Goudsche Courant, zondag 30 september 1883

1883 Woeiisilag 3 Ocloter N 3983 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken i I mfmmmmmmmmmeamBÊmmmÊmmtimmmmmmimim mmÊÊÊÊBmaf i i ê NeiltjeAbiglel ouden A de Wilda en W Vnljasf Wilfaelmo ouders C Kort eo M Sclirader Pietrr jocob ouden i Fla eu B Loere 0 NlkRTROllWUi J de Ru 31 j woneoiie te Hm treckt aii H J Ham 20 j t Stolwijk 3 EN fineije ooden inn Dim onden A vRti Sck eb M de Vreugl r Stoppelenborg é § M de Jong Fier Aart Jong Corne bVJ e Ei A l üoruena oudere K Nntzg eof £ van Driel ONpRTBOU n J StopMeoburg en K Kool Haastriobt GEfORBN Theodore ouders iO Streng n O V vanVliet I B S Reeu wl Jt 1 y enttORJIN Cori lis ouden F an E in a SehouteUi Jahenlei ouders m Vralc en A Dries OVIRI EDENi il vaiderWoensel 5 j M Hondgk OW l WO al Nieburg en W Tan Wingerden 1 Waddinxveeu J LDVËKTE TlËi i n Üi f Internationale Kolopiale vo rhaftdelTentoonstelMng te H l l±istexd iE3 Centen A BRINKMAN te Gouda L 0 ï E j in die te bekomen bv VEBt OTING znn 60 Cent Eindelijk Eindelijk Eiftdelijkü De uitrinding van den Heer Med Dr Lowet trekt byzonder de aandacht Na lang zoeken ia het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegere dergelijke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tgd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De Uitvindtr Haat in voor een volkomen auccee PryS per flacon Fl 4 en PI 2 50 Alleen echt te verkregen bg den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenue de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar tegen inzending van bet bedrag in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het palge aUlNA LAROCHE OF KINA WIJN iL t mei en zonder Ar OpKtiktnd vertterkeni koorhvtrdrijteHd VAK KRAEPELIEX HOLH A pothekers te Zeiit is verkrggbaar in flacons 1 00 en 1 90 Ëenig depot voor Gouda en Omstreken bfl den Heer C THIM Apoth te Gouda BELAi GlUJK V ALLENDE ZIEKTE Verlamming © n Zcnuwzlekte wordt radicaal genezen door m ue methode Het honorarium is eerst versehuldig d na de genezing Behandeling per briei Prof Dr ALBERT ePIaceduTrOnefiParys TJTÖTITfTfTIVr Volkomen genezing door DJmU U XuUM de Bandage Jtégulateurvan Dr Wacrskokbs g breveteerd Brenkmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwirpem Snelpersdrak van A BarNKMAM te Gouda i Lange ndaal 4 GrSaai M Jg VLETTER fif 5 in Qaren Band Saijetton en Mode Art ele Bericht de ONTVANGST van eene ruime Sorteering KNOÖPEN GABNEEBSELS Zv rart en Gekleurd PLUWEEL SATIN PLÜCH BLOft INTEN VEEBEN en vele NOUVEAUTÉS voir het aanstaand seisoen Bruine TRICOT ONDJÏEG EDEREN in a grootten lEN f aarsclie Oostenrijksclip en Dalmatisclft TTT JtT if te 3 Zp in Pi oefooUectifi van 2 flpsschen iili4 soor n iilfontant i f 12 50 te bekomen h M Oi ÊABBTBpS Wfinaupark W te aarlem De colléitie houdt in 3 48sc4n Vöslaull AuEfticb 3 fl Ofi eT Adelsberger 3 fl Vii Maiia9chin di Bebeuico en 3 fl Vino nero di f astelli I FlestcbjM kist en impost z naer den jprgl begi pbn f Specialiteit vooil AANLEG l AN WATEfRLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Ranloor en Magfazijn Gouwe G 241 MAATSCHAPPIJ TOT litkeering bij Overlijden ppgericht te Utrecht 6 December 1847 Directeuren W P INGENEGEREN en 1 P BOL Wiskundige Dr G J D MOUNIER Deze Maatsehappy heeft ten doel tegen eene geringe wekelgksche Premie aan de Deelnemers een Vitkeering bij Overlijden te verstrekken ter tegemoetkoming der kosten welke een sterfgeval altgd veroorzaakt Zg onderscheidt zich door de promptheid waarmede zg steeds hare Ditkeeringen doet zelfs in de jaren van groote sterfte als 1849 en 186d toen de Cholera en 1870 71 toen de Pokken Epidemie zoo menig slachtofier eischte Telken jare in JANUARI doen Directeuren Rekening en Verantwoorüng aan de Commissarissen en de Leden uitmakende de Algemeene Vergadering Van de daafbg overgelegde rekening worden 30 000 zegge Dertig duiaend afdrukken onder de Leden verspreid Ieder is dus in de gelegenheid zich omtrent de toeitand der Maaitehappij te vergeuiiesen Over het jaar 18U2 betaalde zij uit in 9071 gevallen voor en bedrag van 273 352 en zag z desniettegenstaande hare reserve met ƒ 163 438 57 i vermeerderen Dat het nut en de soliditeit dezer reeds ruim 35 jaren bestaan hebbende Maatschappgdan ook steeds meer en meer wordt ingezien blgkt wel ten dtoidelgkste uit het steeds toenemende Ledental t welk thans bedraagt j I ijLia 25S OOO Tarieven nadere inlichtingen alsmede de Inkomsten Rekening over 1882 worden verstrekt aan de Kantoren der Maatgchappg Leidsche Straatweg 5 te Utrecht Kerkstraat 309 te Amtierdam en Breedehaven 232 te e Botch Alsmede te Gouda bij den Hoofd Agent den Heer J HERMAN de GROOT Gouwe C 190 en bij de Boden J N V D LIST Nieuwehaven No 119 J C V D BRUGGEN Nieuwehaven No 30 t SCHENK Hoogstrafit No 123 P ROND Lange Groenendaal No 23 Op zeer vdordeelige voorwaarden worden op de omliggende plaatsen AGENTEN gevraagd BINNE NLAND GOUDA October 1833 l e heer Mn M Biehou van Uwlmande Lid van de Tweede Kamer roor bet kindutrict Gouda heeft all loodanig lyu ontilag xenomeo geus den ongunttigen ttaat lyoer gecoadbeid Er lal alzoo binnen kort in ona dittrict een lieiioe verkieting moeUD plaats hebben Donderdag 11 October e k heeft alhier de eerste abonnements roontelliug plaats ran de Kon Vereeniging Het NederlmiKh Toontel De Amaterdani cfae Afdeelmg tal dan oproereu Blonde ëu oorspronkelijk drama in 6 tafereelen episode nit hel Hollaudsch VissohersleTeo door W N Pegpers Daarin treden op merr Kleine en de heer Louis Bonirmeester mej S Van Bieue merr Stoelt de beeren Spoor Vau Sohoonboren de Jong Megnadier Cloos Schwab mej Weiraan Boa ent In de hedenmiddag gehouden rergadering ran den Oemeeoieraad is o a ingekomen het Rapport der Raadscommissie in wien banden was gesteld de Gemeentebegrooting roor IS84 Hierin wordt roorgesteld het schoolgeld op de Ie en 2e Burgerscholen te verhoogen en te brengen roor de Ie op 18 en ƒ 30 en roor de ie op ƒ 80 ƒ 40 s jaars roorts in de racature ran onderwijteres san de 2e burgerschool roor meisjes niet te roorxien en het verplicht gymuastiekonderwjjs roor meisjes af te schaffen rerder bet traotemeni ran den 2n en Sn Commies ter secretarie te stellen op 700 en 600 roorts om geen gelden uit Ie trekken om op de algemeene begraafplaats boomen te planten en erenmin om ƒ 800 Ie bestemmen roor het unbrengen ran drijfwerk in het uurwerk aan den grooten toren om geen gelden te bettemmen roor het bonwen eener ziekenkamer in het Bestedelingenhuis daar dit orerbodig en niet wekschelgk is en om geen gelden te bestemmen roor bet onderhoud ran de schietbaan maar lierer eeu nieuw terrein te toeken Voorla stelt de commissie roor het getal politie agenten met ren te rermeerdereu speciaal roor de scheepraart en 1000 meer te bestemmen roor kosten ran rerlichting ten einde ook bij lichte maan lantaarns te kunnen lalen branden Verder kwamen nog in de rolgende stukken die allen ter risie werden gelegd lo Het rapport der commissie in wier handen was gesteld de begrooting der dd ichuiterg roor 1884 2o De rekening dc Librye orer 1882 8o De rekening van het roormtlig Armbestuur ran Stein orer 1882 4o Een adrea der agenten ran politie Ie en 2e klasse rerzoekeude verhooging ran betuldigiug 6o Een adres ran £ Vonk geb Slappendel rertoekende eeue gratificatie 6o Een adres ran mej E Verhoeif bewaarschoolhoudster rertoekende een toelage ran 50 gedurende 4 achtereenrolgendc jareu Burg en Weih stelden roor op de adressen sub no 4 5 en 6 afmjtmd Ie orsohikkeu De Raad rerleendc eerrol omslag aan mej J F M M Gordon als onderwgieres tegen 6 Norember e k De begrootiugen der gesubsidieerde luslellingen ran weldadigheid dienst 1884 werden goedgekeurd De heeren W J Fortugii Droogleerer Mr P P P Kist Dr P H G ran Iierson en Mr J H ran Mierop werden als leden ran de Commissie belast met het ontwerpen der Verordeningen legen welker orertreding straf is bedreigd herkoten In dete tittiog werd mededeeliug gedaan dat Gedep Staten bet renoek van Mej C ran Eeuwen geb van Galen om rermindering ran haren aanslag in de pi dir belasting op de inkomsten hadden ingewilligd en dat die gebracht is ran ƒ 16 40 op ƒ 11 48 De raad behandelde in beslaten zitting eenige ingekomen reclames tegen aanslagen in de pi dir belasting op de inkomsten dienst 1883 Daarop is als volgt beschikt Afgeweten de reclames ran A Brinkman H A C Brinkman en M Mullaart Van den aanslag rrggesleld M Neuts Het belastbaar inkomen ran C de Hoop gebracht ran ƒ 525 op ƒ 400 Naar men rerneemt ia door de politie Ie dezer stede procesrrrbaal opgemaakt te eD J R en A r d H beide Ie Haaatrecht we s bet moedwillig rerbreken ran afsluiting rerbrgülcn ran glasruiten op den Pluweelcn singel alhier io den nacht ran 22 op 23 Juli II tijdens de oprocritg der paisieapeleu De politie doet nog steeds iMcite om meerdere penonen die ziob aan dergelgk ttraatachandaal hebben schuldig gemsaki in handen te krygeu De tnak tegen H K schippersknecbt die zich inden nacht ran 6 op 7 Augustus jl alhier ten hnite ran den heer J Voste aan den Kleiwejj schuldigheeft gemaakt aan die tal door middel ran inklimming en daarbij genoemden beWoner die hem opheeterdaad betrapte met een slagersmes te Igf gingen rerwondde is door de raaditfmer der arrondissemeats rechtbank te Rotterdam herweten naar denprocureurgeneraal bij het gereoklthof te sGraren bage Onder presidium ran den heet schoolopziener dr Terpsira hield de onderwijzersrereeniging in het arr Gouda hare tomerrergaderiug op Zat 29 Sept Zeer vele onderwgiers waren opgekomen ook de distnctstcbooloptiener mr A M de Cook was tegenwoordig Na de opening der rergadering werd bij monde ran den beet J Verboom onderroortitter namens de getamenigke onderwgiert aan dr Terpstrs een prachtig mahoniehouten sohrgfbarean aangeboden als bewgs ran belangstelling n het 40 jarig jubilarum onlangs door dr Terpitra herdacht Deze gaf daarop in gevoelrolle woorden tgnen innigen dank aan de onilerwgtera te kennen Als onderwerp ran discuitit werd daarop door den beer D C de Koning ran Siolwp ingeleid De onderwgzeres in de Volktschool De meeningen en berindingen der deelnemers aan het debat liepen zeer uit elkander echter kon men bgna algemeen zich met de conclusie rereenigeii dat bet rronwelgk bulpperaoneel inzonderheid in de lagere klassen der gemengde rolksschool als goede werkkracht gebezigd kan worden Na afloop van de Vergadering rereenigden allen tich aau een gezelligen discb waarbg menige hartelgke toost werd uilgebrachl o a ook ler herdenking aan de ama reizigers wien op hetzelfde uur te Utrecht too u schitterende oratie werd gebracht Zondag bad alhier het Jaarlgksch Concours plaats der WeerbaarheidsVereenigiog nBurgerplicbt Ditmaal was deze feestelijkheid niet op een schaal ingericht als vorige jaren het gerul was daar door de werkzaambeden aau den watertoren in de week bijna niet mocht geschoten worden rau daar dat het een hnishoodelijk karakter droeg De uitslag ran den wedstrijd was aldus e prgs werd behaald door den heer i W Boers met 54 punten 2e prgs door den Luit J C Kros met 50 p 3e prgs door den heer H ran VVgngaarden met 43 p 4e prgs door den heer C A Schouten met 43 p 5e prijs door deu heer A rau Reedt Dortlanil met 48 p 6e prijs door den heer V Sliedrechl met 40 p 7e prgs door den heer G H G de Lange met 46 p fe prijs door den heer A Bruntiug met 45 p ïe prgs door den httr D Hoogendijk met 45 p lOe prgs door den heer D Rietveld met 45 p 11e prgs door den heer J Vermeij met 45 p 12e prgs door den heer A Boooatra met 45 p 13e prgs door den heer W A L ranMierop met 45 p 14e prgs door den keer N S Polak met 44 p 15e prgs door den heer H Berlgn met 42 p 16e prijs door den heer A Geitel met 42 p 17e prgs door den heer J Hoogendgk met 40 p 13e prgs door den heer J J van Bemmel I met 40 p j 19e prgs door den heer F X Hardgier met 39 p C0N80LATIE PRIJS De heer C W Hoogendijk met 35 p Bg deze gelegenheid werd terens een wedstrgd op rrije baan gesteld De Ie prgs werd behaald door den heer A ran Reedt Dortland met 54 p 2e prgs de beer H ran Wijngaarden met 53 p ie prijs de beer A Boonslra met 53 p 4e prgs de heer O H O de Lange met 52 p 5e prgs de heer J W Boers met 52 p 6e prgs de heer A Brunting met 49 p AFSTAND 200 PAS FLAÜBERT BAAN afstand 15 pas Ie prqs de heer N S Polak mei 29 p 2e prgs de beer A ran Beedt Dortland met 27 p 3e prijs de heer C A Schouten met 27 p De heer H ran Wijngaarden had op deze baan mede 27 punten behaald doch riel bg loting af roor een prgs Nog fwaren door het Bestuur uitgeloofd twee rozenprijten nl één roor het meeste getal witte rozen welke behaald werd door den heer A ran Reedt Dortland De tweede rotenprgs was roor het meeste aantal zwarte roten dete werd behaald door den heer H ran Wijngaarden De uitdeeling der pnjten had des aronds ten 8 ure plaats in een der lokalen ran den heer F X Hardgter Ds B J Swaan alhier ataat op het testal opgemaakt roor de bestaande racature ran predikant te Arnhem De dertiende algemeene rergadering ran den Nederlandtchen Proiestanteubond onder rojrtitterachap ran den Leidachen boogleeraai dr L W E Ranwenhoif zal Maandag en Dinsdag 29 en 30 October a worden gehouden te Gouda Den eersten dag ten 1 ure wordt die geopend in de benedenzaal der sociëteit de Reunie om die den volgenden dag ten 10 ure roort te zetten De openbare godsdienstoefening tal Maandagarond onder leiding rau den heer Jo De Vries uit Haarlem plaats rioden in de Si Janskerk met medewerking ran de Goudsche Zangrereeuiging onder bestuur ran den heer S Van Milligen en den organist den heer P Brons Middel waarna dei aronds om 3 uur receptie plaats heeft van het hoofdbestuur afgeraardigden en rertegenwoordigers ran berriende rereenigingen in het buitenland namens de afd Gouda in de sociëteit de Reunie De ledrn der afd Gouda hebben tot dete samenkomst rrgeu toegang De toegang tot voornoemde godsdienstoefening met mutiekuitroering kost 2lf ets Bg hei openbaar debat op Dinsdagarond onder leiding vau den eere roortitter V De Meyier lid ran de Tneede Kamer der Slateo Generanl zullen de beide belangrijke punten worden besproken lo De roeping ran den Nederlandaeheu Protestantenbond referent de heer J Vaa Loeneu Martinet van Zwolle en ia Wat staat ons na t geeu in den laatsten tijd in zake den eed Is roorgeralleu als leden ran deu Protestantenbond te doen referent de heer P H Hugenholtz Jr ran Amsterdam Bij den wedstrijd ran den 5chaakboii t te Kotterdam gehouden is de Eerste prgs behaald door den heer Benima uit Wiuschoten met 5 punten De heeren Loman uit Amsterdam Messemaker uit Gouda en Dupré uit Rotterdam behaalden ie ler 4 punten toodat de tweede en derde prijzen ouder die drie heereu worden verdeeld Uu Zevenhuiien schrgft men Ons Een onvermogend kleermakersknecbt alhier wien eenige jaren geleden een been is afgetet en die sedert op een gewoon houten been ging beeft dezer dagen van de Nederlandsche vereeniging deStuers dosr tusschenkomst vau den secretaris dier rereenigiug de heer dr Gori te Amsterdam 532 Heerengracht op zgn aanvrage gratis een nieuw houten been ontvangen waarop hij veel gemakkelgker gaat dan op het vorige Alle lof dus aau de boteugeuoemde vereeniging die op roiale wgze het lot der arme rerminkten rerI zacht I