleg en de jver der leerlingen daartoe voldoende aanleiding geven Van hun kant verbinden lich de leerlingen Joo die vernieuwing van de hun toegekende beurzen plaats heeft den ganschen cursus van drie of vier jaren te volgen 4 Om tot de lessen die uiterlgk 1 November e k een aanvang zullen nemen te worden toegelaten moeten de kandidaten op een nader te bepalen dag bewezen van genoegzame bekwaamheid geven In a lezen schrjjveu en rekenen b de beginselen der Nederlandsche en algemeene geschiedenis alsmede die der aardrijkskunde c het behoorlyk teekenen van een voorwerp naar lie natuur en vau een eenvoudig pleiater ornement 6 Zy die voor het verkrijgen van een der beurten in aanmerking begeeren te komen gelieven zich voor 1 October a s schrifielgk aan te melden bg den a gemeeneu secretaris der Maatschappy te Amsterdam Kloveniersburgwal 27 onderoverlegging van a een extract hunner geboorte acte b de noodige bescheiden tot toelichting hunner aanspraken e eeo voldoend getuigschrift van den patroon of van personen onder wier leiding zij reeds eenig practisch onderricht in hun vak hebben genoten d diploma s getuigschriften teekeningen en verdere stukken die tot aanbeveling kunnen strekken Programma s van het onderwya en alle gewenachte inlichtingen zijn verkrggbaar by den algemeenen secretaris der Maatschappij en bg den directeur der Rgksschool voor Kunstngverheid den heer J K de Krnijlf Ie Amtt rdam Het hoofdbestuui der Maatsohappg voornoemd de Algemeene Vooiziiter J CONINCK WESTENBERG de Algemeene Secretaris A KERDIJK Te Haafien is eene petroleumbron ontdekt Op het erf van den heer J Verploegh wordt nit eene pat geslagen pomp watec en petroleum opgepompt die brandende eene heldere vlam geeft De hoeveelheid petroleum die de pomp geeft staat nagenoeg gelqk met die van het water De eigenaar verlÉoopt te aan tgn mede ingetetenen voor 6 et de itcr Hg is voornemens de pomp te verbinden aan de in tgn korenmolen staande stoommachine om spoedig de zekerheid te krggeu of de olieproductie van den bodem van bigvenden aard tal zijn De Lottdensehe correspondent van de liancketter Oaardia bericht dat het Ministerie van Binnenlandaehe Zaken als overat oomd wordt met aanvragen van lieden die in de betrekking van scherprechter welke door Marwood s dood openkwam geplaatst willen worden De londerlingtte hiervan kwam teker wel van een heer die verklaart niets om al de geldelgke voordeden van het ambt te geven maar alleen gedreven te worden door de begeerte om veredeling in het vak te brengen Een ander meent tgn candidatuur te kunnen steunen door er op te wgzen dat hg een verre bloedverwant van een der moordenaars in het Phoeoix park ia Ook bij electriach licht moet men het big kt telkens weder teer op tgn hoede iga tegen het gevaar van brand Zoo onMtond dezer dagen in een nieuw huis dat de millionntir Van der Bilt te New York voor zich liet inrichtro brand door het smelteu van een der geleidtngsdradeu voor het eleotrisoh licht De electrische vonken sprongen door de kamer en deden een der zijden gordgnen vlam vatten De brand was spoedig gebluscht miCar Van der Bilt heeft onmiddellyk de geleidingen voor electrisch licht door die voor gas laten vervangen Ook op het Italiaansche pantserschip Dmdola ontstond dezer dagen een begin van brand door het smelten van een der draden voor het electrisch licht Ttttidradapoortceg Territet Monireux Olim In Augustus had de opening plnats van dezen naar het systeem Riggeubaeh gebouwden bergspoorweg die van den oever het meer van Geuèvfe uitgaat Deze spoorweg wgkt in zoover van de gewone wgze van uitvoering af dat voor trekkraoht geen locomotief wordt gebezigd maar dat een afwaarta gaande wagen door zijn gewicht den met een kabel daaraan verbonden opwaans gaanden wagen omhoog trekt De daarvoor noodige meerdere zwaarte van den afgaanden wagen wordt verkregen door waterballatt die door dezen boven wordt opgenomen en welken hg aan het benedeneinde weer geheel of in verband met de belading van den volgenden wagen gedeeltelyk laat wegvloeien Men heeft hier dua te doen met hydrauliache trekkracht op de eenvoudigste wijze in toepassing gebracht Deze spoorweg heeft slechts eene lengte van 680 meter daarentegen zeer belangrgke hellingen De hoogte die bereikt wordt is niet meer dan ruim 300 meter doch het onderste gedeelte van den weg heeft eene helling van SOOVoo g ene van 6700 jo op het bovenste gedeelte In overeenstemming hiermede zgn de voor ongeveer 20 personen ruimte aanbiedende rijtuigen ampbitheatersgewgze gebouwd Een automatische remtoëatel treedt in werking voor het geval dat de kabel mooht breken Het volgende vreemde geval heeft zich in de vorige week te Geldermalseu voorgedaan Een zeer groote zwarte Newfonndlnndsche hond die eerst i daags haar geslacht zou vermeerderen had zonder dat de eigenaar er iets van wiat een diep gat aan de zgde van een dgfc gegraven met nog eenige loopgraven bovendien Dinadagavond kwam het dier niet thuia De twee volgende dagen en drie nachten bleef de hond eveneens weg en eerst Vrgdagoohtend vroeg meenden de huisgenooten een jammerend gekreun te hooren Men begaf zich in de richting van waar het kwam en vond de uitgegraven aarde en zand en vernam duidelijk de atem van den hond Wat was gebeurd I De loopgroeve was ingestort terwgl de hond in het uitgegraven hol was Schoppen werden spoedig gehaald en binnen vgf minuten was de hond die zich zelf levend begraven had verlost doot zgn meester De hond en de gaten vinden dagelgks tairgke toeschouwers aan het stations koffiehuis te Geldermalaen Van vele millioenen Hiodoe s in Engelach Indié en van de volgelingen der leer van Boeddah iu Japan worden de Igkeq ateeda verbrand Lijkverbranding komt derhalve iu Voor Indié dagelgka voor Te Benares ziet men bet van den ochtend tot den avond t Geschiedt er in t openbaar op een houtmijt want van crematoria ovens of andere inrichtingen voor lijkverbrtnding weet men daar te lande niets zij zijn er althana niet in gebruik Overlijdt iemand wiens betrekkingen tich de weelde kunnen veroorloven om d lijkverbranding op kostbare schaal in Ie richten dan vordert lulk een eerlijka begrafenis een groote uitgaaf zooals zich gemakkelgk uit het volgende laat opmaken Men begint met het lijk in de rivier ec wel bg voorkeur in den Ganges den heiligen stroom te doen reinigen vervolgens wordt het in een wit en eep scharlaken wade gehuld Heeft de overledene een aanzienigk vermogen nagelaten dan bezigt men uit goud en zilver gestikte gewadei en wordt hg ten slotte met een roode vloeistof begoten het iymbool van bloed Zgn de plechtigheden volbracht dan wordt het Igk op den brandstapel gelegd Nadat zoele grassoorten kostbare olie en eenige rijien of takjes op het lyk zijn neergelegd en uitgestort treedt de naaste erfgenaam te vooraehgu met een brandenden fakkel in de hand Drie maal of ook wel drie maal drie keeren gaat de naaate betrekking om het Igk brengt de heilige vlam des fakkels in au raking met den mond des overledenen en eerst daa steekt hg het hout van den brandstapel aan Tsgelgkertgd geschiedt dit door andere familieleden op verschillende punten Zoodra de gansche massa door de vlammen is verteerd wordt de overblijvende aioli verzameld en ih den Ganges geworpen in den hei gen stroom die de asch i in de eeuwigheid des Oo aans voert In beginsel wordt de verbranding ook toegeptit op de lijken der behoeftigen dewijl het te dnur tO tgn om het lijk te verbranden wordt slechts een ua klein gedeelte van een of ander deel des llchstai op die wgze behandeld en het bgna ongeschondei stoffelijk overschot werpt men in den heiligei stroom die het binnen korter of langer verwgl li de eeuwigheid des Ocesans voert Niettegenstaande talloote dooden door dien alge meenen Igkbezorger stroomafwaarts worden gevoerd drinken de vrome hindoe s op gezette tijden toovfd doenlijk van het water des heiligen Ganges om tigji te reinigen van hunne zonden Het aantal Ipci in verschillenden toestand van ontbinding verkecrjcnde dat in de wateren van den stroom voorbij het prachtige Calcutta drgft mag talloos worden genoemd In Japan geschiedt de Igkverbrandiug opvoegttnut wgze Voor de behoefte van de vele millioenen bgIgders der leer van Boeddah die het ttaffel k overschot hunner afgestorvenen doen verbrandei zgn op de openbare begraafplaatsen crematoria of ovens opgericht De doode wordt in een zittende houding daarin gesteld de noodige brandstoffen zijn aanwezig en binnen 6 a 8 uren ia slechts ces geringe hoeveelheid asch op den bodem des oveai overgebleven Deze wordt verzameld en in een urn geborgen Naar gelang van den wensch der familiebetrekkingen wordt deze urn met meer of mindere plechtigheid teraardebesteld Op de begraafplaatsen van groote steden zga de ovens voorzien van hooge achoorsteenen in de intpen daarentegen ontbreken ze veelal Aan Japan zal niemand ten laste kunnen leggen dat de begrafenisplecbtigheden voor vele familiin een zoo dun plicht worden als in beschtsfde landen slechts te dikwerf het geval ia Een lijkverbranding eerate klasae koat daar piet meer dan ruim tien gulden De Indiache begrooting voor 1884 is verscheoa en aluit b een uitgaaf van haast 149 milliocn met een tekort van 13 s milliofn ruim 3 millioen metr dan 1883 voornamelgk tengevolge van lagere rantiif van de middelen koffie lin en suiker De koffiiverkoop wordt geraamd in 1884 op 865 000 piwll ad 30 cents per k De voornaamste nieuwe uitgaven zgn 6 ten voor den aanleg van een verbiodingspoor vaa het station Soerabaia met de Oedjong en 3I millioui voor het maken van gebouwen en inrichtingen tot uitrusting van de haven Tandjong Priok Zij zga bg afzouderlgke ontwerpen ingediend om de Eerste Kamer niet te binden Uit de gewijde schrift ia het ons bekend dat wjjn reeds voor een lange reeks van eeuwen bekend sa en dat men ook toentertijd niet ateeds de matigheid betrachtte Bier thans zoo algemeen in gebruik heeft in de jongst verloopen jaren tallooze vrienden verworven onder alle standen drr maataohappg Wellicht heeft de micioscopiscUe Phylloxera de drnifluis heel wat daartoe bggedragen Zg heeft zoo verbazende verwoestingen onder de wijngaarden aangericht dat uaar men beweert een groot aantal wgnbouwerszieh verplicht heeft getien de wgnproductie telf in dt hand te nemen en der natuur op liefdergke wijze te hulp te komen Naar men zegt is het met den wgn als met de boter de kuntt vervangt de ifgematt natuur Bier heeft oude brIeveR voel ouder ia het van herkomst dan de meeste bitrdrinkers onderstellen Indien t ons mogelgk ware de bewoners van hel aloude Felusinm bg voorbeeld in het land der Fhtrao s tot getuigen op t roapen ijj zonden het ons volmondig beveatigen dat vóór duizenden jaren binnen de muren hunner atad wereldberoemde bierbronwergen in menigte werden gevonden Sophokles die een vgftal eeuwen véér ds Ohriatelgke jaartelling leefde heeft tot lof van t bier gezongen en lang lang vóór hem waren de Grieken er op verlekkerd Toen onze voorvaderen de Batavieren bet vloeibare brood zooala tg t bier noemden mot volls leugen dronken en alle Noordache stammen met hen had men hier te lande de statistiek nog niet algemeen ingevoerd Op de bierproduotie had men haar zeer zeker niet toegepast Wg weten eohter dat de consumptie er van kolossaal was want men dronk het in vrede en oorlog en bg alle gelegenheid Thans zgn wg te dezen aanzien beter op de hoogte en officieele opgaven toonen ons klaar als de dag dat in t Duitsche rgk wij nemen een fikschen iprong tot in t fiscale jaar 1881 82 binnen zgn grenzen is gebrouwen 37 634 004 heet bier In 1672 was de hoeveelheid slechta 32 Vs mill heet De vlijtigste bierdrinkers vond men in Beieren die gemiddeld genomen per hoofd 233 liter per jaar consumeerden in Wurteiiberg bracht men het niet verder dan 189 in Baden slechts tot 71 in het rgkabelaatinggebied tot 62 de EItas Lotharingers baalden niet meer dan 56 liter per hoofd In Oostenrijk komen wg met de officieele atatiatiek in de hand tot de volgende reanltaten Ten jare 650 brouwde men er 5 578 550 hectoliter bier van verschillende soort In 1860 was men geklommen tot 6 900 928 heet in 1870 tot 9 303 765 en in 1882 tot 11 656 480 htct gedurende die 30 jaren met meer dan 100 percent vooruitgegaan De Hongaren tgn geen minnaars van het edele gerttesap In 1854 was de totale bierproductie 886 497 HL ten jare 1871 was zg geklommen tot 799 475 en in 1882 daalde tg tot een hoevetlheid van 486 983 HL Sedert 1867 tot in 1881 is men in Zwitserland in dit opticht aaumerkelgk vooruitgegaan Ten jare 1867 bedroeg de in t land gebrouwen hoeveelheid bier volgens officieele opgaven niet meer dan 280 000 hectoliter in 1881 1 009 000 en in 1882 daalde zg tot 920 000 hectoliter De ingevoerde fuantiteit heeft daarop geen zeer bemerkbare invloed geoefend want in 1876 bedroeg zij 50 530 hectoliter en in 1882 64 283 dito Ten aanzien van Frankrgk waar men zich naar het algemeen gevoelen meer en meer bevlijtigt om bierdrinkers te worden weten wij op grond van officieele opgaven meê te deelen dat de ingevoerde hoeveelheid bedroeg in 1878 358 251 hectoliter ten jare 1882 was die hoeveelheid gestegen tot 385 748 hectoliter Ten jare 1871 werd in België gebrouwen 7 720 668 in 1881 9 281 672 hectoliter Vreemd bier werd ei in 1871 ingevoerd 52 747 in 1881 120 165 hectoliter De uitvoer was in het eeratgemelde jaar 8940 in 1881 9188 hectoliter een boeveelheid vermoedelgk verre beneden de raming welke algemeen wordt aangenomen Voor d comaumptie werd derhalve in 1871 gevorderd 7 764 475 en in 1881 9 392 699 hectoliter Dewijl de bevolking dea laada in dat tienjarig tgdperk niet in gelgke maté ia toegenomen ala het gebruik van bier ign de Belgen gedurende dien tijd veel aterker bierdrinkers geworden Maar voor zoover bekend is het verbroik van bier nergens ter wereld zoo sterk toegenomen als ia Noord Amertka Omstreeks en veertigtal jaren geleden kende men daar te lande slechts ingevoerde bieren die hoog in prgs kwamen Langtamerhand heeft men middelen ter hand genomen om tich in dit opticht van de vreemde indnstrie vrij te maken In 1863 werd er reeds gebronwen eei boeveelheid van 1 765 827 barrels een barrel is ongeveer l n hectoliter Gedurende de daaropvolgende 18 jaren is deze hoeveelheid tot het tienvoudige gestegen want in 1881 bedroeg het reeds 14 178 567 barrels In vergelgking van Beieren waar men per hoofd gemiddeld 233 liter bier drinkt en in België waar men d 200 liter per hoofd langzaam is genaderd beteekent het verbruik van bier in de Vereenigde Staten met een bevolking van 66 millioen bewoners inderdaad al heel weinig Bniteolandscb Overzicht Al wordt door sommigen betwgfeld of de grondslagen van de schikking tusschen Frankrgk en China jaist zoo zgn als zij werden opgegeven toch wordt algemeen aangenomen dat Frankrgk geneigd is om concessies te doen voor het behoud Van den vrede Men noemt als redenen die hoogstwaarschgnlijk aanleiding hebben gegeven tot de veranderde bonding van Ghallemel Lacour de oorlogzuohtige houding vau China en de pressie van Engeland Naar men wil heeft ook de President der Republiek tgn ongenoegen te kennen gegeven over den gang van taken en het apelen met oorlog tegenover China afgekeurd De Chineeten gaan volgent den correapondent van de Standard voort zioh voor den oorlog voor te bereiden aan de kual worden verdedigingawerken aangelegd om de Franaohe vloot eventueel op een afstand te houden ent Van PranBche tgde worden ateeda versterkingen getonden want de partgen tgn t nog niet eena Per telegraaf wordt gemeld dat te Canton door bet gepeupel ernstige ongeregeldheden tijn gepleegd en aan den eigendom der aldaar wonende vreemdelingen groote schade is toegebracht Zoover men weet heeft echter geen hunner bet leven er bg ingeschoten De Europeanen tgn aan boord der ter reede liggende stoomschepen gevlucht De Pranache regeering overwegende dat dit jaar de manoeuvres der Duitsche troepen veel belangrgker zijn dan gewoonlijk het geval is en door den Koning jvan Spanje benevens een groot aantal Duitsche en andere vorsten en prinsen bijgewoond zullen worden hwft besloten tich door vgf officieren daarbq te laten vertegenwoordigen Te Berlgn wordt gesproken van het weder indienen in den Landdag van het ontwerp tot aauleg van het kanaal Bijn Ëems talrijke adieaaen dringen daarop aan De Dnitache bladen honden zich druk bezig met de aanataande Landdagaverkiezingen in Baden het geldt de vraag of de nationaal liberalen die vroeger over de meerderheid beschikten maar langzamerhand zijn gedund de invloedrijkate parlij zullen blijven De Landdag bestwd in den laatslen tgd nit 31 nalionalen liberalen 22 nltramontanen 7 de I mocraten en 3 conservatieven De beweging in Croatié begint thans ook een ander karakter te verkrggen dan men er eerst aan toeschreef Wij deelden in een vorig nommer meê dat het doel was om een koninkrijk Croatié te vormen onafhankelgk van Hongarge en slechts door peraoonlgke banden met Ooatenrijk vereenigd Thana melden de laatste berichten dat te Agram db onlusten gericht waren tegen de Joden Het is mogelgk dat beide bewegingen op zich zelf staan dat bij de heerschende onlusten de antisemiten hnn kans te schoon vonden om haar ongebruikt te laten voorbijgaan en dat zoodoende twee verschillende stroomingen uitliepen op een punt oproer maken Maar met het oog op dit verachgnset zal het den autoriteiten te gemakktlgker vallen om dadeIgk krachtige maatregelen te nemen Nader wordt beweerd dat Humenië tot hel Oostenrijksch Dnitsch verbond in dezelfde verhouding staan zal als Italië maar over den aard der verhouding tusschen laalstgenoesid land en zgne beide bondgenooten is men het niet eens De Italiaansche bladen honden lich daarmede bezig doch geven allen eene andere lezing Volgens het een heeft Italië tegenover dit verbond geen benijdenswaardige positie Wel zijn het lasttn opgelegd maar van voordeelen ia daarbg geen sprake geweest Volgens een ander beeft Italië zich slechts verbonden om bij evenineelen oorlog tnsaehen een dier twee rgken met Rnahind of Frankrijk zich oozgdig te bonden De Opimone echter komt met eene andere lezing omtrent dit punt voor den dag De bepalingen van het drievoudig verbond zon Italië de verplichting opleggen om tegenover Frankrijk eene vriendachappelgke afwachtende houding aan te nemen maar mooht van Frankrgk a kant aanleiding gegeven warden tot een oorlog dan zon Italië knunen rekenen op de hulp van Duitschland en Oostenrijk Geraakt Onitachland met Frankrgk in onmin dan zon Italië een contingent troepen moeten leveren terwgl bij een evenineelen Ooaten rgkRutsiaehen krijg het land van koning Humbert zich in het Balkanschiereiland ontgdig zou moeten honden Terwgl nu de Nou Frete Pmte deze beweringen niet geheel zonder waarheid noemt waarschuwt de i Diritto zgn lezera om er geloof aan te hechten Men ziet dat het ook hierb moeilgk valt achter de waarheid te komen maar nog moeilgker ia het om daaruit eenige conclnaie te trekken ten opzichte der Jionding die Rumenië tal moeten aannemen worOptbet ook in dat verbond opgenomen In ieder geval zal Rusland wel het allerminst ingenomen weten met deze nauwe aaneensluiting van Rumenië met Oostenrijk Hongarge en het voorgenomen onderhoud tttstchen de keizers van Rusland en Duitschlaud wordt nn hoe langer loo onwaarschgnigker Wel spreekt de Berlijnsoke correspondent van Le Tempi van een bezoek van den minister van buitenlandsche zaken baron de Giera aan vorst von Bismarck zoodra deze weer le Berlgn zal tgn weergekeerd maar ook dat verdient slechts onder de meeste reserve geloof Een oorrespondent van de Pargache Tétégrapke heeft met een der voornaamate peraonen van het gevolg des konings van Spanje een onderhoud gehad en toen het volgende vernomen Koning Alfonso wil wat hem zelven betreft Spanje iu de toekomst op geenerlei wijie in moeieIgkheden brengen door een bondgenootsohap met Duitschland of met Frankrijk te sluiten Persoonlijk houdt Alfonso XII veel van Frankrgk maar hgmeent dat het Iberische schiereiland om zgnegeographische ligging toowel alt om zijn politieken toestand zich honden moet buiten alle gebeurtenissen die Europa in beweging of onrustkunnen brengen Van de gedurige kabinetaveranderingen ia de Koning afkeerig De kabinetacriseakunnen zegt hg het zedelijk gedrag der regeeringen niet andera dan verzwakken Dat eohter het tegenwoordig miniaterie gewijzigd zal warden ia zeker maar in dal geval komen de liberalen der dynaatieke linkerzgde evenmin als de conservatieven aan het bewind Slechts drie of vier ministers zullen vervangen worden en Sagasta blgfl premier waarschgniijk tot het aanslaande voorjaar 1 tr I INGEZONDEN Miinheer de Sedacteur Met de meeste bescheidenheid veroorloof ik mij de vrijheid U voor het onderstaande n plaatsje te verzoeken in het eerstuitkomend nummer uwer Courant waarmede gij ongetwijfeld eenige ingezetenen doch voorzeker de werklieden aan U zult verplichten Met het oog op de Internationale Tentoonstelling te Amsterdam welke geopend blgft tot 16 October a s en aldus met rassche schreden hare sluiting nadert èn op het groot aantal werklieden welke reikhalzend uitzien naar de gelegenheid om op eene goedkoope manier die knnstgewrocbten te bezichtigen wenschte ik door tnsschenkomst Uwer welwillendheid om dit op te nemen de aandacht der werklieden daarop te vestigen en hun die gelegenheid aan de hand te doen In de eerste plaats ligt een groot voordeel om 20 personen voor dat doel bg elkander te krijgen ten einde met een gezelschapsbiljet tegen ƒ 1 30 per persoon de reis heen en terug naar Amsterdam te maken op alle dagen der week ook op Zondag vervolgens kan men dan op voorafgedaan verzoek tegen de halve entreeprijs toegang verkrijgen tot een der Panorama s Plantage of Vondelspark alsmede tot het Panopticum voorts een goed middagmaal bestaande uit soep aardappelen groenten en carboonade a 45 cl en toegang tot de Tentoonstelling a 25 cl de persoon Die toegangabewijien tot de Tentoonatelling ia een der grootste bezwaren voor kleine gezelschappen doch door tnsschenkomst van een mgner vrienden heb ik die in voorraad in bezit en kan dns het getal personen daarvan gebruik maken omdat elke kaart daartoe door het Comité van Uitvoering expres gestempeld voor 2 personen toegang verschaft Voorts is op het terrein der Tentoonstelling gelegenheid voor 5 et een goed glas bier of melk te verkrggen zoodat men op die wijze voor weinig geld heel veel kan profileren en als men zelfs na gebruik van het middagmaal eene wandaling maalct naar de Warmoesstraat bij Cramapoitiy en vervolgens naar het Bembrandplein bg Matt in welke kolossale Cafe s men voor 15 cl een keurig glas Beiersch of een goed kop koffie kan koopen dan kumt men tot de som van t ƒ 3 en ik durf te oonslateeren dat men zich die som ik weet wel dat de meesten die niet hebben liggen niet zal te beklagen hebben Ten einde ook echter die werklieden welke niet in de gelegenheid tgn zich tot een gezelschap van 20 personen te vereenigen daartoe in de gelegenheid te stellen kunnen zij zich aannmelden in het Vereenigingsgebouw in den Langen Groenendaal alwaar verdere inlichtingen zgn te verkrggen Ruim 100 werklieden hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt en mogen hierdoor nog meerderen daarvan gebruik maken ben ik bereid niet alleen de benoodigde inhchlingen le verstrekken maar daartoe persoonlijk mijne medewerking aan te bieden Onder dankzegging M d R voor de verleende plaatsruimte teeken ik mij met verschuldigde achting als Uw Dienaar J Th IMHOLZ Gouda 13 Sept 83 Boelekade 174 Scbnttersraad te Gouda In de zitting van 11 September jl zgn veroordeeld Ë J V d H achntter wegens plichtverzuim afwezigheid bg de exercitii in eene geldboete van 5 en in de kosten O J O en P A B schutters wegens zich niet tijdig doen inschrijven voor de schutterij ieder in eene geldboete van vijftig cent en in de kosten RECLAME Overleden in Enropa overleden in Amerika in het treurige nieuws dat dagelijks aan de bloedverwanten te huia toegeatnurd wordt terwijl in de meeste gevallen een tijdig gebruik van het Hop Bitter de gelegenheid zulk eene treurige tgding over te brengen zou tegengegaan zgn JIIABETBERICHTEN OOUda 13 September 1883 Bil redelijk aanbod bleven de prgien der granen stationair en kon voor de beste Zeeuwsche tarwe ƒ 9 40 a ƒ 10 bedongen worden Mindere en poldertarwe ƒ 8 76 a ƒ 9 50 en afwgkende naar kwaliteit Rogge als voren de beste teeuwaohe ƒ 7 a ƒ 7 26 gewone en polder ƒ 6 a ƒ 660 Gerst in beide soorten ƒ 5 25 a ƒ 6 chevalier ƒ 7 a ƒ 7 76 Haver ƒ 3 90 a ƒ 4 50 Erwten en boonen tonder handel Maia ƒ 5 75 ü ƒ 620 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alle aoorten vlug varkena voor Londen 22 a 24 ot u