Goudsche Courant, zondag 14 oktober 1883

Zondag 14 October 1885 Jf Biermede hebben wg het genoegen onze geachte Clientèle te berichten de ONTVANGST der nieuwste WINTER MASS EN mENMTELS voor DAMES en KINDEREN met daarbij passende garneering Satiinen Vilten Molton Hokken en Peignoirs eene fijne keuze PELTERIJE JOKGE HEERENPAKJES WmTERJASJES en DEMI SAISONS De nieuwste BUCRSRINGS voor Heeren Costumes en STOFFEIV voor Winterjassen Specialiteit in Gemaakte Witte Goederen zooals Pantalons Nachtjaponnen Corsetlijfjes etc HSSREIS OVERHBMDBN Dit alles kan op maat geleverd worden Verder alle Heeren en Damesartikelen tot het vak behoorende Ons minzaamst aanbevelende BAHLMA Co fBtr HEEREN DAMES en KINDERCOSTUMES worden zeer spoedig en naar den laatsten smaak vervaardigd M PEETERS JzN Gouda C5 o s Zuivere PHAITSCHE WIJÜTEIT per 48 FLESSCHEN en hoog er van af 27 ei Sm 18 15 60 In origineele Kisten verpakt 12 Flesschen Echte PORT inh circa 1 Liter de Flesoh 12 Flesschen Echte SHERRIJ inh circa 1 Liter de FlegchProeiflesschen PORT 1 60 SHERRIJ f 1 40 n CHAMPAGNE ƒ 1 25 f 1 50 per Flesch en hooger EEIVIG DEPOT van Wellens BOONERAlfIP ELIXTER w Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd PRIJSCOURANTEN GRATIS en FRANCO DtBBELE BUURT I Groote litverkoop p in gemaakte Heerenkleederen als pi Nfijneheesenwintebjassen te ULSTERS ca ® B SSll iEtAE8 gl S Jonge Heeren en Kinder Sj WINTERJASSEN DUBBELE BUURT GOUDA In De KATWUKER MELISSUIKER per 5 Ons 32 bg 5 Kilo 31 BE8SENSAP per Fl 22V ba lOFl 21 Prima GELDERSCHE BOTER p 5 Ons 70 et Nieuwe CAPUCIJNDER ERWTEN en Boskoopsche BRUINE BOONEN Roode en Witte BESSEN WIJN Diverse soorten BISCUITS van af 25 et tot ƒ 1 50 per 5 Ons Onder aanbeveling T CR EB AS Wijdstraat Heden in Lossing EEN PUIKE LADING ZEER GEOVE MS SACHELEOLEN welke tot de meest coneureerende prij en zal gelost worden Tevens voortdurend alle soorten als KACHEL SMEÊ en HAARDKOLEN verkr gbaar Hoogachtend UEd Dw Dienaar A VINGERLING Firma S LAFEBER Karnemelksloot breede zgde 482 Bestellingen worden aangenomen bg de Wed P HASEBROEK Raam 222 W DE JEU Mr Vleeschhouwer Lange Tiendeweg en Ligplaats schip Hontmansgracfat over d Hoogere BurgerschooL EIEIUE ZIEKTES 6 worden radicaal genezen door mgne metbode die gegrond is op de jongste Wetenschappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zennwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen steenzcTlewT Binnen eenige dagen weder wachtende eene Lading Puike RUHR KACHELKOLEN a 37 c per Heet contant zonder korting vrg aan huis mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE en Cle Kantoor Turfmarkt H 94 Gouda 13 October 1883 Voor een HEER bestaat gelegenheid tet Kost en Inwoning met of zonder wasch Adres onder No 881 aan h t Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Bultenlandsch Overzicht De République Jnuuiaue en de XIX Sièclf sluiteu lich aan bq de bladen welke rerklaren dal Frankryk het incident op het Noorder spoorwegslation ali afgedaan betoboawt door het aanbieden van de verontsohnldiging waartoe bet hoofd van het Staatibestaur i overgegaan Ferlangt iel luf Mn Madrid nog meer dan menchrijdt het de greiu va zijn recht en het Par Khe KaiiHet kan er niet in iemllifen Het bericht dat de geiant ttan Spanje op laat rijner regeering Parije tal rerlaten aU Frankrijk niet meer genoegdoening geeft wordt ran officleele lyde tegengcaprokea Uit Berlijn wordt een nienw bewqi aangeroerd hoe weinig er aan gedacht ie om door de benoeming ran koning Alfon tot chef van een regiment de Frauiohen t kwetsen De benoeming tot chef van een caralerie regiment gcachledde rolgena de eliqnelle er waren twee Uhlanen regimenten te vergeren an den Koning werden uuiformeD ran de beide regimenten roorplegd de een had witte de andere gele omtlagen Alfona had meer sympathie roor het geel en koos het regiment dat toevallig te Siraatsbnrg in garuitoen ia Bismarck heeft ran de heele taak niets geweten en bemoeit er lioh in din regel ook niet mee Opnienw wordt terens renekerd dat ran Dailache tgde geen aanmerkingen te Parijs tyn gemaakt orer ije ontvangst van Alfons De nieuwe Fransche Minister ran Oorlog generul Oampenon is 64 jaar oud By kwam in 1837 op Sainl Cyr By den conp d état ran 51 werd hy als als kapitein van den staf gearreateerd en over de grenien geiet Hg diende in Tanis en in Algerië In Italië en in China In den oorlog ran 70 was hy ohef d état major ran de dirisie Legrand Te Meti gerangengenomen werd hy na den oorlog Jlaer ewal CSiBebaat friwMB tot chef ran den stal hy werd brigade generaal in 1875 dirisiegene raal in 1878 Na den ral ran het MinislerieGam betla was generaal Campenon en disponibililé gebleren Men roemt tijn bekwaamheid Campenon moei een streng man lyn en ran top tot teen een militair In den laalsten tyd is herhaalde malen sprake geweest ran de schending ran de onzydigheid ran het aan Zwitserland greniende deel ran Saroye eerst door de Fransche militaire manoeurrea later door den aanleg ran versterkingen door de Franschen De Zwitsersche Bondsraad zou deswege inlichtingen geriaagd hebben ran de Fransche Regeering en dele rerklaard hebben dat met het oog op den tegenwoordigen ernstigen toestand de mililaire werken op den MonI Vuache in de nabyheid ran het kanton Genere als niet anders moesten worden beschouwd dan strekkende tot het aanleggen van een nieuwen bergweg De Bondsraad hondt zich thans naar men reiiekert bezig met hel onderzoekeu van de rraag of art 92 ran de Weener oongres akte waarby de onzijdigheid ran Saroye wordt rastgesteld ook ran toepassing is op militaire werken en roorbereidingen ran dien aard in rredeslijd Nadat rooraf nauwkeurige opnemingen van bedoelde werken lullen hebbeu plaats gehad zal de Bondsraad zieb wenden tot de groote Mogenheden ten einde haar uitspraak in deze quaestie te vragen Vertrouwelijke mededeelingen zouden onderling gedaan zyn tussohen de Mogendheden welke het naaat zyn betrokken by de handharing der gemelde neulraliteitsquaeslie namelyk Italië Duitschlaud en Zwitserland In berichten uit 1 eenen spreekt mtn zeker wel voorbarig ran het bijeengeroepen van een congres orer deze quaestie De Bulgaryache Sobranje is tot 27 Norember uiteengegaau om aan het Kabinet tyd te geren tot roorbereiding van het budget Over het ontwerp betrclTende wyziging der grondwet van Tirnowa z l na de herratting der zitting beraadslaagd worden bet tal daarna aan de goedkeuring ran een Nationale Vergadering worden onderworpen Het Hongaarsohe Lagerhuis heeft met 187 tegen 106 stemmen de houding der Begeering in de Kroatische quaestie goedgekeurd De betrekkingen tusachen Italic en Frankryk worden weder of zullen ran liererlede weder warden wal zy waren róór dat de twee mogendheden geene gezanten bij elkander geaccrediteerd hadden Als een nieuw bewys van de verbetering der diplomatieke betrekkingen wordt aangimerkt het overnemen in de officienae bladen vata Bome van een artikel uit een tijdschrift waarin teer uitroerig de beginselen zyn uiteengezet welke de Ilallaansche regeering tot grondslag roor hare koloniale politiek genomen heeit De sohry rer ran bedoeld opstel die naar men zegt uit officleele bronnen geput heeft maakt een rergelgking tuaschen Fraukrijk s en Italie s zeemacht en komt tot de slotsom da de Fransche rioot rer boren de Italiaansohe staat wat het aantal schepen zoowe als hunne bewapening betreft en dat de restingwerken die te Maddslena worden aangelegd geen aanrallende beteekenis hebben De haren van Maddalena is door hare uitgestrektheid en ligging by uitstek geschikt om iot proriaodeericgscentram te dienen waartoe zy bestemd i en nooit heeft het Quirinaal ze uil een ander oogpunt beschoawd Het hier bedoelde blqkbaar officieuse artikel eindigt met betniging ran sympathie roor Frankryk en met de berinnering dal op m lg siagreld de twee natiën naast elkander den ryood bestreden hebben Geboorte en Sterftestatlstlek der gremeente GOUDA September 1883 Qeboben 20 Jongens en 22 Meisjes totaal 42 OVEBLEDSN beneden 1 jaar 8 H 9 V totaal 17 van 1 6 1 l 5 14 g ff 14 20 1 ff 1 20 50 1 1 2 50 65 1 1 6S 80 ff boren 80 f iu II 13 V totaal 22 Levenloos aangbobvek M ï V totaal 2 Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 10 Ooiober 1883 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEBOOEDEELD A IJ rrochlryder te Oouda tot 3 gulden of 1 dag wegens te Qouda ryden harder dan staproets met zyn beladen rrachtwagen F B landbouwer te Reeuwyk tot 3 gulden of 1 dag wegens te Oouda rijden harder dan stapvoets over de beweegbare brug aan den Kleiweg F O laiidbonwer te Nieuwerkerk tot 1 guldenof 1 dag wegens te Oouda ryden over de kliukerstraat H r V sjouwerman te Oonderak erenals de rorige J 8 koopman in melk te Oouda erenal de rorige G r E koopman in melk te Gouda erenals devorige 0 den H sjouwerman Ie Oouda erenals derorige C V d W vleeschhouwer te Gouda tot 3 gulden of 1 dag wegens te Oouda zitten op zijn hondeukar onder het ryden C B koopman te Waddinxreen tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda r jden met een kar bespannen met een hond die niet was roorzien ran eenmuilkorf H den H huisrrouw van I r d H te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda vegen van zand In het water P S jongen te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda plegen van siraatsohendery door het uithalen ran steenen uit de Zeugstraat A D jongen te Oouda tot 1 gulden of 1 dag wtgens te Oouda plegen ran straatschendery door het klimmen op een rijtuig M V jongen te Gouda erenals de vorige 1 r d S suikerbakker te Oouda tot 1 galdenof 1 dag wegens te Gouda liggen in een grasperk ran het Plantsoen D S sjouwerman te Oouda erenals de rorige N E koopman te Qouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Oouda wateren op den openbaren weg buiten de openbare walerbakken H N sjouwerman te Oouda erenals de rorige Burgerlijke Stand Qouda OEBOBEN 10 Oct Johinsn JoMphoi Theodoria o der F KD lm 0D en 6 Jookhwr 11 Wilbelmus Theodoras oaderi M Feeter ea A M van Voureo Leo ouders E S Cats ea S Davidson dlida Maria oaders T C van Xanten en W C Baars Headrik ondeis J N vao der Zwalm eo S Spee Frederilc oaders F Hofmaa en K M H Verzaal 12 Johannes Lodewijk onners K F Hammer en M Binee Johannes ouders J van der Post en W Neef 13 Jacob ooders H E Lensaen en K J Mast OVEBLBDEN H Oct H Weidema 4 d ONDERTROUWD 12 Oct L van der Baigbt teStrgen S4j en K Poorter 27 H W Schneider 24 j en A M BoKh 26 j K 8 de Jong 22 j en A Toynenborg 22 j Bargelijke Stand ran onderstaande gemeenten ran 6 tot 12 Oct Moordrecht OEfiORGN Harrigje oaders A de Ruiter en W Slobbe Adnanus oaders J van Kranenburg en D de Jong Neeltje oaders J H Rilgers en A de Jong Oouderak GEBOREN Jan ouders D Noorlander en K de Wintar OVERLEDEN M Blok 43 j GEHUWD J W Kampr en C G P Lans Stolwijk GEBOREN Leeidert onder A Burger en D Verhoef Harians ouders G van der Bijl en K Honkoop GEHUWD F Loeve ea J Verwaal J Stoppelenburg en B Kool ONDERTROUWD F Veriraal en J Loeve Haastrecht QEBOBEEN Martinus Jobannea oillsn J ran Zaileu ea M Roogeboom Vlist GEBOREN Machiel ouders A Schep es N Blok Beeuwük GEBOREN Elisabeth ouders K Verwaal en G van der Starre Dirkje Adriana ouders H van Grenningen eu A Jongeneel Martha ouders E van Wensreeo en M Perdijk Klaartje onders W van Dam en A BuitelaarOVERLEDEN N Jongeneel 16 mGEHUWD P Niebnrg en W tan Wingerden Waddinxveen GEBOREN Butiaan onders C Bontenbal en P Pauk Pietje onders P Steeolaad en N Wesseling Maria onders D Mulder en Q van Wgk OVERLEDEN J Streng 6 w W Boelhonwers 10 m GEHUWD F Hoogerbrng eu A Korver Zevenhuizen GEBOREN rathanna Tenna ouders A Prngsen en H Schmidt Clazina onders F kerkhoven en A Zerenbnisen ADVEBTENTIEN TE HUUR Met primo NOVEMBER a s op het schoonst gedeelte der Markt een BOVENKAMER met of zonder Achterkamer van alle gemakken voorzien Adres M E MONASCH Markt A 89 Een ongehuwd Persoon 23 jaar ond P G zag zich gaarde in de een of andere betrekking geplaatst liefst in eene STALHOUDERIJ of PAKHUIS Adres onder No 882 aan het Bureau dezer Courant Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda