Goudsche Courant, woensdag 17 oktober 1883

Hedeti overleed tot onze diepe droefheid onze jongste lievelinge CATARINA ANNA MARIA in den onderdom van I jaar en circa 9 maanden C 6 J SPIT Hbkmsbbiiokn Gouda 16 Oct 1883 De ondergeteekende betuigt hy deze mede namens wederagdsche Familie haren hartelgken dank voor de vele blflken van deelneming die wg mochten ondervinden zoowel bfl de ziekte als bg het overlgden van haren geliefden Echtgenoot Wed H C KOOPMANGouda 16 Qct 1883 Rozestbaten Zg die iets te vorderen hebben van Mevrouw de Wed G A MULLER van der Wetemno worden beleefd verzocht daarvan opgave te doen vóór of op den 20 dezer Gouda 16 October 1883 De bespreking mgner handelingen door kwade tongen uitgestrooid verklaar ik te zfln de laagste lastertaal F BERLIJN STEEITZOLEIT ïn lossing de Lading GROVE RUHR KACHELKOLEN a 37 c per Heet contant zonder korting vrg aan huis mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE en Cle Kantoor Turfmarkt H 94 Gouda 16 October 1883 Tegen DECEMBER wordt gevraagd EEN SEUTTEESEiraCHT loon naar bekwaamheid Adres onder No 883 aan het Bureau dezer Oouraat Er wordt tegen half DECEMBER een uiii mum P G Adres Bureau dezer Courant Voorradig eene groote KEUZE GEGAIU NEEBDE Dames en Kinderlioedezi in het roo Castor en Fluweel tegen zeer billgke prgzen Firma J MOUCHON DUBBELE BUURT N 7 BELAI IGR1JK lALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zcnnwziekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tröne O ParUs HMD f Gestichtenwet is na too de Eente Kamer er tich ook mede vereenigt bepaald dat de ewaarste straffen boven S jaar tullen worden ondergaan te LeCDwardeu erenals thans door mannen en te Gorkum door rronwen dat bq veroordeeliugen van 3 maanden lot 5 jaren de miadr JTen tullen orden geboet door mannen Ie s Bosoh en door f rouwen te £ indhoren dat eindelgk jeugdige reroordeelden tullen worden geplaatst Ie Ommen wat de jongens en Ie Amersfoort wat de meisjes betreft De Rgkswerkiorichtingen komen Toor mannen te Veenhuiten 1ste en 3de geslicht en Toor hen die bg herhaling veroordeeld tqn te Hoorn Toor vrouwen te Veenhuizen 2de geslioht Eindelijk znllen opvoedingsgestichten voor jeugdige personen tgn voor jongens te Alkmaar en by Deutichem de Kruisberg en voor meisjes te Montfoort Dr Sollewijn Gelpke die den heer Levvssohn Norman naar Serang vergeteldr heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt tot het brreizen van een groot deel der residentie Bantam Hij heeft van die reis een uitvoerig verslag uitgebracht dal opgenomen is in de Jia Ct waaruit het Volgende is aangeteekend Nadat in den nacht van Zondag op Maandag een onttetlende uitbarsting van Krakalau plaats had vergezeld van een asch en steenregen volgde daarop in den morgen van Maandag een vloedgolf van ongekende hoogte die het strand oploopende tot boven de hoogste klapperboomen aanstootte legen de eerste heuvelrg welke ran Zuid tot Noord het binnenland van de zee afscheidt Den indruk van de in die alluviale vlakte aangerichte verwoesting geeft hij iu de volgeode woorden lerng Zoover het oog waarnemen kan staat daar niets meer overeind dan één enkele boom een reusachtige doerian verscheurd en zonder takken of bladeren Hg vormt hel grafteeken van een hoop krengen en Iqkeu bedolven onder daken en huizen en boomslammen Dal graf ziet men over de vlakte honderdvoudig ofschoon in kleiner afmetingen herhaald Duizenden lyken van menschen en dieren wachten nog op hun graf en geven van hun aanzgn blijk door onbeschrgfelgken stank Zg liggen in kluwen en wrongen niet te ontwarren uit ticbzelven en dikwijls nog met klapperstammen doorsloken tusschen al hetgeen aan die duitenden heeft gestrekt lot huisraad lot beplanting en versiering van huis en erf Het werk der verwoesting heeft niet lang geduurd één golf slechts is gezien een tweede en derde is mogelijk gevolgd msar niet waargenomen Dessa agewgs worden de menschen opgeroepen tot begraving der igken tegen ƒ 6 per stuk Onmiddellgk na de eerste heuvelrij op 1 a l i paal van de zee tusschen Tjeringin en Anjer tot 6 H 7 paal in Panimbang scheidt fn eens alle verwoesting door de vloedgolf uil Na hetgeen reeds is gemeld omtrent het wedervaren van den controleur W Ëeyerinok bij de ramp in Indie worden daaromtrent in het ütr Dagblad o a de volgende nadere bijzonderheden medegedeeld ontleend aan een particulieren brief uit Batavia De heer B woonde te Katimbang aan den voet van den berg Badja Basa aan zee Zondag 26 Aug s avonds Ie 7 uur werd hg gewaarschuwd dat in de narbgheid eenige pranwen tegen den wal waren geworpen door eene plotselinge rgzing der zee Uit voorzorg maakte hg toen en een ander voor eene eventneele vlucht in gereedheid en iet de lieden in de kampongs waarschawen Toch vreesde hg nog geen gevaar daar wel het water telkens rees en daalde docfa de opvolgende rgtingeu niet in hoogte toenamen Tegen 10 uur des avonds echter hoorde men een geweldig geluid van water in de verte dat zóó dreigend werd dat B met zijn gezin en vele inlanders overhaast de vlucht namen naar het gebergte B en de tgnen trokken naar een optrekje dat op een hoogte 4 è 600 roet en 2 paal van Katimbang ver qderd ligt Dat dete tocht met kolossale bezwagepaard ging in de duisternis door of langs sawahs kan men begrgpen Toch kwamen allen behouden boven Vandaar konden tij het geweldig ruischen der tee hooren men vermoedde dal daar groote verwoestingen werden aangericht Dit vermoeden bevestigde tich toen den volgenden morgen eenige inlanders naar plaatsen aan de kust wilden gaan om loo mogelgk nog hel een en ander Ie redden er was niets meer over oontroleurswoning gevangenis iaiandsche woningen alles was verwoest en door de lee meegesleept Daar tatea tg dus met niets over dan de kleederen die tg aan hadden De vlucht was zoo overhaast geweest dat B niet eens zgn geld kon redden Intusschen was het ergste nog niet doorleefd Maandag ochtend was de lucht nog helder en scheen de ion langzamerhand echter werd het donker en mistig Men hooide vreeselijke geluiden als donder en schoten tooalt reeds vroeger gehoord waren doch nu veel heviger Dit eindigde met een tteenregen omstreeks half 12 uur s middags eerst vielen kleinere sleenen daarop al grooter lot tij ongeveer de groote van eene Tuitt hadden Om half een wa het geheel donker geworden er begon een zware asohregen Spoedig werd de asch too gloeiend dat zg vreesden te stilcken De heete asch werd met geweld door de reien van den houten vloer gedreven zoodat B rreesde dat het ran de plaats zelfs kwam De toestand in de duisternis en met het geschreeuw der 3 kinderen terwijl de heete asch hen verschroeide was ontzettend De vrouw en B was zoo radeloos dat zij met alle moeite naar de deur taslie en uik het huis vluchtte B zocht naar eene schaar om een nachtlampje in orde te maken hetgeen gelukte De gloeiende asehregen duurde omstreeks een kwartier toen hield die op de koude asohregen en duisternis hielden aan B ging naar builen met de kinderen en vond zijne vrouw door Ie roepen men kon nog niels zien Toen het langzamerhand lichter werd was hun huis op den berg ingenomen door inlanders die er hunne gewonden en dooden heen brachten reeds een aahtal lijken lagen daar binnen zoodat er geen mogelgkheid bestond het weer Ie betrekken Zóó moesten tg elders een heenkomen toeken en trokken eenige dagen in den treurigsleo toestand met brandwonden bedekt rond Dinsdag morgen verloren zg daarbg hel jongste kindje 14 maanden oad tg moesten het achterlaten Na een paar dagen kwamen tij eindelgk in eene kampoug terecht waar zij wat eten kregen en wat konden rusten Een paar dagen later Zaterdag 1 Sept kwam eindelgk geheel toevallig hulp opdagen van een stoomschip dal in de nabijheid kwam I e barge Kediri van de Bataviasche havenwerken was met den inspecteur van den post en telegraafdienst Eppler naar Telok Betong getonden om den kabel op te sporen Men had echter door den velen puimsteen TelokBelong niet kunnen bereiken Eppler hoopte over land door de afdeeling Katimbang doorheen te komen En zoo kwamen zij in de baai van Kalle Anda terecht waarin de buurt de vluchtelingen tich bevonden Deze baai anders gevaarlijk was nu goed te bereiken daar de rotsen en klippen daarin door de uitbarsting waren verdwenen Het hoofd van Katinda gaf tooals hg B beloofd had onmiddellgk seinen toen bij een stoomsehip zag en beriohlte dat in de buurt Europeanen waren B en de tgnen werden toen naar beneden gedragen en aan boord gebracht Zondag ochtend 2 September kwamen tg te Tandjong Priok aan Het TaderUutd verneemt thans met genoegen dat de toestand van den heer B en zgn gezin blijkens de pas oniraogeu berichten uit Indié veel gunstiger ia De vervaardiging r n kanst eieren neemt in Amerika eene verbazende flucht zoodat ééne fabriek er reeds meer dan duizend stuks in het uur aflevert De dooier wordt gevormd uit eene pap van meel sigfael boler en andere beslanddeelen het wit bestaat uit albumins ohemiseh overeenkomend met de natuuriyke het huidje is een vlies van gelatine en de schaal beslaat uit gips en is iels dikker dan de oorspronkelgke De dooierpap wordt tot een bal gerold en bevrozen dat wordt er door snelle draaiing het wit omgesloten waarbij het kunslei ook zijne ovale gedaante verkrijgt Nogmaals laat men de massa bevriezen Nu doopt men haar in gelatine daarna in eene gipspap men laat het alles snel drogen en het ei ia gereed Dete eieren moeten voor wie het gelooven wil in smaak niet van de eohie te onderscheiden zijn ook kan men ze jaren lang goed houden en zg zijn minder breekbaar Intusschen hebbeu tg hunne keerzgde Tot dusver uamelgk is de volhardendste kip er niet in geslaagd uit zulk een ei een kuiken te broeden Bij de centrale comn asie tot het intamelen van giften ter leniging der ramp in Nederlandsch Indië is op den lOden deter het telegraphisch bericht ingekomen dat het comité te Batavia samengesteld uit de heeren Levjesohn Norman Pfeffer Van Alphen Gameren Lohr Huber Noodt Steinbrugge Stibbe Snermondt Van den Berg en Beers secretaris een som van f 800 000 waaronder ƒ 315 000 nit Nederland ontvangen heeft dat de geheele omvang der behoeften nog niet bekend is dat de giften waarschgnlijk voldoende tullen tijn om in den groolsten nood te voorzien maar niet om geleden verliezen te vergoeden en dat het comité voortgaat met het intamelen van gelden Niettegenstaande het aantienlgke bedrag der aldus ter beschikking van het oomité te Batavia staande middelen nog vermeerderd met eene som van ƒ 46 000 het den 9den deter door de central commissie overgemaakt is dete met het oog op den inhoud van bovengenoemd telegram en de verder ingekomen be richten betreffende den omvang en de gevolgen der ramp van oordeel dat zg bare taak niet all gedaan mag beschouwen maar dat tij moet voortgaan met het inzamelen van giften en hel oveimaken daarvan aan bet comité Ie Batavia waarvan de samenstelling een waarborg is dat de toevertiouwde gelden goed zullen worden besteed Buitenlandsch Overzicht Sedert generaal Thïbaubin het Fransohe ministerie heelt verlaten om tich met de hulde adresten der radicalen voor bet verlies tgner portefeuille te troosten gevoelt het Kabinet thans aangevuld met den generaal Campenon tich sterk genoeg om alle politieke onderwerpen met de Kamers te behandelen Het weet dan ook reeds vooraf dat de afgevaardigden bij hunne eerste ontmoeting met het goavernemenl heel wat tullen hebben te vragen doch het is daarvoor niet in het minst bevreesd en om daar reeds bg voorbaat een bewgs van Ie geven heeft een der ministeriëele bladen de Pari een soort van verklaring gepubliceerd welke veel heeft van eene ofScieele redevoering van het hoofd van bel Kabinet tot de vertegenwoordiging Het heet in dat sink dat de regeering niet alleen bereid is tot het geveu van alle haar gevraagde inlichtingen doch dal zij tevens het voornemen koestert door een tal van medederlingen het stellen van vragen te voorkomen Daarbg zal het evenwel niet bigven Op den dag der opening van de Kamer en den Senaat zal in beide vergaderingen eene ministeriëele verklaring worden voorgelezen waarin een overzicht zal voorkomen vau alles wat gedurende de parlementaire vacanlie is voorgevallen benevens eene toelichting en verdediging dei gevolgde regeeringspoliliek met eene schets van de staatkunde welke tij tegenover de nog aanhangige zaken zal volgen De Tongkin qnestie de onderhandelingen met China het Spaansch Fransche incident en het ontslag van generaal Thibaudio dat alles rerkrggt in de openingsrede ene plaats Heden Maandag zal de commissie der Franiche Kamer zich met de behandeling der staalsbegrooliog bezighouden De minister Tirard tal alidaa de regeeringsptannen niteentetten Daaruit zal in de eerste plaats blgken dat de toestand van de geldmiddelen der republiek niet teer gunstig is er is toch een tekort van vgfenvgftig millioen Van deie som kunnen weder vgftien millioen afgetrokken worden die de commissie reeds bij hare eerste beraadslagingen vóór de vacantia der Kamer had geschrapt Er moeten altoo door bezuiniging of verhooging der belastingen niet minder dan veertig milljoen worden ingehaald Over het algemeen zijn de uitgaven der Bepubliek inde laatste jaren onevenredig toegenomen Zoowel Spaansche als Franiche berichten beveiligen dal Spanje en Frankryk thans weer op goeden voet zijn en de beleedigiag aan Koning Alfoni wordt geacht vergeven of vergeten te tgn De Spaansche correspondent van de Temf doorgaans goed op de hoogte meldt dat het nieuwe Ministerie Posada Herrera een goeden indruk heefl gemaakt in financieéle kringen had men liever Csmaoho als Minister van financiën tien optreden maar de opneming van Moret en Buit Ooraet in het Kabinet wordt beschouwd als een waarborg voor het invoeren van verbeteringen en besparingen Moret en Buit Gomez zgn voorstanders van den vrghandel Men houdt tich verzekerd dal hel nieuwe Ministerie meer dan het afgetreden Kabinet gesteld tal zgn op vriendschappelgke betrekkingen met Frankrgk De Duitsche Keizer zal eerst in de tweede helft van deze maand naar Berlgo terngkeeren De Duitsche cholera commissie zal tich van Egypte naar Brilsch Indië begeven om de tiekte te onderzoeken daar waar zij ontstaat Dit geschiedt op bet Toorslel van den beroemden Koch die meent de cholerabaclerie gevonden te hebben maar zgn ondertorkingen in het eigenlgke land der cholera wil voortzetten om tot zekerheid te komen men wil proeven nemen roet de leventvoorwnarden van de bacterie en de overplanting op dieren Donderdag heeft de Rusiiiche keizerlgke familie aan boord van de Derjava de rcede van Kopenhagen verlaten om terug te keeren naar Peleriburg Gedurende les weken heeft ds Dsensche koning de zeldzame viyngde mogen genieten om zoo goed als alle leden van zgn Huis om zich heen Ie verzamelen De Berlingtche Tidende van Kopenhagen scbrgft over deze gebeurtenis het volgende Het aangename familieleven bg die gelegenheid de omgang die heeft plaats kunnen vinden tnsschen zoo talrgke leden van n er ran Europa s regeerende vorstenhuizen en de vriendschapsbanden welke zich het gemakkelijkst in de jeugd volgens een natuurwei laten aanknoopcn en zoo veelzgdigen en wederkeerigen invloed hebben gehad hg die op slot Fredensborg gezamenlijk opgroeiende vorstelgke geslachten konden betwaarlijk iets anders aanbieden dan een zeer sympathiek schouwspel Het Dsensche volk heeft dat schouwspel op het ijol Fredensborg gevolgd niet slechts met nieuwalieiigheid maar met oprechte deelneming Het volk hoopt dat het betrekkelijk lange zomeroponlbond in de schoone en vriendelgke streken van l rdSeeland verfrisschend en opwekkend gewerkt Boge hebben op hel keiterlgk paar dat du vertrokken il fsn de plaatsen waaraan de liefelijkste herinneringen vso de jeugd verbonden zijn Het Dsensche volk rergetelt het Russische Keizerpaar met de hartelgkste venichen voor eene heldere en vreedzame toekomst marin het keizer Alexander III gegeven zg ongeilooid tich Ie wgden aan die groote taak welke dl Voorzienigheid hem toevertrouwd heeft INGEZONDEN Mijnheer Q N Ik hoop dat de verbazing die U het eerste geiJeelie van uw stukje in het No van 13 dezer in de pen gaf nn weer plaats gemaakt moge hebben voor kalm en bedaard overdenken In dat geval weusoh ik U beleefdelgk de volgesde vrsgen te doen 1 Of gij werkelijk zelfvoldoening smaakt over bet Uiule deel van uwe ichrgvenP ï Of gij niet gelooft dat ieder weldenkende leu afkeer beeft van verdachtmakingen die niela zeggen maar alles Ie gissen overlaten en waarvan de iniender ten overvloede heeft kunnen goedvinden zijn nuiE te venwggen Öonda 16 Ooi 83 R LEOPOLD De Effecte iT eurs XXXVI Amsterdam 16 October 1883 Nog ongunstiger dan ia de laatste weken was de beurs iu de jongst afgeloopene De flauwe onbekaaglgke ilemming en het totale gemii aan eenigen kiadel van beteekenii veroorzaakte in nagenoeg alle hoeken daling Veelal zgn de veranderingen niet laders te verklaren dan door speculatien op groote lehaal te veronderstellen van penenen of oorporatiëD die om voor het publiek onbekende redenen koopen en verkoopen en de koersen doen rgten eo dalen naar hun wil Zon het niet als een gunilig leekeo zgn te beschonwen dat het publiek gelard door de ervaring eenige jaren geleden opgedasD niet mede doet en lich meer en meer van da ligtnlijke bean afkeert Voor geldbelegging lijn nog goede fondsen te verkrggen maar voor speonlatie ii allhane hier het terrein zeer onveilig Hen bedenke zich driemaal eer men er zich op BixNiNUNDSCHï WAARliEN Staalt provuKtaltID gtmtnte mdten Slaatsfondsen hielden tich de omitsudigheden in a nmerking genomen nogal wel lotegrslen herstelden zich Vu u i ten onveranderd doch drieën verloren i amort ipw V 76 8 93 i D obl der prov Gro en Bott loten liagen daalden V4 frmuleemngen Groote Amit Vi gemeente cr u l g M Spoormglaninfm Aand Holl sp en K ipoor herstelden resp Vj D jpC oW der eenigenoemde waren iets flauwer doch de 4pCt der Slaalsip iel williger Centraal waarden herilelden zich ook aand gestamp obl en uitg sch 1 J IV hooger Boilels Vi Vi er Irantcaykiningm In deze afdeeling ziet het er si bgtonder treurig uit Het naderend einde der tentoonstelling en het naderend begin van den winter tgn wellicht de oortaken dat Amst omn mg do Rgluigv en do Rijloigm allen 5pCt aohleroit gingen dat Bott 2 en Zuider Stoomlr 3p6t Prgs gaven Arnh flauwer is Gooiiehe avanceerde Vi en Samarang IpCt hdutirietle en IHnantieele Kaarde Aand Ned Hondelmg tgn weer 1 pCt gestegen UO s 109Vs ook aand Surin bk en Suikerraff verbeterden resp 3 en 2 pCt Aand 83 Kasv verloren l do N I Handelsbk 1 4pCt obl do l s Panopl 4 Psrkichouwb 6 Hederl 2 U EnEopEiscHE WAAEDEN SlaaU oudun Demeeste veranderingen tijn niet noemenswaard Hongaren hielden zioh flink 4pCl gondr ♦ booger Metallieken ieis flauwer Euisefl Vj 8 Huilen echter 5 s minder alleen 50 Vi hooger Spanje herstelde tich na l einde der mmislerieele crisis Turken waren Vi flauwer Egypte l doeh do SpwI l s beter 93Vb Premieleeningen Van veel belang zijn ook hier de variatien niet Stuhiw l i Ooslenr 84 Weeosn Madrid 1 pCt lager Theisil en obl Bodencr Vi Oost orediet inst 1 pCt hooger SpooTKegleeniage Obl Viel Km sloten 2 pCl aand WawchauWeenen Euiien zagen er wet too onguiulig uit als de slaalsfondsen Wel ziJD ook hier kleine verliezen Ie eonstateeren maar er staan kleine verheffingen tegenover Induttrieele en Unantieelu Kaarden De variatien zijn zonder eenig belang Aheiikaanschi waabdzn Stoplttondie De 4 obl der V Si stegen we r IpCt 113 Brazilianen hielden zich ook goed 65 booger De overige soorten wsren flsuwer Louisiana s Vj Mexicanen s k Ecuador g Pernanen i Venezuela s Columbianen hielden zich het best 28 SpooneegluniitgeH Zeer talr k zgn hier de verliezen We noemen slechts de voornaamste 7pCt verloren Tol Peor 6pCt pref Chic N W 4pCt Canada South eert 3pCl Akron s Rio cert Michigan s Misiourish en inc bnds 2pOt Buffalo cert Centr Pac sb gecons Bio s Illinois Nashvillecerl en Wabosh IpCl pref Buffalo s Canadian s Jowa Florida C W Cairo inc bnds 2e pref St Louis S Fr papieren Milwaokee i Erie s Ontario s Manitoba s pref Oregon s hdutlrieele naarden Maxwell s s a flauwer Pbolosoatib bente 3Vj a 4pCl T PS Heden heeischte eeo betere stemming Am sporen waren door dé Londeuicbe beurs fermer Alle soorten sloten dan ook hooger Buffalo Comm St zelfs l ü pCt 22 Canada s 607 g Akron s 4IV1J Eio cert 24 gecons obl 83 g Cairooert 16 i Nashv cert 48 u MUaonri s 22 s Ontario s 2l 8 Wabash 31 ii Voor de Slaatsfondsen waren Mexicanen Spanjaarden en Peruanen ferm doch Russen Venezuela s en Columbianen zwak De handel was in deze soorten stil Ook voor het binnenland was d stemming gunstiger Integralen drieën s hooger Aand Uoll sp 2pCt lager Boxtel meer geanimeerd gettemp öS Aand Nederl S s hooger p Osa BE ia Bisr LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden ait Gouda verzonden gedurende de 1ste helft der maand September 1883 terUg te bekomen door middel van het Postkantoor alhier Mevrouw Verbeek Delft Mint Gouderak M Verkig Nieuwkerk en Mej K van Steinendaal Rotterdam Van het Hulpkautoor MOORDBECHT H de Bock Amersfoort BRIEFKAARTEN A Vermeulen Kralingen en D v d Hoed Watergraafsmeer Verzonden geweest naar DUITSCHLAND Schroers en Scbmitz Gladhach De Direotenr van het Postksntoor te Gouda SIMONS B E C L A IC B Past o Wanneer gg gevoelt dat uw lichaam reiniging versterking of opwekking noodig heeft waar gij U ook bevinden moogt helzg op kantoor of in de werkplaats of op het land draalt niet denkt niet er is geen gevaar bij wacht de ziekte niet af en ziet met op de kleine uitgave van 70 cents maar koopt terstond in de naaatbgzgnde Apotheek een doos van de Zwitsersohe Pillen van Rich Brandt Zij kunnen U het leven redden GEVONDEN en aan hel Bureau van Politie gedeponeerd Een kinder portemonnaie met 4 oenten een portemonnaie een onderstuk van een oorbel goud mei rooden steen drie toeren bruine koralen en eenigesleutels B u r g e r 111 Jt e Stand GEBOREN 1 Oct WilhelmJM Maris ooder 1 Sproil en E Kluerveld Maria Asnl ouder D tan Bhijo en M A Koppert 14 WilhilmiM Cornelia Johanna onder C M Pnijk en A WendeK Corneli onder J Bnlk en N Blom Tonni Adrisnai onder O Donk en E Vermeulen Frederik ooder W C C J n en en M Sthntgen Hendrik onder H Blok en C H Bok OVERLEDEN 18 Oct A M vin Xsoteo 1 d ADVERTENTIÊN Ontgdig Bevallen van een Zoon C J LEüSSBN Mast Gouda 13 Oct 83 bevallen van eene C A VAK ZIJLL Zeer voorspoedig welgeschapen Dochter J geliefde Echtgenoote van B PLIEGER H J Utrecht 13 October 83 tj