Goudsche Courant, zondag 23 september 1883

N 2979 Hongaatsche Oostenrpsclie en Dalmatisclie T XT 2iT IE 1 T Zfln in Proefcollectie van 12 flesschen in 4 soorten a Contant a 12 50 te bekomoi bö M G SAffBIEBS Kenaupark 13 te Haarlem De collectie houdt in 3 flesschen Vöslauer Austich 3 fl Ofner Adelsberger 3 fl Vino Marasohina di Sebenico en 3 fl Vino nero di Castelli Flesecben kist en impost zgn onder den pr s begrepen specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEI DL G 1 jn particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magpazijn Gouwe G 241 1883 aflossing van schuld S j millioen hooger zgn begroot dan voor 1883 is toegestaan 3o dat de gezamenlgke tekorten buiten de Indische natnurlgk waarin nog is te voorzien de diensten van 1883 en 1884 medegerekend een som van ruim 83 millioen beloopen ter dekking waarvan nog slechts 15 millioen ia aan te wgzen uit de leening van April zoodat ongedekt overblgft 68 millioen 4o dat wg wederom een periode van leeningen moeten ingaan zoowel om die tekorten te I dekken als met het oog op de buitengewone reeds gevoteerde werken waarvan de niivoering moet wordenter hand genomen dat de Minister zich voorstelt in het aanstaande voorjaar het eerste beroep te doen op de geldmarkt en dat de dan op te nemen som niet minder dan 50 millioen zal kunnen bedragen 5o dat de Minister het tekort op de gewone uitgaven ad 77j millioen wil dekken door nieuwe belastingen doch dat hg den eis h van I versterking der middelen op den voorgrond stellende van de noodzakelgkheid van belastinghervorming geheel zwijgt en zelfs nog niet de minste vingerwgzing geeft welke belastingen door hem znllen worden voorgesteld en wanlieer ongeveer de bewerking van een of meer dier voorstellen gereed kan zgn Dili laatste is reeds een onheilspellend feit de minister wil op de wgze der oude financieele school waarin hg is vetgrg d een zeker aantal nieuwe hulpbronnen openen zonder geheele herziening van het belastingstelsel terwgl versoheiden teekenen in de kamers wgzen op het verlangen naar gelgktgdige hervormio g van het geheele systeem iMM p M t 1 Qctober P r begiet een i ieuw Kwartaal van de GOUDSCHÈ COURANT zijdie zich abonneeren ontvangende verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS Parlementaire Werbaamhöden De vorige week is op het gewone tgdstip de parlementaire veldtocht geopend De Koning heeft evenals sedert jaren het gebruik is de zitting der kamers in persoon met e ne troonrede geopend de voorïitters der beide kamers hebben hunne fnnctiën aanvaard het adres van antwoord is in de eerste kamer reeds vajstgeskeld en Z M aangeboden in de tweede kamer ter behandeling gereed en de week is als naar gewoonte besloten door de aanb eding der stèatsbegrooting met de zoogenoemde millioenenrede van den minister van financiën Hel parlementaire raderwerk is dus weder aan den gang Zal het ingetreden jaar rgker zü in vruchten dan het vorige Wie waagt het hierop het antwoord te geven Veelbelovend is het vooruitzicht zeker uiet Een ministerie dat niet steunt opeeneaMteengesloteniKieerqerheid maar evenals het vorige geboren uit den drang der omstandigheden welke ten allen tpe een kabinet eischen dat het land administreert eene kamer waar de Kharflle meerderheid l gzonder klein is en in zich zelf verdeeld Voorts een tweetal kerl iyke partgen elkanders teg Bïoeters behalve in haat tegen de vrgzianige nchting Kan er in die omstandigheden v el verwachting zgn dat de groote vraagstakk n die zoolang hangende zgn een stap nader tot hnnne oplossing gebracht znllen worden r is een grondwetsherziening in bewerking e financiën eischen dringend voorziening zal r inderdaad aan gearbeid kunnen worden in dit zittingjaar In het bel ug van het vaderlanld hopen wg het maar wg vreezen De troonrede die zonder kleur of geur waé heeft het dit jaar bgzonder hard te verantwoorden gehad in de pers Naar onze meening te onrechte t Is eene formaliteit een welkomst groet aan de kamers van wege de kroon e noe mindef er it gezegd wordt hoe beter Hoe minder er aanleiding bestaai t adresdebatteq hoe meer nationale tgd er gewonnen wordt Befleefdheidshalve antwoorden de kamers op deü groet des konings met eenige phrasen dit be + hoort in gewone omstandigheden de regel teign Men begroet elkander toch niet op eenewgze die aanleiding aeeit tot haken en oogenlen eindeloos gehaspel tenzg men op gespannen voet verkeert wanneer elk woord zgue beteekenis heeft en eene bloote formaliteit wordt i vervormd tot eene demonstratie j Tot voorzitter van de eerste kamer is door Z M Weder benoemd de heer van Eysinga Voor de tweede bestond de voordracht uit dOj heeren Van Rees Cremers en Borret Del erste kreeg nagenoeg alle stemmen en werd natunrlgk door Z M benoemd De verkiezing van den heg Cremers tot 2en candidaat kon verwacht worden maar om de derde plaats was 1 er strgd Mr Keuchenius stond tegenover Mr Borret de candidaat der anti revolutionnairen tezenover dien der katholieken waarschgnlgk benield de laatste het veld door steun van liberalen vooi wien de scherpe Christen staatsman geen gewild persoon was De redevoeringen waarmede de benoemde ê RUIME VEBMSTEN yls De Naaimachines DEK SINSES lIMTSCHmJ The Singer Hannfasturiug Co IVew York hebben ook thans weder op de Internationale WereldTentoonstelling AiHST RDAlU haren alouden roem schitterend gehandhaafd en aldaar den HOOGSTE PRIJS Het Eerediploma verworven Eenigf Depot fe Gouda UI HOOGSTRAAT 111 N B Aan geen dei overige Alnerikaansche Engelsche of Duitsche fabrikanten van Naaimachines is eene dergeljjke groote onderscheiding te beurt gevallen Voor zooverre zij niet geprefereerd hebben ge heel buiten mededinging te bljj V e n hebben zelfs de meest gerenommeerden onder hen slechts tweede en derde prezen Gouden en Zilveren Medailles ontvangen wat in verband met de enorme en dageiyks nog stggende vraac naar echte Singer Machines ten duidelijkste doet uitkomen dat deze werktuigen algemeen erkend zijn als de beste IVaaimacIiiDes der Wereld BINNEN LAND GOUDAt 25 September 1883 Wg herinnerea de ingezetenen dezer gemeente un de I collecte die morgen hier ter itede plaats beeft door de Leden van het Gemeentebeatanr tep behoeve van hen die door de ramp in ludie ongelukkig werden De collecte voor Indië bracht te Krinpen d IJsel ƒ 141 31 te Ouderkerk a d IJsel Z67 96 t op In den loop van deze week zal uit de gemeente Bodegrare aan de Tweede Kamer een adrea worden aangjeboden waarin wordt aangedrongen op eene too mogel jk apoedigé ottlruimlng van de groote faoeteelheid kraid in de Wierickeraohana Het adres ia voorxien van 652 handteekeningen Alleen aan toeganggeldeu ia Zaterdag ter Amst tentobpttelling boven de ƒ 8000 ontvangen De dag der luiting van de tenloonatelting te Amsterdam is thans bepaaldelgk vastgesteld op 31 Ootober B s Coinmissarisseif der vreemde Staten ter Amsterdafflsohe Tentoonstelling zullen op 12 Oct een contrifeeat aanbieden waartoe 600 uitnoodigingen worden verzonden en dat 20 000 frs lal kosten ala gastheer generaal lal graat de Saint Foix fungeeren Naar aanleiding van een der weigeringen om de te Amsterdam toegekende bekroning aan te nemep legt de Jrnh Ct nHet sohijut meer en meer te blyken dat tele exposanten lioh geroepen achten u den aaid hunner bekroning te bepalen waartoe dan de jury t Zop men lick aan haar uitspraak niet wilde onderwee pen had men beter gedaan niet aan den groote wedstrijd deel te nemen Staten Geiieraal Tweede Ka Kls Zitlind van 24 September l In deze zitting Veeft de heer Virnly eene intev l ê WÈ f If t I SPOORSTRAAT Zo dag 23 September a s des avonds ten 7 uur MüZIEE ÜIT7DiBIN6 L B VAN ES Aanleer voor WATERIËIDM Er worden T BEEWAUS mmm GEVRAAGD bij BAHLüIAiy Co Mevrouw BAKKER Karneïaelkaloot VERLANGT tegen 1 NOVEMBER eehe TWESDE MEID 19 NOVEMBER wordt gevraagd eene X WE EDJU MEin reeds als zoodanig gediend hebbende en bekend toet het opdoen der DRüOGE WASCH en STRIJKEN vangpede getuigschriften voorzien Adres Crabethstraat Q No 224 Helneken s Ezport Bier i bekroond met een 4p de Amsterdamsche Tentoonstelling op halve Flesschen verkr gbaar in het Depot A HORTIER GOUWE C No 34 35 Zuid Afrikaansche WIJNEN De Wöaen van de firma HENRY C COLLISON te Kaapstad werden op de Intern Tentoonstelling te Amsterdam bekroond met de Gouden Medaiile zynde de hoogste onderscheiding die voor deze Wgnen werd toegekend De Vertegemooordigers GEBR ALTONA ROTTERDAM Openbare Verkoopingf bij executie Op DINSDAG en 25 SEPTEMBER 1883 des morgens ten 9 ure zal door B H van DB WERVE Deurwaarder bjj de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam wonende te Gouda in het openbaar bg opbod a contant wordeü verkocht voor en in de BouwmansI woning geteekend No 2 bewoond door JACOB DK KEIJZER gelegsn onder Hekendotp de aldaar in executoriaal beslag genomen BOEBENBE OEDESEN bestaandeuit KOEIEN KALVEREN STIER VARKENS PAARD WAGENS partg KAAS groote hoeveelheid HOOI netten INBOEDEL en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht Nadere inlichtingen zijn te bekomeü ten Kantors van den genoemden Deurwaarder Aan degel ke personen wordt door uitoefening eener Agentuur ruime verdiensten waarmede bij succes een vast salaris verbonden is aangeboden Franco offerten onder letters P E D aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJfiH VAN DITMAR Rotterdam Snelpersdruk van A BeinkKan te Gouda Boekhouden Handelsrekenen yog enkele uren beschikbaar F J BOER Oosthaven B 73a Leeraar M 0 F AD HICHTER Co EÜDOLSTADT ROTTERDAM behaalde te Amsterdam de GOUDEN MEDAILLE terstond voor Frankrijk een PERSOON grondig bekend met het KAASMAKEJf Boodkorst Brieven in bet Fransch te adreaseeren aan Mr GÜÉRIN fab de fromage ii Doix par Velluire Vendee France Openbare Verkoopingf VAN WOONHÜim EN EBTEN te GOUDA op MAANDAG 1 OCTOBER 1883 des voormiddags te Elf ure in het Koffiehuis tvs HaeMOME aan de Markt van P Een uitstekend goed onderhouden en geriefelijk ingericht HEERENHUI met Tuintje daarachter en Plantsoentje daarvoor te Gouda aan den Fluweelen Singel Wjjk R No 607 kad Sectie A Nos 1406 en ged 1408 2 Een WOON en WINKELHUIS en WERKPLAATS te Gouda aan de Keizerstraat op den hoek van de Komjjnsteeg Wgk K No 126 kad Sectie D No 420 3 Een WOON en WINKELHUIS in tweeperceelen verhuurd aan de Naagerstraat te Gouda Wp H No 17 kad Sectie BNo 738 4 Jlen WOON en WINKELHUIS metTUINGROND daarachter te iJouda aan deKarnemelkslQot op den hoek van de Boelekade Wjjk R No 269 kad Sectie A No 2156 Breeder bjj biljetten en informatien te bekomen ten kantore van Notaris MONTIJN te Gouda Percee vier is te bezichtigen drie werkdagen vóór den verkoopdag van Ö 12 en op den verkoopdag van 9 11 ure BëLAIVGRIJK TALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zenuwzlekte wordt radicaal genezen 4oor mijne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brief Prof Dr ALBEUT 6 Place du frönefiParUs Woensdag 26 September GQUDSCHE COURANT SieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Onistreken geeu afzonderlüke vermelding Wel die waar 1 mede de heer Wybenga het oudste lid in jaren en als zoodanig tgdelgk president het voorzitterschap aan den heer Vatl Rees overdroeg Hg maakte van de gelegenheid gebruik om zgn leedwezen te kennen te geven dat de heer Van Rees niet als minister ia oi etreden en om zgne wenschen voor de toekomst te uiten Wanneer wg dan nn het voorrecht hebben u wederom als voorzitter te begroeten wat staat dan als vanzelf aan o is te vragen Welke zullen de voorname onderwerpen zgn die de boc e Regeering in het dringend landsbelang ons ter overweging zal aanbieden Wg zien in het verschiet een herziening der Grondwet Wg erkennen de dringende noodzakelgkheid dat daaruit volge of daarmede gepaard ga een hervorming van het kiesrecht In de eerste plaate en bovenal dat een doortastende en voor het Nederlandsche volk in zgntegenwoordigen toestand passende hervorming van het belastingstelsel een der eeréte en dringendste behoeften is om den Nederlandschen Staat te doen blgven wat hg was en nog is Zie Mgnheer de Voorzitter wanneer de genoemde onderwerpen of eenige daarvan onder i uw leiding in deze Kamer zullen worden behandeld en tot stand gebracht dan zal daarbg tevens blgken oi nw noeming tot voorzitter een geluk is geweest Het adres van antwoord der eerste kamer gaf alleen aanleiding tot debat over de flnancieele paragraaf voor de led was het een zuivere weerklank op de trooffieede Art 6 luidde Het herstel ran hetevw lMittnsscben uit 1 gaven en inkomsten vordert de onverwglde en nauwlettende zorg van Regeering en StatenGeneraal Ook wg beschouwen versterking van s r s inkomsten als onmisbaar doch mogen niet verzwggen dat wg evenzeer verbetering j van ons belastingstelsel een dringenden eisch en een zuinig beheer een duren plicht achten Daartegen had de heer Van Royen bezwaar I omdat vel de regeering gezegd had dat versterking der rgksmiddelen onmisbaar was maar dat de kamer zulks nog niet kon beoordeelen en dus beter deed zich hare vrgheid van handelen voor te behouden lutnsschen deelde de kamer het bezwaar niet en werd deze tirade de merkwaardigste uit bet geheele stuk als boven vastgesteld Uit de beide voorafgaande mededeelingen blgkt genoegzaam dat aandacht in de beide kamers in de eerste plaats gericht is op de geldmiddelen van den staat n dat daarvoor reden bestaat is ten overvlj e uit het ingediende budget gebleken De redevoering Vrgdag door den Minister van Financiën uitgesproken bg de aanbieding der Staatsbegrooting geeft een recht treurig beeld van onzen financiëelen toestand Wg teekenen I I daaruit het volgende aan i 16 dat op diensten 1881 en 1882 nog een voordeelig saldo valt aan te wgien wanneer men alleen de gewone inkomsten en uitgaven in aanmerking neemt doch dat in 1883 deg wone middelen niet meer i staat zgn de ge i wone uitgaven te dekken en dat in 1884 het i tekort op de middelen ongeveer V millioen zal bedragen ut reuevuBnugou j imMrderinir inet ruim 2 millioeh voor rente en voomtter t hun ambt aanvaardden verdienen ti meeraenng mei r 2o dat s dfert 18SL de gewone sta ateinkomsten niet méér toenemen zoodat de raming der middelen voor 1084 voorzichtigheidshalve weinig hooger is genomen dan voor lb83 en de Ministeï er volstrekt niet op durft rekenen dat zg zal worden overschreden dat de gewone uitgaven daarentegen steeds stggende btgven len voor 1884 weder nog a ezien van de ver