Goudsche Courant, zondag 7 oktober 1883

DUBBELE BUURT GOUDA Groote llitverkoop VAN EMAAKTE HEEEEU ELEEDEEEK De ondergeteekende bericht aan z ne geachte Begnnstigers van Oonda en omstreken dat er van ai heden eene Oroote UUverkoop zal plaats hebben bestaande oit eene RUIME KEUZE Fijne Winterjassen Demi 8aisons Chambre Gloak Pantalons Vesten Jongeheerenen Kinderjassen welke Qoedeien mg door LIEWIDATIË van een der grootste Bnitenlandsche Hnizen zgn toegezonden waardoor ik in staat ben ALUS TOT mmmi lage mnu m n mmm NB Ook voorhanden eene Groote Collectie ID AMES WINTER MANTELS K WAARONDER UITMUNTEN eene GBODTB PARTU van 8 50 zeer geschikt voor DIENSTBODEN Allen deze Goederen moeten zoo spoediff mog eliik worden UITVERKOCHT Hopende met een druk bezoek vereerd te worden Verblflf Hoogachtend D H WEYFPEITBACE t treek Van de 700 kolooisten die de eente natiën maanden werden opgenomen lijn meer dan 400 elder geplaatst slechta een klein getal was het oiitloopen Dit Toorbeeld wil men ook navolgen in Hanorer Silerië en Sleetwqk Holstein De facteur van het bataljon Mariniers te Amsterdam heeft ich uit de roeien gemaakt met een brief waarin een waarde ran ongeveer veertig dnitend gulden aan mandaten Bq den betaalmeester heeft h getracht op dete mandaten betaling te krijgen wat echter geweigerd is geworden omdat aan deie stukken nog een paar handteekeoingen ontbraken De politie tracht thans deun ontrouwen landsdieuaar op te sporen die aan t jn diefstal leer weinig heelt omdat de mandaten tonder geiegde bandteekeningen niet de minste waarde hebben De Krakatau oolleote bracht te Berg Ambacht ƒ 172 33 op De correspondent te Shanghai van de Ttmei is in het betit geraakt van een hoogst seldsaam document van het officieele boek dat in China gehouden wordt voor de wet regelende de sniereiniteilsrechten van het HeraeUche Ryk Daaruit blijkt dat niet alleen Corea Annum Birma Siam Laos en Borneo onder de opperheerschappij van den keiler van China slaan maar ook Portugal Italië Nederland en Engeland Indien China s aanspraken op de suzereiuileil over Annam op even vasten grond maten als die op de ur reiniteit over deze Europeesche lauden dan is het geen wonder dat de Frantohe diplomatie daarvoor niet veel respect heeft Ongeveer drie jaren geleden stierf de predikant der Hervormde gemeente van Uskwerd prov Gro ningen De vervulling dier vacature heeft tot eene der interessantste rechtszaken aanleiding gegeven welke op dit gebied gevoerd zijn Jskwerd is namelijk eene primaire eoUatie ontstaan doordat de meerderheid der stemming in ééne hand is Tot dusver had deze ééne hand de familie Alberda van Msnkema de beroeping on jetwist uitgeoefend Thans evenwel eischt de kerkeraad het recht van de aanbieding van een tweetal t welk door den collator afgewezen werd waarop een prooes ontstond waarbij de kerkeraad deu collator alle recht ontzegde De collator stelde zich terstond een aantal andere eigenaren van collaties die in ongeveer gelijke omstandigheden verkeeren ter zijde om gezamenlyk de kosten van t geding te dragen De kerkeraad pro deo pleitende draagt de verdere kosten alleen De pleidooien in deze eerst voor de rechtbank te Groningen en later voor bet gerechtshof te Leeuwarden gevoerd behooren met de conolusien vafi het Openbaar Ministerie tot het interessantste dat over de vele ingewikkelde rechtsvragen welke hierbg ter sprake komen geleverd ia De meest uiteeuloopende beschouwingen en argumenten zijn niet alleen door de pleiters van weerskanten maar ook doof rechtskundige adviseurs en door de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie mr Thieme off van Just te Groningen en mr Hofstede procgen te Leeuwarden biggebrscht In eeraten aanleg was de collator in t gelyk geateld Woenadag 3 Oct zon het gerechtshof te Leeuwarden de lang verbeide uitspraak in hooger beroep doen doch het heeft die uitspraak uitgesteld tot 31 October Hoe er met melk geknoeid wordt daarvan geeft het N e d D een staaltje Donderdiig ochtend kon op de melkmarkt te Amsterdam ieder voorbijganger waarnemen hoe een jonge Over Ysche boer openlijk uit eene halve pinta maat een geelachtig kleursel in zgne koopwaar goot en het er met zgne vuile handen doorheen mengde Eenige voorbijgangers die bleven staan om naar deze walgelyke knoeierq te k ken en daarover tegen elkander hunne opmerkingen maakten werden door den kinkel nog uitgescholden Tot het allernieuwste dat de Weener eUctriache tentoonstelling biedt behooren zonder twqfel de electrisch gekweekte aardbeien Men kan ze daar niet alleen zien maar ook proeven De heer Bronold een der ervarenste kweekers biedt ze in een glazen doosje vijf in getal in een aardbeiblad keurig ingepakt voor iéa dubbeltje aan Het zyn boschaardbeien die ofwhoon kunstmatig door het electritche licht geteeld den vollen geur bezitten dien ze boven hare groote naamgeuooten in den tuin zoo gunstig onderscheidt Deze teelt vereiaoht een toestand die anders bg het kweeken van cleotrisohe planten niet noodig is namelyk de overwintering Ook deze wordt kunstmatig tot stand gebracht Het aardbeibed wordt met ijs omgeven zoodat de plant gcigk in den winter goed bevriest en hare groeikracht stilstaat Zoodra tg ontdooid is ontwikkelt zg tich onder de dubbele werking van zon en eleotrisch licht tóó anel dat men in 14 dagen de rgpe vrucht kan plukken Het electrisch licht la een gloeitioht dat uit dentelfden hoek de plant bestraalt als de zon en zuiver wit moet zgn De heet Bronold drijft deze teelt reeds sedert het vorige jaar doch op kleine schaal Hg beeft thana 160 planten in bloei die gemiddeld 40 aardbeien in zes dagen geven ofschoon een deel er van nog aan de gevolgen van den knnstmatigen winter Igdende is Hij is voornemens zijne gansche kweekerij nSó met electricltelt te drgven dat bij op eiken tijd des jaars elke gewenschte bloem of vrucht kan leveren Bultenlandsch Overzicht Het gefluit der Par sohe bevolking en het geestdrifivol gejuich der Madridsche bg het aanschouwen van Koning Alphonstts zgn beide verstomd Er bigft thana over een gevoel van Wrok en haat aan den eenen een gevoel van verlegenheid aan den anderen kant Ia Spanje a koning met tgn land door het incident te Paj ija gerezen in de achting van Europa de domme houding der Farijzenaara heeft Frankrijk de beriaping van een ieder op den hals gehaald en in het land zelf een gekibbel veroorzaakt dat eene miniaterieele crisis ten gevolge had Het ministerie tal echter nog ia zijn geheel aaoblgven tot de bijeenkomst van het Parlement welke den üiien dezer tal plaats hebben Men spreekt van het ontslag van verscheidene ministers van Chal lemelLacour die om gezondheidsredenen zoude heengaan van Tirard minister van financiën van Thibiindin vooral van deten beruchten miniater van oorlog die een geheel bijzondere plaats in het kabinet inneemt Gelgk men weet wilde hg niet tegenwoordig zijn aan het station loen de koning van Spanje werd opgewacht De crisis duurde evenwel reeds een paar weken en éen peraoon heeft zeker daarin hel ieeuwenaandeel door zgn ageeren namcigk Grévy a aehoonzoon AYilson Dit moet men wel gelooven als men de Igat van beschuldigingen inziet welke het officieuae door Ferry geïnspireerde blad Pari bevatte tegen afgevaardigde die zich ala acMum opdringt die speelt met de rust van het land die ongeatraft den naam van den president der republiek miabrnikt Oréry achgnt er over te deuken evenala Ferry dat er eene ondubbelzinnige onomwonden verklaring dient gegeven te worden in de kamer van afgevaardigden Heden komen de ministers weder bgeen om te beraadslagen Volgens nader bericht beeft generaal Thibaudin ontslag verzoofat en verkregen Weinig menaoben aohrljft de Madridache oorreapondent van de Daüf Neioi konden zulk een ommekeer in 48 uren voorzien De vorige week achenen de vooruitzichten der democratie aanmerkelgk te verbeteren door de geruchten van een bondgenootachap dat in Spanje impopulair ia gelgk alle vreemde invloed in de taken des lands en doordien alle liberalen en democraten sympathiseeren met de tegenwoordige Franache i republiek Daarbg kwam bel woelen van Zorilta de agitatie in het leger de bonding der werkende klassen de voorzorgen der overheid met het oog op deu verjaardag der revolutie van 1868 de staatkundige crisis die eene oplossing zou krggen na de terugkomst des konings en de wgzigingen in het door de liberalen de republikeinen eo de conservatieven aangevallen Kabinet De staatkundige toeatand nu is plotseling veranderd door de tinnelooaheid van de Parijache onverzoenigken De monarchie ontvangt thana adreasen van trouw en gehechtheid en aanbiedingen van hulp niet alleen van de drie koningsgezinde partijen de conservatieven de dynaStische linkerzijde die niet aan t bestuur is en de liberalen die aan t roer zgn maar ook van de radicalen De correapoudeot van de Timet zegt dat hg aedert Januari 1875 toen Alfonao als koning aan het hoofd van een schitterenden staf in de hoofdstad dea rgks nooit eene geestdrift heeft gezien bg die welke zioh Dinsdag openbaarde bg s koningsterugkomst en ditmaal was in trgenstelliog van andere uitingen van dien aard de volksbeweging geheel spontaal Geen troepen waren te zien zelfa geen politie was er om de orde te bewaren Verder wordt gemeld dat de koning eu de koningin toen zg op het paleis kwamen e ne receptie hielden waartoe ieder zonder onderscheid van slaiid toegelaten werd Men ztside dat minstens 30 000 personen van den hoogafen tot den laatsten rang op het paleis verschenen s Avonds was Madrid algemeen geïllumineerd De nationaal liberale partij in Duitschland heeft gelijk men weet een nederlaag geleden bg de parlementaverkiezing welke noodig was ter vervanging van den heer Vou Bennigaen aanvoerder dezer partg die zgn mandaat van volkavertegenwourdiger nederlegde eu dit volgena zgne eigene verklaring deed omdat hg ontmoedigd waa en aan de zege der door hem voorgeatane begrippen moest wanhopen In zijn plaats ia de oandidaat der progreaaiatiache partij gekozen en de teleuratelling der nationaal li beralen over dezen onverwachten uitstag is onbescliriifelgk Het geschil tusschen de Kroatische afgevaardigden en de Hongaarsohe Regeering ia zoo goed als bijgelegd op de vergadering van eerttgenoemdeii werd de vertoenende houding van den Minister president erkend en besloten toodra de wapenborden zander opschriften hersteld zgn weder aan de tittingtn vao den Hongaarschen Egksdag deel te nemen overtuigd dat hierdoor de constitutioneele toestand het spoedigst zou worden hersteld De HongaarsoheRgksdtg zal Zaterdag een motie aannemen waarbij de houdiag der Begeering in de Kroatiache quaettie wordt goedgekeurd Men verzekert ook dat de Kroatiache afgegevaardigden den aanleg van twee nieuwe tpoorwegea hebben verkregen Het nieuwe Serviaohe Ministerie bestaat hoofdiokeIgk uit mannen die zioh tot heden buiten den partgstrgd hebben gehouden en den Koning genegn zgn De president van het Kabinet Chrialic ia echter reactionair de Minister van Buitenlandaohe Zakea zeer liberaal naar familie van den Koning lu de Si rviache Kamer ia eea Koninklgkbesluit voorgelezen waarbij de verkiezing van den pretidenl werd bekrachtigd en de miniater pretident gemachtigd de zitting te openen Na de opening werd een nieaw besluit van den Koning voorgelezen waarbij de tittigg gesloten werd verklaard Raotongerecht te Gonda Terechtzitting van Woenadag 3 October 1883 Kantonrechter Mr J H tan MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Miniaterie Mr W C A SCHOLTEN te Uotterdam VEROORDEELD wegens in keunelijken ataal van dronkenachap lioh bevinden op den openbaren weg te Gouda Jan Stevena 36 jaar ajonwerman te Gouda tot 12 gulden of 5 dagen Jan Boenink 63 jaar aigarenmaker te Gonda tot 16 gulden of 6 dagen Pieter Boot 47 jaar pgpmaker te Oonda tol 3 boeten van 8 gulden of 6 dagen Hendrikua Petrua Bekkers 44 jaar aigarenmaker te Gonda tot 3 boelen van 3 gulden of 6 dogen Jooobus van Ham 49 jaar touwslager te Qondt lot 3 boeten van 3 golden of 6 dagen Bartholomeua Ketelvgider 24 jaar pgpmaker te Gouda tot 2 boeten van 8 gulden of 4 dagea Bastiaan Prang 82 jaar arbeider te Ootrt tot 6 gulden of 3 dagen Jacobus Straver 26 jaar sigarenmaker te Oonda tot 6 gulden of 3 dagen Adrianus Rietveld 66 jaar timmerman te Gouda tol 2 boelen van 8 gulden of 4 dagen Arnoldns deu Dgker 30 jaar schipper te Gouda tot e gulden of 8 dagen Johannes den Os 48 jaar koopman te Qoidt tot rden of 3 dagen ibfardoa Johannes Trooster 41 jaar achipper te Ëttuda tot 6 gulden of 3 dagen Reinier Lafora 49 jaar opperman te Gouda tol BI gulden of 3 dagen VlOornelia Bons 42 jaar touwspinner te Gouda tot 6 gulden of 3 dagen yijaoobus Gornelis Kleiweg 44 jaar touwspinner V Gouda tot 6 gulden 3 dagen Johannes Blom 47 jaar pljpmaker te Gouda tot 3 guldtn of 2 dagen Frederik Kinné 42 jaar sjouwerman te Ooudt tot 3 gulden of 2 dagen Pieter Rapis 26 jaar sigarenmaker te Gonda tot 1 gulden of 1 dag Pieter Snel 47 jaar arbeider te Gouda tot 8 guldeu of l dagen Cornells Kooi 31 jaar schoenmaker te Gouds tot 3 gulden of 2 dagen Paulua Johnnuea Boom 46 jaar aigarenmaker ta Gouda tot 3 gulden 2 dagen Lodewgk den Hond 38 jaar ajonwerman te Ganda tot 8 gulden of 2 dagen Joaef Salomon Levi Cata 84 jaar koopman te Gouda tot 1 gulden oT 1 dag Walterua van Leeuwen 46 jaar pgpmaker te Goud tot 50 Mnta of l dag Pieter Vermeulen 44 jaar ajonwerman te Gouda tot l gulden of 1 dag Jacobua Jongeneel 83 jaar sjouwerman te Gouda lot 1 gulden of 1 dag Martinne Dartiend 38 jaar mandenmaker te Gouds tot 1 gulden of 1 dag Warner van Dgk 36 jaar aigarenmaker Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag Johan Frederik Chriatiaaii Ewig 24 jaar amiit te Gouda tot 1 gulden of 1 dog Albert Brandt 38 jaar aigarenmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Adriaan von Veaaum 48 jaar arbeider te Gouds tot 1 gulden of 1 dag Bartholomeua Snel 26 jaar pijpmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Bartholomeua de Jong 48 jaar arbeider te Gonda tot 1 gulden of 1 dag Klaoa Jonkheid 84 jaar metaelaar te Gouda tol 1 gulden of 1 dag Lambertua van Wgk 26 jaar arbeider Ie Gouda tol 1 gulden of 1 dag Izaak Koeleman 24 jaar kleedermaker te onda tot 1 gulden 1 dag Abraham Wintera 69 jaar landbouwer te Waddinxveen tot 1 gulden of 1 dag Willem van der Kraans 23 jaar papiermaker te Waddinxveen tot 1 gulden nf 1 dag Burgerlijke Stand OEBORBNi 8 Oct JiiliMiKa oiden i de Jong en II Bufeoeri 4 Otto oodert J Terhsrt eo M Groen Etenrdai Henricai Fnnciicas ooders P van StraateD eo C II Faaij Catharina Maria oaderi W Begeer m a Vriend OVERLEDEN 4 Oct KoeUier 8 w ONDEBTSOUWD i 6 Gel O M Peeten it j en J H nt Dont 25 J Lafeber 21 j eo H P de Looi 98 j Verkaaik 82j en A da Pater te Haaitreelit 22j By ons vertrek naar IN DIE roepen wg once Vrienden en Bekenden een laatst Taartoel toe M MOLUN J MOLUN a h PaiKsis Mash 6 October Een Jongmensch op een Kantoor alhier werkzaam die veel vröen tyd heeft zoekt SCHRIJFWERK Adres onder No 878 aan het Bnrean dezer Conrant Een JONGELING di hier ter stede de H B S bezoekt zoekt HUISVESTING negen uren s weeks verdeeld over de dagen Maand Dinsd Dond en Vrgd liefst in de nabgheid der School Adres onder No 879 aan het Bnrean dezer Conrant H H Café en Societeithouders EEN BilIlüiB van goede getuigen voorzien biedt zich aan voor vast of als noodhulp is bekend met TAPELDIENEN BUFFET en KELDER WERK Brieven ondar motto Bediende aan het Bureau dezer Courant AOVERTEI TIEN m alle Binnen en BuUenlanAsehe Couranten worden dadelük opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Qouda OpeaTjare Verkoopïng te GOUDA op WOENSDAG 10 OCTOBER 1883 voorm ten Elf ure in en bg het KofSehuis de ROMEIN aan den Catteniingel aldaar van DEIE VAAETUIGEN waarvan twee IJzeren BARGES groot 63 en 56 Ton eneene Houten PAKSCHUIT groot 22 Ton scmFSimnTAiiis EN Hijschpaal met Toebehooreiia Alles om contarU geld en te zien in en aan den Cattensingel voorn op Dinsdag 9 Oct van 9 4 uur Zgnde al de bovenstaande Vaartuigen en Goederen in gebruik geweest by het sedert onheugelgke jaren met goed succes gedreven en thans in liquidatie zjude Veer van öowio op Atmterdam vice versi Inlichtingen geven de Notarissen P M MONTIJN en Ma KIST beiden te Gouda W J van LEEÜWES SPIERINGSTRAAT F 41 ONTVANGEN een prachtige Collectie HANGLAMPEN VERGULD en in de nieuwste soorten van BRONS tevens GAS OftNAMENTEN GANGLAMPEN en LANTAARNS Kook Nachines in alle soorten en verder alles wat tot het vak behoort r T CRËBAS Wijdstraat in jK r uidenierswaren Tabak Sigaren en Wijnen PTIIK tlEBSTE SOOBT LAUCSTSAATS HOOI TE KOOP Los of in Pakken van 50 Kilo ƒ 2 25 per Pak aan het Pakhuis op den Kattensingel No 172 17 HAVEN 17 rOOBHANDJEX APPELBOLLEN P BINCBSSBBBOOD APPELTAARTJES St NICOLAAS en verschillend ander gebak Sociëteit ONS GEKOEaEN AbonnemenU VooraUUing DONDERDAG 11 OCTOBER 1883 Kon Nederlandsoh Tooueel Afd AmtUrdam BLONDE ELS Oorspronkelgk drama in 6 tafereelen door W N P E IJ PERS Aanvang 7Va nnr gf Gewone bepalingen en prgien