Goudsche Courant, zondag 21 oktober 1883

1883 Zondag Z October N 3990 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IL o T B I IJ TIN DE mTEENATMALE TEN TOONSTELL IIJG TE AMSTERDAM jste Trekking 10 November a s Van de Seriën 1 10 elk van 200 000 Nummers te aamen 2 000 000 Loten De Loten op welke eene Premie valt worden afgestempeld voor de latere Trakking der Hoofdprgzen over alle 30 Seriën verdeeld PRIJS PER LOT 50 CENTS OVERAL VERKRIJGBAAR Correspondent voor Gouda en Omstreken HOFFMAN Co 1KASSZEBS lv£01D3BS ONTVANGEN de nieuwste Modellen DAMESen KINDEBHOEDJENyoot het aanstaande sDisoen K KROMifoUT Opvolgster van Mej S A van DETH Kleiweg E 65a boven den Heer D J vak Vebdmingbn te Gouda Bloedarmoede Bleekzucht Longen en Magenziekte genezen Aan de aleenigen Uitvinder en eersten Fabrikant van de Malz Praeparaten Hofleverancier van de meesten Vorsten van Europa den Heer JOHANN BLOEF Bezitter van het gouden Verdienstenkruis met de Kroon te Berlin Neue Wilhelmstrasse No 1 Centraal Dépöt te Amsterdam N Z Voorburgwal No 250 Officieel bericht van Herstelling over het Johann Hoffsche Malz ExtractGezondheidsbier en de Malz Chocolade dewelke alhier in bet Hospitaal in gebruik zgn gekomen deze bewezen zich als goede versterkingsmiddelen bfl de Herstellenden voornamentiyk het Malz Ëxtract wordt by de zieken van chronischen borstlgders met graagte gebruikt zoo ook was de Malz Chocolade bfl herstellenden en bg verzwakten verteeringsorganen tengevolge van zware ziekten een verzachtende en zeer gezocht voedingsmiddel Weenen 31 December 1878 Dr LOEPP Ober Stabsarzt Dr PORIAS Stabsarzt Malz Extract Gezondheidsbier versterkend genezend voor Maag en Borstlgders 1 FUcoa 45 Cent 6 Flessohen 2 20 13 Flesschen ƒ 4 40 Concentrirtes Malz Eitract met en zonder gzer vermindert de ziekte bg Teering 1 Flesch ƒ 1 80 ƒ 1 en ƒ 0 75 Malz Chocolade gelgktgdig met het Malz Extract te gebruiken zenuwrersterkend 1 Pond prima ƒ 2 25 1 Pond secnnda ƒ 1 60 IJzer Malz Chocolade versterkend en bloedgevend 1 Pond f 3 en ƒ 2 40 Borst Malz Bonbons Onwaardeerbaar middel bg Hoest Heeschheid en Veritoudheid 1 Zakje 30 Cent Fgnste Toiletmiddel Malz kruiden Zeep 35 a 50 Ct en 70 Ct Mali Pomade 1 Flacon 70Ct ea l Verkrggbaar te Gouda bg de Heeren D BLOMMEN DAAL P STROEVE Cfez van DAl TZIGr Iwrichten de ONTVANGST der Nieuwste Modellen van Da vies en Kinderhoeden A A WIETS BETER voor het onderhoud an den MOND en d TANDEN vao den menacb vaa zoo jiroot belang dan de GEZONDHEIDS TAlDMmDELEN van D J Q POPP K K Hof Tan dart te JTeeHOi welke reedt door gdteel Nederland bekend zijn als de beate Mondmiddtlm fkÊkfttk der berpemdate geneesheeren van Europa ynnn sehnlveu mor en hechten hunne goedkeuMyyU ing aan de Tandmiddelen van Dr Popp hls de beite die èeaiaa voor mond en tauden K K Hottandarts Dr Popp s SOjarige beproeving r ANATHERIN HONDWATER van Dr J G POP K K hof tandarts te mene i geneest tandpijn uekell k tandrieeach onderhoudt eu reinet dé taaden foorkomt den onaangenamen reukj befordert het tandeukrijgen by kleine kinderen dient als roorbehoeilmidd tegen diphtheritis keelziekte en is anontbeerli k bq hel gebruik van nrinerale wateren In flessohen tan 1 76 ƒ 1 20 en 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt de Tanden sohit terend wit zander ze aan Ie tasten io dooien van OSO Anatherin Tandpasta in glazen dooien a ƒ 1 20 erkend middel tot reiniging der tauden Aromatische Tandzeep maabt de tanden zuiver wil zonder het émail aan te doen bewaart ze voor z ekelgke aandoeningen en houdt den mond frisfit Het stuk kost 40 ets eu is toereikend vooreen halfjaar TandplAnbeersel praktisch en meer zeker mi ddel tot het zelf plombeereit vanholle tauden FriJs in étui fXeo POPP S medic Krnidenzeep het voortreffelijkste toiletmiddel tegen vlekken uitslag levervlekken en zomenproeteu tot bevordering eu behoud van een suivere en blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkels a Oi3 Bft lHen zij op zijn lioede tegen namaalisels VS welke door velen worden verspreid die zich niet ontzien om kenteekcneo der firma na te maken oodat zij de echte nabg komen Tevens geven z aan hunne namaakselt naar het nitwerjdige het aanzien van de echte artikekn van Dr POPP Bij den aankoop daarvan wordt ieder dringend verzocht vooral te letten op de kenteekenen der edhte artikelen Verkrijgbaar in de onderstaande depdts tti Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botterdam bij F K van Santen KolS apoth en A Schippereijn Co blauwe porceleinwinkel te s Hage bij J I I Soabilié apoth te Delft bij A S van Bijn te Schiedam bij C Malta 6z te Leiden by E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth 8c Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolf en on te Alpben by L Varossiean en Zoon te Utreht bij G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten STEEITEOLEK In lossing de Lading GROVE RUHR KACHELKOLEN aoiygC per Heet contant zonder korting vrg aan hnis mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE en CIc Kantoor Turfmarkt H 94 Gouda 1 October 1883 Iedereen die tot zgn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebruik van Dr Ch antomelanus Oog enwater en na eén korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prgs per flacon met gebmiksaanwgzing 60 cents verkrggbaar bg Wed Bosman Gonda A Prins Zevenhuiïen Wed G Wilhelmus Woerd Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE ÓOÜBSGBE 0LA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der 3t Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afeonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeder Dirk en Wouter Crabetb D0 B CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur dét Academie van Boawknnde te Utrecht Prys 8o Cents Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bgzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een JBaarwater te bereidep dat alle vroegered ergelgke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tgd een flinken ei vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De t itxnnder etaat in voor een volkomen tuecei Prgs per flacon PI 4 en Fl Ö 5Ö AUeen echt te verkrggen bg den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenn de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar t en inzending van het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het palge ESEIUE SIEETEN B worden radicaal genezen door mgue methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing Ie brengen ih de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zennwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Ifation Lid van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda der begrootingscommissie De commissie in wier handen dit jaar de begrooting der gemeente voor 1884 gesteld is heeft met bgzondere zorg de verschillende posten nagegaan en naar aanleiding daarvan eenige opmerkingen gemaakt en voorstellen gedaan welke in de laatste raadszitting door B en W zgn beantwoord Beide stukken zgn geschreven in dien kalmen toon die bewgst dat èn de commissie èn het college van B en W alleen gedreven worden door belangstelling in de zaken der gemeente beide ademen een zucht naar gemeen overleg die van de zgde der bargerg waardeering verdient Op sommige ponten v de stadsverlichting en de regeling der jaarwedden van de ambtenaren ter secretarie beeft de commissie sncces op baar voorstellen op andere punten zgn bare opmerkingen voor B en W eene aanleiding geweest tot grondiger toelichting dan uit den aard der zaak hg bet indienen der begrooting geschieden kon en al blgkt het dat de commissie soms mindet juiste voorstellingen bad zg verdient lof dat zg de aandacht vestigt op alles wat haar gebrekkig of ongetuotiveerd voorkwam Onder de ponten waarover de commissie en het college van B en W niet eenstemmig denken kogien ons de qnaestiën die betrekking hebben op het lager onderwgs de belaugrgkste voor De commissie wenscht 1 het schoolgeld op de Ie en 2e burgerscholen gewgzigd te zien stelt zg voor niet te voorzien in de aan de 2e burgerschool voor meisjes komende vaeatnre 3 zon ig het verpKclit onónwig in de gymnastiek willen doen vervallen Ws Teroorloveu ons over deze punten een enkel woord in het midden te brengen Al deze zaken zgn geregeld bg door den raad vastgestelde en door de betrokken autoriteiten goedgekeurde verordeningen zoodat wg het in bet algemeen eens zgn met de meening van B en W dat het niet aangaat in de cgfers der begrooting de gewenschte veranderingen te maken zonder dat de bestaande r lementeu op die punten zgn herzien Eene andere vraag is evenwel of niet de raad indien hg er bg de behandeling der begrooting tgd voor vinden ka i deze zaken zoo kunnen bespreken en tot eene beslissing brengen zonder juist de cgfers der begrooting te veranderen men zou bg wgze van motie B en W knnnen uitnoodigeu de verlangde wgzigingen der verordeningen in eene volgende zitting voor te dragen Regelmatiger evenwel achten wg den weg door B en W voorgeslagen omdat de quaestiën anders toch tweemaal aan de orde zcmden komen Wat nu de zaken zelven betreft verhooging van schoolgeld uit het oogpunt der commissie achten wg stellig verkeerd Zg acht de opbrengst te gering en zoekt daarom naar middelen ten einde daarin te voorzien Onzes inziens is dit een onjuist standpunt De opbrengst van het schoolgeld behoeft niet geëvenredigd te zgn aan de kosten die er voor gemaakt worden zoodat het argument dat die niet beantwoordt aan de uitbreiding welke in de laatste jaren aan het onder gs gegeven is niete afdoet Schoolgeld is eene soort van belasting die in overeenstemming moet zgn met den algemeenen toestond der gemeente en met de draagkracht der klasse van personen voor welke elke inrichting van onderwgs bestemd is De vraag mag dus nooit zgn brengt d ze post genoeg in de kas maar is het schoolgeld op de scholen in overeenstemming met wat ouders en voogden in onze gemeente daarvoor kunnen besteden En bg de beantwoording dier vraag moet de raad dunkt ons om het belang der zaak voor de burgerg en de maatecbappg vrggevig zgn en liever te weinig dan te veel vragen Billgk is evenwel dat in een stad als de onze waareen volledig stel scholen bestaat bestemd voor ver schillende klassen en uiteenloopende behoeften de schoolgelden naar de maatschappelijke standen der vermoedelgke bezoekers geregeld worden Als men de bestaande regeling uit dat oogpunt gebrekkig acht dan zouden wg niets hebben tegen eene hendeniog Maar toch raden wg voorzichtigheid aan Want goed onderwgs is voor onze jonge staateburgers even tfoodig als brood en hoe gemakkelgker het den ouders gemaakt wordt om elk op zgne wgze de goede irruchten te plukken vwi hét door de overheid ingerichte schoolouderwgs hoe eer zg er toe znllen overgaan en onze Taad heeft bg elke gelegenheid getoond een warm hart te heb n voor dat groote volksbelang In allé gevallen behoort aan de betalende ouders de vrge keuze gelaton te worden welk onderwgs en welke school z voor hun kinderen het meest gewenseht achten zg knnnen zulks het best zelf beoordeelen W zeggen dit er uitdrukkelgk bg omdat wg in het rapport een niet onder odrden gebraiht streven meenen opgemerkt te hebben om door verbooging van schoolgeld op de Ie en gelgktgdige verlaging op de 2e burgerschool het bezoek an deze laatete in de nand te werken Het beeft allen schgn alsof de commissie getroffen door hei geringe aantal jongens en meisjes dat de 2e burgerscholen bezoekt naar middelen heeft omgezien om daann verandering te brengen Vandaar onzes inziens de Tatwgzing naar tde uitbreiding die in de latMtle jaren aan het ondervms gegeven w Wg nu zgn van meening dat dergelgke drang nijet op den weg ligt van het gemeentebe8taur kU dat gezorgd be voor goed ingerichte fcholen en naar het rvtmegm der Inb h ffiêmtttMgi lehoolgald moet zg het gebmik dat er v n gemaakt wordt overlaten aan de ouders die om de een of ander reden de eene school wrkiezen boven de andere Kunstmatige bevolking van scholen te verkrggen door knutseling met het scbooleeld zal blgken onbegonnen werk te zgn Laat de gemeente zorgen dat de scholen elk in haar soort goed zgn en van zelf zal elke stand de inrichting zoeken die met zgn behoefte overeenkomt Te meer klemt deze overweging omdat de commissie naar ons voorkomt op den verkeerden weg is als zg in het lage schoolgeld de reden zoekt waarom van de le burgerscholen naar evenredigheid meer gebmik gemaakt wordt dan van dq e Vooreerst achten vele ouders die voornemens zgn hunne kinderen tot middelb of gymnasiaal ond te laten overgf o het uitgebreider leerplan der 2e burgerscholen terecht eet een nadeel dan een voordeel Ten andere heeft men lete tegen deze scholen zelf Het is een teer pant wat wg daar aanroeren maar als orgaan der openbare meening aarzelen wg niet te zeggen dat naar ons bescheiden oordeel de grooter sympathie waarin de hoofden der le burgerscholen zich verheugen mogen de grooter tevredenheid over den algemeenen geest die aan deze inrichtingen heerscht en de daardoor verkregen resultaten de voorname redenen zgn waarom deze scholen op in t oog vallende wgze beter bezocht worden dan de 2e Het publiek heeft niets at te dingen op de bekwaamheid van de hoofden der 2e burgerscholen maar klaagt terecht of ten onrechte dit laten wg voor t oogenblik m het midden inzonderheid over gebrekkige leiding en gemis aan samenwerking tusschen de aan deze scholen verbonden personen Dit althans züu de voornaamste grieven die ons ter oore zgn f ekomen Welliotit dit voegen wg er onmidellgk bg ligt dit ten deele an de gunstiger omstandigheden waarin de le burgerscholen verkeeren want zgn wg wel ingelicht dan is het daaraan verbonden personeel grootendeels door de hoofdonderwgzers zelven gekweekt en daardoor meerder invloed van het hoofd der school op de onderwü lers en grooter eenheid van inzichten en methode verzekerd Het is een feit dat er op de le burgerscholen kinderen zgn wier ouders geen bezwaar hebben tegen het hooger schoolgeld der 2e maar tegen deze laatste scholen zelf Dit moest niet zgn Zoodra daarin verbetering komt zal zeker een rationeeler verdeeling der kinderen over de burgerscholen vanzelf volgen Met dat doel hebben wg openhartig den stand der publieke opinie blootgelegd vooral nu een inzender in dit blad zich reeds in dien geest heeft laten hooren Wg deden dit in het belang der gemeente die naWnrlgk gaarne goede vruchten ziet van de aan het onderwgs bestede gelden m het belang der betrokken onderwgzers omdat zg dan weten waar de schoen wringt en in welk opzicht verbetering van hen verwacht wordt Wat de wensch betreft om niet over te gaan tot voorziening in de vacature Gordon wij gelooven met B en W dat de commissie zich vergist als zg zich ten dezen beroept op de Verordening houdende regeling van den bgstand op de openb scholen Volgens art 3 behoort het tegenwoordig getal onderwgzeressen aan die school verbonden te zgn Dit aantal is in overeenstemming met het leerplan dat 4 klassen voorschrgft Zoolang het leerplan dus niet gewgzigd wordt kan aan geene vermindering worden gedacht De vraag of verandering in dat leerplan wenschelgk is behoort niet te worden overwogen met bet oog o bezuiniging in de kosten Men weet dat wg gaarne in plaate van deze inrichting eene Hoogere Burgerschool voor meisjes hadden maar wg kannen niet goedkeuren dat men haar zon afbreken voor er iets anders in de plaate gesteld werd Het leerplan moet worden en is vaat eataU met het oog op de behoeften der leerhngen en de te verwerken leerstof is het gebrekkig welnu verbeter het wgzig het maar daarbg moeten de belangen van bet onderwgs op den voorgrond staan niet de gedachte aan de kosten Zoolang de school bestaat behoort de gemeente te zorgen dat ze zoo goed mogelgk zg ingericht anders komen de toch reeds stiefmoederlgk bedeelde meisjes in nog slechter doen Er zgn thans vier klassen I gewone vakken en Frausch II als voren Duitsch III als voren Ëngelsch IV als voren en voortzetting van Fransen Duitech en Éngelach Daarvoor zgn onafhankelgk van het aantal leerlingen in elke klasse vier onderwgzeressen noodig en het gaat met aan om ter wille van eene misplaatete zucht naar zninigheid leerlingen van uiteenloopenden leeftgd en verschillende ontwikkeling tot ééne klasse samen te smelten Is dat wenschelgk op paedagogische of andere aan de eischen van het onderwgs ontleende gronden dan zon de raad verstandig doen aan het advies der commissie gevolg te geven niet wegens het betrekkelgk gering getal leerlingen Ten slotte de gymnastiek Waarom wil de commissie die afschaften Omdat het onderwgs in dat vak niet aan de verwachting beantwoordt heeft zegt zg Als de commissie ook hier de punten op de i s had willen zetten zou zg dunkt ons gezegd hebben omdat wg niet tevreden zgn over de wgze waarop dit gegeven wordt omdat het publiek klaagt over te weinig geregeld onderwgs te veel vrge oefeningen enz Maar is dit eene reden om niet aan heilzame lichaamsoefening te doen Men noodige liever het gemeentebestuur uit de gymnastiek aan de scholen zelf onder toezicht van het hoofd der school te laten geven meer als integreerend deel van t onderwgs met meer onderwgskrachten en geregelde controle Bg wat meer belangstelling van de zgde der autoriteiten die thans Gods water laten loopen over Gods akker wat meer geld voor onderwgzers zou er van dat vak meer te maken zgn dan nu Inderdaad afschafien van onderwgs is eene al te gemakkelgke manier om geen onderwgs te hebben dat niet aan de gekoesterde verwachting beantwoordt