Goudsche Courant, vrijdag 5 oktober 1883

bekenden op de welsprekendste w ie aller belangstelling in dezen roor hem zoo gedenkwaardigen dag betoond Omtrent het strafproces roor de rechtbank te Arnhem geroerd tegen W L W eerste stokermachioiat bg de Kgospoorweg maatschappij die bcschnidigd wordt eren róór Venendaal den stoker A A De Zeeuw ran de machine gestooten te hebben meldt de Jmk Cl De beklaagde beweert dat hij de Z geen stoot heeft gegeren dat ig hoegenaamd geen onaangenaamheden gehad hebben dat hij De Z niet ran de machine heeft zien rallen doch eerst bg het binnenloopen ran het slation Venendaal heeft bespeurd dat de stoker rerdwenen was Hg heeft hem toen nog geroepen maar was loo ontsteld ran dat rerdwijnen dat hg in Veneudaal er geen kennis ran gaf Toen de trein in Maarsbergen kwam had de telegraaf de tijding reeds overgebracht dat er een stoker aan den weg was gevonden De Z verklaart echter eenigzins anders volgens dezen had de trein die Ie 8 33 nar uit Ede moet rertrekken aldaar oponthoud gehad Om dat tijdrerlies weer in Ie halen reed men zeer hard Bij den afstandspaal ran Venendaal gekomen moest men dos flink remmen De Z deed dit wat al hard W is wat driftig van aard en gaf de Z een duw ouder bUroegicg dat hij uiet zoo hard moest remmen De Z stond op hel randje buitelde er af en bleef bewusteloos liggen Hij werd naar Utrecht getransporteerd werd wel gaandeweg beter doch is nog met geheel hersteld ran de hersenschudding die hij heeft gekregen Het laat bg hem geen twijfel orer of W gaf hem een stoot hg is echter eren orertuigd dat W rolstrekt niet het plan had hem ran de locomotief te slooten Bij zgn verhoor roor den commissaris ran politie te Utrecht gaf W toe dat hg onaangenaamheden met de Z had gehad echter niet orer het remmen maar over het vuur Thans kon hg zich dat echter onmogelijk meer herinneren Volgens de Mig Milit Zeitung heeft een Duitsch ingenieur genaamd Bodeck eene uitriuding gedaan die een grooten invloed kan hebben op den belegering soorlog Hij heeft eene soort luchttorpedo s rérraardigd die boren belegerde vestingen groote hoeveelheden ontplofbare stoffen moeien dragen ten einde tware explosies te doen ontstaan Een gevulde ballon moet op kanouschotafstand van de vesting opgelaten worden en de oplatiug zoodanig geregeld dat hg de goed Inchlstrooming bereikt welker richting eerst bepaald wordt door het doen opstggen ran een kleinen proefballon Wordt de toestel opgelaten tegenover het midden der resting in een luchtstroom die orer deze heengaat dan zal hg zich in een oogenblik er boren berinden Op dat oogenblik wordt ran het uitgangspunt hetzg door een elecirischen kabel hetzg door middel ran een koord de oniranger geopend Zoodra de torpedo ralt opent een mechanisme de reiligheidsklep zoodat de langzamerhand ontladen ballon buiten de vesting op aarde kan nederdalen Proeven zullen het nat en de practische waarde dezer uitrinding moeten uitmaken in elk geral echter kunnen zij bijdragen tot oplossing ran het rraagstuk om de InchlBcheepvaart dienstbaar te maken aan het algemeen belang Uit Kopenhagen wordt f meld dat met het Groenlandsche koopraardijschip Lucinde het bericht ontrangen is dat luitenant Greely de bekende aanvoerder der Amerikaansche poolexpeditie door zijne bemanning moet vermoord zgn Het verhaal luidt als rolgt Met de expeditie van Nordenskjold naar Westgroenland ging de welbekende groenlander Hans Hendrik mede die aan rerschillende arctische tochten heeft deelgenomen Op een ran deze troa de hij met een Eskimoosch meisje uil de streek ran Kaap Tork welke aan den ingang van Smithssound gelegen is Tgdens zgn bezoek aldaar in dit jaar vernam hq ran de Eskimo s dat in den loop van dit rooi jaar de tgdrekeuing der Eskimo s is niet gemakkelgk te rolgen toen d zon weer aan den hemel was gekomen twee Groenlanders met hondensleden ran de Lady Franklinbaai waren aangekomen Deze Groenlanders die lot de e edilie ran Greely behoorden en weer naar deze terugkeerden vertelden dat Greely door zgn volk vermoord was maar het bericht moet natuarlgk niet onroorwaardelgk rertrouwd worden Inmiddels moet gezegd worden dat Hans Hendrik als een zeer betrouwbaar man bekend staat die nauwkeurig Itruggeeft wat bij waarneemt en die vooral omdat hg met een Eskimosche getrouwd is rolkomen hunne taiil rerstaat Hij deelde het borenstaande mede aau den kolonie beslnnnler Ie Upernirik en de zegsman ran het bericht was bij dit gesprek tegenwoordig Id orerwegiog genomen hebbende dat het noodig is door nieuwe middelen voorloopig in de behoeften ran s Bijki schatkist te roorziea heeft de Regeering het rolgend wetsontwerp aan de Staten Generaal ingediend In art 2 der wet ran 6 April 1877 U no 71 n itiWea i iiQotAfa granm en peulvruchten en hetgeen rerder tot die rubriek behoort rijstmeel en hout met uitzondering van houtwerk duigen geschaafd en geschikt om tot raat en kuipwerk gebruikt te worden daaronder niet begrepen r Van genoemde goederen worden mitsdien weder invoerrechten geheven rolgens art 1 der wet ran 15 Aug 1862 Sm no 170 Het inroerrecht op thee wordt rerhoogd tot f 40 per 100 kilogram De accijns per hectoliter gedistilleerd ad 60 pCt sterkte bg de wet ran 6 April 1877 Stblno 70 bepaald op neven en vij tig gulden wordt rerhoogd tot zeitig gulden Orer het dienstjaar 1884 85 worden ten behoere ran het Bijk geheven tainlig buitengewone opcenten op de hoofdsom der personeele belasting De opbrengst daarran is niet begrepen in die genoemd in art 240 der wet ran 29 Juni 1851 Isiil ao 85 zooals het geirgzigd is bij art 1 der wet ran 7 Juli 1865 Stil no 79 Op de hoofdsom ran de rechten en boeten ran successie en ran overgang bg orerlgdeu rerschuldigd wegens rererring of verkrijging door overlijden in 1884 voorgevallen of wegens schenkingen aan instellingen van de doode hand in dat jaar gedaan worden twaalf buitengewone opcenten geheven Deze wet tre t in werking op 1 Januari 1884 en bigft van kracht tot 1 Januari 1885 behoudens de heffing der buitengewone opcenten Het recht van groan ƒ 1 50 per last en dat van brood beschuit en meel 40 cl per 100 kilogr brachten in 1875 en 76 gemiddeld ƒ 450 000 sjaars op waarvan ƒ 140 000 wegens het laatstgenoemde dus zegt de Minister in zgn toelichting Zij werden in 1877 voornamelijk afgeschaft omdat de schatkist die bate niet meer noodig had nadat zg in het tarief van 1862 door den Minister Belz waren gehandhaafd óp grond dat de Regeering zoo schreef hg toen zich niet verantwoord achtte een bate prgs Ie geren welke door een uiterst onbeteekeuend recht op de granen rerkregen kan worden zomler hetzg het algemeen belang f hetzg den graanhandel te schaden of Ie belemmeren De onderriuding gedurende het lijdrak 1862 1877 zegt nu de Minister Grobbee heeft de juistheid dezn laa uitspraak bevestigd en bg de bestaande behoefte aan rerslerking ran s Rijks middelen ligt het voor de hand voorloopig weder zijn toevlucht tot de granen te nemen Bij herstel der rechten ran 1862 mag veilig op een opbrengst ran ƒ 550 000 gerekend worden waarbij op te merken valt dat de toeneming van den invoer sedert 1877 roor een aanmerkelgk deel moet gesteld worden op rekening ran het meerder rerbrnik der brandergen En wanneer men let op de tegenwoordige graanpr zen dan mag ook thans worden aangenomen hetgeen vdór de tariefsherziening van 1862 zoo herhaaldelijk betoogd is dat ui een recht van ƒ 1 60 per 30 hectoliter te gering is om op den prijs van het brood een nadeeligen invloed ran eeuige beteekenis uit te oefenen Ook de rechten op hout zgn in 1877 afgeschaft omdat volgens de sienswgze der toenmalige Regeering de opbrengst daarvan kon worden gemist terwgl de scheepsbouw en verschillende andere beroepen en bedrgven daardoor gebaat zouden worden Intusschen schgnt die afschaffing op het verbruik van ongezaagd hout steeds nog het belangrgkste onderdeel geen merkbaren inrioed gehad te hebbeu terwijl alleen de inroer van gezaagd hout eenigszins is toegenomen En ter voorziening in de oogenblikkeIgke behoefte der schatkist schgnt er geen overwegend bezwaar legen te bestaan om ook het hout althans voorloopig met dezelfde rechten als vroeger Ie belasten In 1875 en 1876 brachten de gezamenlijke houtrechlen gemiddeld omstreeks ƒ 222 000 per jaar op Stelt men de toeneming van den invoer van gezaagd hout voor de helft op rekening Ier afschaffing van de rechten dan komt men tot een vermoedelijke jaarlgksche opbrengst van minstens ƒ 265 000 Thee bijkans uitsluitend door meergegoedeo gebruikt is thans belast met een invoerrecht vau ƒ 26 de 100 kilogram t welk zonder bezwaar met ƒ 16 l s cent het ons kan verhoogd worden Rekenende naar het tegenwoordig verbruik kan men de meerdere opbrengst op ƒ 300 000 stellen Door den accijns op gedittilleerd met ƒ 8 te verhoogen kan op een meerdere opbrengst van ƒ 1 160 000 sjaart gerekend worden Op grond der ervaring bg vroegere verhoogingen verkregen mag worden aangenomen dat die meerdere opbrengst met de bestaande wettelgke middelen aan de schatkist zal kunnen verzekerd worden Oedeeltelgk meent de Minister echter het benoodigde ook te moeten vinden uit verhooging van directe belastingen z i schijnt er geen orerwegend bezwaar te beslaan tegen buitengewone opcenten tol een matig bedrag De opbrengst daarvan wordt geraamd op ƒ 1 768 000 Van de buitengewone opcenten op het succestiereohl rekent de Minister 900 000 te trekken Dit is de eenige der indirecte belastingen die voor een tgdelgke rerhooging in aanmerking kan komen zoo luidt de toelichting Recapituleerende raamt de Minister dus de totaal opbrengst der voorgedragen heffingen op ƒ 4 933 000 waarbg roorts zou komen ƒ 2 100 000 wegens der personeele belasting dat het R k krachteu afzonderlijk wetsontwerp ran de gemeenten zog terugnemen Onder den titel In en uitwendige grootheid geeft de heer P N Muller in De Oidi ran Ooiober weder een ran zgue welgemeende boetpredikatiëa orer onze nationale tekortkomingen ons gebrek sag onderneminsgeest rooral wat onze eigen koloniéa betreft die nu door de tentoonstelling ziozeer de aandacht trekken De laatste bladzgden luiden aldus Als gastheereii worden wg op dit oogenblik door tal ran rreemdelingen gerierd gehuldigd en bewierookt Maar die roes is spoedig roorbij Dat de ontnuchtering maar niet ten onzen nadeele zg Wij hebben den rreemdelingen laten zien over welke uitgestrekte en vruchtbare bezittingen wij in Oost en West Ie beschikken hebben en door d uilstalliug der producten daarvan haast hun begeerIgkheid opgewekt hun nagrer op talk een rgkdoai De bekwamen onder die rreemdelingen weten wel hoe wij die bezittingen gebruiken Gewogen worden wij door de zoodanigen zander Iwgfel en veelal ook met een juiste schaal zg t niet altgd met een liefdergk hart Door zoo geheel onze schatkameren te openen hebben wg de wanden rail ons huis met glas bekleed ons hnndelsleren en ons koloniaal beleid geheel doen kennen En ik herhaal t niet altijd z ja de be ordeelaars eren goedgezind ware dsukbaie gasten Want ran al die warme en hooggestemde vriendschapsbetuigingen aan tafel gegeven verwacht ik niets Dat waren beleefdheidsvormen passende in een feealzaal en onder menaohen van goede manieren evenzeer behoorende tot een keurige tafel als het fraaiste servies en helder kristal Eiicliea veranderde omstandigheden dat die woorden van lof overgaan in beschuldigingea of rerwijten welan eren ring en rad glippen die dan orer dezelfde lippen Begroeten gekroonde hoofden elkander niet hartelgk den dag roorafgaande aan dien der oorlogsrerUaring Neen dat niemand zich daardoor late begooc len noch daarran blgvende roordeelen wachte AU de vreemdeling de prodncten onzer ngrerheid goed genoeg achtomze lekoopen zalhg dat doen omdat hij er winst in ziet niet omdat hg onze sleden zoo schilderachtig vindt tn ons rolk zoo beminnelgk als gastheer Erenzeer zullen wg bij hem ter school gaan uit eigenbelang allicht reel van hem overnemen omdat bg t beter deed dan wg maar niet omdat hg onte gast is Moge dat eigenbelang hem en ons menige vrucht van deze tentoonstelling leveren afgescheiden van alle persoonigke en nationale sympathieën en antipathieën ik lal er dankbaar voor z n en verwacht ze ook Maar voor ons bg deze tentoonstelling de meest krachtige opwekking om vooral als koloniale natie diep het Noblesse oblige te gevoelen Nog zijn wij rgk en machtig door ons koloniaal bezit maar reeds rgzen klachten orer gebrek aan roldoende middelen ran bestaan aan alle zgden rondom ons Onze lijkaiukomsteu vloeien niet zoo mild meer en een enkele oorlog sleept meer weg dau wg kunnen missen terwijl een groote ramp ons Jara teisterde waardoor opnieuw zware offers aan de reeds niet rijke schatkist gesteld worden Eendracht heertcht niet roldoende onder ons op staalkundig gebied om t verwachten dat door onderlinge samenwerking spoedig nieuwe belastingen zullen ingevoerd worden of de bestaande afdoende verbeterd om de reeds geleden en nog te wachten verliezen te dekken noch dat eiodeIgk en ten langen leste met gemeen overleg ons koitbaar krggswezen op zoodanigen voet gebracht tal warden dat wg met gerustheid een vgand in moederland of koloniën kunnen afwachten Eene tweede Aljeh zou ons vernietigen na de schromelgke verliezen welke het eerste ons reeds onnoodig berokkende De mannen die thans het loer van staat in handen hebben zijn welgezind en aan de noodige bakwaamheden ontbreekt t waarlgk nist Zullen zij steun of medewerking vinden bg hen die de belangen van ons ingezelenen voor te ataan hebben en niet onderlinge partgreeteu uit te rechten P Moge t zoo zgn Want inderdaad ten apijt van al de heerlijkheden j wg thans te Amsterdam ten toon spreiden wg zga zoo krachtig niet meet inwendig als wg groot zijn uitwendig Maar wg kannen dift alles veranderen als wij t slechts waarachtig willen Indien wg de laatste ons nog overgebleven bezittingen ran een rroeger over alle werelddeelen verspreid gebied bewetken met dat nitstekesd koloniaal verstand en inzicht hetwelk wg nog geenszins rerloren hebben dan rrugt in ons eigen land niemand Ie rergeefs meer om arbeid noch ouzepionier daarbuiten om stenn Welvaart maakt ons dan weer sterk en herstelt de gestoorde eendracht onvermijdelijk gevolg van onvoldaanheid Dan ook znllen wg tot den vreemdeling met lachende en schertsende en half verholen maar met een inderdaad hooghartig gevoel ran eigenwaarde kunnen zeggen We are big ondside and inside De Independent te Stocbton Californié berat het volgende verhtol Zaterdag avond kwam hier de Onder Sheriff Frank Moffrt van Oakland met een krankzinnige wiens geval een der zonderlingste is waarvan wg ooit geboord hebben De krankzinnige Roger Williams geheeien is ongeveer 28 jaar oud lang en zeer mager Hij is gepiomoreerd aau een Ooslerache hoogeschool en roordat zgn rede werd rerbijsterd stond hg bekend als een man ran een groot en bMtt verstand Hij kwam naar San Francisco om verder in de geneeskunde te studeeren en was toen hij aankwam bezitter van een behoorlgk groot kapitaal maar weldra werd zgn gezondheid geknakt en gaf bij door van de eene badplaats naar de andere Ie reizen zoo veel geld uil dat zijn kapitaal spoedig was uitgeput Eindelgk begaf bg zich op een boerderg hopende door werken in de open lucht zgn gezondheid Ie zullen herkrijgen Hier maakte hij kennis met een jong man die eeuigen tgd in de geneeskunde bad gestudeerd en hem den raad gaf om zich nieuw bloed in de aderen te laten storten Er kon echter niemand gerenden worden die zich het noodige bloed daartoe wilde laten aftappen en na eenig wachten werd besloten om het bloed ran een dier te gebruiken Hier werd dus opnienw bewezen dat een weinig geleerdheid geraarlijk is Eerst werd roorgesteld om het bloed ran een kalf Ie gebruiken maar ten slotte werd besloten een kat te offeren of des noods een geheele familie kallen De operatie werd rerricht het bloed ran een aantal katten opgerangen en in de aderen ran Williams gespoten Tot zekere hoogte was de proef goed gelukt De man won in kracht en had hoop om ten slotte geheel Ie herstellen maar weldra begon hij te peinzen orer het opnemen ran kattebloed in zijn gestel Zoo sterk drukte dit op zgn geest dat zijn rrienden roor zgn rersland begonnen te rreezen Hij weigerde naar bed te gaan zeggiMide dat hg geloofde in een kat te zullen veranderen en dat hij licrer op een kleed roor den haard sliep Des nachts liep hij hel hnis door sprong orer de heining ran den tuin tot dat hg moede was en klom dan naar het dak waar hij op den schoorsteen ging zitten Hg zocht het gezelschap van andere katten F en tasschenbeide wilde hij met hen vechten wat echter geen ander gevolg had dan ze weg te jagen als wanneer hg naur huis ging om Ie rusl n Hg gaf de grootste vrees te kennen roor bezemstokkeu en laarlentrekkers en ten laatste openbaarde zicb zgn krankzinnigheid zoodanig dat hg ia rerzekerde bewaring wsrd genomen en men over zijn overbrenging naar een gesticht ging raadplegen Gedurende bet daarop gevolgde onderzoek legde h j een wonderbare neiging tot springen aau den dag lusschenbeide liep hij op handen en voelen en sprong over de docteia been Den geheelen tgd nitle hg een luid verdoovend gemiauw en ala hg een hond zag werd hg razend Het is niet zeker of het kattebloed hem krankzinnig maakte dan of hjj reeds vroeger aanleg daartoe had en dat deze aanleg door het sterk nadenken over het opnemen van dit bloed ontwikkeld werd Dit verhaal komt uit Amerika Ituitenlandsch Overzicht De buitenlandache pera bIgft vol van de beleedigiug den Spaanschen koning te Pargs aangedaan Overal wordt de houding van het publiek en ten deele ook die der regeering afgekeurd Eén ding is zeker merkt men op zoolang de Franscht republiek beslaat zal geen vorst meer zich aan een officieel bezoek van de Fransohe hoofdstad wagen Van Duilsche zgde wgst men er op dat het nooit in de bedoeling ran Keizer Wilbelm knn gelegen hebben om door de onderscheiding van Kolling Alfons de Franschen te beltedigen of onaangenaam te stemmen vooreerst ligt zulk een geniepige wijze van handelen niet in het karakter van den grgzen vorst verder is het van algeraeene bekendheid dat Wilhelm een sterken afkeer heelt van een nieuwen oorlog met Frankrgk en gaarne in vrede wil ten grave dalen Men is te Pargs in die kringen waar nog eenigszins wordt nagedacht niet geheel zonder vrees dat het schandaal aanleiding zal geven tot diplomatieke moeilgkheden met Spanje of met Duitschland Te Berlijn zal msn waarachgnlijk van oordeel zgn dat een land waar zulke dingen plaats hebben zichzelf genoeg heeft gestraft en tot een Regeering die zoo weinig weet ie reg ren moeilgk verloogen kunnen worden gericht Frankrgk heeft Zaterdag zgn isolement bezegeld Anders is het te Madrid waar men ook meer reden beeft zich gekwetst Ie gevoelen De Caatiliaanache trota is traditioneel en uit zich rolgens berichten uit Madrid krachtig de opgewondenheid onder de berolking bij het rernemen ran de beleedigiug den Koning aangedaan waa zoo groot dat er bgzondere maatregelen werden genomen om het gebonw der Frausche ambassade te beschermen De Ministerraad rergaderde om de zaak te bespreken Wat daar besloten is weet men niet zeker men zegt dat de Spaansche i ezant Ie Pargs zal worden teruggeroepen en in een protest nota de bestraffing der ecbnidigen zal wordsn gevraagd Dit bericht rereischt echter berestiging De Spaansche bladen beschuldigen de Fransche Kegeering geen genoegzame maatregelen ran roorzorg te hebben genomen Daarin heeft zij gelijk maar hoe is bet mogelgk de schuldigen te straffen bij een dolle rolksbende ran eenige duizenden Koning Alfons is in Spanje door het gebeurde zeer populair geworden men roemt om strgd zgn houding Of er ran diplomatieke zijde slappen tegen Frankrijk znllen worden gedaan mag men roor onwaarschijnigk houden Het Regceriugaorgaan wgst op de rerontschuldiging welke de Presidiint der Fransche Republiek den Koning heeft aangeboden op de onderscheiding waarnue de Koning op het Ëlysée is bejegend m a w hoe daardoor eigenlijk de zaak is bijgelegd Inderdaad kan men moeilgk op de beleediging terugkomen nadat de Koning door het aannemen ran de uitnoodigiug ran Gréry beeft rerklaard dat hg roldaan was Door een langer rerblijf in Frankrijk te weigeren en ereneens door het aanbod af te slaan om gebruik te maken van een officiêelen trein naar de grenzen heeft Koning Alfons een groot bewgs van tact gegeven Ook heeft Frankrgk vanzelf zijn natunrlgken bondgenoot van zich rerrreemd en in Duilschlaud s armen geworpen Terwgl men te Madrid het gebouw der Fransche ambassade moest beschermen tegeit de verbitterde volksmenigte had voor het Dailsche gezantschap een manifestatie plaats daar wanen ongeveer 2000 personen bijeen die om strijd riepen Leve de ulanenkolonel Lere Duitschland lu len loop dezer week worden zoo meldt de oorrespondent te Madrid voB d Slandard de aanroerden ran alle politieke partijen in die stad rerwacht De oonserralieren nemeu den aobgn aan als geloofden zg weder aan hel bewind te komen doch rrg algemeen denkt men dat de koning opnieuw trachten zal met de dynastieke li oeralen klaar te komen De liberalen ran alle fraction hopen dat aan Sagaala de samenstelling ran het nieuwe kabinet zal opge lragen worden De meeste miuisterieelgezinde bladen zeggen dat door de orerheid strenge roorzorgsmaatregelen genomen waren te Madrid zoowel als in de prorinciën ter gelegenheid ran den rerjaardag der Spaansche omwenteling welke dag 29 Sept zonder eenige rustrersturing hoegenaamd gerierd werd Volgens dezelfde organen zal het leger weldra ran de repnbliktinsche elementen gezuiverd worden De Epoea meldt dat twee brigade generaals en andere officieren wier republikeinsche gevoelens roor niemand een geheim zjjn in rerzekerde bewaring zgn gebracht Frankreieh Kriegttereitteha t is de titel eener door een Prnisiachen officier geschreren brochure waarin ouderzooht wordt in hoeverre Frankrgk bereid is tot het voeren vnn ooriog De schrgver die een vergelijking maakt tusschen den toestand van het Duilsche leger komt tot de slotsom dat Duitschland hel van Frankrgk wfnt zoowel wat betreft de militaire positie in het algemeen als de organisatie de stoffelgke geeteldheid en den moreelen geest der troepen in het bijzander en dat ook hel Duilsche leger veel sneller gemobiliseerd knn worden d n het Fransche Bradlaugh het bekende Pkriemeulslid voor Norlhampion doet weder van zich spreken Aan air Stafford Northcole leider der appositie aan wien hg voornamelijk zijne uitsluiling in liet Lsgerhuia misschien ie recht meent Ie moeten wglen heeft hg een brief geschreven waarin hg ten alelligate verklaart dat hg in de aanataande parlementszilting niets onbeproefd zal laten om zijnen zetel in te nemen Hij stelt sir Stafford Norlhcote verantwoordelijk voor de gevolgen die ontslaan mochten indien men hem den wettig gekozene nieuwe hinderpalen in den weg legt zoodat hü niet ala vertegenwoordiger ran zijn district kan optreden Waarachijnlgk zal Northcole deze rerantwoordelijkheid wel willen op zich nemen De Hongaarsche premier Tisza rerscheen op de rergadering van de Kroatische afgevaardigden verklaarde zich bereid lol eenige concessie de wapen borden zouden geplaatst kunnen worden zonder opschriften en zoodra de orde hersteld was zou de constitutie weder van kracht verklaard worden De Kroaten zouden een nadere vergadering houden om te beslissen of zij wgziging zullen brengen in haar vroegere besluiten De koning van Servië heeft den vice president van den staatsraad Kristitsch belast met de vorming van een nieuw Ministerie zoolang dit niet tot stand gekomen is houdt de Kamer geen zitting GEVONDEN en aan hel Bureau van Politie gedeponeerd Een Wollen doek gekleurd met Streepjes nieuw een gouden onderstnk van een oorbelletje een gemaakt ei waarin twee Roozenkranzen twee Schortjes en een gouden Oorbel MARETBEBICHTKN OOUda 4 October 1883 De Stemming voor granen is over het algemeen kalm noch koopers noch verkoopers haasten zich zoodat ongeveer vorige prijzen besteed worden Voor de beste Zeenwsche tarwe moet ƒ 9 50 a ƒ O betaald worden gewone poldersoori ƒ 8150 a ƒ 9 26 Daar de oogst van dit jaar vrij gunstig was voor inlandanh graan komen mindere eu geringe monsters weinig voor Drooge blanke rogge wordt betaald met 6 50 ü ƒ 7 Gerst ƒ 5 50 i ƒ 6 25 chevalier ƒ 7 a ƒ 7 80 Haver ƒ 3 76 a ƒ 4 50 Erwten en boonen alleen bij gerief verkocht zonder vaste noleering Hennepzaad ƒ 8 90 i f 9 50 De veemarkt met gewonen aanvoer den handel in alles traag varkens voor Londen 22 a 24 et vette varkens 25 a 28 cl magere varkens en biggen traag biggen ƒ 1 00 a ƒ 1 60 per week schapen traag te verknopen Kaas aangevoerd 68 partijen handel zeer vln eerste qualileit ƒ 32 a ƒ 36 tweede qualilBlt 28 a ƒ 31 Noord Hollandscbe ƒ 31 a ƒ 34 Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 40 a L50 Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Oct JohaoDS oodert 6 P M Sonnen ca i Siadirs Johannei onder H Spmijt en M Verbij 2 Jacobs ouders J vao Loon en ë Holthuijun OVBRLEDBN 30 Sept A de Vo wed l Verlinden 97 3 Oct B C Smit 3 m 4 U de Voe 6 m GEHUWD 3 Oct C den Boer en A M Gijimtn ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Zoon C H TAK STBAATEN Gonda 4 October 1883 Paau Bevallen van eene Dochter G BËGËËR Gouda 4 October 1883 Ykiend Er biedt zich aan een net BURGERMEISJE ond 20 jaar P G voor of in een klein net gezin voor MEID ALLEEN Adres franco brieven onder No 877 aan het Barean dezer Courant Vrouw KLEIN Vierde Kade 396 die door den dood van haar man met haar 5 kinderen in behoeftige omstandigheden verkeert beveelt zich beleefd tot aan Zg belooft een goede bediening tegen billgken prgs in Steenkolen en Aardappelen Vogelenzang No 160 VERWACHT binnen enkele dagen een lading puike STEENKOLEN die tegen billgken prgs gelost zal worden Voor groote partgen worden lage prgzengecouditioneerdr Houdt zich aanbevolen voor de LEVERING van WINTERAABDAPPELEN