Goudsche Courant, woensdag 3 oktober 1883

Ztterdag 29 September had te Krimpen a d IJael de utuboteding plaata Tan de brng over Slikaloot en de daarmee in verband ataande verhooging van het Polderdykje Het eerate ia aanbesteed aan J Smit VII te Slikkerveer voor ƒ 4800 t laatate aan P Bioere te Krimpen a d IJael voor ƒ 199B De heer J VerbooB hoofd der o 1 achóol teKrimpen a d IJael beeft nit die betrekking tegen 31 December a s eervol ontslag gevraagd en bekomen onder dankbetniging voor de vele belangrgke diensten door hem sedert eene reeks van jaren aandie gemeente met betrekking tot het onderiv ja bewezen Benoemd tat onderwijter aan de o 1 acbool te Krimpen a d IJael de heer P W Stoffels te Dordrecht De burgemeester van Alfen a d Rijn bericht dat een persoon als werkman gekleed met levendigen oogopslag en uer wel bespraakt aldaar heeft doen drukken adreakaarteo luidende als volgt C Benjamin scherpt en repareeit alle soorten ï n weeginstrumenteu als balansen bascules koffiemolens en verfmolena familieachalen ena eni enz ia voorzien van verschillende attesten woonplaata Araaterdam Lindegracbt 14 Deze adreskaart wordt teraggehaald om tevena Uwe geëerde orders te ontvangen By onderzoek is gebleken dat bedoelde peraoon te Amaterdam niet bekend is en de hem ter herstelling medegegeven voorwerpen verduistert De atimdaard meldt dat het bnreau van de antirevolutionaire Karaerclub voor dit jaar isaamengeateld uit de heeren Keuohenina preaident A baron Mackay vice preaidenl Van der Hoop Ie aecretaris Beelaerls van Blokland 2e secretaris Staten Generaal Tweede Kaueb Zitting van 1 October In deze zitting werd door den Voorzitter mededeeling gedaan dat de heer Bichon ontslag had genomen wegens den ongunstigen staat zijner gezondheid Ingekomen fen Jwerpen tot onteigening wegens verdieping van het Shheur en tot voorloopige versterking van ryks midUelen Dit ontwerp strekt tot herstel der invoerrecpten op granen en hout tot een gelijk bedrag M vroeger verhoogiug van bet invoerrecht op theaf tot ƒ 40 verhooging van den accgns op het gedistilleerd van ƒ 67 lot ƒ 60 eene tijdelijke heffing van 20 opcenten op de personeele belasting en 12 opcenten op de successierechten Later volgt een ontwerp om aan de gemeenten slechts 3 5 in plaats van 4 5 der personeele belaating uit Ie keeren De Kamer ia daarna tot Woenadag geacheiden De heer S E W Roorda van Eysinga zich noemende niet eervol ontslagen en uitgezet ingenieur der 2e klasse by de commissie tot voermiddelen op Java heeft een smeekschrift aan de Tweede Kamer gericht waarin hy haar verzoekt lo bij de regeering aan te dringen op overlegging van bet advies van den heer mr Keucbeniua waarin deze hem verdedigt 2o het bealuit van zijn uitzetting en niet eervol ontalag te toetsen aan het drukpers vonnis van het Indisch HoogGercchtsbof in de zaak van iet Padmu ich Handehblad 3o zijn uitspraak Lands vaderen verwaarloosen s lands kinderen te toetsen aan de beweringen der beereu De Waal en Keuobenius 4o een openbare gedachtenwisseling te voeren over de bewering dat Nederland achthonderd veertig millioen gulden schuldig is aan Indië In de eerste plaata in bet belang van het arme Insulinde dat die som hoog noodig beeft In de tweede plaats in het belang van ons volk Men leest in het D c Ned De commissie voor de grondwetsherziening heeft bij het aanvaarden barer taak zich tot geheimhouding verbonden Dit neemt niet weg dat het een en ander omtrent haar arbeid is uitgelekt Zoo weet men dat zij vacantie heeft genomen bij de behandeling van ari 168 De rust scheen voorgeschreven omdat de financietle quaestie die zich by de scheiding van Kerk en Staat voordoet een al te harden atrijd vorderde Na afloop der verademinga periode hoopt men dezen strijd it te vechten Over de regeling der troonsopvolging waren naar men verzekert de heeren bet eens geworden Omtient de artikelen betreffende defensie is ook bet eeli en ander bekend geworden Wy deelden reeds mede dat het Anti Dienstvervangingsbond reden heeft om aan te nemen dat in overweging gegeven tal warden odi alle door opvolgende militie wetten sinds 1814 ingevoerde uitzonderingen op art 177 der Grondwet af te schaffen Eed equipage met electrische verlichting Het eleotrisohe licht b mec dan elk andere wyie van verlichting geschikt om aan rijtuigen gebruikt te worden ten einde de onaangenaamheid te voorkokomen dat de lantaarns op alechte wegendoorden hevigen wind eenaklaps uitgaan De ingenieur Friedlünder te Weenen heeft zulk een lantaarn gemaakt en heeft het praótiiche nul er van ondervonden Hij reed des avonds door de straten van Weenen in een rytnig welks lantaarns met gUeilampen een belder licht verspreidden De kleine accumulator die onder het voetenkleed van den koetsier is aangebracht weegt 16 kg en kan dus gemakkelijk vervoerd worden De inrichting schijnt zeer eenvoudig te zijn en elke lamp kan door den koetzier door middel van een aleutel uitgedraaid en ontatoken worden Hoogst belaogryke proeven hebben er op de Theems plaats gehad met een der talrijke reddingsmiddelen die op de visscbery Tentooustelling te zien waren De hier bedoelde onderscheiden zich door hun eenvond omdat zij bestaan nit vooiVerpen die reeds aan boord zyn vooral op schepen die passagiers vervoeren Het 1 0 nl de stoelen en banken die tot reddingsboeien en vlotten gemaakt worden Deze transformatie gaat even spoedig als gemakkelijk in baar werk dank zy de lucbtreaervoira van geel koper die onder de zittingen en achter de leuningen zyn aangebracht Deze laatste om scharnieren draaiende kunnen neergeslagen worden en vormen dan een plat vlak met de zittingen Eene kleine bank met leuning of een groote houten stoel kan tot een boei worden twee banken stevig samen verbonden tot een vlot dat een tamelyk groot oppervlak heeft wanneer de banken vier tot acht voet van elkander verwyderd gehouden en verbonden worden door middel van planken die tot dat einde voorbanden en hiervoor ingerioht zyn De luchtreservoirs zyn gioot genoeg om er twee van te bestemmen voor het opnemen van een voorraad zoet water en besebuit Een mast een zeil en roeiriemen zijn bevestigd aan de ruggen der banken die door middel van baken aan bet schip vast zitten De beproeving door het stoomschip AUert Fietor ten overstaan eenei commissie heeft uitstekend voldaan en de uitvinder van bet systeem M E S Oopeman van DowbamMarket Norfolk werd na afloop er van hartelyk geluk gewenscht door ben die de proeven bygewoond hadden Er is vermoedelijk geen stad ter wereld waar de asphalt bestrating op zoo breede schaal is ingevoerd als te Washington bet geval is De stedelijke regeering heeft meer dan vijf piillioen dollars dat is 12Vi mHlioen gnlJen voor dit middel van bestrating reeda besteed dewyl de ondervinding heeft geleerd dat geen plaveisel zoo degelyk en duurzaam is als asphalt In bet ooaten dea landa is men allengs meer en meer teruggekomen van het bezigen van houtbestrating indien men deze uitdrukking mag bezigen In het westen van Noord Amerika wordt hout tot dit einde nog zeer veel gebruikt de stad Chicago vormt als t ware bet middelpunt daarvan tgeeu zich gemakkelijk laat verklaren door de omstandigheid dat het materieel gemakkelijk en tot lagen prijs verkrijgbaar is t Is een houtrijke streek en om die reden ziet men er niet tegen op bet houten plaveisel om de 7 of 8 jaar geregeld te vernieuwen Te Berlijn ia de houtbestrating sedert eenige jaren ingevoerd en een oppervlakte van ongeveer 18 000 vierk meter ia op die wijze geplaveid in de laatste maanden is zij ook in het gedeelte van ünter den Linden dat voor s Keizers paleia ligt aangebracht De opgedane ondervinding pleit echter niet ter gunste van dit middel waartoe bet klimaat zeer veel bijdraagt Niettegenstaande al de voordeelen er aan verbonden zal men zich toch verplicht zien geen verdere uitbreiding te geven aan dit overigens zeer aanbevelenswaardige middel van bestrating In verband met plannen om te Amsterdam eenegroote inrichting te maken die bet geheele legervan meel en brood zal kunnen voorzien op dezelfde wijze als te Antweipen VBor geheel België is gevestigd vertrok eene commissie van drie officiereu naar het buitenland Deze comraiksie bestaat uit den majoor der genie Ie Utrecht J P H Boonacker den kapi teiningenieur aan het Departement van Oorlog te sGravenbage H F L C De Kruyff en den ka piteiuintendaiit toegevoegd aan den hoofdinlendantbü het leger E G Wiiickel De commissie beeft rapport uit te brengen omtrent de verbeteringen welke in den laataten tijd de meelfabrieken hebben ondergaan door het in gebruik atellen van waleen inplaata van steenen voorts het onderzoek naarde nienwate werktuigen voor de broodbereiding de zuivering van granen en de beschnitbakkery Zij moet de voornaamste militaire inrichtingen vooral kazernes beatudeeren enz iV r d D Buiteolandsch Overzicht Geheel de buitenlandscbe pers is vol van de slechte ontvangst welke door de Parysche bevolking ia bereid aan Koning Alpbonsua van Spanje De Koning ia door bet Patijache straatpabliek uitgejouwd onder het gekrysch weg met den ulaaa Het Bcbijut dat bet initiatief van het kabaal ii uitgegaan van de internationale aocialistisohe republikeinen maar het gros van het Farijsabe straatpubliek heeft dapper meegedaan De meeste Parijsche bladen betreuren thans het gebeurde en terecht want het werpt een smet op den Franschen naam waaraan het begrip van wellevendheid tot Maandag onafscheidelijk was verbonden Die bladen behoorden echter te bedenken dat zij door bun dwaze taal over den ulanenkoning de beweging in de hand gewerkt hebben en bet van lafheid getuigt thans de schuld te werpen op eenige socialisten van verschillende nationaliteit Voor een deel komt de achuld van het achandaal op rekening van de Begeering die door haar weifblende vreeaachtige houding voedael gaf aan de dwaaabeid en de menigte versterkte in het denkbeeld dat zij recht bad op Koning Alfoas vertoornd te lijo Later beeft de Begeering de zaak zooveel mogelijk goedgemaakt door op een feeatitaal den Koning verzekering te geven dat de viurfMige manifestatie niet de ware gevoelens van Fnnkrijk uitdrukken Alpbottsus is evenwel gisteren morffin tetd vertrokken By voortduring geven de bUalen hunne afkeuring te kennen over het gebeurde De RépuUique zegi f dat deze manif latie een groote miaalag is geweest want wy hebben tekort gedaan aan de plichten van de gastvrijheid en wij hebben oua laten vangen in den valatrik dien men oua gespannen bad Het Journal de Débati betreurt het dat bet publiek geen gezond verstand genoeg gehad heeft fim de berekeningen te verijdelen van de diplomatie welke er belang by heeft om ons onze kalmte te doen verliezen De Soleü zegt dat de beleedigingen welke de Farijsene bevolking koning Alfonao beeft doen ondergaan zooveel nieuwe troeven ziju in Bismarck s spel De Parlement nit de hoop dat Spanje begrijpen zal dat Frankryk niet medeplichtig is aan den lioon dien zijn Koning te verduren bad Het Journal officiel bevat een verslag van bet bezoek door den president der republiek aan den koning van Spanje gebracht In dit versbig leest men o a Gisteren Zondag namiddag ten 8 uren begaf de president der Kepubliek zich naar den Koning en van deze gelegenheid maakte bü gebruik om aaa den koning te kennen te geren dat zekere o p zioh zelven staande manifestation volstrekt niet ia overeenstemming zyn met de ware gevoelens dea lands De Eogelaohe bladen geven hun diep leedwezen te kennen over den hoon den Koning van Spanje te Parys aangedaan en maken de opmerking dat bet Fransche volk op deze wyze gevaar loopt Duitsohlunds vijandigheid op te wekken Alleen Dailf Hem welk blad echter ook het gebeurde afkeurt zegt dat het bezoek van koning Alfonso in Duitacbland ongetwijfeld betrekking had op Spanjes toetreden bij bet verbond der midden Eurupeesohe mogendheden China heeft Frankrijke voorstellen niet aangenomen Deze tijding is zeker belangryk genoeg maar wyl ze gelijk de Morning Pott bericht van den beer Trioou afkomstig is moeten wy er voorzichtig mede zijn Immers wij weten dat de beer Tricon niet meer uit naam van Frankrijk direct met Peking beeft te onderhandelen Indien dus deze ijding van het Ëngtlsche blad niet nader wordt bevestigd blijft de zaak te Parijs althans in denzelfden toestand En deze is niet zeer opwekkend Want het valt niet te ontkennen dat er onder bet publiek zoowel als in de parlementaire kringen zekere ongerustheid heersoht over de krijgsoperaties in Tonking eene ongerustheid die alleen uit de duisternis waarin die gebuid zijn baren oorsprong kan hebben Men zegt dan ook dat zoodru de kamera bijeen zijn er eene interpellatie van het linkercentrum te wachten ia over de maatregelen die Ie regeeriug gaat nemen en een verzoek aan baar om aan bet parlement een verdrag ter goedkeuring aan te bieden regelende de quaestie van het Fransche protectoraat over Anam zonder dat zyne rechten in Tonking worden geschonden Hoe dit zij de lyding dat de Zwartvlaggen de sterkte Sontai den IS September verlaten hebben en de Fransche troepen derhalve zich gereed maken voorwaarts te rukken wordt thans officieel beveatigd Ook beeft de Yan Tte die Woenadag te Toulon is aangekomen den tekst gebrach van het tractaat dat 25 Augustus te Hué door den Franschen civielen commissaris en de Anamitiasóbe gevolmachtigden gesloten werd Tot nu toe kende men daarvan alleen het uittreksel Hoewel de opvolger van Tn Duo zeer geneigd is om de conventie toe te passen zal zij toch op vele plaatsen gewijzigd moeten worden ten gevolge van de onderhandelingen met de Chineeaobe regeering in zake de Tonking qnaestie De Qttzette diplomatique handhaaft op gezag van baren Londenschen oorrespondent de juistheid van hare mededeelingen betreffende de eamenkomat te Salzburg en vult ze aan als volgt Te Salzburg zijn tusachen de twee keizerrüken Dnitsohland en Ooatenrijk Hongnrye betrekkingen aangeknoopt van zoo innigen aard dat zelden een voorbeeld er van in de geachiedenia wae aan te wijzen De twee Staten zijn het volkomen eens over alleswat d bnitenlandsche politiek betreft Hieruit ianaiauriijk af te leiden dat geen Staal met gelijkenrang en mei gelijke rechten in dit bondgenootachapkon worden opgenomen en dat de mogendheden die zicb er by mochten aanaluiten alecbta een ondergeschikten rang zouden innemen en niet bekend worden met de geheimen van het verbond der tweeKeizers Van een triple alliantie kan dus geensprake zijn Ingeval Dnitsohland het recht mocht hebben san Oostenrijk een effectieve medewerking te vragen zullen 200 000 Oostenrijkache aoldateo eventueel ZuidDuitscbland bezetten en verdedigen Door den beer Carp minister van Rnmcnië Ie Weenen zijn met prins Reuss gezant van Duitacbland aldaar voorloopig de voorwaarden besproken waaronder Rnmenië zich bü bel Duitsch Ooslenrykaob bondgenootschap zou kunnen aansluiten Later behandelde de heer Bratiauo dat onderwerp met Bismarck inzonderheid wat betreft den afstand van grondgebied dien Rnmenië in geval van eeu met goedenuitalag gevoerden oorlog zou kunnen eiscben De nationaal liberalen zijn wel ongelukkig bü de herstemming in bet 19e Hannover district zoolang door Bennigsen vertegenwoordigd werd de candidaat der Fortschrittsparty Cronemeyer verkozen De HongaatMhe ryksdag werd geopend het laat zicb echter niet aanzien dat de Kroatische quaestie spoedig in orde zal zyn Op een vergadering van de Kroatische afgevaardigden werden de opaobriften op de rijkswapenen byna niet aangeroerd maar hoofdzakelyk gewezen op de schending der constitutie en de onbillyke belastingheffing Een besluit werd nog niet genomen daar de Minister Tiaza op de volgende vergadering zou versohijnen om zün meening te zeggen Op een vergadering van ministeriëele afgevaardigden werd Tisza met daverende toejuiching ontvangen in een toespraak roerde hy het geschil met Kroatië byna niet aan maar stond uitvoerig stil bü de Jodenvervolgingen In krachtige bewoordingen veroordeelde hy bet Anti semitisme dat het crediei van het land benadeelde de Minister hoopte dat een plechtige veroordeeling van de beweging door den Ryksdag de laatate vonken van het achandaal zou uitbluaacben mocht dit niet het geval zün dan zou de Regeeriug de atrengate maatregelen nemen welke niet alleen da mialeideu maar ook de mialeiders zonden treffen ook wanneer zü zich onder den dekmantel van den wetgever verborgen Deze toespraak vond by de minialeriëelen algemeen inalemming en toejuiching Men verzekert dat de Kroatiaahe afgevaardigden zullen eiachen dat ook de Kroatiache Landdag zal worden opgeroepen om in de opachrifteuquaestie zyn gevoelen te zeggen De Hongaren willen daar niet van hooren omdat de Landdag in dat geval op éen lyn zou komen met den Rykadag De Miniater voor Kroatië in het Hongaarsche Ministerie Bedekovic heeft ontslag gevraagd dat door den Keizer ia aangenomen met verzoek om aan te blyven totdat zyn opvolger ia benoemd De Serviaohe Skuptaobina betft met 84 stemmen de regeeringsparty kon bet niet verder dan tol 63 brengen een radicaal tot haren voorloopigen voorzitter gekozen en door dezen zün zes radioalen en drie liberalen benoemd tot leden der commissie belast met bet onderzoek der geloofsbrieven Het program der Servische radioalen is Grondwetsherziening ter verknjging van onbeperkte vryheid van drukpers volledige autonomie der gemeenten en algemeen atemreobt Voorts wil de party aansluiting van alle Balkan Stalen onderling en op financieel gebi ed bezuiniging niet vermeerdering vau lasten De Effectenbeurs XXXIV Amsterdam 1 October 1883 be reactie was in de afgeloopen week nagenoeg algemeen De week opende in gedrukte stemming die Donderdag voor eene meer willige plaats maakte doch Vrgdag en Zaterdag ging bet avacs weer verloren Deze slingeringen gaven echter eenige meerdere drukte er ging iets om althans in het midden der week BlNNENLANDSCHE WAARDEN Staalt provincialeen gemeente fondten SlaatsYondsen waren sterk aangeboden Integralen daalden zelfs tot 63 Vu laterherstelden zy zioh ten deele en aioten M U dusV lager dan de vorige week Drieën s il vieren resp n Vi s flauwer Entrepótdoksteeg 7 102V8 De Amsterdamsche 4pCt obl daalden V dieder gemeente Groningen s i Premie eenittgea Amst loten lOS j a 11 09 Kanaalraü 00 Rott 101 gemeentecrediel 9B Paleisloten 116 Spoorwegleenmgen Haarl Zandv sloot Vii Holl sp flauwer De BpCt ob der laatste maatachappü verbeterden De 4pCt obl Staatsspoor waren een paar fractiëo flauwer In Centraalwaarden was het zeer geanimeerd na het bekend worden van bet plan tot verpachting van de lün aan de Rynspoor wier aandeelen daarentegen l a prü gaven Cantraal aand 41 gestemp obl 88 i uitg scb SO s Indische sp flauwer 4pCt obl Rünspoor IpCt hooger 98 Boxtel waarden minder geanimeerd doch per saldo niet lager Induttrieele en Finontieele waarden Slechts inenkele soorten heeft de verandering ieta te beteekeneo Aand Handelmaatschappü blijven bizonder gewild de verheffing bedraagt 3 a j Nog stegen Afr Hv V hl Kanaalmy Havenstoomb 1 int or en Hv Rolt Kol Bk oh Krasn ji Volksvl 2 en pref Zeeland l entegen daalden Gron Waterl en Hv Amst 1 Panopt 31 4 Parksobouwb 4 aand Nederl 5pCt obl do 2 EuBOFEEscHE WAAKDEK Stoêli ondien De daling was nagenoeg algemeen doch bedroeg slechts i V Uitzonderingen zün Ie constateeren voor Hong 6pCl goadl die Poolscbe schatkb die s Ross obl 64 en 66 die j eert Hope 47 die IpCl stegen en voor Rosa obl 75 die Spaansche builenl perpetueelen die ig do amort die a t en Egypt spwl die 2pCt daalden Premieleeningtn De voornaamste verschillen zünbier eeu avans voor Stnhlw van l o Bodencr van Vi Va Madrid een verlies van voor Antw van X Brussel van 1 voorHongaren roor Ooateur 60 en voor Russen 66 en van a Turken SpooTKegleeninfen Fr oost obl V4 lager doch Qisela lyn 1 hooger Warschau Weenen voor aand t bl flauwer Russen zeer verdeeld Aand Gr My gaven 1 obl Br Graj Bm l 4 Jel Griazi en Kursk Ch Transcaoc IpCt prüs terwyl vele anderen i profiteerden Induttrieele en Fiuantieele Kaarden De Amst oert der Duitscbe Byksbk herwonnen het prysgegeven percent AHEaiKAANSCHE WAAKDEN Stoati ondttn De obl der Vereen St verbeterden retp 4 U canen waren verdeeld oude waren geanimeerd en sloten per saldo hooger nieuwe 1 2 lager Brazilianen waren voor 65 en 75 4 flauwer doch voor 79 en 83 flinker Columbianen zeer ferm Z7 PanuuMB Venezuela s flauw Spoorwefleeningen De vertehillen zyn grootendeels beoeden een percent De overige wyzigingen zyn daling voor pref Chic N W van l s en voor St Paul Minn van 3pCt ryzing voor gec obl Chic N W do Had Ext Menom N W ün en Winona van l J voor obl Chic S W van 1 voor gecons obh Denv Rio 2 g voor Missouri s S B en voor obl N York Penn van 1 en voor Dakota van 2 De 3e serie vereen Am spwf en do Hyp spwf Va hooger Induttrieele waarden Maxwell a daalden en Vs Pkolongatib rente 4pGl De Kngelscbe Bank verlaagde het disconto met yspCt T F S Heden was de beurs williger en de handel vrg levendig Onze Staatafondsen ieta beter Aand Holl sp Boxtel waarden s V4 hooger uitg scb centraal Va l g f Handelmü 109 4 108 b Parkschouwb 105 Russen 66 a lager andere V4 a 7 j hooger Peipetneelen zwak Warschau Weenen en Theiss K bl hooger Oude Mexicanen verloren V4 nieuwe herwonnen f Columbianen Va hooger Sporen vry flink doch Pref N W gecons Rio s s ager Maxwell s verflauwden 4 a g Afloop van Openbare Verlioopingen vaii Onroerende Qoederen VEILING 1 October Heerenbuia Fluweelen Singel R 607 ƒ 3160 kooper E Kortenoever Winkelbuia Karnemelksloot boek Boelekade E 269 ƒ 2660 k P van Mensch GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd Eenige steenkolen zakken die gevondenzün op de BUuwstraat en een Kinderwagen Achterde Kerk KE I ISGEVPG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2 Juni 1875 SlaaUilttd no 95 Brengen Ier algemeene kennia dal op de Secretarie ter liaie zün gelegd verzoeken met bylagen van G J D Arenda om vergunning tot het oprichten van een atoomwerktuig tot bel in beweging brengen van drie draaibanken een achaaf en boormachine en alüpateen in züne amederü in bel perceel gelegen aan de Nieuwe haven wyk N No 120 kadaater Sectie B No 17 84 D C van der Pool om vergunning tot het opriehien van een suikerballenmakerü in hel perceel gelagen in de Lange Groenendaal wük I No 106 Kadaster Sectie B Nof 946 Dat op Woensdag den 17 October 1883 des namiddags ten 1 nre op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secietarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 2 October 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 27 Sept Cttbirina oaderi J Boot eo 6 van Hoorn 26 Flizsbetb ouders 6 Zeverbeom en D TSD Galen 29 JobsDoa Maria ooders L Oawenecl en W Vergeer Petras oDders P Brouwers en D de Jon 80 Ift Ühelmioa ouders K Schinkel en H de Jong I Oct Jsa Abrakam ooders A J Waling en A C ran Dijk OVERLFDEN 29 Sept A M Slegtenhorst 3 w 30 C C van Werkhooven 39 j 10 m J H van Hooff 18 II m 1 Oct E C Zuijdveld hnisrr vao W de Sloot Zevenhuizen GEBOREN Zoetje onders A v d Hil en J Oostboek Marije K Markos en i Krijgsman Leendert Johannes ouders J ▼ Vliet en J T Paot GEHUWD L Brouwer en M Fatenburg ADVERTENTIÊN Tot diepe droefheid van mg en mgne eenig overgeblevene Dochter overleed heden na een lang en geduldig Igden zacht en kalm eu na tgdig voorzien te zgn van de laatste HH Sacramenten der Stervenden mgoe geliefde jongste Dochter CBEISTINA CATHAKINA in den onderdom van bgna 40 jaar G P VA WERKHOOVEN Gouda 30 Sept 1883 W J van LEEUWEIT SPIERINGSTRAAT F 41 ONTVANGEN een prachtige Collectie HANGLAMPEN VERGULD en in de nieuwste soorten van BRONS tevens GAS ORNAMENÏENfGANGLAMPEN en LANTAARNS Kook Machines in alle soorten en verder alles wat tot het vak behoort MBT BOTERMAOAZIJS VAS GLASHAVEN 5 ROTTERDAM Bekroond op de Internationale Tentoonstelling te Atnsterdant 1883 levert puike Ie 2e en 3e soort Kunstboter tot lage prijzen Levert ook NATÜÜRBOTER Sociëteit ONS GENOEGEN 1 Abonnements Voorstelling DONDERDAG 11 OCTOBER 1883 Kon Nederlandsch Tooneel Afd Jmtterdam BLONDE ELS Oorspronkelijk drama in 6 tafereelen door W N PBIJPBRS Aanvang T j uur Gewone bepalingen en prgzen 4