Goudsche Courant, woensdag 10 oktober 1883

Vrijdag 12 actober N 298Ö 1883 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Do inzending van advertentlén kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave STBE llllIIi G SGSEEF7ÜM SOüWE De DIBECTIE der GOÜDSCHE WATER LEIDINGMAATSCHAPPIJ bericM dat ingevolge Tergannisg van Z E den Minister van Waterstaat Handel en Nyverheid dato 2 October 1883 L A afdeeling Waterstaat A de 8CHEBP VAART in de Gouwe hij het paardenwed te Gouda 12 October GESTREMD zal ijn Sociëteit ONS aENOEQEN l Abonnements Voorstelting DONDERDAG 11 OCTOBER 1883 Kon Nederlaiidsoh Tooueel Afd AmtUrdam BLOIMDE ELS Oorapronkelgk drama in C tafereelen door W N PEIJPEBS Aanvang T j nur 0 Gewone bepalingen en prezen T GREBAS Wijdstraat in K r uidenier swaren Tabak Sigaren en Wijnen BSAND ASSüEANTir Men vraagt in groote Gemeenten in Noorden ZuidHolland en Utrecht SOLIDEAGENTEN voor eene BrandAssarantieMaatschappg Brieven franco onder No 880 aan het Bnrean van dit Blad Openbare Verlsoopingp te Wadding sveen in ééne zitting op DINSDAG 23 OCTOBER 1883 des morgens ten 11 ure in het Eoffiehnis van vak NIEKERK aldaar van Twee perceelen best WEILAND gelegen in den polder Bloemeudaal binnen Waddingtveen Ie Perceel groot 1 heet 14 aren 30 cent gelegen bg de Waddingsveensche brag aan den Rgweg en behoorende tot den insolventen boedel van H SPITHOVEN I 2e Perceel groot ruim P heet gelegen aan het Jaagpad van de rivier de Gouwe behoorende aan den Heer A C KOOLMEES te Nieuwerkerk a d IJael Voor den kooper van perc 2 bestaat gelegenheid om ÜIT DE HAND TE KOOPENde naast dat perceel gelegen Bouwmanswoning met ruim 3 hectaren ÏFcitortdl behoorende aan den Heer J A van de WERVE te Waddinpiveen Betaaldag 1 Januari 1884 In eigen gebruik te aanvaarden 1 Jan 1884 Breeder bg biljetten Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR te Waddingtveen Sociëteit Ons Crenoegeii Commissarissen der Sociëteit Oss Geiioe bn brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheidvan de 1ste Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 11 OCTOBER 1883 de SOCIËTEIT van des avonds ZESWR af al GESLOTEN ijn Namens het Bestüüe J C IJSSELSTIJN Secretary Gouda 9 October 1883 GROOTE éPRÜIMING van af 1IIAA DAG 8 OCTOBER én de overijre da en der week bij Gebr de raadt Westhaven B 200 Peperstraat K 8 1141 Specialiteit voor AANLEG VA1 WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 DUBBELE BUURT GOUDA Groote ritverkoop VAN GEMAAKTE HEEREIT ELEEDEEEK De on4ergeteekende bericht aan zyne geachte Begunstigers van Gouda en i omstreken dat er van af heden eene Groote Uitverkoop zal plaats hebben bestaande uit eene RUIME KEUZE Fijne Winterjassen Demi Saisons Chambre Cloaks Pantalons Vesten Jon eheeren en Kinderjassen welke Goeder B mg door LIKWIDATIE van een der grootste Bnitenlandsche Huizen zgn toegezonden waardoor ik in staat ben ALLES TOT OPJGEKE IE LAGE PRIJZEÜ 1 1T TE VERKOOPEN NB Ook voorhanden eene Groote Collectie DAMES WINTER MANTELS WAARONDER UITMUNTEN eene GROOTE PARTIJ van 8 50 zeer geschikt voor DIENSTBODEN Allen deze Goederen moeten zoo spoedig mog eliik worden UITVERKOCHT Hopende ra t een druk bezoek vereerd te worden Verblgf Hoogachtend D H WEYPPEITBACH BHMi mim 1 NOVEMBER wordt bö BBAAT onder de Boompjes EEN C3 BVR A jft a I3 methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelöke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschr ving van de ziekte TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de 6en Agent A K v D GARDEN te Oouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K VAN WERKHOVEN te id P BLSHOÜT te Zevenhuüettj E SMITS te Nieuwveen enM J VONTSTEEN te Woerden Dr BELA PARUS 6 Place de la Nation Lid van verschei4ene Wetenschappelgke Genootschappen Snelperadruk van A Brinkman te Gouda De oitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA U October 1883 Xur wg vernemen heeft de heer J IJuelfteqn tich ODiaugs tot Z M dea Kouiog eewcnd om grttie tan de veroordeeliogeD door den Schattemaad alhier en Oedep Slatea vau Zïid HolUnd tegeu hen ttitgetprokeo en deter dagen eene ODganttige beKhikking op tqn reqoeat ontrangea Door de politie i alhier aangehouden Jan Pjjpe die in den loop van dit jaar wai onlvlaoht uit het bedelaars gesticht OmmeraohaDS en zich nu aan het bureau vad politie om ouderateuniug kwam aanmelden Hij is naar voormeld gesticht terug gebracht Het litterarisch mathematiicb examen om tot de studie als arts te worden toegelalen i met goed gevolg afgelegd door den heer H Schinkel tot de laatste vacantia leerling der Bgks Hoogere Burgerschool alhier Voor de akte als onderwijicr verden op 8 en 9 October te s Gravenhage geëxamineerd IScandidaten waarren A werden afgeweten en 10 toegelaten Toegelaten werd o a de heer Graresteijn van Oouda In de tittiog der Botterdamsche Arr Rechtbank fan Dinsdagmorgen werden o a reroordeeld B B boomkweeker te Boskoop bekl au rebellie te Waddinx een gepleegd tot 14 dagen ge cell i B arbeider te Nieuwerkerk a d Use bekl ran rebellie te Capella a d IJncI gepleegd tot 1 maand ger cell Ds J Vonk te de Mee n heeft voor het beroep naar Oouderak bedankt Te Berkenwoude is ten behoeve der noodlijdenden in Ned Indië de som van 46 90 bügedragea Naar aanleiding tan een polemiek over de toepassing tan eenige artikelen tan het Burgerlijk Wetboek klaagt de heer P M Montyn notaris alhier in het Weekilad va htt Regt oter den langtamen gang det voorbereiding van de hersiening van genoemd Wetboek De Redactie zelve vindt in een dezer dagen vermeld bericht over de regeling van den werkkring der heriienings commissie aanleiding om den wensoh uit te spreken dat het gevaar worde vermeden dat ten gevolge van te grooten rijkdom van wetenschap over voortdurende armoede van vruchten voor de wetr geving worde geklaagd Op dit laatste punt neemt de heer Mot ijn een practiscbe opmerking van het Weekblad aiet den parlementairen gang van zaken op De heer Montiju teekent er het volgende bg aan Laten wg het ons echter niet verbloemen M gnheer de Redacteur er wordt in de Tweede Kamer eel te veel gepolUiteerd en gefrmdeerd door de verschillende partijen en hare woordvoerders Op een Üinuterie van Zaken al wierden ook de belangen van handel ngverheid landbouw enz door bekwame en onpartijdige mannen uitstekend daarin vertegenwoordigd en behartigd wordt steeds principteel laag neergezien en reeds van zijne wording af wordt zoodanig Ministerie begroet door sommigen met een welwillend en genadig handdrnkje door anderen met een medelijdenden glimlach en door nog andereu met een wrok n het hart wegens hunne eigene gebleken onouoht Maar hierin komen sohier allen overeen bet is slechts een Ministerie van overgang een MinitUrii Vm Zaken Als of niet daaraan en geenszins aaf een partij itinitlerie het Nederlandacfae Volk in dite dagen va vrij algemeen malaiie juist de meeste l hoeite hi d Maar zouden die thei riseerende woordvoerders onverschillig of zg zoogeitéimd anti revolutionaire of Roomsche theoriëa verkondigen wel zelven werkelgk gelooven dat in Nederland Aumu partij eenmaal zal zegevieren Ik durf het ten zeerste betwijfelen En de mannen der zoogenaamd liberale richting tonden tg ook eindelijk niet eens gaan inzien dat too door de bovenmatigesowniri nn in de toepassing van wellicht op liw telve juiste beginaelen ala door het moedwillig afbreken van Ministerien van zaken getwegen van de ergersis die het woelen en ttrevn van iuditiriaeele eerz oht in den Uode heeft terwvkl zou het ook aan hen niet reeds dnidelgk tijn geworden dat weldra de door hen geplante standaard topaaur zal irorden en vallen zal tentg tij stelselmatig zonder aanzien des peraoona ieder bekwaam eu onpangdig Minitterie van Zaken sleunen bij behandeling en ter afdoening van zooveel wal urgent en practisch noodig en nuttig is De Nederlandsche natie kan inmiddels zeer gevoegelgk wel gedurende eenigen tijd het vrij onverkwikkelijk schouwspel ontberen t welk sommige leden der Tweede Kamer in de laatste jaren haar te aanschouwen gaven door het herhaald ontijdig provoceeren van ministerieele crisissen waardoor ten langen leste elk eenigstins krachtig Gouvernement onmogelijk zal worden Ik kan dien leden dan ook geen beteren raad geven dan de geschiedenis van Polen te bestudeeren gedurende het laatste tijdperk van zijn zelfstandig bestaan en daaruit de noodige leering op te zamelen Het beeld van den schrgver vasthoudende spreekt het Weekblad in t voorbijgaan de hoop uit dat de nu aangevangen discussie over de Gestichtenwet althans ons niet aan de geschiedenis der Poolsche Landdagen herinnere Gisterenavond omtreeks SVj ure is door een der treinen van de Rgnspoorweg maatschappg nabij de Oude Plantage onder Rotterdam een man overreden wiens verminkt Igk eenige oogenbikken later op de rails is gevonden Morgen zal de hoogste raad van de internationale jury van de tentoonstelling te Amsterdam bijeenkomen ten einde de vele vergissingen en klachten over de belooningen door den hoogstcn raad der jury toegewezen te onderzoeken In een brief uit Batavia dd 30 Aug aan het Berl Tageblatl over de aardbeving van Krakatau wordt deze ramp een furchtbares Elementar Ënigniss genoemd en o a verteld dat het te Batavia haaien eu krokodillen regende Door bemiddeling dei Nederlandsche Handelsmaatschappij ia gisteren weder ƒ 46 000 overgemaakt aan de plaatselgke commissie te Batavia voor de ramp op Java in het geheel derhalve ƒ 360 000 Te Dresden il men eene Ebers galerg aaAleggen bestaande uit schilderijen geïnspireerd door Eber s ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte i fzonderlgke Nommers VIJF CENTEN romans Tadema heeft gezonden e ne scène uit Bomo Sum voorstellende den dood van Mender mevr Tadema eene uit Die Frau Bürgemeitterin Staten Generaal Tweede Kameu zittingen van 9 en 10 October In de Dinsdag gehouden zitting is ingekomen een wetsvoorstel van den heer van Delden en vieii andere leden tot buitengewone versterking tan a Rijks middelen over 1S84 door de heffing eener inkomstenbelasting op roerende en onroerende goederen De beraadslaging der getangeniswet is aanstonds begonnen met de behandeling der onderdeeien overeenkomstig het Regeeringt voorslel werd het woord gevangenissen ais algemeene benaming voor de gestichten gebezigd oter het voorstel van den heer Pompe om eene vesting strafgevangenis en een huis van bewaring in iedere arrondissemeots hoofdplaats niet gebiedend voor te schrijven vingen de debatten aan In de gisteren gehouden zitting is daar de centrale afdeeling besloten heeft het voontel Van Delden tegelgk met de regeling der belastingontwerpen te onderzoeken een wgziging gebracht in de agenda en besloten onmiddelijk na de gestichtenwet de reeds aan de orde gestelde ontwerpen te behandelen en alleen Vrgdag Ie wgden aan het sectie onderzoek der belastingontwerpen Met 48 tegen 20 stemmen werd verworpen het voorstel van den heer Keuchenius dat door den heer Gratama werd bestreden om vóór het sectie onderzoek van de voorstellenVan Deldeu met de regeering te debatteeren over de vraag of zij weoscht mede te werken tot een incometax De discussie over de gestichtenwet werd voortgezet Op art 6 zgn aangenomen het amendement Pompe met 68 tegen 2 stemmen om de stichting van de huizen van bewaring naast de gewone strafgevangenissen niet gebiedend voor de schrijven en het amen dementVan der Kaay en Kist met 46 tegen 34 stemmen on het laatste lid te doen vervallen Daarentegaa verworpen met 60 tegen 11 stemmen het amendement Van Eek om ons te vervangen door den Koning Art 7 en 8 wgzen de verschillende categoriè n van gestichten aan De heer Van Eek stelde voor de rijkswerkinrichtingen niet te Veenhuizen en te Hoorn maar te Hoorn te Veere en te Leeuwarden voor mannen en te Veenhuizen voor vrouwen te vestigen en Leiden in plaats van Leeuwarden tot strafgevangenis aan te wijzen De Minister bestreed dit sterk als strgdig met de geest van het strafwetboek en met de bedoeling van alle criminalisten die de optending naar eeu gesticht slechts ala een bijkomende straf wildfn beschouwd zien De verdere amendementen tijn van den heer Van Baar om in plaats van Eindhoven Amersfoort aap te wgzen voor een gesticht voor vrouwen en vau de heeren Kist en Van der Kaay om De Kruisberg voorloopig te bestemmen tot jongensgevangenis en haar later aan te wgzen als opvoedingsgesticht in plaats van Ommen waarover de beslissing big ft voorbehouden Gisteren achtend begaf zich in Oen Haag een jong paar vergezeld van respectieve ouders naar het stadhuis ten einde daar in den echt verbonden te worden Eenmaal voor den ambtenaar vaa