Goudsche Courant, zondag 30 september 1883

I t r In ddsielfde jaar werd door de Russische regeering een besluit uïtievaardigd waarbij de vrouwe ikc studenten te irich studeerende er aren stgds 112 Ruiisische jonge dames ingèscbteveni aan de universiteit iu genoeiSiie stad binnen een bepialdea termyn werden teruggeroepen 0 l besluit briclit een groote w zlging te eeg want bgna ijlea v lietrti j Zwitaerlatfd en sedert is het gelal i r studenten binocB veel enger grenzen beperkt lebleven Algemeen is men ten stelligste vaa voelen dat de toestand zoowel voor de universiteit als voor ds bevordering der weteasebapyelgke stuaiéo oneiodig gunstiger is dan èa ióór het jaar 1833 Thans zgn aldaar ingeschreven 81 vrouwelgke tudeuteu 20 barer beoefenen de getiee kuude 10 ie letterkunde en 1 de acheikuude Vao dit aanw lijn 7 B t Duitsobland èè el 4 uit Pruisen 2 uit Baden en 1 nit Beieren Dtrtig daftie hebben deii graad an djiolor aan de Znrichsche aniver leit verkregen en el 23 in de geaeeskonde 3 ip de letteren 3 in e J dems én 4 i de wiskunde en nBtnurwelensc ajipe Omtrent h t uiseUjk leven van den keizer van het Hemelsohe H jk bevat de Nort C wio Uerald enige mededeeHngen Zgue Majesteit is h a alf jaar oud eo zal eerst over vyf ja r meerdeij ig verklaard worden Than heet men hem nog Fo Ych dein vader van Roudda en zy die hem mogen naderen aanbidden hem als eeu God Hy werd uiet in purper geboren en dat was een gel k voor hem want dan zou liienuind hem durven aanraken Toen hg nog een klein prinsje was werd hg ingeëat Zgne moeder bezoekt bem eens per maand en knielt d n voor hem neder maar om dadelgk weder op te staan Zgn vader doet hetzelfde Acht enankèo bedienen hem by dag en naobt terwgl het getal bediendeh by plechtige gelegenheid ontelbaar is De goddelgke knaap is geheel alleen en de eunnkeii komen terstond tnssofaeo beiden wanneer hg wat te grooten eetlust aan den dag legt Hg leert eiken dag Chineesoh en mandschu anderhalf uur per dag Twee uur brengt hg met paardrgden en boogschieten door en des winters mookt hg sledevaarten Zoo vaak zgne onderwyztrs by hem komen vallen zy voor hem op de knieën maar gaan daarna zitten Wat het arme kind het overige van den dag doet wordt aan niemand medegedeeld Hg bewoont de vertrekken an zgn voorganger en slaapt in het reusachtige bed dat verscheidene Keizers als divan hebben gebruikt De ministers raake h dagelgkf hunne opwachting by hem het vierde vgfde en zesde uur van den voormiddag dan zit hg in ile groote raadzaal op zy troon HTn qIe Z o N D EN Mynüter de Redacteur Als bewoner van den Fluweelen Singel neem ik de vrgheid het gemeentebestuur eens te wyzen op den Ireurlgeii tj estand waarin de bestrating aldaar gebracht is ten gevolge van den tram aanleg Ik noodig Burg en Weth nil m eens persooniyk te komen zien op een regendag als gisteren maar geef hun dan in bedenking zich door stadswerkers een booije Ie laten nadragen ten einde ter hoogte van het huis vau den heer Smelt b v de plassen over te steken of zich te voorzien van baggerlaarlen Ik en eeuige buren zgn al bezig ons in het steltloopeu te oefeiie en binnenkort zal men ons als de bewoners der Landet op hooge beenen naar het stadhuis zien schrgden om daar in persoon ons beklag te komen doen Als B en W met eigen oog zich overtuigd hebben van den onhoudbaren toestand volgt zeker onmiddellgke verbetering liljRGEMEESTERen WETHOUDERS van Gonda Gezien art 17 U en 19 der Wet van den 14 September 1868 Staatiblad no 138 betrekkelgk de inkwartiering en bet onderhoud van het Krggs volk enz Brengen ter algemeene kennis dat de Igst bevattende de namen der inwoners die voor hei verkenen van inkwartiering en onderhond iu aanmerking komen is herzien in aangeplakt aan den ingang van den Korten Groenendaal en bovendien gedurende veertien dagen van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure ter Gemeente Secretarie voor een ieder ter inzage zal liggen dat bezwaren tegen de in die lyst gebrachte veranderingen gedurende dien tgd schrifteiyk by Burgemeester en Wethouder behooren Ie worden ingediend Gouda den 29 September 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERpBN IJZENDOORN De Seoretoris BROUWER Ue Raad d r gemeente 8ehooBlüa en beeft W noemd tot seoretariB dier gemeente dm heer If Q Geelhoed ambtepaar ter secretarie aldaar l e Saad der gemeente Strijen besloot in zgne jongste Tergadering gunstig te besohikicea op de saoTrage tan de heeren A K r d Oarden te Gouda en S Van Dantiig te Rotterdam om oonoessie roar den aanleg ran een stoomtramweg door die gemeente Tot noodheemraden ran de Krimpenerwaard voor den winter van 1883 op 1884 t jn benoemd de heeren P J Smits te Berg Arabaaht A Qierkouwer te Lekkerkerk L Kooü te Krimpen a d IJsel en J J De Jong te Gouderak allen hoofdingelanden In de gisteren gebonden algemeene vergadering der HoUandsche Maatschappg van Landbouw is bealoteu bij adres aan de Regeeri g aan te dringen op teruggave van den acoqnB bij uitvoer van geslacht vee De fancy fair van jl Zaterdag Ie Amsterdam heeft naar het SandeltUad verneemt ongeveer ƒ 28 000 opgebracht met inbegrip der entreegelden De heer D Baijs Dz directeur van het Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam heeft de hem ter tentoonstelling te Amsterdam toegekende onderscheiding geweigerd op dezen grond dat hg bij het bezoek der jury tegenwoordig zijnde de overtuiging verkreeg dat de daartoe aangewezen juryleden de door hem ingezonden voorwerpen niet eens b j naam kenden Donderdag middag ten I ure heeft Z M de Koning in een bijzonder gehoor ontvangen den heer f W T Bell mede gedelegeerde vau de Iransvaalsche Regeering voor de Amsterdamsche Tentoonslelliog die den ruwen klomp goud het Geschenk ran het Volk der Zuid Afrikaaniche Republiek aan Z M den Koning der Nederlanden zooala een zilveren plaat vermeldt kwam aanbieden Ue heer Bell werd met groole minzaamheid door Z H ontvangen Op zgn mededeeling dat het geschenk een zeer klein bewijs was van de hoogachting en de sympathie van t Trausraalsche volk voor Z M antwoordde de Koning dat hij dit bewijs van achting hoog fvaardeerde en er zeer gevoelig voor was Met groote belangstelling liet zich Z M omtrent velerlei iu de Transvaal inlichten en hij verzocht den gedelegeerde aan het volk de betuigingen zijner erkentelijkheid voor het ontvangen huldebigk over te brengen Het geschenk bestaat uit een klomp goud van bjjna vier ons zwaarte dit stuk gedegen goud is afkomstig van de nieuw ontdekte goudvelden in de Zuid Afr Republiek de Kaap genaamd Het in oorsproiikelijken staat verkeereude stuk goud is omgeven door een draperie van zijden vlaggen der Transvaal Het rust op een voetstuk van zwart gepolitoerd hout waarop iu matte kleur een tropee is gesneden met het wapen der Republiek De afrond waarop het stuk goud rust is van gecapitonneerd bruin fluweel Op de voorzijde ligt de zilveren plaat met opdracht Het geheel is door een glazeu stolp overdekt Aan een particulieren brief uit Atjeh d d 18 Augustus 1833 IS het volgende ontleend Welke verbetering voor Atjeh het zal geven dat Z £ de gottveFneur geueranl eene inspectie in loco beeft gehouden zal blijken indien Z E op Java is teruggekeerd maar dnt de Atjehers zeer weinig blijken hebben gegeven van sympathie kan uit het volgende blijken Op Maandag 13 Augustus ging Z E een inspectiereis maken naar Anagalofiig en zoude van daar naar Pajoe gaan om daar ook een bezoek af te leggen Tot dekking waren uit de Kretou vier compagnien meegezonden één van Lambaroe die den groeten weg moesten vrijhouden en ééu van Toengkoep die door het hosch moest marsherren in de richting van Anagaloeug Van deze gelegenheid hadden een tWintigtal bevrieude Atjehers gebruik gillen maken om Dg Pajoe den 6 G met geweervuur te begroeten ten einde hun vreugd te doen biyken met de komst van Zijne Exc Deze vrienden behooren op kampong Djawa te hui en naar men zegt waren er twee man bg van onzen vriend Radja Moeda Op dit gerucht besloot Z Exc niet verder dan tot Anagaloeug door te gaan en van daar naar Kotta Radja terug te keeren Vgf van deze vrienden zitten reeds achter slot en grendel de rest zal men ook wel pakken Op dienzelfden dag des avonds te elf uren trachtten de Atjehers getal onbekend de benting Pajoe door verrassing te overrompelen De schildwacht voor t geweer hoorde een troep aankomen hij riep halt erda Het antwoord luidde Patrouille Toengkoep De luitenant van de wacht hierdoor gewaarschuwd kwam met 25 man naar buiten Bij het aanroepen cj antwoord geven merkte hij onraad en retireerde nnmiddeiyk De Atjehers bemerkende dat faun aan val mislnkte iMgdMefi te vuren hetweljc door de soldalen flink beantwoord werd Iiftïssohen wilm de bezetting in de benting onder de wapens ging naar buiten en maakten eeti omtrekkende beweging Uit de benting Senelop kwam een patrpuite aterk 125 man die hen in de rag aanvielen Het is ons gelukt 6 man jte arresteeren en een buit van 10 geweren te maken v Hoeveel dasdeo en geirondefi onze vrienden K heUl n kregen is mi niet bekedd Onzerzij bleven acht doodfn en veertisn gewonden Ik geloof dal de Aijehers tn hef verrolg geen garnizoensdienat meejr zu l R doen de eerste i Jee hebben zij di ur betaald Onze seU tei hebben zich ii ig gedragen gelgk z dit sleedt op Atjeh gedaan bebben niettegenstaande de moeilgke n afmattende diensten die van hen gevorderd worden Onlangs gingen eeuige heeren in d Transvaal naar de plaats gBtasgezindbeid om eendvogels te schieten De jonge heer Theron van Paardfiiberg zat in den zadel ea Af andere heeren waren op een kar Toen zg bij de vlei aankwamen l om de heen P C Bevers af om aldaar te waohtbo terwijl andere heeren verder reden om de vageU Ie gaan opzoeken Terwgl zg weg waren kwam de heer Theron aangereden gevolgd door een kwaadaardigen struisvogel die hem boven van het paard schopte en hem dergelijke wond aan het voorhoofd toebracht Hij liep toen hard weg in de richting van den heer Bevers die hem ook te gemoet ging maar deze wist zijne krachtdn met die van den vogel te meten De heer Theron was bijna geheel verscheurd zoo bad de vogel hem geschopt De heer Bevers heeft ten laatste den vogel di odgeschoten nabij hij ook een schop voor de borst had gekregen Zuid A riiaa De kampong Ana gié een broeinest van verzei en van waar o a ook op den gouverneur van Atjeh geschoten werd is by wijze van waarschuwing voor anderen op de nadrukkelijkste wijze getuchtigd Ouder bevel van kolonel Demmeni trok het 10e bataljon infanterie met 2 sectien artillerie de mineurs en 60 man cavalerie later nog versterkt door vier compagnieën infanterie op 1 A ugustus tegen de vijandelijke kampong op Aan een beschrgving van de tuchtiging in het Sat Hbld is het volgende ontleend Op bet bepaalde uur gingen den len Augustus uu de troepen op marseh en kwamen ruim 6 uur met het eerste lichten van den dageraad ter bestemde plaatse aan Het was een indrukwekkende macht die daar in de ntbfbeid vau de vijandelgk kampong stond Een deel der troepen werd opgedragen om te surveilleeren en zoo goodig te defendeereu terwijl een ander deel met de tuchtiging der zoo weerspannige kampong werd belast en lefens de mineurs door 150 kettinggangers versterkt bevel kregen het voorgelegen terrein te raseerea De kampong werd omsingeld Tegen half zeven was alles in volle actie Wat weerstand bood en niet vluchten kon werd gedood De huizen werden geplunderd en verbrand De boomen werdeii omgehakt of zoo zij Ie zwaar waren door dynamiet omver geworpen De gevangen Atjehers stonden verbaasd dit schouwspel aan te staren en scheuen bij de uitwerking van het dynamiet dat de grootste boomen velde voor een oogenblik zelfs hun ongeluk te vergeten De geheele kampong is geraseerd De tuchtiging was volkomen Men zegt een opschrift is er geplaatst waarop in het Malrisch geschreven is hier stond eenmaal de kampong Aua gié terwijl er nog oan wordt toegevoegd dat het zóó elke kampong vergaan zal die voortaan veriaderlijk op onze troepen of transporten zal vuren Omstreeks elf uur was Ana gié verdwenen en de opdracht reeds geheel volvoerd zoodal men een kwartier later den terugmarsch weer kon aannemen Vrouwen en kinderen ten getale von wel 120 werden eerst weder vrijgelaten In onze banden vielen een 7 tal doodeu en ongeveer 150 gevangenen waarvan plus minus 80 gevangen werden gehouden en naar Kotta Radja opgezonden waar zij in het gevangenhuis in de wijk Gedah zgn opgesloten Een kor oraal Schiller die een klewangslag over de linkerband kreeg greep iu het volgende oogenblik den Atjeher bg den strot zoodat zgn vingers in het vleesch drongen en de Atjeher den geest gaf Hg werd op staanden voet tot sergeant bevorderd Te Slochteren is eenige weken geleden een schandaal aan het licht gekomen waarvan het einde nog niet is te overzien Uren in de omtrek heeft men den mond er vol vau maar niemand weet nog te zeggen hoe de vork in den steel zit Dit schgnt echter vastgesteld te mogen worden dat voor tienlallen van jaren reeds gelden behoorende aan t werk huts aldaar zijn verduisterd die ia de 4ieiulaimde l oopen Wonderlgk is bet echter dal er zoo hni tragewoon velen bij deze zaak zijn betrokken en dit het zoolang een geheim bleef Zelfi moeten er bg deze laak onzedelgke handelingeo hebben pUats gegrepen Het Vollablad n iogi Qoojitwi A ijn omstreken fchrgft in zijn laagste nummer omt rent dit fieit De verontwaardiging OTer ifs ongehoorde sohaA dalen die te Slochter in het fioancieele beheer vag het gemeente werkhuis hebben plaats gegrepen neemt bij den dag toe Geen wonder ook want bijna elke dag bvengt nieuwe eitejo an het licht t bia zi li nu reeds aanzien dat er ou geveer twee honderd personen in de zaak zullen moeten etuigen De vorige week is de oad burgemeester Wildemauireeds voor den rechter van instructie in verhoor geweest rOe zaak biykt Oilzoo met den uoodi a poed te wardep behandeld In de hervormde gemeente te VoorscKateÈ is volgens bitt Wag Ifethblai dezer do n door kerkvoogdeb beraadslaagd over een fsorstel van deti president om de collectasiteu dier gciseente voor rekening dei kerkekas naar de tentoonstelling te Amiterdam te doen gaan Het voorstel werd gelgk men sa verwïehteii niet aangenomen maar heeren eulleetiuMea lulltn tgcb kunnen gaan daar de kosten door particuliere bgdragen worden gedekt De vrouw van eeu koetsier te Kassei miste deler dagen vgf Pfennige en maakte haar 10 jarig stiefdochtertje verwijten daarover te verstaan gevende dat t kind zich daarvan had meester gemaakt Het kind dat de liefderijkste behandeling gewend en nok een aanvallig en leerzaam meisje was trok zich dit zoozeer aan dat ze s middags toen de moeder aan t werk was het buis verliet zich naar de Fnida begaf en na haar schorije en zakdoekje aan een ft a in t land spelende kindereu te hebben gegeven zitih iu de rivier stortte Eeu vrouw zag dit uit de verte sprong bet kind ua en redde baar In plaats van toeu huiswaarts te gaan liep het meisje den otfer der rivier eeu eindweegs langs ontdeed zich loea van haar natte kleeren en wierp zich opnieuw in den stroom ditmaal met t gevolg dat ze verdronk Uit den Oranje Vrijstaat wordt gemeld dat op 30 Augustus een monsterdiamant van 602 karaat te Jagersfoiitein gevonden is Het Kaaptehi Filhtblad zegt Dit is de grootste die er ooit gevoodeo is De ster van Zuid Afrika weegt 28 karaat de Kohinoor 106 s de P M diamant 106 en de steen van den heer Rhodes 160 Wie de gelukkige vinder is wordt niet gemeld Een Londensch scheikundige heeft volgens de Di er and Calico Printer eene uitvinding gedaan die esne omwenteling in het bleekersvak te weeg zal brengen en veel werk en kosten uitwinnen Dezer dagen had te Zandvoort het volgende plaats Zekere M die huizen bouwt op speculatie en bg de werklieden niet gezien is omdat zij beweren dat hy hun slecht betaalt had o a een huis verkocht aan zekeren V te Delft die er ƒ 4000 voor betaald zou hebben Acht dagen geleden was bg V braud gewent en M had beslag gelegd op de ƒ 800 der assurautie maatschappg omdat hg ve zekerde dat V nog niet de ƒ 4000 had afgedaan Het volk verzekerde echter dat V wel betaald had maar dat M eene quitantie had gegeven zonder zegel en deze niet geldig was lotusichen heeft de ongelukkige V zich verdronken Bij de begrafenis was M tegenwoordig de weduwe von den verdronkene ook en het volk zag dat M lachte en de weduwe V tot hem sprak God zal mg wreken Het Zandvoortsche volk toch al tegen M ingenomen omsingelde en bedreigde hem hg vluchtte eindeiyk in t roadhuis en ontkwam door eene achterdeur in een rgtuig met twee veldwachters Toeu kwam het volk bg de nieuwgebouwde buizen van M bgeen en wierp al de ruiten in De politie is te Zandvoort niet sterk vertegen woordigd Van de Zwitsersohe universiteiten is die te Zurich de eerste geweest waar aaa vrouwelgke studenten de vergunning is verleend de colleges geregeld bg te wonen Dat heeft plaats gehad ten jare 1862 toen aan enkele jonge dames de gelegenheid is gegeven zich op de studie der geneeskunde toe te leggen In hut jaar 1870 meldden zich 22 aan in den herfst van het volgende jaar 31 in den daarop volgenden zomer 63 en bf den aanvang van het wintersem ster 110 en in den zomer van 1873 was het aantal vrouwelgke studenten die werden ingeschreven 112 Sedert laatstgemeld jaor is er geen quaestle meer van speciale vergunning maar agne jonge dames gerechtigd zich te doen inschrgven onder zekere voorwaarde vastgesteld bg de wet op 18 Hei van gemeld jaar door de regeering in overeenstemming met den acaderaischen senaat afgekondigd KleiirbaDdel Id Sterken Drank BUEGJMEESTÈR en WETHOUDERS van GoBBA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad 3 7 ter openbare kennis d t by bfu is ingekomen van den navölgendtti in omi e veizoeksckrift waarbg vergnoniog irordt gevraagd om in de bg dien naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Volgnr Sssin ita dto Vermekeft ilsüdoidwg der localiteit iSa Dirk Vonk f Gouwe C M Gouda deo 26 September 1883 BnrgfmeesVer en Wetboudars voornoemd VAN BERGEN IJZËNDOORlf De Secretaris BEOUWER ADVERTEWTIÊN Voor de vde benfjjttn van belangstel jD cinderTonden hg 3 oreii iea mgner geliefde Zuster betuig ik mg hartelg n dank Wed h B0ELSUM8 Gouda 29 Septeinb er 1883 i De ondergeteekende brengt hierbg zjn warmen dank aan allen die hem zeer gewaardeerde bewezen van achting en belangstelling gaven bg gelegenheid van zgfle op 12 Sept jl TerT dde25 J rigeEVANCrBLIE BEDIENING D J H F BLOEMERS Bummdoo 2 § SJept 1883 Ootida 28 Sept 1883 De ondiergeteekend haar aak 4 n den Heer X CiS BB4S overgedmgenhebhende betuigt haar hartelgken dank voor het zoo laiigen tgd genoten vertrouwen waarvoor zg ook haar opvolger beleefdelgk aanbeveelt Wed P VLASVELD Mg refereerende aan bovenstaande annonce neem ik de vrgheid mg beleefdelgk in het Vertrouwen mgiier geachte tttdgenooten aan te bevelen en geef de v erzekering dat ik dooreen nette en bilïgke bedieninff alle zal aanwenden om mg dat vertrouwen in dezelfde mate als doof mgn voorgangster genoten waardig t t orebas Wgdstraat A 169 QniiAi j9 SeptembeiJ1 88 3 l pêatoe Verkooping Op DINSDAG 9 OCTOBER 1883 des voormiddag ten 10 ure zal door den Deurwaarder B H VAN DB WEïSVE te Gouda op diverse terreinen aan de Tnrfsingel eü het Buurtje te Qouda publiek worden verkocht Eene aanzienlgke partg AannemersGe reedachappeti bestaande in STOOMHEI LOCOMOBIEL STOOMBAG GERMOLEN klein sgsteem met 8 Baggerbakjes Noordwool CENTRIPIQAAL POMPEN SPOORKARREN DRIJFRIEMEN STOOMMORTELPAN HANDMORTELMÜLENS KELDERWINDEN HEISTELLINGEN HEIBLOKKEN RAMMELSCHIJVEN zware en lichte TAKELBLOKKBN ZUIG en PERSPOMP routeerende POMP KAAPSTANDEN TONMOLENS 2 WATERPASINSTRÜMENTBN 1 THEODOLIET ÜIRECTIBKEET DAGKEETJBS BASCULES met gewicht STEIQERTOÜWEN KETTINGEN BELDRAAD Cuta Percha BUIZEN TREK KRAAN en SCHULF AGEN alsmede eene aanzienlgke partg Eiken en Dennen HOUTWAREN en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht r BÜEGBMBBSTER en WETHOUDERS tan Oudihoem brengen ter kennis dat de Kalkovensche Brug op WOENSDAG den 3 OCTOBER a s van de voormiddag ten 9 tot des namiddags ten i iaw voor rg en voertuigen OH8LOTX1N zal zgn Oudthoorn 29 September 1883 Burgemeester en Wethouders voorn H KLOOT Lo Surgemeeiter U PIEK Lo Secretaris r Openbare V rkoopingf op DONDERDAG den i OCTOBER 1883 des namiddags ten 2 ure en zoo noodig ook den volgenden dag aanvangende s voormiddag ten 9 ure in het Lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat te O O IJ Ï3 X van eene aanzienlgke partg aUUllUlUllUili Te zien Donderdag 4 October 1883 van 11 tot 2 uur Nadere inlichtiijgen n te bekomen ten Kantore vftn den Notaris W J FORTUUN DROÖGLBE VER te Öouda STEEITÈOLEH In lossing de Lading Hulir Grove Eachelkolen waaruit wg tot 57 c per Heet contant zonder korting afleveren vr aan huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRfWE eo Cle Kantoor Turfmarkt H 94 COKES aan de GASFABRIEK 40 Cent metlOOHec toliter 35 Cent per Hectoliter QRÜIS van COKES zeer geschikt om met fijne kolen vermengd te branden 12 Cent per Hectoliter Dagelgk verkrggbaar s morgens tnssche 9 en 1 uur Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG den 22 OCTOBER 1883 des voormiddags ten Elf ure in t Lokaal der Sociëteit Ons Gbnoeoen in de Boelekade aldaar van eene Kapitale EOÜWUANSWONINB met ruim 31 HECTAREN Wei en Hooiland staande en liggende te R E E ü W IJ K in den Gravekoopschen Polder bewoond door de Weduwe W BLONK Te aanvaarden de Bouwmanswoning en verdere Betimmering 1 Mei 1884 en de Landergen 1 December 1883 en nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVIIR te Gouda