Goudsche Courant, woensdag 17 oktober 1883

iHttmatvmaU Koloniale TeiUoauttlhng Jnuterdam Een instroment van de 1ste Bang i ® 1 Q ® 1883 VrUdag 19 October N 2989 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gottda en Omstreken aUlNA LAROCHE van KRAEPELIGK HOLN OpKekkend nerikrkmd koortiverdrijvend ijzerhoudeade Qin ita by bloedarmoede etc In fieHoben Tan 90 en ƒ Eenig depot voor Gouda en Omatreken g den Heer C TfilM Apoth te Gouda methode die gegrond is op de jongste Wetensohappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Ver eoeke een nauwkeurige beschrgving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen Extra rgke prachtvolle PIMO JEBABD Parfls kolossaal SIlLBK gebouwd ook voor de Indien ingericht dus boitengewoon soliede en fija afgewerkt dit prachtExemplaar wordt te hoop aangeboden voor de zeer geringe prijs van ƒ 5é0 ten einde dit stak niet naar Par s terug te zenden is de prgs zeker bfl de 200 Gld minder als dat men in de Magazgnen zonde moeten betalen De X U U JM is uitstekend staat gel k met een vleugelpiano De schriftelgke guarantie 6 jaren bew s van echtheid en kist er bg Te bezichtigen en te bevragen HOTEL DE ZALM Groote Markt te Gouda PS De Fransche Piano s zjjn en blijven op den duur het beste voor ons vochtig klimaat In De KATWIJKEH 32 31 227 21 MELISSUIKER per 5 Ons bö 5 Kilo BESSENSAP per Fl bö 10 Fl Prima GELDERSCHE BOTER p 5 Ons 70 et Nieuwe CAPUCIJNDER ERWTEN enBoskoopsche BRUINE BOONEN Roode en Witte BESSEN WIJN Diverse soorten BISCUITS van af 25 et tot ƒ 1 50 per 5 Ons Onder aanbeveling T CREBAS Wijdstraat Heden in ILossin jf EEN PUIKE LADING ZEER GROVE MR EACmSOLEN welke tot de meest concureerende prlj xen zal gelost worden Tevens voortdurend alle soorten als KACHEL SMEÊ en HAARDKOLEN verkrggbaar Hoogachtend UEd Dw Dienaar A VINGERLING Firma S LAPEBEB Karnemelksloot breede zgde 482 Bestellingen worden aangenomen bgde Wed P HASEBROEK Raam 222 W DE JEÜ Mr Vleeschhouwer Lange Tiendeweg en Ligplaats schip Uoutmansgracht over de Hoogere Burgerschool lEliZEIv fil r o ntrr ia TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gaada de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuüen H SMITS te Nieuwveen en M J VONTSTEEN te Wotrden Snelpersdmk van A Bbikkvan te Gouda LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ opgericht in 1829 Gevestigd te Parija in haar Hotel 15 rue de la Banque Maatschappelijk Kapitaal en geplaatste Fondsen Vijf en Zestig Millioen Francs VERZEKERINGEN bfl Overfflden op het geheele leven GEMENGDE VERZEKERINGEN en op een bepaalden dag LIJFRENTEN UITZETVERZEKERINGEN 50 aandeel in de winsten der Maatschappg Zich te vervoegen VQor alle inlichtingen bg den Hooid Agent te Gouda den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 en bfl den Agent W HULLEMAN Karnemelksl f ÏI41E € mi l Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 DLBBELE BLÜRT I Groote Uitverkoop g Groote Uitverkoop iS IT h3 m gemaakte Heerenkleederen als f 8 es H GQ CQ FIJNElEESElIWimBJASSEN ULSTERS § Jonge Heeren en KinderWINTERJASSEN DUBBELE BüimT GOUDA Openbare Verkoopingf te Waddingsveen in ééne zitting op DINSDAG 23 OCTOBER 1883 des morgens ten II ure in het Koffiehuis van v N NIEKERK aldaar van Twee perceelen best WEILAND EEEIUE 2IESTEN gelegen in den polder Bloemendaal binnen Waddingsveen Ie Perceel groot 1 heet 14 aren 80 cent gelegen by de Waddingsveensche brng aan den Rgweg en behoorende tot den insolventen boedel van H SPITHOVEN 2e Perceel groot ruim 4Va heet gelegen aan het Jaagpad van de rivier de Gouwe behoorende aan den Heer A 0 KOOLMEES te Nieuwerkerk a d IJtel Voor deo kooper van perc 2 bestaat gelegenheid om ÜIT DE HAND TE KOOPENde naast dat perceel gelegen Bouwmanswoning met ruim 3 hectaren Weilatid behoorende aan den Heer J A van de WERVE te Waddingsveen Betaaldag 1 Januari 1884 In eigen gebruik te aanvaarden 1 Jan 1884 Breeder bfl biljetten Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR te Waddingsveen BINNENLAND GOUD 18 October 1883 Id de giiteren gehoudeo vergadering der centrale antirevolvtionnaire Kietiereeniging Nederland en Oranje alhier is tot caudidaat foor het lidraaatschap der Tweede Kamer gekoKn Mr ü H Hnber ad ocaatproourenr te Leeuwarden Op de Internatioaale Viucherü Tentooiistelling te Londen ia een zilieren medaille toegekend aan den heer O Soos alhier voor zijne netten en een broocen medaille aan den heer B an Galen alhier voor rerachillende soorten van garen Eere diploma a werden toegekend aan de hh D Bouwman en D Dirkzwager te Moordrecht Bq beschikking Tan den Minister van binnenlandsohe zaken is benoemd tot lid plaalsvervanger der Commissie benoemd tot hel afnemen der examens in de Hoogduitsche taal waarvan hel programma bg Kon besluit van 3 Augustus 1879 is vastgesteld Toor het jtar 1883 de heer H Pol leeraar aan de rgks hoogere burgerschool eu het progymnasiom alhier In een Dintdagarond gehouden buitengewone huishoudelijke vergadering van het Departement Gonda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen is tot BeatuUraUd benoemd de heer Dr W Julius Tot Lid van de Commissie bedoeld by art 41 der wet aarvoor het Departement Gouda ditmaal een afgevaardigde moest aanwyten werd benoemd de heer Mr D N Brouwer eu tot diena plaatsvemugev de heer D Knqter De iiSt Ct bevat de door Z M goedgekeorde statuten van de Gjrmuaatiekrereeniging Excelsior alhier Door de Politie alhier is aangehouden Harm Casper Sterken en Gerrit de Jong eerstgenoemde voor bedelarij en laatstgenoemde voor diefstal Beide hebben meermalen met de Justitie kennis gemaakt de laatste niet minder dan zeven keeren ter zake van diefstal bedeler en landlooperij Ten behoeve der noodlydenden in Ned Indië is te Oouderak de som van 156 26 byeengebracbt By de gisternn te Krimpen a d IJsel gehouden stemming ter verkiezing van drie gemachtigden in het kiescollege is gekozen ééa candidaat der vrijzinnige partiii terwgl er eene herstemming moet plaats heb ben tuaschen twee oandidaten der rechtzinnige partg en twee der eentgenoemde fractie Naar men verneemt laat de Minister van justitie het ontwerp van wet tot regeling van het notarisambt op last van zgn voorganger samengesteld door den heer H W J Sannes ontvanger der registratie en domeinen te Oorschot niet rusten De Miaiiter heeft ui den samensteller uitgrnoodigd zich met twee notarissen in Commissie Ie vereenigen om zijn ontwerp met t oog op de praktgk aan een nader onderzoek te onderwerpen De door den Minister daartoe uitgenoodigde notarissen zijn de heeren A G Bodaan te s Grafeuhage en A Moll te Arnhem De Koning en de Koningin dei Belgen zyn gisteren ochtend te 9 46 te Breda aangekomen Zij werden verwelkomd door den commissaris des o nipgs en deo directeur generaal der Slaatsspoorwegen Om 10 uur vervolgden de hooge gasten hunne reis en arriveerden te Ngmegen te 11 26 waar de Koning en Koningin de op het spoorwegstation verzamelde menigte minzaam groetten waarbij de Koning het hoofd ontblootte Na van locomotief verwisseld te hebben vertrok de koninkigke trein bestaande uit zes rijtuigen te 11 29 verder naar Het Loo Van bet station en de groote spoorwegbrug over de Waal wapperden de Belgische en Nederlandsohe vlaggen terwijl op de locomotief twee Belgische vlaggetjes waren geplaatst De trein werd begeleid door den directeurgeneraal der Stwtsapoorwegen en te Zutfen opgewacht door den dirccHor der Hollandsche Spoorwegen Mej Westerwottdt had de eer U M de Koningin hier een bouquet aau Ie bieden Overal waren vele belangstellenden verzameld Van Zutfen tot het Los waren da stations en de warhthuisjea met Belgische en Nederlandsohe vlaggen gelooid Te 12 55 reed de koninklijke trein uit 8 wagens bestaande vóór het perron bij het lustslot Daar was een leut opgericht waar zich de Koning eu de Koningin met geheel hun thans op hel Loo verbiqfhoudend gevolg bevonden Allen wareu in gala de Koning in admiraalsnniform met het grootkruis der Leopolds orde By hel uitstappen uil den salonwagen ktuten de Koningen en de Koninginnen elkander De Koning der Belgen zeide Yous avez élé bien aimable de nout inviter en begroette ons koningspaar recht hartelijk De eerste groet van koning Leopold vóór het bianentredeu van de tent was aan de Belgische jonrWlisteu die voor deze gelegenheid over waren gekomen In de tent had vervolgens de voorstelling fan de respectieve hofhoudingen plaats De korU afstand naar het slot werd in open rijtuigen a legd Te 8 40 vertrokken HH MM naar Amsterdam Heden morgen reisden Koning Willem en de Koningin naar Amsterdam vm doen avond naar het Loo terug te keeren Het Vaderland schrijft Uit de rode gisteren door den he r Van Houten in de Kamer uitgesprokeo bleek dat de door 6 leden voorgestelde inkomsteabclasting door deu heer Wintgens als oaplemesl er limrale acttoohret beschouwd niet is een ontwerp van de geheels liberale partij Was daarmede alleen gezegd dat niet de liberale partij indiening en samenstelling van zulk een plan is geraadpleegd of waa er ook mede bedoeld dat de liberale partij zich er niet by kan neerleggen Wij hopen dat dit laatste onwaar moge blijken al vernimeu wy reeds geruchten die doen vreezen dat ook thans weder geen eensgezindheid onder de bberaleu zal worden verkregen Zou weer de politiek der onmacht moeten zegeprklen die het betere verwerpt omdat tij het beste niet kan krijgen Dat de gebreken van on belastingstelsel niet verdwynen door het voorstel der 5 leden wordt waarlijk niet betwist ook niet door de voorstellers telven Maar bedenkt men wei voldoende of het mogelyk is nu de tyd dringt een herzieniogsplan dat tot gelykmatigeu druk leidt niet alleen te improviseeren maar ook uit te werken in behandeling te brengen te doen aannemen En als dat onmogelijk is kan men tol tydelyke aanvulling van het tekort een betere belasting bedenken dan een inkomstenbelastiDg die voorloopig de inkomsten uit den grond wel die patentphchtige bedrijven niet treft Wil men niettemin dit voorstel verwerpen men ia dan niet verantwoord teuty men het voorbeeld der vijf heeren volgt en een bruikbaar plan daartegenover aan de overweging der Kamer aanbiedt Staten Generaal Tweede Kameb Zittingen van 16 en 17 October In de zitting van Dinsdag kwam in behandeling het verslag van de Commissie uit de Kamer over Begeeringsinliehtingen belrekkelyk de ramp met de monitor it Adder De heer Lieftiock hulde brengende aan den arbeid der Commissie meende evenwel dat tussohen de regels van haar rapport staat te lezen wat tij niet rondweg schynt te hebben durven zeggen dat er plichlvertuim heeft plaats gehad door wie dau ook en wel door een samenloop van omstandigheden samen het uitvloeisel van slecht ineenzittende oontrSle en den boozen geest van routine Hy stelde dan ook voor om by de door de Commissie voorgestelde dankbetuiging aau den Minister van Marine voor de gegeven inlichtingen den wensch te voegen dat maatregelen worden genomen welke de herhaling van dusdanige ramp kuunen voorkomen Ook de heer Gratema wees op de schadelyke gevolgen van een slender en routinegeest die in de laatste ty den herhaaldelyk Gouvernemeuls etablissementen door rampen hebbeu getroffen door onachtzaamheid De heer Blussé voortiiter der oommissie verdedigde het rapport dat in zyn versctiillende paragrafen ruiterlijk en rond heeft gewezen op de onvoorzichtigheden misvattingen en tekortkomingen welke tot de ramp hebben medegewerkt De Minister van Marine deelde mede dat onderscheidene maatregelen reeds zijn genomen in den geest van die welke de oommissie aanbeveelt De plichten en de verantwoordelijkheid der kommandsoien zyn geregeld omtrent de berichten van aaukomsl en vertrek zijn de noodige instmctiên gegeven het internationaal seinboek is bij de rammouitors ingevoerd De kommandanten moeten echter niet te sterk aan banden gelegd worden op hun v raotwoordelykheid moet men kunnen rekenen maar da Begeering moet zorgeu dat tij haar bevelen gevende maah dal alles in orde is en zooveel mogelijk voor de veiligheid wordt gezorgd Terwijl de heer Lieftinck zyn aanvollings conclusie bleef volhouden verdedigde de heer Mees nader hel rapport waarin bij de verschillende onderdeelen wordt uiteengezet wat de heer Lieftinck wenscht Diens toevoeging is dns overbodig Het amendement van den heer Lieftinck op de conclusie van de Commissie werd verworpen met 32 tegen 26 st eu de ooaclusie onveranderd aangenomen Na goedkeuring van de rapporten op inlichtingen betrekkelyk de toepassing van de wet op het middelbaar onderwyseo op de verslagen over 1880 en 1881 van de Algemeene Rekenkamer werden versohillende kleinere wetsoulwerpeu behandeld en gordgekeurd meestal tot verevening van auppl bcgrootingea CD tot natoraliaatie van eenige penooen Bij een dezer ontwerpen gaf de Min v fin aan den heer Sohimmelpconinck v d Oje te kennen dat de verkoop van domeinen van Z K H Prins frederik lo het rentambt Zwaluwe Oosterhoul en Steenbergen spoedig tal plaats hebben maar dal de verkoop van de boMohen zal geschieden zóó dat tij aiet gesloopt worden Voorts werd ook behandeld de credietaanvraag van ƒ 30 000 voor de Fama expeditie De heeren van Eek en Corver Hooft protesteerde tegen de Regeeringshulp voor lulke gewaagde en roekeloote ondernemingen terwijl daarentegen de heer van Wassenaar hulde bracht aau den ijver van de Begeering aau bet initiatief van prof Buys Ballot eu aan de loffelijke medewerking van de weienschappelijke mannen die hem steunden De credietaauvraag werd eenparig goedgekeurd Een warme discussie had plaats naar aanleiding van de suppletoire aanvraag voor onderwijskosten De heeren Wintgens Schaepman van Baar van der Oye en Pompe wezen op de toenemende drukkende uitgaven tengevolge der Schoolwel en verlangden grondige herziening althans op het financieel gedeelte der wet van 1878 alvorens de natie nieuve lasten werden opgelegd De heeren de Meijier ea van Houten verdedigden de onderwijsuitgaven ala zijnde niet uitsluitend de reden van het financieel tekort De Minister Heemskerk verklaarde thans by deze gelegenheid geen algemeene belofte te kunnen doen over de herziening der onderwijswet later tal er gelegenheid zyn tot debat In de zitting van gisteren is aaugenomen de wytiging der begrooting van Curasao waarop voorkomen kosten van een onderzoek uaar len aanleg van een droogdok en havenverbelering nadat de Minister nader zijn plan had ontvouwd om te trachten van Curasao eeu Singapore te maken met het oog op de Panamadoorgraving en de heer Wingens daarmede instemmitig had beinigd Mede zijn o a aaugenomeu alle provinciale belastingontwerpen Alleen tegen die voor Zuid en NoordboUand stemden de anti revolutionnairen wegens bezwaren tegen de subsidieo aan bewaarscholen en aan de Tooneelschool De heer Keuchenins kwam ook op tegen de subsidiën aan Koepokgenootschappen en kritiseerde de vermoedens iu de Slaati Coiirant geopenbaard dat de geneesheer te Oud Beierlaod valsche vaccinatieverklaringen zou hebben afgelegd