Goudsche Courant, woensdag 26 september 1883

1883 VrUdag 28 September N 2980 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DUBBELE BUURT GOUDA Groote Ilityerkoop VAN QEMAAKTE HEEREN Z LEEDEEEN De ondergeteekendè bericht aan zgne geachte Begunstigers van Gouda en omstreken dat er fan af heden eene Groote Zfitverkoop zal plaats hebben bestaande nit eene RUIME KEUZE Fijne Winterjassen Demi Saisons Chambre Cloaks Pantalons Vesten Jongfeheeren en Kinderjassen welke Goederen mfl door LIKWIDATIE van een der grootste Buitenlandsche Huizen zgn toegezonden waardoor ik in staat ben ALLES TOT OlEKE PE LAGE PRIJZEN I T TE VERKOOPEN JJB Ook voorhanden eene Groote Collectie DAMES WINTER MANTELS WAARONDER UITMUNTEN eene GROOTE PARTIJ van 8 50 zeer geschikt voor DIENSTBODEN Allen deze Goederen moeten zoo spoedig mog elijk worden UITVERKOCHT Hopende met een druk bezoek vereerd te worden Verblgf Hoogachtend D H WEYPPEITBACH MAATSCHAPPIJ TOT litkeering bij Ovërlijdeo opgericht te Utrecht 6 December 1847 Directeuren W P INGENEGEREN en J P HOL M au N I E R r Wiskundige Dr G J D Deze Maatschappij heeft ten doel tegen eene gerioge wekelgksche Premie aan de Deelnemers een Ultkeeriitg hij Overlijden te verstrekken ter tegemoetkoming der kosten welke een sterfgeval altfld veroorzaakt Zfl onderscheidt zicli door de proraptheid waarmede zji steeds hare üitkeeringen doet zelfs in de jaren van groote sterfte als 1849 en 1866 toen de Cholera en 1870 71 toea de Pokken Epidemie zoo menig slachtoffer eischte r Telken jare in JANUARI doen Directeuren Hekemg en Verantwoording aan de CJommissarissen en de Leden uitmakende de Algemeene Vergadering Van de daarb overgelegde rekening worden 30 000 zegge Dertig duiienA afdrukken mider de Leden verspreid Ieder is dus in de gelegenheid zich omtrent de toettand der tfaaUiéhapmj te vergeiciesen Over het jaar 1882 betaalde zü uit in 9071 gevallen voor een bedrag van ƒ 273 352 en zag zg desniettegenstaande hare reserve met ƒ Dat iiet nut en de soliditeit dezer reeds ruim 35 jaren bestaan hebbende Maatscbappg dan ook steeds meer en meer wordt ingezien blgkt wel ten duidelgkste uit het steeds toenemende Ledental t welk thans bedraagt XS a i3a=L 2SS OQÓ Tarieven nadere inlichtingen alsmede de Inkomsten Rekening over 1882 worden verstrekt aan de Kantoren der Maatschappg Leidsche Straatweg 5 te Utrecht Kerkstraat 309 té Amiterdam en Breedehaven 232 te s Bosch Alsmede te Gouda bij den Hoofd Agent den Heer J HERMAN de G OOT GouweC 190 en bij de Boden J N V D LIST Nieuwehaven No il9 J C V D BRUGGEN Nieuwehaven No 30 L SCHE NK Hoogstraat No 123 P ROND Lang e Groehendaal No 23 Op xeer voordeelige voorwaarden worden op de omliggende plaatsen 4 G E iV TE V gevraagd Wederom ontvangen een gToote COLLECTIE REGËN9IANTËLS voor Dames en Kinderen D SAMSOJH L B VAN ES Aanleg voor WATËRLKIDIKG HEIKEKEIN S EXPORT BIER bekroond met een op de Amsterdamsche Tentoonstelling op halve Flesscbën verkrggbaar in het Depot A NORTIER GOUWE C No 34 35 Mevrouw FORTÜIJN DROOGLEEVERV Gulpen Westhaven 204 VRAAGT met 1 November EENE AmomO AGUILAH BODEGA HSPANOLA in Spaansclie en Fostugeesclie Bekroond op de Int Kol Tentoonstelling te Amsterdam met de ZILVEBEN MEDAILLE BEKEüVDilAKirVG Cursus voor Hoofdonderwijzers en Hoofdonderwijzeressen Burgemeester en wethouders van Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden dat in October e k in deze Gemeente zal worden geopend pen Cursus voor Onderwijxers èn Onderwijzeressen die zich wenschen voor te bereiden voor het examen tèr verkr ging der hoofdacte dat op dien Cursus gedurende 12 uren in de week onderwys zal worden gegeven in de Nederlandsche Taal en Letterkunde de Geschiedenis de Aardrgkskunde de Wiskunde de Natuurkunde het Teekenen en de Paedagogiek dat ieder die aan dien Cursus wenscht deel te nemen zich tegen voldoening van de vastgestelde vergoeding ad f 25 voor n jaar zal kunnen doen inschreven bjj den Secretaris dezer Gemeente op het Raadhuis DONDER DAG en ZATERDAGS den 27 en 29 SBP p TïiMBER e k telkens des namiddags tusschen en 4 uur Burjfemeester en Welhouriert toornoemd VAN BERGEN IJZE fDOORN De Secretaris BROUWER Grfuda leii 24 September 1888 BËLAi GRlJK V ALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zenuwzlekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandelifig per brief Prof Dr ALBERT 6 Place duJrOne fi ParUs Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda BINNENLAND GOUDA 27 September 1883 Bq kon boluit i benoemd tot rechter in de ur reohtbsnk te Dordrecht mr i W MoatOD tïant kantonrechter te Woerden De collecte voor hen die door de ramp in lodie ongelukkig weiden heeft hier ter slede opgebracht de om Tan 1343 33 Zij die altnog iets roor dat doel mochten willen afitaan gelieten dat te lenden aan den heer A Smite Oemeente Ontranger alhier Mej van Sehouwenbnrg te Schoonhoven is benoemd tot Ondervycem te Amsterdam Voor het kantongerecht te Gouda stonden 1 1 Woensdag niet minder dan 38 personen terecht wegens het lich in kennelijkea staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg te Oouda Van deten varen slechts 6 roor het kantongerecht verschenen terw l 32 afwezig waren gebleven De minister van binnenlandsohe laken heeft aan de Tweede Kamer eenixe inlichtingen verstrekt op de adressen van P Schelling eu Zoon en andere steenfabrikanten In Zuid Holland en van de Kamers van Koophandel en Fabrieken te DevMter n te Assen over het gebmik van Belgische steen bij den bouw tan lagere scholen Daarin wordt geiegd dat de loop van vermelde aangelegenheid aan de Tweede Kamer bekend is uit de overgelegde adressen der iteenfabri kanten Daarin wordt geklaagd dat de inlandsche nijverheid wordt benadeeld omdat bü den bouw van openbare lagere scholen het gebruik van Belgiaohe stma ton zijn voorgeschreven Tot adstructie deter klaeht worden drie gevallen genoemd er wordt namelijk geweten op de bestekken vaor het bonwen van scholen te Krabbendijk Schore en Hantweert Het is fibleken zegt de Miciater dat in die bestekken dt Belgische baksteen alleen is voorgeschreven voor de metselwerken onder het trasraam dat de disiricts schoolopziener deze bepaling heeft goedgekeurd omdat deze steensoort maar bet oordeel der deskundigen roor fnndeeringen zeer geschikt is en dat derhalve de voorstelling in de bedoelde adressen als loude voor den bouw en verbouw der genoemde gebouwen uitsluitend Belgische baksteen zgn voorgeichreren onjuist is daar aan genoemde gebouwen root verreweg helgrootste gedeelte Kederlindsche steen gebruikt is Het komt niettemin aan den Minister voor dat een kestek houdende het voorschrift om by uitsltfNing roor eenig werk buiteulandiafaen baksteen te gebruiken door den distriott tohooloptiener bad moeten zijn afgekeurd In dien tin is een aanschrijring aan ieder der disttici schooloptieners gericht hoewel het gsval sikokts in twee schooldistricten schijnt te lijn roorgekomen Naar het D ti tekerheid verneemK zal de onthulling van het Standbeeld ran Graaf Jan ran Nassau op Maandag 15 October a t plaats hebben Z M de Koning beeft aan de commissie toezegging gedaan de plechtigheid met HDs legenwooidiitheiK te will rereeren Het badseizoen Ie Sohereningen wordt Zaterdag 6 October gesloten Het bericht dat de tentoonstellingskterjj in de helft ran Norember tal trekken is if zoo rerre juist dat den lOden November eene gedeeltelijke trekking rah de tweede serie tal plaats hebben Wanneer echter de geheele trekking zal geschieden is nog niet bepaald maar dit zal iu het einde ran Octo r door het bestuur in eene officieela anifonoe worden medegedeeld Hand Ken belangrijke maatregel is door den Minister ran Oorlog roorbcreid Hij wenscht nl ter rerbetering rail dep hoogst triurigen toestand der onderofficieren eo raiiidefe militairen die vdór de invoering der wet ran IS77 werden gepenaioneetld hun pensioenen eenigstins te rerhoogen Wanneer de pensioenen róór de inroering der wet ran 1851 verleend verhoogd werden met ongereer 30 pCt en die onder de werking dier wet toegekend met ongeveer 20 pCt van het verschil tusschen de normale pensioen bedragen van destijds en nu too de tegemoetkoming reeds niet onbelangrijk tijn De eerstbedoelde pensioenen zouden dan stijgen voor weduwen van soldaten met 30 roor korporaals met 46 en roor onderofflo icn met 75 gulden s jaara terwgl de orerige penaloeaen vóór de wet van 29 Mei 1877 toegekend louden worden verhoogd voor de weduwen ran soldaten met 20 voor de korporaals met S6 en roor de onderofficieren mpt 40 guldens t jaari Jaarigkt fou dit thans den Stitt ongereer ƒ 70 000 kosten De Minister dat bedrag op zijn begiooting uittrekkende doet dit in de overtuiging dat niet alleen een welxeplaatsl geroel roor het deerniswaardig lot ran zoorele oud militmren maar ook een welbegrepen Staatsbelang nopen moet tot bet rerleenen rsn deze hulp die bovendien uit den alrd der zaak afloopeude is Staten Generaal Twbide KAïin zitting van 25 September In dete zitting tijn de beeren t Hooft en Vermeulen beëedigd De beraadslaging over het tdres van antwoord wordt voort getet De beer Beather van oordeel dat ook na het debat van gister groote oniekttheid blijft bestaan omtrent de beteekenis van het adrts wude tot den gcbruikelijken vorm temgkeeren en tou daarom tegen het ontwerp stemmen Verder verklaarde hij t te 4ietreuren dat in de Xiaonrf i j fe a woanl ia gesproken over de inrichting van Onte levende strijdkrachten en hy vroeg naar de meening van den Min dienaangaande Ziet dete geen gevaar in de beatendij iug van den tegenwoordigeu toestand nog voor reuige jaren P De heer Sohimmelpenninok v d Oye aanuemende dat de heer Meet by t jn toelichting ran het adres zijn heilige overtuiging heeft uitgesproken meende echter na het debat vau gister vooral na de rederoeringen ran de beeren r d Hoereu en Bastert te moeten rolhouden dat er bij dit adres een politieke adder onder hel gras schuilt Ue liberalen schijnen afgesproken te hebbeu niet Ie prate maar onder ran Hall o s wisten zü toch wel het debat tot in het oneindige te rekken zonder de zaken af te doen Terugkomende op de Billitonzaak zeide de spr dat hij zonder te hebben gevraagd terugroeping van den Gour Generaal erenwel ran oordeel blijft dat door het daar gebeurde hel prestige van ons gezag ontzaglijk heeft geleden De heer v d Hoeren bleef ondanks de toelichting van de commissie zijn meening omtrent ds beteekenis van het adres rolhouden Wat de Bil litontaak betreft had tij wel verwacht dat dit Kabinet den Oour Generaal tou handharen Aan den Koning komt dit recht toe Maar by de begrooting kan de Kamer dan haar geroelen ten deze doen blyken De heer Keuohenius weersprak de meening ran den Minister ran Koloniën Maandag gepit dat de Gour Generaal alleen rerantwoordelyk zou tyn aan den K6 iug De Regeering is wel degelyk rerantwoordelyk roor de nilroering ran een rotum waarby door de Kamer rerklaard is dat de G G de wellen geschonden zyn bevoegdheid overschreden en s Lands belang benadeeld j eeft Dit reiscbuilen achter ilen Troon raakt de geheele Regeering en niet enkel den Minister ran Koloniën De heer Wiutgeni verklaarde zich ook tegen de afwijking ran d traditie die belet dat men groote beginselen met de Règeering bespreke zooals er zooreel aan de orde zijn De rertegenwoordiging ia verplicht den toestand onder de oo n te zien en na te gaan of er mogelijkheid ia om uog Ie herstellen wal er in dien onrualbarenden toestaod zorgelijks is De hee v d Linden en Correr Hooft telden dat zooder met den rorm zeer ingenomen te zijn tg nochtans neb daartegen niet zouden verklaren omdat de commissie nu eenmaal gezegd heeft dat er geenerlei vijandige beteekenis in ligt Dauiaii wilden zij zich houden en daarom behoeft geen noodeloos debat gevoerd te worden De beer Sehoepman ook de strekking van het adres q imens de comn issie rerdedigende renette tioh tegen de opratting alsof hier van aldert of ran coup de Jar tte aprake kan zijn indien men het er slechts niet in zoeke De bedoeling ia eenvoudig een welwillende neulnlieit te betrachten jegens de Regeering haar geen beloften te doen geen critiek uit te oefenen maar te wachten op haar daden die nu UQg ontbreken De Ministers van binnenlandsche zaken en koloniën voerden daarop nog het woord De eerstgenoemde verklaarde dal de defenaietaak een torg blyft der regeering maar in afwachting ran de resultst B der grondwetsherziening de militaire ontwerpen worden ingetrokken De nancieele wetten zullen orer eenige dagen ingediend worden Beide ministfrs protesteerden legen de meening dat de Goorerneur Generaal of de hooge ambtenaren moeten wyken roor het rolum der Kamer De heer Heemskerk waarschuwde daarby tegen een nieuwe politieke crisis weiV uit die taak achynt te kunnen groeien Wat het adrea beti ft aanvaardde dè Minister de beteekenis van uentraliteil door den beer Schaepman gegeven in den tin ran ooiwrangen onderzoek dar regeer agsdadtn De algemeene strekking ia aangenomen met 47 tegen 30 en het adres me 39 tegen 28 stemmen na n betuiging ran leedw n van den heer Keuchenius orer de roortdutende ongesteldheid ran den Kroonprins en ran blydWhap orer diens leiding rau de oommissie roor de ramp in Indie Qa een Utarpellétit van den haer Vimljr verklaarde de Mioi ter van Buitenlandtche Zaken dat de Nederlandsche consul gAicraal te Bern de opdracht heeft om lot de Berosche Convealie lu take de phylloxera toe te treden De subsidien voor de noiiciM ir ralke ten rorigen jare ondersteuning erlangden zgn op St begrooting tot hetzelfde bedrag uitgetrokken d rerhooging ran het totaal is hel gerolg ran het ittiekkea van subsidie roor de kerk te Geertruidenberg en roor het raadhuis te Veere welke beide monumenten reeds roor eenige jaren ondersteuning erlangden Te Geertruidenberg werd toen de geheele kap welke dreigde in te storten hersteld De beschikbare middelen lieten evenwel niet toe ook te voorzien in den slecbten toestand ran de afdekkingen der atennbeeren hetgeen thans geen langer uitstel gedoogt Het roornemen is daartoe eene som ran f 5000 over 2 jaren rerdeeld bij te dragen De vroegere herstelling aan het Raadhuis te Veere betrof de spits r n den toren welke door het onweder waa beschadigd Met het thans roor eens uitgetrokken subsidie wenscht men de houten gaandery ran den toren welke dringend rooriiening eiachi te restaureeren De rermeerdering der uilgkren xoat t B ki moHumenlen laat toe tonder rerhooging ran het totaal bedrag hetwelk jaarlijks roor de instandhouding ran gedenkleekenen wordt toegestaan bijstand te verleenen tot de restauratie ras twee belangryke gebouwen welke geschiedkundige eu kunstwaarde bezitten De herstelling ran de in 1452 door Hertog Arnold ran Geldef gestichte groote kerk te Arnhem betreft het fraai ge eldhouwoe Zuidei portaal het uilgetrokken subsidie wordt roor eens verleend De kerk ran Meersen gebouwd lu plaatse waar de Villa Regia stond binnen welke in 847 het Rijk ran Karel den Groote rerdeeld werd is het fraaiste gebouw ran dien sar in het zuiden ran Limburg De heohlheid van dit monument liet echter reel Ie wentchen over zooals hieruit kan blijken dat in 1379 een der gewelven instortte en men de kerk moest stuiten Aaustoiida wordende herstellingen met beiulp ran bijdragen ran gewest en gemeente ondernomen en zirgroldig eleid doch om die tot een goed einde te brengen ontbreken de middelen De bedoeling is ran rykswrge bet ulttichl te openen op eene onder