Goudsche Courant, woensdag 19 september 1883

Zondag arond ia het l j janz dochtertje van den bouwman Gerrit de Pater te Vlist in de nabqheid der ouderlqke woning Terdronken De onmiddelqk ingeroepen geneeakundige hulp mocht niet baten om de lerenageeateu weder op te wekken Vrqdagmiddag geraakte even builen de kom der gemeente Ouderkerk a d IJsel een achip met hooi geladen in biand Vermoedelgk werd het hooi door oTerwaaiende vonken fan de aleepboot aangeatoken Naar tnen rerneemt erlangde de achipper vóóraan den aleep dna onmiddellijk achter de aleepboot te worden vaatgemaakt Toen de brandweer van Ouderkerk ter plaatse kwam wilde lij de brandende helft van het hooi afateken waardoor het overige gedeelte alamede het achip bewaard louden lyn gebleven De achipper verlette sich echter daartegen en ook wilde hij niet tocataan dat eeu gat iu het achip geboord werd om het op eene ondiepe plaata te doen ainken Het achip met lading werd dus eene prooi der vlammen Het hooi toebehoorende aan den heer Tromp i aa niet verzekerd Het achip eigendom van den schipper waa naar men verneemt goed veriekerd De bekende beker van Veere heeft op de tentoonatelling te Amaterdam de aandacht getrokken van baron Rothaohild die de Commiaaie der tentoonstelling de opdracht heeft gegeven om het prachtige atuk too mogelijk voor hem te koopen tegen een teer hoogen prgs De heer W Mackintosh die zooala men weet aan het einde dezer maand met de Surinaamache inboorlingen naar hun vaderland terugkeert aal eenige Hollandache heeren meenemen die iu de kolonie hun geluk willen beproeven met planten van cacao ena De heer Mackintoah ontvangt vele aanvragen om mede te gaan De Qeorgy het tweede schip dat uitgezonden waa om de pool expeditie op te sporen ia Zaterdag behouden in Archangel binnengeloopen De Barents waa volgens een bericht van Samojeden bq de Kariaehe Poort De Begeering heeft aan de Tweede Kamer de bekrachtiging gevraagd van het door baar verleend Bubsidie van ƒ 30 000 in de kosten eener uitrusting ter opsporing van het atoomachip Farna in de poolatrekeo Tot opening van de gewone vergadering der StatenGeueraal ia gisteren door Z M deo Koning de volgende rede uitgesproken Myne Hierm I Met genoegen zie ik de vertegenwoordigers vau het Nederlandache volk weder vergaderd om a lands belangen te behartigen Mijne betrekkingen met de vreemde Mogendheden tgn hoogst vriendachappelijk De vloot en het leger geven mq reden tot tevredenheid De tentoonatelliug te Amaterdam door bqtondere onderneming iu het leven geroepen en door mijne regeering gesteund gaf aan de Nederlandache ngverheid en kunst gelegenheid met die van het buitenland te wedijveren De oorlogatoealand in Atjeh vordert nog ateeds groote inspanning van krachten en eene te waardeeren plichtsvervulling van onte atrqdkrachten te water en te land In enkele andere gewealen moesten vqandelqke bewegingen worden bedwongen Ook door andere rampen werd Nederlaudach Iodië bezocht in eenige gewesten heerachten ziekten van meuachen en vee en eene bijna voorbeeldelooze vuleaniache uitbarating verwoeatte eeu deel van weatelqk Java en van Sumatra a zuidkuat Het medelijden met hen die door deze ramp allea hebben verloren toonde zich reeds door milde weldaden aan de veerkracht bij mqne regeering en de volkavertegenwoordiging vereischt om de ondervonden bezwaren te boven te komen vertrouw ik dat het uiet zal ontbreken De Kolonie Suriname ondervindt meer en meer de belaugatelling dienatig tot het ontwikkelen van hare bronneu van weivaan Mijne aandacht is gevestigd op de gevolgen die voor de Kolonie Curasao te wachten zqn van de doorgraving der landengte van Panama Eene onmiabare veralerking van a Rqka inkomaten ui U worden voorgeateld Weldra zullen U wetaontwerpen bereiken atrekkende om de invoering van het wetboek van atrafrecht mogelqk te maken Ook aan andere belangrijke onderwerpen ter behandeling tal het U niet ontbreken Met het onderzoek van welke bepalingen der grondwet herziening raadzaam ia hc t de door mq benoemde ataatacommissie tich g Moge Goda onmiabare zagen ruaten op onzen ge meenachappelqken arbeid tot bevordering van bet heil dea vaderlands Ik verklaar de vergadering der Slaten Geueraal te zqn geopend In de laatate dagen hebben zich by onderaobeidene familiën te Leiden zoowel bq volwaaaenen ala kinderen ziekteverachijnaelen voorgedaan ala braken en diarrhee Daar al de aangetaaten melk gebruikten van de Leidache Melkinricbtiug zoo bestaat volgens de N R Cl het vermoeden dat in dezen aan melkvergiftiging te denkeu valt te meer daar bij ééne familie ook katten welke van die melk gedronken hadden ongeateld werden Dikke miat bracht Zondagochtend te Rotterdam een groote verwarring teweeg in de aankomat der stoombooteo allen Waren veel over tijd de poatboot van Rotterdam naar Brielle bleet beneden de atad aan de petroleumhaven wachten tot de miat opgeklaard waa de veerboot van Rotterdam Park naar Oharloia geraakte aan den grond Voorta bleven eenige booten geheel weg De kwartjesvindera schijnen hoe dikwerf zij of hunne vakgenooten reeds met de politie hebben kennia gemaakt hun bedrqf uog niet op te geven Diuadag jl ontmoette een achipper die te Rotterdam met een zakje geld in de hand op weg naar een kantoor was ten einde daar goederen in ontvangst te gaan nemen nabq het spoorwegviaduct een welgekleed heer die vóór hem bukte en veinsde een gulden te vinden Onder belofte dat de schipper niets van de vondat zou vertellen ging men te zameo op rekening daarvan eeo glas bier drinken in een naburig koffiehuia Terwijl zij daar laten maakte de vinder zich aan den achipper bekend ala een Rotterdamacfae honikooper en beloofde hem ook vracht Toevallig bemerkten zq dat eenige personen aau een tafeltje zaten te kaartapelen en daarbq hooge inzetten deden toodat ona tweetal daar eenige oogenblikken bleef kyken Op eens fluistert de guldeavinder zqn makker in het oor dat hg een geheim ontdekt uamelgk dat in 6éa kaart een vouwtje ia en hg op die kaart wel duitend gulden zou durven zetten Gewillig leent de achipper zqn zakje geld aan den heer en deie verlieat in een ommezien den geheelen inhoud van 160 Dal waa zóó gemeen dat de Keer de politie zou gaan waaraohuwen terwql de achipper de apelera in bet oog moeat houden Deze laatate verkooa echter mede te gaan daar hij begun te begrgpen de dupe Ie zgn van eene bende opliohleia Dan u de paeudo houtkooper maar liever eerat op een kaïrtoor geld halen om den achipper terug te geven Deze wachtte eenigen tgd in de straat maar de heer bleek het kantoor langs een anderen weg verlaten te hebben zoodat de achipper oieta overbleef dan alleen naar het politiebureau te gaan om zich daar te beklagen Het Auguatua nommer van de Tijitpiegel bevat een beachouwing van dr G C Sleynis over het godsdienstig karakter der openbare neutrale school Hij betoogt daarin dat het godadienatig karakter der school ook uit overdreven zorg voor het neutrali teitabeginael wat veel op den achtergrond ia geraakt en zou het beter achten om ter wille van waarlijk vrome lieden in den lande dat karakter wat meer op den voorgrond te atellen Onderwijzers die niet gaarne eene schoone spreuk ala achrgfroorbeeld eene gelqkenia ala leesles ouden gebruiken omdat zij aan den Bijbel zijn ontleend die niet gaarne geschiedenis vertellende Jezus of een ander Bgbelaoh peraooii zouden noemen en den naam God iu de school contrabande aohten bevinden zich zeker in hunne opvattingen omtrent het wezen der neutraliteit op een dwaalweg door welken te bewandelen sommigen wellicht velen van de openbare achool zqn vervreemd Sommigen of velen die met ons erkennen een Christendom boveb geloofsverdeeldheid of nog sterker Jie met ons erkennen dat al het gekibbel en geharrewar over leer en belqdenis niets met godadienat en Chriatendom te maken heeft Sommigen of velen die met ona eiachen waar in vele gezinnen ala de ouders om te arbeiden dagelijka afwezig moeten zqn zoo weinig van opvoeding komen kan of waar iu andere gezinnen als vader of moeder of beiden zich dagelqks in allerlei opzicht misdragen zq alles behalve opvoeders voor hunne kinderen mogen heeten dat ook de school waar het kind zooveel uren en dagen van zgn leven alql een opvoedend een religieus karakter zal dragen meer zal doen dan alleen verstandelijk ontwikkelen Van ona volk wordt niettegenataande zqne gebreken en onvolmaaktheden wel eena getuigd dat het een godadienatig volk ia in merg en been Welnu dat volk zendt thana nog naar de openbare neutrale achool 400 000 kinderen Wie weet of van de 60 000 kinderen die de bgzondere achool bezoeken nog niet weldra de grootate helft terugkeerde naar de openbare neutrale achool ala deze meer werd wat zq overeenkomatig de wet zgn moet en ook wezen kan eene echt Gbriatelgke odsdienstige achool waat hoofd en hart beiden tot hun recht komen Hg karakteriaeert de openbare acholen zooala de wetgever ze heeft gewild zoowel die van 1806 ala vau 1867 eU 1878 ala scholen met een godadienatig karakter maar tonder dogmatiek Wie dat godsdienstig karakter van de achool van 1878 loochent ia verblind door partgtucht en clericalismel Wie daardoor verblind ia wenacht seote aoholen waarde kinderen rreda worden afgericht om later tot eenige partij of richting te behooren waar de Jood tegen den Chriaten de Roomsch Katholiek tegen den Proteatant de rechtzinnige legen den vrqzinnige wordt opgezweept I En wie zulke scholen wenacht ia blgkbaar met de profetie van de ééne kudde onder den éénen herder weinig ingenomen Van de profetie in zoo menig opzicht nog onvervuld gebleven ii onze openbare achool met haar neutraal godadienatig karakter dat boven alle geloofaverdeeldheid verbevea ia althans één vrucht Te Rotterdam werd Vrijdag jl door de Ntd Veremiging tot bevordtring pa Zcmdagtrutt niet te verwarren met het Gmoottciap tol Crutitijkt itili ging van den Zondag de tweede Alg Verg gehouden die door den heer C P Hofatede de J root went voorgezeten en door den aecretaria den heer H F Schim van der Loeif werd ingeleid met de voorlaziug van het veralag Uit dit veralag bleek dat de Vereeniging thana 850 leden telt behoorende tot verachillende afdeelingen Een aantal van 69 peraonen hebben de betrekking van correapondeot op zieh genomen en bevelen de Vereeniging in hunnen kring aan in het belang van het doel De rekening en verantwoording aloot in ontvangat en uitgaaf met een bedrag van ƒ 685 847 batig aaldo 42 36 Men bealoot vervolgena ernstige pogingen aan te wenden tot bevordering der Zondagaruat van de beambten der Staataepoorwegen en het boofdbeatuur op te dragen vooraf dienaangaande eeu onderzoek in te alellen Vervolgena waa aan de orde de verkiezing van 4 leden van het hoofdbeatnur Ala zoodanig erden gekozen de heeren B J Brinkman paatoor te Den Helder O Sehrieoke predikant te Noordwgkerhout J D J M Bekaar oomoiea ter poaterqeu te Utrecht ea H C van der Heqde hoofd eener achool te Leiden De heer Brinkman ter vergadering aanwezig atelde de aanneming zgner benoeming afhankelijk van it aanneming eener motie Hij betreurde het nl dat de vereeniging nog ateeda den ataun miat van zoovelen in de laade met name van de Katholieken en de atreng ortho dozen omdat deze meenen dat de vereeniging deu Zondag wil handhaven ala rnatdag als den uitnemenden dag der menaohen terwgl zg dezen wenacheo gehandhaafd te zien ala den dag dea Heeren Spreker meende dat de vereeniging een stap tot toenadering zou kunnen doen door aanneming der volgende motie De algemeene vergadering tot bevordering van de Zondagaruat verklaart dat zg door haar atreven den Chrialelgken Zondag niet wil verdi ingen maar haar uaaale doel ia de ruat om daardAor later ta komen tot heiliging ven den Zondag Een lid meende dat de heer Brinkman juiat door aanneming zgner benoeming met de daad zou toonen wat hg door deze motie wilde bewerken Anderen ofachoon zij individueel niet legen de motie waren achtten het toch beter haar niet in alemming te brengen Men meende dat ala eerat de ruat verkregen is men verder kan gaan en ieder op zqn wqte alsdan zou kunnen werkzaam zqn ten opzichte van het besteden van dien dag Eindelqk stelde da Lohr voor eerat uit te maken of al of niet over de motie zou worden geatemd De meerderheid verklaarde zich tegen het in alemming brengen der motie De heer Brinkman nam altnu zqne benoeming niet aan toodat opnieuw tot de benoeming van een lid van het boofdbeatuur moest worden overgegaan Na een herstemming tuaachen de heeren Brinkman en W van Hoeve directeur der gaafabriekte Kuilenburg werd de laatate gekozen De voorzitter aloot daarop met een hartelqk woord van dank aan de aanwezigen de aamenkomst Buitenlandsch Overzicht Omtrent de verhouding van Frankrijk en China over de Tongkin qnneatie ia geen nieuwe te melden de onderhandelingen duren voort en de berichten zgn zoo tegenatrijdig dat men wel zal doen nader licht af te wachten De Engelaehe Morning Foil ia gemachtigd tot de verklaring dat de Regeering tot duaver geen vooralel tot bemiddeling in de Tóngkin qnaeatie heeft gedaan Engeland heeft voegt het blad er bg geen verzoek iu dien geeat van China ontvangen De Standard hteft uil Hongkoni particuliere berichten welke niet geheel de Franache lezing be vaaiigen van de overwinning op 1 September Het blijkt dat de Chineezen hurdaekkig tegenatand boden 150o Franachen door kanonneerbooten veratetkt voobten drie dagen alvorena de atelling dea vijanda te veroveren welke vgftig mglen van Sontay ligt De Franachen beweren zea atandaarda te hebben veroverd ei tevena dat da Cbineeache aanvoerder werd gewond De Franachen maakten dertig gevangenen die zq ontboofdden De Chineezen belegerden thana de Franache voorpoatcn atelling waarin driehonderd man eêlegerd ia De hoofdmacht keerde terug naar H Doi Om de aandacht vau de Tongkin quaeatie wat af te leiden komt de officieuae Havat met de mededeeliog dat het mogelijk ia dat in de cerate dagen der Kamerzitting een ontwerp tot herziening der conititatie wordt overgelegd Zou het Ministerie too ipoedig zqn belofte vervullen Het gerucht loopt te Parijs dat de Minister van Saanoiéu de belaating op de alcohol van 186 26 op 100 fr wil verhoogen en het patent tot verkoop vso aterken drank verdubbelen bierdoor hoopt hij 40 i 50 millioen meer te krqgeu De Nordd Jllg Zeil opperde onlange het zonderlinge denkb eld dat de Koning van Pruiaen wars van het Duitache parlemeutarlame wel eena ign keizerlijke waardigheid lou kunnen iiederleggen als lijnde zij onbestaanbaar roet de majesteit van louverein krachleca het droit dtvin Thana komt het blad hierop terug doch de behandeling van dit onderwerp wordt door de liberale bladen acherp afgekeurd daar tg ze nuttelooa doellooa en gevaarlgk achten De zaak ia blijkbaar aleohta ter aprake gebracht om het parlement te dreigen en inachikkeiqker te maken Indien bet contract mocht worden verbroken dat de Duitache aouvereiuen vereenigi waarbij het kei rrgkjk ingealeld en krachtena hetwelk de Hgkadag Wiftat dan zouden èn het Duilache Rijk èn de Duitache eenheid tegelqk vernietigd worden Algemeen ia het vrqzinnige Duitaohland ingenomen met de woorden door deu Kroonprins geaproken bij gelegenheid van het Lutherfeèal te Wittenberg waar wq in ona vorig nr melding maakten Ook bg dit feeat hadden de moderne en orthodoxe pattgeu hunne twiaten niet kunnen loten ruaten er waa dua ook daarbq oneenigheid En al heeft de Kroonprina nu nieta nieuwa gemeld de woorden door hem geaproken bewezen hoezeer ook hg bezield ia met den waarlqk liberalen geeat eu zullen leker wel indruk maken op de partij die vooral ift Duitaohland tegenwoordig tich toozeer doel gelden Ook tegenover Rome heeft ditfeaat vooral door de legenwoordigheid van den kroonprina en diena toeapraak een buitengewoon karakter gekregen Wel ataan de ataat en de Roomache kerk niet zoo heftig tegenover elkander ala eenige jaren geleden maar onder fijner vormen bleek toch voldoende dat beide partijen elkaar uieta willen toegeven Eu waar uu bet aanataaud hoofd van den ataat zoo openigk het karakter prqat dat aan de kerkhervorming len grondslag ligt geeft hg tevena een dementi aan de kerk tegen wie ook Luther inderlgd zich zoo krachtig keerde Koning Alfouaua van Spanje zal eenige dagen de gaat wezen van Keizer Wilhelm De jeugdige vorat moet er niet leer opgewekt uitzien de laatste geheurteniaaeu in zgn land die vooral tegen zqne waardigheid waren gericht hebben hem met zorg vervuld naar het achijnt Natuurlqk geeft zijn te enwoordig bezoek aau het Hof te Weenen en uu bet aanslaande aan dat van Berlqn aanleiding tot geruchten omtrent zijn toetreding tot het drievoudig verbond wat voor Rutland ook al weer niet aangcpaam moet zqn In Croatië bleef in de laaUtverloopeu twee dagenop veracheidene plaateen de ruat ongestoord dochelders moest op het muitende volk geachoten worden alvorena het aftrok doch over het algemeen ia de toestand merkelqk verbeterd naar men twricht De conferentie van Tisza Hongarge a eertte minister met de Croatieche notabelen heeft geen uitalag opgeleverd De Croaten hadden beweerd datbet verwijderen van de Hongaarache wapenborden vó r allea moeat gaan Tiata echter verklaarde dat beralel van orde en ruat in het land het allereerst noodig waa en daarna de wapenborden quaeatie wel door het Parlement zal kunnen opgeloat worden Hierbq bleef het want door de Croaten waate kennen gegeven dat zg geen vormelijk mandaatbadden en dut slechts hun persooolgk gevoelen uitdrukten De EffecteiLl eurs XXXII Amsterdam 17 Septemder 1883 In de afgeloopen week kenmerkte de beurs zich voornamelijk door eene flauwe eu Inttelooze houding Er moge eenige verheffing Ie noleeren zqn voor somige apeculatieve Staatsfondsen of Amerikaansche Sporen geanimeerd kon behalve Dinsdag de banW niet worden genoemd Reeds geruimen tijd wordt opgemerkt dat de officieele prijscourant zoo uitgebreid is Tal van fondsen die zrlden of nooit worden verhandeld paradeeren dagelijks op de lijst Volgeus het Handelthlad zou de Vereeniging voor den Effectenhandel in overweging nemen om uit de dagelijksche prijscourant te doen vervallen de fondsen van plaatseIgken aard eu van industrieele ondernemingen alamede die waarin uiet geregeld handel wordt gedreven Deze fondaen zouden dan in een afzooderlgk koerablad dat eena of tweemalen per week zou verachqnen worden opgenomen BiNNENLANDscHE WAASDEN Staat provinciaUen gemeentefondten Onze Staatsfondsen zqn eeuigszina gedrukt Integralen noteeren 66 g drieën 78 oude vieren lOO j do 78 lOl Vij do 83 99 8 amort syn 94 i entrepöt dok lOU g Van de Amat obligatiën alnit 4pCt a j hooger do 79 eu Noordzeekantal lager Premieleeningen Amaterdamache loten ieta flauwer 103 108 4 Roll lOOVi gem crediel 95 Paleialoten 116 Spooruegleeningen Haarl Zandv ging 13 HoU Sp 1 Staataapoor 1 pCt achteruit Indiacbe profiteerde 1 Rqnapoor 5pGt obl 73 der Staataapoor verbeterden l s Centraalwaarden weinig ver anderd Boxlelwaardeu flink and I6V2 obl 23 geatemp obl 64 4 2e Hyp 18 Tramuai leeningen Gooiaobe eu N en Z Hall profiteerden 2 i a 2 Rqtuigv en Zuider tr l 4 a 1 lager Induetrieele en Jinancieele Kaarden Aand Handelmij honden tich ferm Uaventl eu KoL Bk profiteerden 1 Panopt 4 Java 3 eert Tw Bk 1 lager eloten Afr Hv 2 int cred en Hv Rott Feljeuoord 1 Volkavl i iiederl l EVBOPEISCHE AARDEN Staottfondsen Hongaren konden tich V4 V verheffen even alt melallieken doch Ooatenr gondl s minder De meeate Ruaaen V4 V booger Van Spanjaarden iqn Perpetueeleu V4 a l flauwer doch profiteerden 2pCt 4 Turken onveranderd Egypte voor 4pCt Va o 6pCt evenveel lager Premieteeningen De veranderingen tgn gering behalve voor Ruaa 64 die V t ategen Spoormgleeningen Aand Warachan Br booger obl Warachau Weenen l minder De meeate Ruaaen profiteerden V4 V Gr Mij l Breat Griq Kurak Ch Jelet en een paar anderen Vi flauwer Induetrieele tn Jinancieele tcatfitn S apCt Hong pandbr pandbr der Ruaa iCentr bk 2 y flauwer AMEaiKAANSCHE WAAKDEN Stoote ondten Mexicanen Via booger Peruanen a t Louiaiana a verloren 1 Brazilianen 79 J Venezuela s a Spaoncegleeningen De meeate wqzigingen zqn onbeduidend en de atemaaiog zeer erachillend Onder de verliezen vermelden we Buffalo a 1 Canada South l j Menom l j Chic N W 1 Winona 1 Mich Centr 2 Miaa Uu Pao 2 Onder de verheffingen komen iu aanmerking Burl die 3 Chic S W die 1 gecoua Rio a die l 4 Florida Centr die 27 profiteerden Brazilië 8ü Ie aerie Vereen Am Sp 1 pCt flauwer 3e aerie t beter Induitrieele Kaarden Colorado a a rt Loaia Cit bk booger Maiwell a t s flauwer Pbolonoatibkente 3 i a 4 pCt T P S In navolging der vreemde markten vooral de Loudenache waa de atemming meer geanimeerd Mexicanen sloten met een avans van 1 a l 4 oor oude van ia oor nieuwe Peruanen Turken en Ruaaen waren in ferme atemming Papier Hongaren 1 do 4pCt goud hooger Aand Waraohan Weenen ategen V4 P gefoht van bizonder guuatige ontvangaten in Auguatua De houding van Amerik Sp waa niet ongnuatig doch de omzet waa gering Maxwell a iets hooger Onze Staatsfondsen voor drieën g Sp Vs Rynap Va booger Boitel a ferm Er ging veel om in aand Handelmq en tot goede prijzen 107Vs reac IO6V4 Prolon gatie 4 pCt Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Joederen VEILIJfG j7 September Huis Groeneweg L i39 1475 kr J H de Bruin = kantongerecht te CIpuda Terechtzitting van Woensdag 12 September 1183 Kantonrechter Mr iTU van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD A V d P vissoher te Reeuwijk tot 2 boeten van ƒ 6 of 2 dagen wegens Ie Reeuwgk vis echen met fleuren zonder acte en zonder achrifte lijke vergunning iu eena andera visohwater A O en A V d B arbeiders te Reeuwgk ieder tot 6 boeteu van ƒ 3 of 6 dagen wegens te Reeuwijk te zamen en in vereeniging visscben met dobbers zonder acte en zonder achriftelgke vergunning in eena andera vischwater op drie tijdstippen D V L viaacher te Gouda tot 2 boeten van ƒ 3 of 2 dagen wegena te Reeuwgk viaachen met een achakel waarvan da mazen te klein waren en zonder achriftelijke vergnuaing iu eena andera viachwater J B viaacher te Reeuwgk tot ƒ 3 of 1 dag wegena te Langeruigeweide visscben met dobbers zonder achriftelgke vergunning in eena andera viachwater F H viaacher te Reeuwgk tot 2 boeten van ƒ 3 of 2 dagen wegena te Reeuwgk visscben met schakels zonder schriftelgke vergunning in eens anders viachwater en zonder recht gaan over eena andera graagewaa P S en J K arbeiders te Zevenhuizen ieder tot ƒ 6 of 1 dag wegens te Zevenhuizen te zamen en in vereeniging viascheu met peuren zonder schriftelgke vergunning in eens anders vischwater J A zonder beroep te Gouda tot 2 boeten van ƒ 3 of 2 dagen wegens in de Oude Gouwe te te Gouda te vroeg d i vroeger dan 3 maanden nadat de binnenmetael en pleiaterwerken waren voltooid betrekken van eene nieuw gebouwde woning en te vroeg door een gezin laten betrekken van eene andere hem toebehoorende nieuw gebouwde woning W V L pottebakker te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegena te Gouda loopen in een boomperk van het Plantaoen H J P jongen te Gonda tot ƒ 1 of 1 dag wegena te Gouda uit baldadigheid beklimmen van een lantaarnpaal P B jongen te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegena apelrn met centen op de atraal te Gonda L B jongen Ie Gouda tol ƒ 1 of 1 dag wegena spelen van een gevaarlijk spel werpen met steeneu door middel van een katapult op de straat te Gonda J J V d K jongen te Gonda tot ƒ 3 of 1 dag wegens baden in het water aan den openbaren weg in de Zak te Gouda welk water niet als zwem of badplaats is aangewezen C D B sleeper te Gouda tot ƒ 3 of 1 dag wegens te Gouda op straat zonder toezicht laten ataau zijn wagen beapannen met een paard C L aleeper te Gauda tot ƒ 3 of 1 dag wegena te Gouda rijden barder dan atapvoeta met zgn beladen vraohtwageu B S koetzier te Gouda tot ƒ 3 of 1 dag wegena te Gouda rijden harder dan in matige draf met zqn wagen J F A koopman te Gonda tot ƒ 1 of 1 dag wegene te Gouda rqden met een kar beapannen met een hond die niet waa voorzien van een muilkorf T V koopman te Reeuwijk evenala de vorige M F Z hniaviouw van G J K te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens werpen van asch in het water te Gouda A J huisvrouw van J van V Ie Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegena werpen van vuil op den weg Ie Gouda G V d E mandenmaker te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegena te Gouda wateren op deu openbaren weg buiten de waterbakkeu GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Onderatuk van een gouden Oorbel waarop een bloedkoraal op den 9n dezer gevondenin de Sociëteit Ons Genoegen en een gouden Medaillon gevonden op atraat Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 16 Sept Johmnea oadera F H Danselman ea A T u den Berg 17 Meioe ouders T S de Joog ea C C Koster Bnrgelqke Stand van ouderataande gemeenten van 6 tot 15 September Moordrecht G£BOREN Pietertje oadera i Borger ea L Stoppelenburg Adriaous oadera A J Weodriks eo M vso Vourea Gloria ouders J Burggruf en C Visser OVERLEDEN C van dar Stelt 2j ONDERTROUWD k Plak 19 wooeade te Goaderak ea S Baas 22j GEHUWD P Kasbergeo 21 j en N Noorland 20 j Gouderak OVERLEDEN C J van Dau endgk 4 m ONPWBOUWD 1 W Kaaipf en O G P Lans V E I S van Daai en A vau Erk vj Stolwijk £ OVfiJiCBDEN H 0 Vliet 9 j 1 Haastrecht GEBOREN Cornelia Maria oodera T Teeme en M de Jong Jacob oudera F vaa Vliet en M Oadgk Vlist GEBOREN Hendrik oadera H den Hartog ea C Holdorp