Goudsche Courant, woensdag 26 september 1883

ellitie aiingekoadigd of de Regeering denkt toe te treden tot de Berner CooTcntir met het oog op bet rerbod ran inroer ran tuinbouwprodnclea in Unitschland Daarna is de diicuasie orer het adrea Tan antwoord aangevangen De heeren Sohimmelpenninck van der Oye en Kencheniua opperden krachtig bedenking tegen den rorm Tan het adrea ala geheel afvgkend ran het gebruik en in ttrgd met den eerbied tooi den Koning en krenkend voorde Regeering die men loodoeode tot aftreden noopte De heer Van der Hoeren nam die bedoeling ook aan maar rond haar passend met het oog op de onbeduidendheid der troonrede en de stiliwijgendheid der Eegeering De heer Mees rerdedigde namens de commissie het adres en retklaarde uitdrukkelijk dat het niets rqaodigs tegen de Kegeering behelsde maar dat het alleen politieke discussien wilde uitstellen tot de behandeling der Staaisbegrooting De heeren Van Ëck en Van Baar juichten dit toe ook de heer Haifmana doch deie had bezwaar tegen de laatste alinea De heer Bastert achtte den rorm ran het adres minder gepast De Min Heemskerk rerdeaipde de troonrede en eigen houding die beiden huldiging der waarheid beoogden en onthield ioh ran ad ries orer het adrea De Minisier van Koloniën antwoordde aan den heer Van der Oye dat hg regens het Billitonrotum oiet den Gourerneor GfeueranI dacht terug te roepen en er geen andere reden roor bestond Aan giften en toezeggingen ter bestrgding ran de kosten der Poolexpeditie onderzoekexpeditie enz ia tot en met 7 September ingekomen ƒ 80 956 verdeeld als rolgt In de canlie ƒ 12 66 inde premie ƒ 267 60 onroorwaardelgk ƒ 65 774 82 in cautie en premie ƒ 2 253 l5 j als boren ƒ B0 956 47 Aangezien door de betrokken personen nog geen rekening ran onkosten kon ingelererd worden is het ook onmogelgk te zeggen hoereel oog noodig ia Met de kunstmatige risohteelt zal in orerleg met een beroegd deskundige ran Regeeringswege een nieuwe proefneming plaats hebben roor zooreel de elft betreft Een tijdelgke inrichting tot nitbroeding moet worden gemaakt en de orerkomst betaald ran twee Amerikanen die de noodige inlichtingen zullen geven Het Bestuur der Amerikaansche riachteelt wil 2 millioen eieren kosteloos ter beschikking der Regeering stelleD De belasting op de speelkaarten in Frankrgk brachtin 1882 2 362 000 frs op of 24 000 frs meerdan in 1881 j Dene niet onaardige herinnering aan de Amsterdamache tectoonstelling zoowel als aan de Fancy Fair die Zaterdag op hare terrein gehouden werd zal de Internationale Courant Krakatau zgn waarvan Zondag het eerste en laatste uommer verscheen Op de eerste bladzijde staat eene in tFransch gestelde beschrgring ran de ramp die ons Indie trof eene mededeeling aangaande de Fancy Fair een rers ran Otto ron Breitschwert en een feuilleton ran Multatuli De heer A A De Magnin opent de tweede bladzgde op den roet gerolgd door den heer A F Carotti die als lid ran het Congres en als Italiaan cgne erkentelgkheii betuigt voor de genoten ontvangst Na dezen komt de heer W Mackiutotch in NegerËngelsch met een versje namena de Surinoamache inboorlingen De heer A Winkler Prina vertolkt in dichtvorm den noodkreet die uit Indie omhoog stijgt de heer Orünwald laat op dit Hollandsoh Hongaarsch volgen Oridius brengt zgne eeuwenoude beschrgring ran eeue aardbering een onbekende geeft wat Turksch ten beste de heer K Th Wenzelburger eene Duilsche wgsgeerige beschouwing orer de Unnatur der Natur Een Zweed geeft ia zgne moedertaal een kort orerzicfat der tentoonstelling H r M een Duitsch sprookje in rersrorm H De M een Engelscb gedicht orer eene aardbering een onbekende achrgft wat Arabisch de heer Ramalho Ortigao geeft in zgne moedertaal lucht aan zgne sympathie roor ons land Hierna volgen Japaosohe en Cbineesche typen Mateiache Hebreenwsche Javaansche Russische een citaat uit Homerus een geestig woord rau H De Veer orer Faxoy Fairt ea eenige reclames ten behoere der dames die roor rerkoopsters op deien JPtme Fair tpeka De laatste bladigde behelst internationale annonces zonder woorden die dikwerf aardig geronden zgn Het blaadje ia eene goede gedachtenis aan t philanthropisch feest en bpreodien een nieuw blijk hoe rgk de letterkasten der firma C A Spin Zoon zgn Ben blad met tooreel rertbhillende lettertypen kan naar wg meenen in geheel Europa slechts hier te lande bg 3eze firma worden gedrukt en ook daarom zal dit blaadje door menigeen zeker worden bewaard A Ct Een nieuwe soort ran matten of karpetten wordt legenwqprdig rerraardigd door het weren of rlechjen zt l Z BultenlandscFniJyërziciir Ie Parijs werd een rergadering ran roysÜKn gehouden die zeer tairgk was en waarin dewi kers de ooodzakelgkheid eener katholieke ea SU lute monarchie betoogden De organen der M rale ürleaniaten zwggen orer die bijeenkomst nl belegd was om den graaf van Parijs tot Eiih ii uit te roepen Zg zou worden gepresideerd dg den beer Estanoelin s Prinsen boezemvriend dei bg had zich laten rerontachnldigen naar het lokögi omdat de grnaf ran Pargs vreesde zich aaa gem bloot te etellea indien egn vriend iu zulk eea m gadering het voorzitterschap waarnam De pstf is zoo voorzichtig omdat hem werd te kenn gegeven dat niet alleen hg maar ook alle Prina en Prinsessen van Orleans zelfs de Hertogin ih Alen ou schoonzuster van den Keizer van Oostargk uit Frankrijk rerwgderd zullen worden injia hg maar den geringsten stap doel waardoor kj uk als pretendent zou willen doen gelden De m wezigeo ten getale ran ongereer 1200 oohtinhl oonoodig een adres tot den Graaf te ricbtea n besloten eeuroudig hem als Koning te erkeoM Onder het aanheffen ran de kreten Leve Fbilipil Lere de Koning I gingen zij uiteen De in de jongttrerlaopeir dagen nog al lieifcoken samenkomst ran den Rossischen czsar met da Duitschen Keizer zal rolgena sommigen waanekSiIgk achterwege bigren misschien wel ten gevo ran het onderhoud dat Alexander III met aadert sourereinen en met Engeland a Premier te Kopeihagea gehad heeft Het Deutteke TagebUUt betent echter dat ran bet rooroemeo niet in het miM zal worden afgezien De Czaar rerlangt Keizer Wilhelm te spreken en zgn minister Von Oiers rtult hem de samenkomst aan ook grootrorst Wladini en de hh Tolaioi en Kalkoff zgn er roor Te Swinemunde zullen de twee Kei rs elkander op S Oetober a s ontmoeten Duitachlaod s soarerein ui rergezeld wordeu v n den Kroonprins en de Kroot prinses Daarentegen melden de Vou Zeil ea ils NationalZeii dat het onderhoud waartoe beslotN was niet zal doorgaan voornamelijk omdal roor het oogenblik onmogelgk eenige rerandering g bracht kan worden in Keizer Wilhelm s reisptsnren voor dit seizoen De oIBcieuse Nordd JUf Zeil verklaart dat zg niets ttelliga dienaangaande eet Te Berlgn wil men weten dat er dezer dogso onderhandelingeu tnsschen Dnitscbland Oostear l en Rusland zgn geroerd orer den loeatand in Bilgarge Men weet echter niel of de herstelliai ran constitutie en het terugtrekken van de Boi ische generaals moet beschouwd warden all hel gerolg ran deze onderhandelingen Nadere herickten uit Sofia melden intussOen dat een Boa il benoemd tot Minister ran Ootloe en KnilaKi daarmee ook zgn machtigen inrioed behoudt Me dan orer Bulgarge ia men te Weenen ongerust orer Serrié De Regeering is daar druk bezig de rer kiezingen die zoo ougunstig roor haar zgn afg loepen te wgzigen men heeft daar te Belgrado den slag ran wanneer de oaudidaat der meerderheid de Regeering niet aanstaat proclameert ijj eeuroudig den candidaat der minderheid ala gekozen het aantal rerkozen radicalen zou daarmee reedi ran 80 tot 61 zgn geslonken en orer eenige dageo hoopt nfen t zoorer te brengen dat de Begeerini in de nieuwe Kamer de meerderheid heeft De Hongaarsche minister Tisza heeft op een banket dat men ter zgner eer te Grosswardein gaf eene rederoering gehouden waarin hg ook de beweging in Crojtie behandelde Hg zeide daarbg o a Wanneer een party een politieke quaeatie wil oplowea langs den weg ran geweld dan is de eerste plicht der Regeering om de orde te herstellen en daarna om zich gematigd te toonen Een gematigde politiek schenkt de beste resultaten Ik weet niet ik op dien weg den steun ran de rertegenwoerdiging zal onderrinden maar het zou mg leed doen wanneer dit niet bet gera is want daarin alleen zie ik het itiiddel om tot eene goede oplossing te geraken Moesten wij echter een anderen weg iatiaan dan zou ik de rerantwoordelgkheid daarraa noch als minister noch als afgeraardigde willen dragen H j roerde ook og de anti semitische beweging aan Deze noemde hg een quaestie ran nationale eer al bepaalden die bewegingen zich ook ilechtz tot enkele plaatsen Want al begrerden de rjjaBden ran Hongarije zich om het gansche rolk daar roor aansprakelgk te stellen het waren slechts locale bewegingen die echter toch met kracht moesten worden tegengegaan Deze rederoering werd zeer toe gejuicht ook door leden der oppositie ran het parlement Iri de Britsche kolonie ran Amiralië openbaart zich al meer en meer de vrees orerrallen te wor DÏÏUVIS C RüststUfseltabrlkaoten ÏÏTEECET Zilveren Medaille Parijs 1Ö78 Gfouden Medaille Amsterdam 2883 Vragen in aUe plaatsen van Nederland AOWfXBN f a4üE C€lLi E Specialiteit voor AANLEG VA WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 rao papiersnippers Het fabrikaat is ran dien aard dat bet alle tot dusrerre gebruikte matten ran stroo of biezen en alle karpetten van geweven stoffen vervangt Zij kunnen gewasachen o geboend worden wanneer ulks noodig is Elke soort van sterk papier wordt daarvoor gebruikt Het wordt tat snipper van de vereischte of passende grootte gesneden en diu gevlochten of gesponnen tot strengen of draden Wanneer men een fijn fabrikaat verlangt worden de snippers smaller gemaak dan wanneer het fabrikaat grover kan zgn in elk geval heeft h t spinnen of weven tot draden of strengen op dezelfde wgze plaats ala bg het bezigen van stoffen voor weefsel van veielatolfen f Alvorens de strengen of draden geweven of ge vlochten worden tot matten of karpellen maakt men het papier zoogenaamd waterproef door hel te verzadigen met deze of gene daarvoor geschikte stof ook bereidt men bet langs een scheikundigen weg om het bestand te maken tegen de werking van het water bg het boenen of waaschen bovendien wordt het behandeld met carboliuur om de verwoestingen van insecten tegen te gaan Indien deze strooken of reepen papier behoorlgk gevlochten of gesponnen zgn tot strengen of tot draden en dan geweren zgn kan het fabrikaat goed gewasschen worden zonder dat daardoor het weefsel beschadigd wordt Men kan ook gaten en smalle strooken papier door elkander apinnen en stren l£n ook kan men deze of gene dierlijke stof als koehaar enz er door werken zoodanig dat de eene stof de schering de andere den inslag vormt Met verschillend gekleurd papier kan raeu ook verschillend gekleurde teekeningen maken eren goed als in de gewone tapgtstoffen ook kan men het fabrikaat bereiden in elke gewenschte afmeting zoo wat de lengte als de breedte betreft zelfs overeenkomstig de afmetingen van den rloer eener kamer zoodat het vloerkleöl ook dan uit één stuk beslaat Aan het papier dat bereid wordt uit de bladeren die bekend zgn ala pruimpalmbladeren palmettoleaves wordt de voorkeur gegeven echter is het gebleken dat het papier dat van andere stoffen bereid wordt eren goed bruikbaar is Xe Delft had Zaterdag de algemeeue rergadering plaata ran de Vereeniging roor Lgkverbranding Het ledental bedraagt 710 de ontrangalen bedroegen lUO de uiigareh ƒ 717 het batig saldo ƒ 893 Voor het fonds roorlykorens werd in 1882 ƒ 126 0 ontrangen t kapitaal ran dat fonds was op 81 jPeo 82 ƒ 14 200 nominaal dus feitelgk 940S Ut een jaarlijksche rente ran ƒ 355 Het saldo ran 19 2 werd weder in bei fk renfands gestart De aftredende hoofdbestuursleden werden herkozen behalre de hr Corn de Groot die ni t weder in aanmerking rerlangde te komen en rerrangen werd door dr M F A Ö Campbell De volgende algemeene vergadering wordt te Leiden gehouden Óp roorstel ran di de Vrg zal het Hoofdbestuur orerwegen of men liet plannen kan maken roor den bouw van een Igkoveu in Nederland eo of men niet den leden die z kere som storten het recht kan toekennen om o ia bet hoofdbestuur de zorg op te dragen vodr de verbranding van hun lp t zg hier of elders Een voetreiziger schrijft uit Bandoeng aan t Bat Op een mijner wandelingen door de dessa s zag ik een heer op mg afkomen gekleed in een donker gemit tricot pak een siroohoedje op en een pincenez aan een zgden lint op den neusi Naderbg gekomen bleek deze dandy een inlander te zijn HQ verzocht nig vuur om jzgn manilla aan te steken van welke gelegenheid ik gebruik maakte om te informeeren wie hij was Mantrie pipes lees veepest en zwager van den kandjeng toewan controleur luidde het antwoord Ik poogde deze familierelatie niet te doorgronden maar liet het jonge menscb een en ander vertellen omtrent zgn werkkring Na de overtuiging bekomen te hebben dat ik geen ambtenaar maar slechts een particulier was onderrichtte hg mg piet blgkbare zelfvoldoening in de kunst ora de veepest op een gegeven punt te doen uitbreken Inderdaad zeer eenvoudig en vernietigend voor de geleerde hypothesen welke nu e dan iom deskundigen P ala de vermoedelijke oorzaken van het opnieuw uitbreken dier epidemie worden aangenomen Zoolang er r idenlen zgn die twidtig en controleur die tien tuiden daags boven hun traktement genieten en zooling de wone gecommitteerden 3 0 a maanda krggen terw l al deze heeren om het hardst delven uit de gondmijn Declaratie met andere woorden zoolang er bondgenooten in plaats van v anden der veeziekte bestaan is haar uitroeiing een hersenschim Eb dit te meer dewql de mantriea dat ign gewone inlanders die kchrijren kunnen maar een nooit gedroomde weelde ran zestig gulden s maanda genieten uit den aard der zaak tegen d beteugeling der ziekte ten atrngste waken Het geldt den door de recidiristen welke de Fransche justitie naar de strafkolonien heeft doen deporteeren doch die ran daar rluchleu Thans is een daartoebetrekkelgk incident ontslaan De Fransche Begeering heeft om welke reden weel men niet rerzuimdde uitlerering te rragen ran drie gedeporteerden die lit Nieuw Caledoiiié ontsnapt lijn en op het grondgebied van Queensland de wqk hebben genomen en uu is door de Eegeering dezer kolonie een vormelgke klacht hierover bij lord Derby minister ran kolomen ingediend De Effectenlïeurs XXXIII Amsterdam 24 Septemder 1883 Ook thans ralt slechts ran werkeloosheid geringen omzet flauwe houding en achteruitgang te aprekeu Zelfs de dobbelpartgen aan de New Yorker beurs brachten weinig leren in de brouwerg BiNNENLAMoacHE WAABDEN Staalt prmtHeialeen geneente ondvm Hel spreekt wel ran zelf dat de millioenenapeeoh ran onze finantieele excellentie de Doteering onzer staatsfondsen drukte Een geraamd te kort op het elude ran 1834 ran 68 millioenen eene leeuing in het rooruitiicht ran voorloopig 50 millioen rerhooging rau oude en inroering ran nieuwe belastingen daarbg de politieke en de han delsmalaise misschien ook de nog tamelijk flauwe beweging roor algemeen stemrecht dit allea en welliohl nog meer maakt de liefhebbers ran onze nationale certifioaatjes bfnauwd en hun angst teekent zich af op den beurs thermometer Wij zouden orer al deze aangelegenheden zoo losjes niet spreken indien ij niet orertuigd waren dat er geen reden roor ongerusiheid is en de fiuancieele moeilgkheden waarin g rerkeeren wel te orerwinnen zullen zijn Integralen sluiten s H i drieën Vs vieren hielden zich flinker lOQi iti en roor S3 99 J Omtrent de orerige fondsen is als wouulijk weinig te zeggen Lte Rolt leening sloot Uger 997 Premieleeningen Ook hier is weinig te rermelden Groote Amst loten profiteerden Va 108 kleine lOeV Roti rrrloren Vs 100 gemeente crediet 94 4 Paleial 118 ixiraegleeninfe Haarl Zandr ging 2pCt vooruit 88 Aand Hall sp Ind sp en fignspoor waren resp 1 l s hooger Aand Centraal f doch gestemp obl it itg ach a beter Boxtelwaarden reageerden op de niet onbelangrijke verheffiageu der laatste weken en sluiten per saldo voor aand voot obl i g o I en roor 2e hyp V lager TrammyltentHjitii Sleohia pro memorie rermelden we deze rubriek daar slechte twee onbeduidende veranderingen plaats prepen Amst Rijlnigv en N en Z Holl tr sloten A ger Indmtrieele en Ptmmlietii Kaarden Beginnen we met de vermelding dal drie nieuwe fondsen in de Frgscnuraut zgn opgenomen t w de aand der naaml renn Kiramapoliliy die 133 a 134 de aand Farkichouwburg die 106 k 109 en de aand Rott paiiage die 101 noteeren Voorta ging reel om in Hasdelmaalsohappg die 108 i a 107 noteeren De aand der Amst Bk aranceerdeu si ut or en kr Rott Vs Fegenoord 1 aand Twenttohe bk V Flauwer sloten aand Kanaalmg is obl do 1 4pCt gem er l t Harenatoomb l j Kon Ned Stoombmg i d Nedert 3 4pCt obl do 2 KusoFiEscRE WAARDIN Staatifondte Hongares konden ziek vrg goed herstellen 67 95Vj papierr 72Vs 6pCl goud 81 6pCt goud 100 l i kooger en 4pCt goud 74 Origineele Italianen eu ffolthenius Vi heter Metallieken onveranderd Oostenr goudr Va hooger 83 8 Russen waren zwak de meesten V4 a Va l ge i de Vs Hamb oert beter Spanjaarden roor binnenl perpetueeleu l t lager Geregistreerde Turken flink SpCt 19 6pOl 17 Egypte ook ferm 70V 94 PremieleeniHgtn Meerendeels zien dete fondsen er ferm uit Russen gingen echter achteruit 64 l j 66 1 127 124 Hongaren verbeterden Vs 8SV1 Serrische 4 68 Weenen en Madrid 1 106 43 Spoormgleeniiufék Aand Theias sp zjjn IpCt hooger IO4V4 doch obl do s 8V 84 a i obl Viot Em profiteerden BB j Z Ital spw on randerd 62lg Pr Oost obl rerloren Elii 1 4 78 Warschau Bromberg U lager 46 doch do Weenen voor aand s Oor obl l j hooger 67V4 98 Russen rerkeerden meeiendaels in gedrukte atomming Mg noteert 118 en t6ot de hypotheken resp 89 82 63 Baltische V4 Brest Grig ƒ 98 io Rm 89 Chark ASow 87 8 I Dombr 78 W Griazi 86 Jel Orel ƒ 87 8 £ 81 Kursk Chark ƒ 87 £ 87 K Ch Az 80Vb 8 80 4 Morsch ASpr 59 Mosk Jar 997 9 Moik Kursk 101 io Moik Smol SS Orel Vit nd 78 obl 86 4 Poti Tifl ƒ 87 £ 86 Rias Wiaam SS j Trauscancaaische SI Z W 65 Rumeniè 63 Uduitrieele en fiiuuUieeU marden Betrekkelijk tairgk zijn de rariatieu in deze afd Terwgl de aand Duilsche Rijkabk oovrranderd 149 bieren sloten de Amst eert IpCt lager De 5 pCt Hong pandbr rerbeterden 86 SpCt do 82 Oost Hong Bk lager 118 Ruas Hyp Bk 80 Centrale bk do 70 Obl Zweedsche hyp hk 1 hooger 90 AHEKiKAANacRK WAAUDEN Slaalttondtoi Mexicanen reageerden weer rrg sterk Het comité maakte bekend dat het bericht ontrangen had dat de regeeiing het noodig en billgk oordeelt eenige belangrijke wijzigingen te brengen in de in Mei gesloten conrentie De aard der wijzigingen was aan het Comité nog niet bekend maar dit bericht is iu ieder geral iu atrgd met dat rau Juli waarin de president de conrentie onherroepelijk noemde Oude geren 1 nieuwe prijs 24 i U j 4 pCt obl Vereen St Louisiana s 2 pCt booger Brazilianen onreranderd Columbianen fager Peruanen en Veneznela a op rorige uoteeiingen Spoorwtgleeningen Zeet werkeloos was het bijna de geheele week in deze hoek De lagere noteeringen lokten zelfs niet tot koopen uit Belangrijke wgzigingeu zijn dan ook niet Ie rermelden rerschillen ran 1 a l ipCt zgn de roornaamate Dat bedrag rerloren Ceutr Pacific sh Can South Canadian s Nashrillecert Mich cenir Un Fac eert Hoofdl en Wabaah Daarentegen rerbeterden met gelijk bedrag Cheaap en Ohio Rhode lal gecons Rio s Miss Un Pac S B Illinois die de rorige week 134 noteerden slaan thans ex dir 129 Vereen Am spwi hooger Braziliaansebe spwl hooger Indmtrieele waarden Een avans van roor Colorado cert een rerlies ran roor eert Louis I it bk alsmede een eenignioi gunstige stemming roor Maxwell a meer kan omtrent deze afd niet gezegd worden PiiouJNGATiE EENTE Het geld biyfl rrij ruim en dobbert steeds tnaschen 3 a 4 pCt Er beslaat weinig rooruitzicht dat het duurder zal worden T F S Voor eokele Ruisen en Mexicanen was de stemming iets williger orerigens was zij flauw Laatstgenoemden noteerden 25 14 Am sporen è 1 lagei Onze Staatifondsen dalende integralen drieën a vieren ffj doch 83 onreranderd Aand Centraal 1 pCt hooger gest obl Boxtel hooger doch 2e hyp do minder Harenst l 4 hooger Putaskonwb 4 lager Handelmjj ieta flauwer GEVONDEN en aan het Bureau ran Politie gedepoAeerd een Kinderlaanje een dito rerlakt Schoentje en een bracelet ran bloedkoraal in elkander gerloohten met gouden sluiting Burgerlijke Stand GEBOREN 23 sept Josephiu oudere H W vin Keribergin ea M Liaieil U rUiatje ooden G J DArsadi en L van Es Msrii ouden M A Heerkenl en i BroekhoiKO OVEBLEUEN 82 Sept W de Koyter 12 w 24 F de Weger Sm ADVERTBNTIËN Bevallen van een Dochter L ABBND8 Ï4 6 mdq 2Ar B T 11 1 PTVT Volkomen genezing door JOÜiU U ÜJ IN ide Bandage Mégulateuryaa Dr Wakbsegbks gebieveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen 60JARIGE VAN CORNELIS VAN DBB WOLF ALIDA SCHOUTEN Hunne dankbare Kinderen Behnwd en Kleinkinderen Gouda 27 Sept 1883 Kamemelksloot R 307 Ondertrouwd PIETER NIEBDRÖ fc van Reeuwijk ai WILLEMINA VAK WINGERDEN van Goiida Reeuwijk 21 Sept 1883 Voletreki eenige algemeene kennisgeving Voor de vele blgken van belangstellingbö ons 55 JARIG HUWELIJKSFEEST ondervonden betuigen w onzen hartelgken dank J KRUISHEER P KRUISHEER HoEHKs 6011 25 Sept 1883 AAITEESTE IITG VAN STEENKOLEN ten dienste der Gemeente Oouda op ZATERDAG den 29 SEPTEMBER 1883 des namiddags ten één ure De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie LOTERIJ VAN DB TENTOONSTELT te Amsterdam JPBIJ8 DUB LOTEN 50 Gents Os Overal verkrijgbaar Correspondenten te GOUDA de Heer HOFFMAIV Co