Goudsche Courant, vrijdag 21 september 1883

Zondag 23 September M 29T8 1883 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J terstond voor Frankrijk wn PERSOON grondig bekend met het KAASMAKEN Boodkorst Brieven in het Fransch te adresseeren aan Mr GÜÉRIN fab de fromages it Doix par Velluire Vendee Prance ADVEBTEIMTIEI in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda DAUKBETïïI nn De 6KZAMENLIJKS GEZELLEN van denHeer G C db VOOIJS Goud en Zilverfabrikant alhier betnigen hun openlijken dank aan hunnen geachien Patroon roor dengenotvollen dag hun geschonken door hun deTentoonstelling Panopticum enz geheel opZEd kosten te laten bezoeken De Arrondissements Rechtbank t Rotterdam heeft het door den gefailleerde O H POST te Moordrecht aan zjjne Crediteuren aangebodeü en door dezen aangenomen accoord geho malogeerd en verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen der Wet De Curator Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal op den 3n OCTOBER 1883 aanbesteden de levering en uitdeeling van p m 100 000 stuks goede BAGGEBTUMF voor den aanstaanden Winter De nitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen van af MAANDAG 24 tot en met ZATERDAG 29 SEPTEMBER e k dagelijks in de Armkamer ter lezing Het Burgeriyk Armbestuur De Secretaris De Voorzitter W POST DROST A ROMBIJN 9 SPOüRSTRAAT Zondag 23 September a s desT avonds ten 7 uur imiummm EENE LADING BESTE ligt in LOSSING van af a s Zaterdag aan de Hontmansgracht voor een dag of tien tegen 55 CILNT PMB MUCTOLITEB vrg aan huis D VAN STAVEL Vog elenzang Prof Pergrer d Alion HAAR EXTKACT Hoeve middeleu syn er ten allen tgde aiet aaa gewend om het haar behouden te doen aanwas aen eo te ilraaien WRiaar hetwelk een belang ijk aieraad van den roensch uitmaakt en door jong e oud op hoogen prg geateld werdl Slaagde nien omtyda door het eene middel ram door een ander meer beter volmaakter en geschikter middel werd teker nooit gevonden dan prof Pergprer d AIion HAAREXTRACT Uit een onopgemerkt plant werd door een bekwamen plaiitenkeuuer du heilrijke middel bereid Uit dete plant namelyk wordl dit tract rerraardigd dat tqdi gebruikt het uitvallen van het haar tegengaat en men voor vroegtijdige grgsheid niet be vreemd behoeft te ign loodat het met regt een haarventerkend htarontwikkelend middel mag genoemd worden Wed Bosman Gonda A Pnns Zevenhuiien Wed G Wilhelmus Woerd SoelpersdTük vab 4 Bbthkiuh te Gonda Hetiehe i a 10 ets per flacon verkrijgbaar bg Wed N Sanders Leideni W Ligthelm Voorburg A Boa Berkel MAATSCHAPPIJ TOT llitkeering bij Overlijden opg ericht te Utrecht 6 December 1847 Directeuren W P INGEMEGEREX en J P BOL Wiskundige Dr G J D MO UN IER Deze MaatschappB heeft ten doel tegen eene geringe wekelijksche Premie aan it Deelnemers een Uitkeering hij Overlijden te verstrekken ter tegemoetkoming der kosten welke een sterfgeval altfld veroorzaakt Zfl onderscheidt zich door de promptheid waarmede zij steeds hare üitkeeringen doet zelfs in de jaren van groote sterfte als 1849 ea 1866 toen de Cholera ee 1870 71 toen de Pokken Epidemie zoo menig slachtoffer ewchte Telken jare in JANUARI doen Directeuren Hekening en Verantwoording aan de Commissarissen en de Leden uitmakende de Algemeene Vergadering Van de daarby overgelegde rekening worden 30 000 zegge Dertig duUenA afdrukken onder de Leden verspreid Ieder is dus in de gelegenheid zich omtrent dr toestand der Maattchappij te vergewissen Over het jaar 1882 betaalde zg uit in 9071 gevallen voor een bedrag van ƒ 273 352en zag zg desniettegenstaande hare reserve met ƒ 163 438 57 vermeerderen Dat het nnt en de soliditeit dezer reeds ruim 35 jaren bestaan hebbende Maatschappji dan ook steeds meer en meer wordt ingezien blpt wel ten duidelükste uit het steeds t nemende Ledental t welk thans bedraagt IR a iaa 2SS 000 Tarieven nadere inlichtingen alsmede de Inkomsten Rekening over 1882 worden verstrekt aan de Kantoren der Maatschappj Leidsche Straatweg 5 te Utrecht Kerkstraat 309 te Amsterdam en Breedehaven 232 te s Bosch Alsmede te Gouda t K Hoofd Agent den Heer J HERMAN de GROOT Gouwe C 190 en bij de Boden J N V D LIST Nieuwehaven No 119 13 C V f BRUGGEN Nieuwehaven No 30 L SCHENK Hooe straat No 123 P ROND Lang e Groenendaal No 23 Op zeer voordeelige voorwaarden worden op de omliggende plaatsen AG E IV TE IV amruagd Ontvangen een NIEUW ASSORTIMENT om aan te breien blJ T A G van DETH Markt Boekhouden flaudelsrekenen LOTERIJ VAN DE TSNTOOirSTELLIHQ te Amsterdam PBIJ8 DMB LOTEN 50 Gents Overal verkrijgbaar Correspondenten te GOUDA Heer BOFFMAN Co Sog enkele uren beschikbaarF J BOER Oosthaven B 73o Leeraar M 0 BELAI GRIJK ÏALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zenuwziekte wordt radicaal genezen door m ne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de ffenezingi Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tr6ne 6 Parös mgmm Met l October m begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS Geavanceerde politiek In ons overzicht van den eersten der sf atkundige brieven van mr Van Houten gaven w Ons voornemen te kennen om onze lezers op de hoogte te bonden van de volgende nummers die elkander op onbepaalde tgdstippeu tullen opvolgen Dientengevolge vestigen wg thans de aandacht op no 2 en 3 gedateerd 12 September jl Dit schrgven bevat tweederlei lo een overzicht der binnenlandsche politieke geschiedenis der laatste jaren vergezeld van des heeren Van Houtens beschouwingen 2o een betoog dat het wenschelgk zou zgn den tot dusver bg ons gevolgden regel dat de ministers geen leden zyn van het parlement telateQ vareq Met genoegen hebben wg dit opstel gelezen en wel om de eenvoudige reden dat wg het èn wat betreft des schrgvers zienswgze omtrent de liberale partg tegenover Kappeyne èn met zgn betoog dat het raadzaam is ministers tot leden der Kamer te verkiezen volmaakt met hem eens zgn Terecht zegt de heer V H dat het opmerkelijk is d t men steeds de vermaning tot eendracht en samenwerking richt tot de zoogenoemde Kappeynianen en vergeet dat juist de overige leiders der partg ruim zooveel schuld hebben aan de verwarring als de vroegere leider der liberalen en zgne vrienden Mg dankt zegt hg de billgkheid eischt dat eens de vraag gesteld worde of de wezenlgke schuldigen aan de machteloosheid der liberale partg niet juist zg zgn wier organen en vrienden in de laatste jaren het gemis aan samenwerking exploiteerden om liberale tegenstanders den voet te lichten Op die vraag laat dan de schrgver een overzicht volgen van de aanleiding en het verloop van het verschil in den boezem der liberale partg De eerste aanleiding tot het verschil ligt sedert 1879 in de al of niet erkenning van de noodzakelgkheid om het kiesrecht en het belastingstelsel van elkander los te maken en te dien einde de herziening der grondwet ter hand te nemen Op den tweeden grond staat het verschil over de reorganisatie van het kiesstelsel wanneer het belastingstelsel niet meer de grond althans niet meer de eenige grond van erkenning of toekenning van kiesrecht zyn zal De overtuiging van de noodzakelgkheid om kiesrecht en belastingstelsel van elkander los te maken is niet eeAt van de laatste dagen Zij vestigde zich bg velen reeds toen in 1865 de bestaande algemeen afgekeurde regeling omtrent de personeele belasting onvermgdelgk Week om niet het geheele kiesstelStó omver te werpen Zg won inzonderheid na hel mis101 censnsverlaging van Qeertsema in 10 ortdarend meer en meer veld In 1 9 besloot Kappeyne gesteund door vgf zjjner ambtganooten om alleen aan de regeenng te big ven als eene grondwetsherziening sllereerst ter ontknooping van den in artikels D 123 en 139 tusschen kiesrecht en belasting8t Isel gelegden band door hem als minister mocht worden ter hand genomen en vooropgesteld Twee ministers we jerden mede te werken Qleichman die als reden opgaf dat hg het ministerie Kappeyne na de afstemming der kanalenwet tot het doen van zulke ingrgpende voorstellen niet sterk pnoeg meer achtte van Rees naar hg verklaarde omdat hg het tgdstip wegens den oorlogstoestand in Atjeh ongunstig gekozen achtte Wg zgn nu vier jaren verder en kunnen de handelingen der bietrokken ministers naar de uitkomsten beoordeelen Moet niet ieder onbevooroordeelde erkennen dat de meerderheid van den ministerraad dier dagen de goede zaak voorstond en dat de minderheid niet enkel omdat zg in de mindtrheid was maar omdat zg in liet ongelijk waf en eene van liberaal standpunt noodzakelgke hervorming tegenhield te veroordeelen is Of wg ons tot de onbevooroordeelden rekenen mogen tot wien de heer V H deze vraag richt laten wg in het midden Stellig zgn wg minder bevooroordeeld dan de kamerleden welke persoonigk in deze qaaestie betrokken zgn geweest onze meeuing is die tsn een eenvoudig staatsburger die belang stelt In de zaken van zgn land en gegrond op aandacbttge waarneming van hetgeen er in de laatete h jaren op binnenlandsch politiek gebied is voorgevallen En onze indruk is steeds deze geweest dat de liberale partg een grooten misslag heeft begaan toen zg haar vertrouw leider in den steek liet dat zg die font hMw verergerd door de persoonlijke felheid tegeü Mppeyne en dat herstel der eenheid in den boezem der liberale partg en haar krachtig optreden alleen te verkrggen zgn op voorwaarde dat aan den voormaligen leider de plaats in de gelederen worde teruggegeven waarop zgne talenten en diensten hem recht geven De heer Kappeyne is in ons oog nog geen tweede Thorbecke misschien zou hg het kunnen worden indien de omstandigheden hem gunstig waren daarover matigen wg ons geen oordeel aan Maar gedurende zgn ministerschap heeft hg getoond dat hg de eerste staatsman is onzer partg in wiens schaduw geen der anderen welke op den voorgrond getredaji zgn staan kan Gedurende de eerste jaren van zgn lidmaatschap der Kamer hebben wg hem wel eens minder gunstig beoordeeld vooral ook omdat hg mededeed met hen die Thorbecke in zgn laatste levensjaren tegenwerkten maar juist zgn krachtige houding tegenover zgne partg en zgne gematigdheid een echt staateman waardig welke hg toonde gedurende zgn ministerschap stelden hem in een voordeeliger licht en vooral zijne moedige poging om leven te brengen in de doodsbeendereUvallei der liberale partij om hem heen zgn voorstel tot grondwetsherziening waarvan wg nooit bet ondoordachte hebben ingezien maakte dat hg onze geheele sympathie won Zgn waardige houding tegenover de aanvallen zgner vroegere medestanders en het in het kiezerskorps trouw volgehouden ostracisme hebbeu hem in onze schatting nog doen rijzen Daarta ndiver staan aan de andere zgde niets dan raachtelooze pogingen van de tot insubordfnSitie overgeslagen equipage om het schip v an staat te besturen Voor geen der na hem opgetreden anti Kappeynianeu is het ons mogelgk met den besten wil eenige verontschuldiging te vinden waarom zg den zelf gekozen leider het werk uit de handen genomen hebbeik Het is van het eerste oogenblik onze overtuiging geweest dat men met ppeyne mede had moeten gaan en hetgeen wg later gezien hebben heeft slechts gestrekt om die meening te versterken Als men een vertrouwd leider heeft moet men die volgen zoolang hg blgft in de richting der partgquaestiën van opportuniteit staan meer ter beoordeeling van het hoofd wien de opperste leiding om zgne talenten en politiek inzicht is toevertrouwd dan aan de ondergeschikte leden der partij in alle gevallen is verschil over dergelijke punten geen reden tot openbare breuk Welk denkbeeld vormde men zfch van de rol die een legerhoofd moet vervullen in den strgd Toch niet van dien vermakelgken Franschen overste die zeide Je suis Uur chef je suis bien oblige de les suivre Wg achten het gelukkig dat mr Kappeyne op zgn stuk is blgven staan en niet heeft toegegeven aan de halfheid en vreesachtigheid zgner volgelingen wg hebben nu althans nog een man in reserve die niet versleten is doordien hg zich op den stroom liet medevoeren een staateman die getoond heeft meer inzicht te hebben in de eischen van zgn tjjd dan zgn partg en die niet schroomde zgn gevoelen te handhaven il kostte het hem zgne populariteit kan wel voor een tgdlang door de kortzichtigheid zgner tegenstanders en de rancune der dii minaret zgner richting miskend worden er zal wel een tgd komen dat de meerderheid der liberalen hun dwaling inziet en hun bekwaam medestrgder een eereplaate aanbiedt Hoe eer dit geschiedt hoe meer dit onzes inziens zal zgn in het belang onzer richting Merkwaardig achten wg het dat de opvatting des heeren van Houten die als ingewgde meer achter de schermen gekeken heeft geheel overeenkomt met den indruk die wg van deze geschied s hadden Vandaar dan ook dat wg ruitJRgk ons gevoelen gezegd hebben dat zeker niet in den geest zal vallen van velen onzer lezers het kan echter nooit kwaad dat ran tgd tot tgd partggenooten eens opmerkzaam gemaakt worden op de verschillende opvattingen en stroomingen in hun midden Voor het overige bevelen wij de lezing van mr Van Houtens schrgven dringend aan Ook het tweede deel waarin hg de leer van Thorbecke bestrgdt dat het ambt van minister feitelgk onvereenigbaar is met het lidmaatschap der Kamer vordert alle aandacht in ons oog is zgn betoog in dit opzicht onwederlegbaar Een korte schets er van te geven is ondoenlgk liever verwgzen wg naar de brieven zelf die èn om den schrgver èn om de daarin behandelde onderwerpen verdienen gelezen en overdacht te worden BINNENLAND GOUDA 22 September 1883 Woensdag den 26 September a a zal eene Com mitsie samengesteld uit Leden van bet Gemeenlebeslunr eene iazameltog met open schaal langs de huitei der iDgezetenen houden ten behoeve van ben die tengevolge van de ramp in Nederlandsch Oost Indië ongelukkig zgn geworden Het komt ons voor dat alle aanbeveling voor deze zaak overbodig is daar zy voldoende voor zichzelf spreekt In de gisterenafond gehouden vergadering van de afd Gouda en Omstreken der Hollandaohe Maatsohappg van Landbouw zgn als bestuursleden herkozen de hh Adr Jonkheid en J Breebanrt Lz Tot afgevaardigden ter ftlgemeene vergadering werden benoemd de hh J Breeboart Lt alhier en J de Zwart te Moordrecht ft hunne plaatsvervangers du hh M van Dantzig en D Eugter Op voorstel van den heer M van Dantzig werd Jfc besloten binnen kort eene buitengewone vergadering V der afdeeling bgeen te roepen ten einde te be spreken in hoeverre er maatregelen zouden te nemen zgn om de Goudsohe Markten weder in bloei