Goudsche Courant, vrijdag 14 september 1883

® S Q ® Zondag 16 September N 2975 1883 LEVEPÏSVERZEKERIING MAATSCHAPPIJ opgericht in 1829 Gevestigd te Parijs in haar Hotel 15 rue de la Banque Maatschappelijk Kapitaal en geplaatste Fondsen Ff en Zestig Millioen Francs VERZEKERINGEN bg Overigden op het geheele leven GEMENGDE VERZEKERINGEN en op een bepaalden dag LIJFRENTEN UITZETVERZEKERINGEN 50 aandeel insde winsten der Maatsohappg Zich te vervoegen voor alle inlichtingen bg den Hoofd Agent te Gouda den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 139 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T tte Tarkans 2S i il ot per half kilo magere irarkeoa en biggen traag biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 40 per week aohapeu vlug verkocht Kaas aangevoerd 98 partyen handel teer vlag eerste qualiteil ƒ 32 a ƒ 35 tweede qualileit ƒ 28 a ƒ 31 Noord HoUandsche ƒ 82 a ƒ 34 Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 30 k AO CieboArteeu Ster ftestatist iek der gemeente ChOUDA Aagustus 1883 Gebosen 40 Jongens eu 30 Meisjes totaal 70 OVEBIEDEN beneden 1 jaar 14 M 11 V totaal 25 van 1 5 B 2 6 It 8 6 14 w If 14 20 1 1 It 2 20 50 2 2 If 4 BO 65 1 3 4 65 80 3 2 5 boven 80 H ff 23 M 25 V totaal 48 Levenloos aangegeven 1 M 1 v totaal 2 Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Sept Abraham ea JohsDua PieterDelk Daders A teq Es en J P van der Kee II Maaike ouders A M Wiers eo C Teoling Adriaaa Coraeüs ouders A leewia ea i Pouw OVËHLËDEN 11 Sept M Borst 3 j 10 m J de Boer haisvr Ba Ti Be l 61 j IS P van der Klis 3 m GEHUWD 12 Sept P Erkelens en H G Frederiks A D van der Pool en 6 vau WiagerdcQ A J vid Maanen en J F vao der Laan ADVERTENTIfiW Tot mjne diepe droefheid overleed heden mgne geliefde Echtgenoot JOHANNA dm BOER in den ouderdom van rnim 60 jaren L BEUL Gouda 11 September 1883 Heden ontvingen wij het bericht datonze lieve Moeder Mevrouw M J P DRONKBRS FoKKis te Monaco is overleden S VAN MILLIGEN E VAN MILLIGENGouda 11 September 1883 Dsönkees Benige kennisgeving Aan alle Vrienden inzonderheid aan de Leden der IJSCLUB die mg bg mgn vertrek naar het Buitenland door hun uitgeleide blgken van belangstelling gaven mgn warmen dank J VAN SONSBEEK Londen 12 Sept S3 De BIEBBROUW EBIJ genaamd tHET DUBBELDE ANKER gedreven onder de firma Wed J van dïb ZANDEN CoMF zal voorloopig op dezelfde voet worden voortgexet Ons steeds minzaam aanbevelende Wed KOOPMAN JASPERS EME 2IESTEN worden radicaal genezen door mgne methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de nooiuottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Blace de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen EENE LADING BESTE ligt in LOSSING van af a s DINSDAG aan de Houtmansgracht voor een dag of tien tegen 56 CENT PEB HBCTOLITEB vrg aan huis Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te lancLSterd arcL LOTEN in die VERLOTING zgn a SO Centen te 1 ekomen bij A BRINKMAN te Gou da TWEEDE MEID GEVRAAGD in een klein gezin tegen NOVEMBER a s Brieven franco onder No 872 bg den Uitgever dezer Courant Een DIEITSTBODE GEVRAAGD in een klein gezin tegen October of November Voorzien van goede getuigen zich aan te melden Crabethstraat No 223 eaues aqentesseF verlangd uit den netten Stand die zich willen toeleggen op den VERKOOP bg Pari iculieren van TA PU TEN en GORDIJNSTOFFEN waarin nog weinig concurrentie bestaat Daar zg op eigen naam moeten verkoopen is soliede borgstelling vereischte Bg matigen omzet kan eene jaarlgksche provisie van vgf honderd tot duizend gulden verkregen worden Aanbiedingen met duidelgke opgaven ven referentiën en borgen onder lett A M S aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkoopin IE GOUDA op MAANDAG 17 SEPTEMBER 1883 s morgens 11 ure in het Schaakbord op den Kleiweg aldaar van Een flink voor weinige jaren goed opgeknapt f met TUIN Open Grond BEBGBLAAT8 en EBVE gelegen aan denGroeneweg te Gouda geteekend L 139 groot 1 a 29 cent kadaster sectie C nummers 1171 en 1897 met recht van uitgane door de oranirC 1700 Verhuurd bg de week a ƒ 2 50 per week Aanvaarding direct bg de toewgzing Betaaldag 18 October 1883 Nadere information geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen LOTERIJ TENTOONSTELLINB te Amsterdam PBIJS DEB LOTEN 50 Gents Overal verkrijgbaar Correspondenten te GOUDA de Heer HOFFMAIM Co PROF PERGRER d ALiON HAAREXTRACT Geheel eenig in zjjn samenstelling en afwekend van alle andere haarmiddelen zonder v t of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en irisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 40 et Verkrggbaar in de onderstaande depots Wed Bosman Gooda Wed N Sanders Leidei W Ligthelm Voorburg A Boa Berkel A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus Woerd Zeker middel TEOEK ALU Rhumatische JAandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kie pgn Verstgving in deleden Huidziekte enz ICBONDKtlDSKUEIIIIIt verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Va os9ia0 Zn Bodegraven P Vbbslout Botkoop J Gqudkadk P LOOMAN Harmeien W G Kdevkiis Hazerswoude J Gaarkeuken Noorden D W BoH iKDIAtlEJIClifr I Oudewater J LuïtAND Waarder BoüthoosK Woerden Gebr PMNiaso Woubrugge A DK WlLDï Zegwaard A Hxkebb Men gelieve attent te AANP0ENIN6EN te zgn dat de Waldwolartikelen van een bruintkleur zgn als zgnde bereid uit de vezelen der Deni naalden Aanvraag om Dépöt bg M J C HAM te Utrecht Snelpersdruk van A Bbirkmah te Goud lÊÈgÊ t t 1 October i pH r begint een nieuw Kwartaal van deGOUDSCHE COURANT zijdié zich abonneeren ontvangende verschijnende Nommers totdien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 6 September 1883 Tengevolge der langdurige ziekte van den geiulcklg folkomeo heralelden directeur der Burgerarond chool werden eerst nu de berorderingen aan t einde Tan den torigeu cnnai eu de toegelfendr prqien au de leerlingen medegedeeld Beiordcrd werdec van de 2e tot de 3e klasse W Uaaxman A Steijl C Tan Baaien A Bond J H Endenburg A Tan Bunren en C W den Hoed 14 leerlingen werden uiet bevorderd Van de I tot de 2e klasse W J Huber I Brokaar A Kruisheer A W de Boer C Zoet J C Bokhoren J Arends A Tan Aelst W Oiaresteys F C Bats A M Kulik A A van Vunren A J Lafeber O Biné J an Gent A H de Zeeuw G H Hordyk J an der Ring J J Krom J M B qS A Hasselson en J van der Laan 18 leerlingen werden niet bevorderd Prgien wegens getrouw schoolbezoek werden toegekend aao W Tan der Sloot J 1 Tan Leeuwen J M de Moor F J vau Leeuwen A Langenur J GraTestegn P Boer D A Staman W L an Kersbergeu J Furrer M ftDdenlmrg A 8t Slaman C t Baaien A de Zeeuw A Hoseelson J ran der Kleij W OraTettryu A J Lafeber 3 ran Oenl J il Sohriek J Brugstens A H Kulik J Tan der Laan C Zoel J C Bokhoven A Tan Aelst J Arends F G Bats A Kruisheer W J Huber I Brokaar C F Endenburg J J Krom A A van Vuureo en J H Bik De cursus angt aan met 9i leerlingen t w in de 6e kla e 4 iu de 4e kl 9 in de 3e kl 10 in de 2e kl 27 en in de Ie kl 42 leerlingen Wq vestigen de aandacht onzer stadgeuooleu op aohterttaande adrertentie waarbij eene openbare vergadering wordt aangekondigd van de Ned Vereen tot afschaffing van sterken drank op Dinsdag 18 September e k Deze ergaderipg is voor ieder kosteloos toegankelgk Zondag jl werd eene Algemeeiie Vergadering gehouden van het ziekeor en weduwenfonds ProTidentia eo werd aldaar als president gekozen de heer H C Bongars commissaris dier Vereeniglng en in diens plaats ala commissaris de heer I Poutsma Het verslag van het 3e kwartaal uitgebracht door den penningmeester ei meldde de ontrangslen len bedrage tan ƒ 676 72 en de uitgaven ƒ 496 46 alzoo een batig saldo Tan dat kwartaal groot 80 26 Herkozen tot Wethoader en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Reeuwgk de heer I Teekens Bg InscbryTing is roor de ramp in Ned Indië te Nieuwerkerk a d IJsel bgeengebracht 162 60 Woensdag 1 1 had te SohoonhoTen de aangekondigde vergadering Tan belangstellenden In een tramweg Schoonhoven Oouda door dn hee n 8 P H Noordendorp en Mr D Van Oosten SUngeland bijeengeroepen plaats Een groot aantal personen waaronder eenigen van elders was tegenwoordig De heer Noordendorp opende de Tergadering met eene toespraak waarin het hooge belang eener tniDiTerbinding duidelgk en welsprekend werd in t licht gesteld en het doel dezer bgeeokomst werd uiteen gezet Om een ieder in de gelegenheid te stellen aan deze zaak deel te nemeu en niemand tra kunnen zeggen dat de nanileelen te groot zijn roor zgn bezit was er gelegenheid tot bet insohrijren voor aandeelen van ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50 Ten einde alle vergissing te voorkomen deelde de heer Noordendorp uitdrnkkeiyk mede dat men door iu te schrijren niet deelneeont aan een bestaande onderneming maar aitalnilend tMkent roor hel samenstellen Tan een kapitaal roor het daarstellen ran een rersneld middel ran rerroer oodra de inschrijring een bedrag ran 100 000 heeft bereikt loodat men mag reronderstelleu te de zaak tot stand zal komen zullen de iuschrtJVera tot een Tergadering worden opgeroepen om een teMtschappij te vormen en hierop de Koniokigke gMdkeuriug te rragen Duor eu uit de inschrqvera zal dan een bestuur worden benoemd dat met de rerdere werkzaamheden zal worden belasi als beaprdting met de personen die reeds aanrrage tot oonocsaie hebben gedaan en rerder al datgene te doen WMt zal blgken noodig te zijn Na de rede ran den heer Noorderdorp die een luid applaus ran de vergadering iferwierf werd het woord aau de aanwezigen die zolkt rerlangden gegeven Vereehillende sprekers de heeren £ Ë Denekamp A Ë Denekamp C Van Witicnswaard CLs Jacque Van Danliig J P Mahlstmte Berg Ambacht A Grares Kooiman Jz H T Van den Braak en Dr W Fraucken verzoehtea daarop inlicbtingeii maakten opmerkingen of spraken wenschen uit welke door de hh Noordeodorp of Van Oosten SlingeUod zoereel mogclyk werdn beantwoord Mocht omtreut enkele punten veraAn van geroelen bestaau allen waren hel omtrent het hooga belang ran een tramrerbinding Schoonhorea Gouda rolkomen eens Ten slotte werd gelegenheid gegereo op daartoe ingerichte Igsten ran zgne sjvpathie met deze taak te doen bijjken door bet Mkcnen roor e n of meei MMieelen urvan iwatf iH tl H werd gasaaakt Het bedrag der inschrgriDgen ia thans reeds rnim ƒ 32 000 lerwgl de gelegenheid nog steeds is opengesteld Het is zeer Ie hopen dat deze nieuwe poging om een tramweg Oouda Scjuronhoren te doen tot stand komen zal slagen De beide Teerhuizen no den polder Stein jl Woensdag dbor den notaris Kitt alhier te Haastrecht publiek rerkocht zijn door de IJselatoomtramwegmaatschappij aangekocht roor 22S0 Bg afzonderlijke rerkooping ileed het huis in Beenwijk ƒ 1300 en dat te Haastrecht ƒ 810 Daarna gecombineerd brachten zg ƒ 2280 op Uit Zerenhnizen schrijft men ons Nadat door de Uael Stoomtramweg Maatsch in de j rorigeo winter de wegen in deze gemeente opgemeten zgn en ieder zich reeds in het rooruitzicht rerbtgdde weldra naar Rotterdam te kunnen trammen wordt er thans ran de geheele oonces aicaanrraag niets meer rernoraen Het is reer bcrreemdend dat door deze welrareode landbouwstreek nog geen stoomtrammen rgden daar de ondernemer ongetwijfeld goede zaken zou maken Aan een particulier telegram op 12 September afgezonden ran Kotta Boemi Lampougsche districten door een ambtenaar ran Telok Belong is het volgende ontleend Telok rerwoett door een golfslag Alles verloren eu tonder dak Gezondheid goed Bg de Centrale Commissie is ran Z H den Koning en ran H M de Koningin ontraogen de belangrgke som ran ƒ 5000 bestemd roor de noodïgdeiide berolking ran Nederlandsch Indië ten i erolge der ramp duor de uitbarsting op het Krakatau eiland terwgl bg Z K H Pria Alexander der Nederlanden Prins ran Oranje is ingekomenroor betzelfde doel ran H K H de Groot Hertogin ran Saksen Prir see der Nederlandeo te Weimar eene som ran 3000 SI O Door de bemiddeling der Nederlaiidsohe Handelmaatsohappg is eergisteren weder ƒ 18 000 overgemaakt aan de plaalselgke commissie te Bataria roor de ramp op Jara in het geheel derhalre ƒ 36 000 De heer B H Heldt roorzitter ran den Ned WerkliedenBond te Amsterdam rerzoekt ons mede te deelen dat hij steeds bereid is alle gewenschte inlichtingen te geren omtrent het rerkrggen rac nachtrerblgf en roediag in het militair logement aldaar roor groepen ran werklieden die de Tenloonsielling komen bezoeken Hij brengl daarbg in herinnering dat in die gemeentelijke inrichting slechts een vergoeding ran ƒ 1 60 per persoon wordt gerraagd roor logies ontbijt en irondeten koffie broud en kaas middagmaal rieesch groenten eo aardappelen en s flesch bier en een boterham met rieesch om tusschenlijds te gebrnilieu De heer Heldt durft de rerzekering geien dat voeding ligging en bediening er nitrouutend zijn Voorts dient er de aandacht op gerestigd te worden dat werklieden die niet en corps de Tentoonstelling komen bezoeken zich hebben te Toorzieu ran een rerklariug lan hun patroon opdat zij huu entreebiljet iu de P C Hooftstraal no 44 naast de Tentoonstelling door afstempeling kunnen geldig maken roor 2 personen Alleen een rerklariug ran den president eener iterkhedenreree niging kan die ran den patroon rerraugen De N RoU Cl meldt het volgende Siuds eenige dagen zgn rerscheideoe personen te Rotterdam ongesteld geworden eu el roor zc rer men kan nagaan len gerolge ran het gebruik ran rieesch eener zieke koe Wij rernemeu daaromtrent nader het rolgende Eene beste melkkoe lag in het begin der rorige week ziek bg den eigenaar een boer te Kethel Het beest was rteds eenige dagen onder behandeling geweest ran een reearts te Schiedam en naar diens rerklariug leed het aan ingewandziekte Tarw on de boer klaagde dat de ziekte steeds erger en de koe steeds magerder werd gaf de reearts te kennen dat het ook maar het beste zou zgn het beest den hals af te sngden De boer rond dit goed maar daar hg de koe op de mark te Rotterdam roor getond had gekocht rerlangde hg ran den reearts een attest waarin de ziekte werd géoonstalcerd Met dat bewga in handen zou hy da achaderergoediag gaan eiachen bg den man ran wien hij de koe had gekocht De veearts gaf zulk een attest eu daarop gaf de rerkooper aan den boer 50 terug Daar nu de reearts aan den boer had rerklaard geen betwaar er tegen te hebben dat het rieesch der koe werd rerkocht werd hel orergedaan aan tekeres ran Baarie te Orerschie die het naar Rotterdam bracht Hier werd het alles opgekocht door den slachter Volken in den Oppen Deze bracht twee aehterpooten er rau iu de hal en deed eenige gedeelten ran zijn koop over aan andere slachters namelijk aan N r d Begl Witte de Withstraat J H Nell Visscberedgk en Suoeij rroeger Schlimmer In rerschillende huisgezinnen die rieesch ran borengenoemde slachters hebben genomen is men ongesteld geworden met het gevolg dat eenige personen reeds 3 a 4 dagen bt legerig zijn geweeat deels nog zijn BQ een dezer gezinnen had men het rieesch na er ran Ie hebben gebruikt afgekeurd en nadat de dienstbode bet toen aan twee personen ran hare familie had gegeren zijn ook deze tirk geworden Hel schgnl nog niet gebleken te zijn hoe het in de hal met de keuring s gegaan Het rieesch was aldaar 11 Donderdag ingebracht en rerkocht en naar men zegt moeten de keurmeesters dien dag geen reden tot aanmerking op het rieesch bij den slachter Volken hebbeu gerenden Inlusschrn is er een onderzoek omtrent de zaak ingesteld Weer is een uitvoerig rerslag verscheneu ran de geschiedenis ran het anli diinstrerraugingsbond in 1882 Het hoofdbestuur deelt daarin mede wat op de zerende Igemeene rergaderiug te a Grarenhage werd behandeld en gfceft erslag ran den financieelen toestand en de werkzaamheden ran het bond Behalre deze uitvoerige niededeelingeu berat het rerslag ook de rederoering waarmede de roorzitter graaf Van Limburg Stirum de jongste jaarlijkicbe vergadering opende De fiiiancieele toestand is ciet ongunstig en het aantal leden is aanmerkelijk torge iHMM ilg