Goudsche Courant, zondag 16 september 1883

EENE LADING BESTE 1883 Woensdag 19 September N S976 van dien kant dreigt zg houdt voortdurend ons volk op de hoogte van de kwaal waaraan het Igdt zg peilt de wonde en houdt voortdurend de belangstelling wakker en wekt zoodoende velen op om over de middelen ter genezing na te denken Vandaar dat wg onze lezers opwekken kennis te maken met het streven dezer volksvrienden of die kennismaking te vernieuwen door de openbare bgeenkomst te gaan bgwonen die hedenavond plaatsheeft Naar het bestuur mededeelt hebben verscheiden sprekers plan zich te doen hooren zelfs vleit men zich met de tegenwoordigheid van eenige buitenlandsche mannen van naam die hunne ervaringen op dit gebied znllen mededeelen Vooreerst verdient de vereeniging dit bewgs van belangstelling wegens het goede doel dat zg voorstaat ten andere kan men altgd zgn voordeel doen met heldeen anderen beleefd en beproefd hebben de moeilgkheden zgn zoo groot en het werk zoo omvangrgk dat elke aanwgzing en onderrichting zgn nut hebben kan binnenl dT Met 1 October ibegint een nieuw Kwartaal van ie GOUPSCHE COURANT zijdie zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS JDe afscliafiing Dezer dagen heeft in onze stad de Algemeene vergadering plaats van de Nederlandsche vereeniging tbt afschaffing van sterken drank Dit heeH van lf onze aandacht weder bepaald bg de zaak welke dit genootschap voorstaat te meer daar het bestuur zoo beleefd geweest is een ieder uit te noodigen tot eene openbare bgeenkomst heden avond te honden in het Bvang Luthersch kerkgebouw Deze vereeniging heeft nooit onze geheele ympathie kunnen verwerven niet omdat wg Ii et overtuigd zgn van het groote nut dat er tmlegeb is m de bestrgding van den sterken Irank als Volksdrank maar om de wgze waarop ta wer t zoodat wg tot dusver ons ook niet hebbén laten inschrgven als lid en vooralsnog o k niet Trqornemens zgn dit te doen Wanneer men ïitsh als lid van dit genootschap laat Opnemen moet men zich verbinden voortaan geen alcohel sche dranken te gebruiken en ten bewgze daaryan geeft men eene verklaring die men met tgi e hsndteekeniog bekrachtigt Dit nu hebben v g nooit van ons zelf kunnen verkrggen Niet omdat wg met wellust s morgens het bitt uur zien naderen of met weemoed zouden afstand doen van geurige avondgrogjes neen uit dat oogpunt is de zaak ons vrg onverschillig en het nalaten van het zeer matig gebruik van sterken drank zon voor ons geene opoffering zgn Maar ten overstaan van anderen eene dergelgke verbintenis aan tè gaan heeft altgd iets stuitende gehad voor ons gevoel Het is ons altgd voorgekomen dat men zoodoenc e een stuk afstaat van zgn vrghe d dat men van zich zelf verklaart zoo weinig karakter te hebben dat men bjj voorbaat bg anderen steun 1 zoekt om staande te blgven op den weg Tjrelken men zelf acht de beste te zgn het zou ons zgn zoo we zulk eene verklaring teekenden als reikten wg ons zelven een bewgs uit van moreel onvermogen Er is ons wel eens tegengeworpen maar de verleiding is toch zoogroot het is goed zich daartegen te wapene i Vooreerst zgnwg vanmeening dat iemand die na de verklaring zjju woord trouw gestand blgft ook wel moreele kracht genoee zou gehad hebben zich zelven te beheerscnen zonder zich met zgne handteekening te binden tegenover anderen en dat iemand die niet de kracht bezit aan de verleiding weer stand te bieden ich weinig zal bekreunen om zgne afgelegde verklaring Ten andere achten g onze vrgheid en zelfstandigheid zoo kostbaar en eerbiedigen die zoo gaarne in anderen dat wg huiverig zgn daaraan in het minst afbreuk te doen Ons streven is steeds om bg anderen vooral bg minder ontwikkelden zooveel karakter en moreele kracht aan te kweeken dat zg te midden der velerlei verzoekingen des levens op eigen beenen kunnen staan zich uit overtuiging en in volle vrgheid wgden aan al wat goed is en welluidt Als voorbeeld voor anderen achtten wg het alles behalve aanbevelenswaardig de beschermende hand te zoeken eener vereeniging wanneer het een quaestie betreft van moraliteit waarin ieder aansprakelgk is voor zich zelf en ten allen GOUDA 18 September 1883 Op de XeDtoonstelUng te Amiterdam tijn o a A volgende bekrooiogeo toegekend Het ZEaK DiPU iu werd toegekend aan de Stearine Kaartenfabriek Goa Ue GOUDEN KEDfiLLX aan de Goadsche Machinale 1 GarenspiDncnj en aan de hh F Goedewaagen en Zoou P De sibvaasN mbbaim b aan de hh J Prinea en Co en deu heer B van Gaten De BBONZIM MiDiULt aan de hh J Korienoever en Zoon Eekvolle VEaMELDiNoin Werd toegekend aan de hh Dirk Sarasom B van Galen George tan de Pavoordt P W Kamphuiien en J Korténoever en Zoon Bij kon beslnit van 14 Sept no 23 ia met ibgang vsa 1 November opgeheven de controle der directe belastingen invoerrechten en accijnsen te Leiden Se afd ingedeeld controle derzelfde middelen te Alfen de controle Leiden Ie afd aangeduid ala controle Leiden en zqn hier nagemelde controles der directe belaitingen iuioerrechten en acognsen in de inspectie Botlerdam ingedeeld als volgt controle Leiden met de kantoren Leiden dir bel Leiden iavoerr en ace Katwijk Noord ijk Lisse I controle Alfen met de kantoren Alfen Bodcgravc Nieuwkoop Wonbrogge Haienwoude Woerden controle Gouda met de kantoren Gouda Gouda buiten gemeenten Schoonhoven Ouderkerk a d IJseI Oudewater Het Personeel der bh kaaahandelaars Schouten Kerkhof Adegeeat en Ruoers hebben Zondag jl voor rekening hunner Patrooni de Tentoonstelling te Amsterdam t etocht De heer BunMl uit Praag die door zgne uitstekende schrijfmethode ook in ons land bekend is tal tengCTolge der veelvuldige aanvragen ook te Gouda een leercitrsns te openen Het is bekend dat door de methode van den heer BuDiel hetaleohtate chrift in weinige dagen in een goede flinke en loopende hand veranderd wordt terwijl de schrgfkramjp in teer vele gevallen door haar worden opHeheVen Behalve den cursus voor gewoon loopend aohnfi tal de heer Bunzel ook een cursus voor het Fransbhe rondschrift openen dat vooral voor boekhouden en teekenaart geschikt is De dag van het begin I van den cursus tal eerstdaags bekend gemaakt worden Zat ag was he vjjf en twintig jaar dat de beer P i V d Drift ejjne betrekking als pastoor der B K gemeente te l ïoordrecht Arvuld heeft Heden werd de herinneringsdag kerkelijk gevierd Algemeen is de belangstelling in dit feest ligt in LOSSING van af a s DINSDAG aan de Houtmansgracht roor een dag of tien tegen 55 CENT PBB HBCIOLITEB vrg aan hnis Een JoiraiiEirscE 21 laar met goede getuigen door gebrek aan werk buiten betrekking zag zich gaarne geplaatst in een WINKEL voor Loopwerk Paknuiswerk of iets dergelijks Adres franco P TAN OUDSHOORN Boekh Kleiweg Gouda Mevrouw vau HAEFTEN te Gouda vraagt met 1 November eene KEVKEÜMEID die tevens genegen is huiswerk te verrichten voor noodhulp of voor sst van goede getuigschHften voorzien Men vervoege zich in persoon s morgens tnsschen 10 en 12 uur of met franco briaven Crabethsfcraat Q 224 Openbare Verkooping VAS I immm m mii te GO q DA op MAANDAG 1 OCTOBER 1883 des voormiddags te Elf ure in hetj Koffiehuis de HakMONt aan de Markt van 1 Een uitstekend goed onderhouden en geriefelijk ingericht HEBRENHÜIS metTuhitje daarachter en Plantsoen e daarvoor te Gouda aan den Fluweelen Singel VV k R No 607 kad Sectie A Nos 1406 en ged 1408 2 Een WOON en WINKELHÜIS en WERKPLAATS te Gouda aan de Keizerstraat op den hoek van de Komgnsteeg W k K No 126 kad Sectie D No 420 3 Een WOON en WINKELHÜIS in twee perceelen verhuurd aan de Naajjerstraat te Gouda Wijk H No 17 kad Sectie B Np 738 4 Eep WOON en WINKELHÜIS met TUINGROND daarachter t Gouda aan de Karnemelksloot op den hoek van de Boelekade Wflk R No 269 kad Sectie A No 2156 Breeder bg biljetten en information te bekomen ten kantore van Notaris MONTIJN te Gouda Openbare Verkoopingf VAN 5 MEUBILAIRt en andere Roerende Goederen door de Notarissen MONTIJN en KIST opDINSDAG 2 OCTOBER a s s voormiddags 10 ure in de Nieuwsteeg te Gouda Breeder bg biljetten EME 2IEETEH methode die gegrond is op de jongste Wetenschappel ke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste ge vallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlot tige gevolgen van jeugdige buitenBporigheden als Zennwziekten en Onvermogen I Yan Geheimhouding is men verzekerd Vef loeke een nauwkeurige beschrj ving van de ziekte Dr BËLA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van er cheidene Wetenschappelgke Genootschappen Snelperedruk van A Bbinkkam te Gouda NEDERL VEEEENIGING tot Afschaffing van Sterken Dran Dinsdag den 18 September des avonds 7 unr IN DE Sprekers de Voorzitter dier Vereeniging Jhr J L DE JONGE Lid van de Provinciale Staten van Zeeland Ds H BRUTEL db la RIHÈRE Predikant te Haarlem Dr H B VAN RHIJN Med Doctor te Katwjjk aan Zee Ds D BEEKMAN Predikant te Breda Dr D LUB ACH Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht te Kampen Zgn omstandigheden gunstig dan hopen enkele Buitenlandsche Mannen van naam het woord te voeren Onze Stadgenooten zoowel Mannen als Vrouwen worden beleefdelijk uitgenoodigd dooi hunne tegenwoordigheid bewgs van belangstelling te geven M PEETERS Jzrv Gouda O e Zuivere FHAITSCHE WIJITEIT van af ƒ 27 per 48 FLESSCHEN en hooier es AS k mi O I S In origineele Kisten verpakt 18 15 60 12 Flesschen Echte POR f inh circa 1 Liter de Flesch 12 Flesschen Echte SHERRIJ inh circa 1 Lite r de Flesch Proefflesschen PORT 1 60 SHERRIJ f 1 40 CHAMPAGNE 1 25 f 1 50 per Flesch en hooger ËËI IG DEPOT van Wellens BOONEKANP ELIXTER cc Alles wordt franco huis dooï geheel Nederland geleverd PMÏJSCOUBANTEN OBATIS en FRANCO MAATSCHAPPIX TOT Uitkefring bij OverlijdeD opgericht te Utrecht 6 Decemb 1847 Directeuren W P IXGENEGEREIV en J P BOL Wilkundigfc Dr G J D MQÜNIER Deze Maatschappg heeft ten doel tegen eene geringe wekelgksche Premie aan de Deelnemers een UUkeering bij Overlijden te verstrekken ter tegemoetfapming der kosten welke een sterfgeval altfld veroorzaakt Zj onderscheidt zich door de promptheid waarmede zg steeds bare üitkeeringen doet z lfs in de jaren van groóte sterfte als 1849 en 1866 tóén de Cholera en 1870 71 toeri de Pokken Epidemie zoo menig slachtoffiBr eischte Telken jare in JANUARI doen Directeuren Rekening en Verantwoording aan de Commissarissen en de Leden uitmakende de Algemeene Vergadering Van de daarby overgelegde rekening worden 30 000 zegge Dertig duixettd afdrukken onder de Leden verspreid Ieder is dns ia de gelegenheid zich omtrent de toestand der Maatschappij te vergewisteh Over het jaar 1882 betaalde zfl uit in 9071 gevallen voor een bedrag van 373 352 en zag zg desniettegenstaande hare reserve met ƒ 163 438 57 vermeerderen Dat het nut en de soliditeit dezer reeds ruim 35 jaren bestaan hebbei de Maatschappg dto ook steeds meer en meer wordt ingezien biyict wel ten duidelgkste uit het steeds toenemeade Ledental t welk thans bedraagt X ia iaacL 25S OQO Tarieven nadere inlichtingen alsmede de Inkomsten Rekening over 1882 wolfden verstrekt aan de Kantoren der Maat8chapp g Leidsche Straatweg 5 te Utrecht Kerkstraat 309 te Amtterdam en Breedehaven 232 te i Botch Alsmede te Gouda l ij den Hoofd Ag ent den Heer J HERMAN de GftOOT Gouwe C 190 en bij de Boden J N V D LIST Nieuwehaven No 119 J C V D BRUGGEN Nieuwehaven No 30 L SCHENK Hoog straat No 123 V ROND Lange Groenendaal No 23 Op i f voordeel voorwaarden worden op de omliggende plaatsen Jk GE IV TE IV gevraagd 60UDSCHE COURANT JMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tgde moet gevoelen dat hg het goede doet i omdat hg persoonlgk van de hooge waarde daarvan overtuigd is niet omdat hg zgn woord gegeven heeft aan anderen Dit is goed voor kinderen maar werkt onzes inziens verlammend op volwassenen Uit dat oogpunt kunnen Wg ons niet vereenigen met de wgze Van werken der afschaffingsmaatschappg Na aldus de redenen opgegeven te hebben waarom wg en anderen ons onthouden van persooiilgke medewerking aan genoemde vereeuiginlg willen wg er Jadelgk bgvoegen dat deze opvatting ons nooit eeleid heeft tot hare bestrgding of wat wg ooit wel gezien hebben j tot het belacbelgk maken van haar werk Ons standpunt is steeds geweest dat van welwillende neutraliteit Welwillend omdat wg het streven der vereeniging waardeeren 1 en in haar een bondgenoot begroeten in den strgd voor de ware volksbelangen Wg geven toe dat het lidmaatschap misschien nuttig werken kan voor personen die minder fgngevoelii zgn voor aanslagen op hunne moreele vrgheid en zich van hunne zedelgke zwakheid zoo bewust zgn dat zg er aan wanhopen zich zelf te redden zonder stenn van buiten En als wg jaren lang zooveel achtenswaardige mannen met moed en onverdroten gver zien werken aan de taak die de vereeniging aich heeft gesteld dan sollen eenig succes gezien hebben en zonden wg ons niet verantwoord achten in w lk opzicht dan ook een streven tegen te werken dat m strekking en goede bedoeling onze volkonen p dkeariag wegdraag Zonder even als de vereeniging alle gebruik l n den ban te doen xóC wg t zeer overtuigd van de heillooze gevoI welke het misbruik vai sterken drank onder ons volk heeft om niet elke poging toe te juichen welke ten doel heeft den draqkduivel uit te bannen Met volle instemming hebben wg Moddermans drankwet begroet en wg verhengen ons in hare aanvankelgke goede werking de pogingen van het Volksboüd om de jenever als volksdrank te vervangen door een onechuldiser brouwsel volgen wg met onze beste wen8cnen wg kunnen ons geheel vereenigen m t de handelwgze van mmige patroons die geen sterken drank op hunne werkplaatsen toelaten elke stap in deze richting is ons welkom Daarom hebben wg ook eerbied voor de vereeniging welke heden in ons midden vergadert schoon zg naar onze meening het doei voorbgstreeft en niet de middelen gebruikt aan welke wg voor ons zelven de voorkeur geven De kwaal die bestreden wordt is ernstig en het arbeidsveld is dus ruim genoeg om ieder aan bet werk te laten op zgne wgze De menschelgke karakters zgn velerlei verscheidenheid in middelen om afgedwaalden terecht te brengen of die staan te behoeden voor vallen kan ons geen kwaad Alle weidenkenden onder ons ook al staan zg zooals wg geheel buiten den kring van het genootschap zullen dan ook den ernst waardeeren waarmede deze mannen de vrgwillig en geheel ten bate van ons volk op zich genomen taak opvatten en hulde brengen aan de goede be i doelingen welke daarbg voorzitten Laten wg allen elk naar eigen inzichten en in onzen kring hun voorbeeld volgen en doen wat onze hand te doen vindt Onverschillig blgven m deze ongevoelig te zgn v or de verwoestingen welke de drank vooral in de volksklasse voortdurend aanricht is stellig veel erger dan dea strgd aan te hinde op eene minder doelma tige wgze Hoe men overigens over haar denkt jde vereeniging maakt zich bg eiken vriend van vooruitgang en volksgeluk verdienstelgk doordat zg onvermoeid wjjst op het gevaar dat