Goudsche Courant, zondag 21 oktober 1883

BINNENLAND GOUDA 30 Ootober 1883 VERÖAÜERING van den GEMEENTEttAAD Dinadag den 23 Ootober 1883 des middaga ten 12 ure ten einde te behandelen l e Gemeente Begrooting voor het dienstjaar 1884 Ook de liberale kieaveneaiging KrimpeHtruaard heeft met algemeeue siemmen tot eandidaat voor de Tweede Kamer geiUld den heer mr W Thsrbecke Voor het Haagaohe Gerechtshof stond Donderdag terecht eeo 25 jarige recidivist H Klerks die rteda veraoheideD vonnissen had ondergaan In den nacht van 6 op 7 Aug jl had h j lioh bij den spekslager Vaaee alhier door het tuimelraam boven de deur toegang welen te verachaHen tot de winkel en verder tot het slaapvertrek waar hij uit den broekiak van den baas wiens klceren op een stoel hingen een portemonnaie en sleutels nam en met welke laatste hy de geldlade opende en er al het geld uithaalde Teruggekeerd in hel slaapvertrek jverd hij toen hij een lucifer aanstak om te tien hoe hjj het gemakkelijkst ontkomen kon door den spekslager bij den hals gegrepen en raakte met hem aan t woratelen waarbij hy den huisheer met een mes dat hij met voordacht uit den winkel had meegïnomen een paar gevaarlykt wonden in hel aangelicht toebracht Gelukkig werd de bewoner spoedig door de politie die inmiddels door de auderé uisgenooten was gehaald ontzet Adv gen mr Gregory wees op de groote brutaliteit waarmede deze diefstal gepaard ging en de noodlottige gevolgen het daarbij gepleegde geweld takd kunnen na lich rieepen Op grond van den ernst dar feiten reijuireerde Z E Q A es jn eu tucht huisstraf Mr graaf Vaa der Duyn die voor de eerste maal als verdediger bij dit College optrad en zich als zoodanig in s Hof i dulge un aanbeval pleitte eenige verzachtende omstandigheden Na de pauze w erd beklaagde ter zake van diefstalbij nacht in een bewoond huis gepleegd met behulp van inklimming en van geweldoefening welke yattn van kwetsing heeft nagelaten tot 8 jaren luchthuisstraf veroordeeld i Door de bestuursleden van de vereeniging Ernsten Vryheid te Haastrecht is tot voorzitter gekozenbs G J Pare an tol vicevoorzitter de heer C den Baars De heer D Snoder beroe ien predikant bij de Evélig Lath Gemeente te Bodegraven zal jiondag den sisten dezer des avonds te zes uren zijne intrede doen bij genoemde geqieente na des voormiddags bevestigd Ie zijn door ds J A Helwig Bv ng Luth predikant Ie VGravenhage De Collecte voor Jara siramp heeft te Reeuwijk opgebracht ƒ 110 7 Gekozen tpt lid van he t polderbestnur van Beèuwijk de heer J Vis te Keedwqk Ds A Benier te Berg Ambaclit heeft bedankt voor herberoep naar Wijnjelerp en Daurstwoude en een beroep ontvangen naar Etspeet In eene zeer vollallige vergadering werd op Donderdag IK Ooi Ie Berg Ambacht de 20e jaarreeks der spreekbeurten in de Vereeniging Wiolerleiingen geopend met eene toepasselijk inleiding van den Voortiller den heer J ö Bettink Daarop droeg deze eene novelle voor getiteld H t alaohloSer van den laster Met grooten byval werd de voordracht aangehoord zoo ook na de pauze de bijdragen in proza of dichtmaat van den spreker miy E Jeltema en de heeren H Bezemer A Blanken Dz G de Vreugt P J Belli nk en P Hamerpagl De geneeuteraad van Ouderkerk a d IJsel heefi na goedkeuring van den Commissaris des Konings besloten aan de beide gemeenteveldwachtera toe te kennen eene gratificatie van ƒ 50 ieder wegens vergoeding voor vervallen emolumenten ontslaan door het verbod dat met nieuwjaar door hen geen almanakken meer rond gebraoht mogen worden Uit Zevenhuizen schrijft men ons van Donderdag Mt vereeniging lot nut en vermaak hield voor deiru winter heden haar eerste leesvtrgadering In de openingsrede herdacht de voorzitter de verdiensten van den heer J Paul onlangs overleden als e n der oprichters van het geiehichap en wees hg er op hoeveel zedelijken en stoffelijkeii steun het gezelschap hem te danken had Die aerate vergadering werd door een gioot aantal leden bijgewoond en geen wonder daar de heer Helleman van Kiudenliik als spreker opirad Sijne voordrachten iu ernst en luim verwierven grooten b jval loodat b t by het einde der vergadering ieder s wensch was den heer Helleman nog vele malen in ons midden te zien De Arr Reehlbank te Rollerdam veroordeeld Donderdag dcB 26 jarigeB a riichter G J tot 2 jaar celstraf wegens het plegen van bet bekende opliohlersfeil te Cnppelle a d IJsel by den logementhouder W De Boon en te IJsselmonde by W Lagendijk waar hij zich uitgaf opzichter te zijn van hel leggen van lelephoonlijnen langs den StaaUspoorweg Genoemde persoon verver van beroep en wonende te Rollerdam wasreeds talrijke malen veroordeeld geweest wegens bedriegerijen Door den liemeenieraad van Rotterdam is Donderdag verworpen met 21 tegen 10 stemmen een voorstel van vier Raadsleden om de adressen ter zake van de gasquaestie terug Ie zenden aan B en W ten fine van praeadvies en met 25 tegen 12 stemmen besloten lol aankoop van de Nieuwe Rotterdamsohe gasfabriek volgens de laatste aanbiedingen Ingekomen is een voorstel van B eu W tot verdieping van de spoorweghaven met 6 meter Kosten op ƒ 60 000 geraamd Tuin en bouwlieden hebben dit jaar Wel eenigereden tot klagen dat hunne veldvruchteu zoo weinigaftrek vinden eu er dus geen geld van te maken is terwijl zij over hoedanigheid en hoeveelheid in t geheel niet onlvreden mochten zyn Met de opbrengstvan kool o a wist men haast geen raad andijviekomt met sohuiteu vol van het veld eu aan meerandere groenten is geen gebrek Het gemak dater het geheele jaar door ingemaakte groenten teverkrijgen lijn die voor ersche niet behoeven onder te doen helpt mede bij den tragen handel methel buitenland dat geen behoefte heeft omdat hetzich door eigen teelt beter dan vroeger kan voorzien om het vertier in nioeskruiden en toespijs Ie baperken hierbij vooral niet den overvloed van b ooravruchteo te vergelen Bloemkool werd op het veld tegenden ongehoordeu prQs van ƒ 15 de duizend verkocht uien waarvan de teelt in de laatste jarenzeer was toegenomen liggen opgehoopt wachteudeop koopers en zyu betrekkelijk geen geld waard De zwaar beladen takken der vruohlboomeu buigen of kraken onder het gewicht der appelen ei danwelke vruchten I In geen jaren werden er treffelijker tafelpereii en appelen geplukt als thans Aan den kleinsten kweekboom ontbrak nog niet eene groote groote gave en geurige vrucht Het gfewas van snijboonen mag als in den besten iy d van den groeimislukt gerekend woitden het is slechts een onderdeel van de moezerij Daarentegen behoort de graan aardappeleu kool en boomvrachtenoogst dit jaartol een der gelukkigste en hy werd in geeu driejaar zoo gunstig gekend £ C Rij de opehing van de huishoudelijke school bij het regiment greoadiers en jagers is gebleken dat ongeveer 14 pCt der kiiliciens meestal Friezen lezen nooh schrijven konden terwyi r bovendien uog 9 pCt niet schrijven d oh wel lezen konden In vele steden en dorpen van ons vaderland vindt meu nog eigenaardige gebruiken waarvan m n dikwijls tevergeefs naarde herkomst zo t Vooral hel oude landschap Drente met zyne verspreide eu geïsoleerde bevolking ia een dorado voor de liefhebbers van oudheden ook op het gebied van zeden en gewooulea Zoo merkt men wtnpeer men op een Zondag zich te Hoogeveeu bevindt dat de zeer kerksche bewoners zich bij trommelslag naar haane bedehuizen biegeven De kerke jamboer i daar een onmisbaar persoon eu zijne belrekking ichyut e rfelyk in de mannelijke linie vau de familie Paddinge Reeds byua een eeuw lang althans i die klinkende waardigheid aan dat huis opgedragen Volgens Magniu een der meest vertrouwde gtschiedschrijvers over Drente dateert die gewoonte reeds uit het tijdperk der lichting van die veenkolonie Op het katlaet der heeren van Holihe tot Eohten een half uur er van verwijderd lag indertijd een garnizoen Toen nu in gEchtens Hoogeveeu de oudste benaming der kolonie door die adelijke heeren een kerkje geboawd werd werd het genoemde glHrniloeu des Zondags daarheen geleid eu dit was voor de bewoners tevens een sein om Ingaan Het Bruizorn is reeds lang verdwenen mapr de tamboer I blijven beslaan Onder de privilegiën van den trommelaar behoorde ook dal hij op den oudejaarsnacht den vopruaamstrn burgers tcgeil eene goede fooi natuurlijk een serenade mocht brengen M 1 dat gebruik is in de laatste jaren opgeheven X Toen er onlangs te Londen wel 1200 liefhebbers waren voor het beulsambt bracht erne Italiaansche courant in herinnering met hoeveel verachting er vroeger op dsie betrekking werd neergezien Na de reslaoratis van 1849 werd in Toscane de doodstraf weer ingevoenl De groothertog Leopold kreeg bij die gelegenheid twaalf brieven van sollicitanten naar het beulswerk en hij ergerde zich over dal aantal Hij wierp ze alle hel venster uit io den tdin en zeide Het verzoeksehrifi dat het rarat wegvliegt mag verhourd worden De gekozene heette Pantonie Meu dwong hem teratond eene afgezonderde woning te betrekken in eene der meest afgelegen straten van Florence en wanneer hij eenmaal s maands op hel stadhuis zijn geld ging afhalen moest by zyne eigeu pen meenemen om de quitautie te teeke nen want geen der beambten sou dan beul zijne pen hebben willen leenen Buitenlandsch Overzicht Het bezoek van het Belgisch Koninugspaar aan ons land is gelyk te verwaohten was in de buitenlaudsche pers niet onopgemerkt gebleven De Weeuer bladen vooral laten er zich zeer gunstig over uit In een artikel van de Neue Freie Presse zoo seint Reuter wordt gezegd dat de goede verstaudbouding tusschen Nederland en België niet genoeg kan worden gewaardeerd De Nederlanders zegt het blad geven door de genegenheid waarmee zij het Belgisch Koningspaar hebben ontvangen een vourtreSelijk voorbeeld hoe men zich met de gebeurtenissen van t verleden moet verzoenen en de historische feiten behoort te erkennen Het Weeuer Fremdeublatt ziet mede in hel bezoek des Konings van België en zyner gemalin aan oua land een voor de geschiedenis belangrijke gebeurtenis Het bezegelt den vrede en de vriendschap tusschen twee op gelijken trap van ontwikkeling slaande en door gelijke vreedzame belangen verbonden aatiën Wanneer zich België en Holland zegt dit orgaan lot verzekering der veiligheid banner grenzen nader bij elkander aansluiten komen zü slechts tegemoet aan de wenscheo van Duitachland dat hel grootste belang heeft bij de onafhankelijkheid van België en Neilerlaiid De redevoeringen welkt door den Frunschen mi nisterpresident den heer Jules Ferry op verachilleude plaatsen zijn gehouden vormen nog het voornameonderwerp van de beschouwingen der Fransche dagbladen Gelijk wij reeds mededeeldau is de indruk vry gunstig en hechten alle bezadigden hunne goedkeuring aan 4iet voornemen van het kabinet om metde yonverzoenlijkeu en anarchisten te breken Van den anderen kant echter is men eenigermate teleurgesteld Meu had bjj deze gelegenheid stelliger mededeelingen verwacht aangaande het verder ataalknndUfi lprogramma van het kabinet Volgeus de laatste dépêches welke bij het Fransche ministerie van marine ziju ontvangen waren iu den laatsten lijd gecne belaugrgke krygsverriohtipgeu in Tonkin ondernomen Aangaande den gezondheidstoestand der troepen wordt gemeld dan die niets te weuschen overliet De Fransche commissaris in Tonkin de heer Harmaud moet intussohèn indieu men een bericht mag gelooven d l de Standard uil Hongkong ontvangt met den legenwoordigen staat van zalien weinig ingenomen en van oordeel zyn dat Franktyk de gunstige gelegenheid om krachtig op Ie treden beeït laten voorbijgaan De berichtgever van de Standtwd zegt verder Men is h er te Hongkong van g va Iea dat voor Frankr k thans slechts twee wegen openstaan het moet h het verworpen traotsat van Bourée weer opnemen of tol oprukken naar Pekiu besluiten B de verkiezingen voor den Berljjneche gemeenteraad die Dondenlag plaals vooden kozen slleen de kiezers der derde klasse dat zijn zij die minder dan 200 mark aan bekstiug betalen Vrijdag kiest de tweede afdeeling Heden da eerste Iedersaf deeling kiest 42 afgevaardigden Daar Donderdag de eigenlijke groote maasa kooa waa dit de gewiohtigste dag iekozen werden 22 liberalen 6 conservatieven en autisemisleu eu 2 sooiaal denooraten terwijl 1 herstemmingen moeten plaats hebben Het belangrijkste is dat van de uitgebrachte stemmen 30 000 op de liberale 25 000 op de vereenigde conservatieven en antisemeiten en 8000 op de oandidatan der solciaald mooraten werden uitgebracht Eene zoo groote anti liberale meerderheid is te Berlijn nog nooit bijeengebracht Terwjjl in vroeger jaren slechts 10 pCt der kiezers aan de verkiezingen deelnamen is dit cijfer nu tot 40 pCl geslagen en zeker zou het nog hooger zijn geweest zoo er gedurende het laatste deel van den verkiesingslrüd niet een verschrikkelijke orkaan had gewoed De sterile reactionaire beweging is hoofdzakelgk bet gevolg van het drijven der anti semieten zoodat de voorzitter dec Stadtverordneten Dr Sirassman uiel werd herkozrn alleen omdat hy een Jood is Al de ochtendbladen bespreken zeer uitvoerig de verkiezingen voor den gemeenteraad welke eergisteren hebben plaats gehad Alle komen hierin overeen dat de liberale partij el ia waar de zege heeft behaald maar dat niettemin de conservatieveanli j Semitische partij op een belangrijk succes mag bogen t geen aanmerkelijk wordt versterkt door de vele minoriteiten lutussehcn heeft de liberale parlü eene meerderheid van tweederden Dit echter mag ls seker warden besohouwil dat in den aanstaanden gemeenteraad in elk geval een krachtige liberale meerderheid zal beslaan Van de gedeelten der hoofdstad waar hst arbeiderspersoneel sterk is vertegenwoordigd hebben de meeste socialisten aan de verkiezingen geen deel genomen wegens de socialislenwet De Oostenrijkscbe en Duilaohe bladen neuuen reeoi gedurende eenigen tijd er op gewezen dat er eene merklmre toenadering is ontstaan tusschen Ruslanil en Turkije en dit feit is vooral zeer zichtbaar geworden na de reis van den vorst van Montenegro naar Canslantiuopel in Augustus De meest getrouwe bondgenoot van Rusland waaraohijnlijk volgens de raadgevingen van het Peterabcrgsche kabinet oude ryandachap vergetend heeft zioh geheel met den sultan verzoend De ontvangst en de gewisselde geschenken wareu niet alleen daden van hoffelykbeid maar tevens de bevestiging van eene goede verstandhouding Nauwelijks was vorst Nicolaas in zijn stalen teruggekeerd of de commissie tot afbakening der grenzen vergaderde te Celtinje en hare arbeid geeft volgens de Weeuer bladen reden om te hopen dat het reeds zoo langau lyd bestaande conflict eerlang uit den weg geruimd zal worden nog slechts over de grenzen aan deu uitersten westelijken kant is men bet niet eens Toch zal de uitvoering van de besluiten dezer oommissie nog moeilykbeden ontmoeten zoowel van den kant der Albaneezen als van dien van zekere Turksohe ambtenaren ala Ali pacha gouverneur van Celtinje Maar deze legenatand zal overwonnen worden daar de Porie i ta wil schijnt te hebbeu deze 3ttaestie op Ie lossen Uil deze feiteu nu maken e Oostenrijksche en Duitsche bladen op dal te Conslantinopel thans geluisterd wordt naar Ruahnd s stem en dat dit een niet gunstigen invloed kan hebben op Oostenrijk s invloed op hel Balkan schiereiland Een oogenblik had men gemeend dat de Parte overhelde naar het Duilsch Oostenrijksch verbond deze gissing was gebouwd op de reis van Moukhtar pacha in Duitschland zijn verblyf in Homburg en in Berlyn zijne plannen om Friedrichsruhe en Weenen te bezoeken Aan die reis hechtte men veel waarde Moukthar pacha oud kommaudant in Armenië zoude afgezonden zijn om den steun van Duitschland en Oostenrijk te verwerven tegen de eischen van Engeland dnt steeds aandringt op de nakoming van art 61 van hel Berlijnache traolaat betreffende de hervormingen in Armenië Doch die hoop is niet verwezenlijkt Moukthar heeft op zijn reis naar Conslantinopel Weenen noch Friedrichsruhe aangedaan Vandaar de meening dat de toenadering tusschen Turkije en Oostenrijk is mislukt en dal dit het resultaat is van Rustand s diplomatieke bemoeiingen Kaotongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 17 Ootober 1883 Kantonrechter Mr J H tan MIBROP Ambtenaar van het Openbaar Miniaterie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEBOOEDEELD A D kastelein te Gouda tot 2 boeten van vijftig cents of 2 dagen wegens niet zorgen dat iu de twee wachtkamers van bel slalion te Gouda waarin door hem krachtens vergunning sterke drank in het klein wordt verkocht een gedrukt exemplaar der Drankwei duidelijk leeabaar was opgehangen A V W huisvrouw van I R lapster Ie Gouda ta h galilen sf 1 dag wegens na 12 nur snsohta aanwezig hebben van bezoekers in de door haar gehouden tapperij aan de 4de Kade te Gouda C L sleeper Ie Gouda lot 10 gulden of 2 dagen wegens op ziju erf te Gonda bewaren van paardenmesl niet geborgen in een behoorlijk gemetselde put of bak C V O bouwman te Waddinxveen tot 10 gulden of 1 dag wegens op zijn erf te Waddinxveen tüdelijk in werking hebben van een locomobile om granen te dorscheu zonder dat hy daartoe vergunning had bekomen van den Burgemeester van Waddinxveen J T huisvrouw van J den B te Waddinxveen tot 1 gulden of 1 dag wegens op eens anders erf te Waddinxveen laten loaloopec van eene haar toebehoorende kip C V landbouwer te Beenw k tot 1 gulden of 1 dag wegens op eens andera weiland te Waddinxveen laten losloopen van hem toebehoorende zwanen S B bouwman te Waddinxveen tot 1 gulden of 1 dag wegens iu eens anders water te Waddinxveen laten zwemmen van hem toebehoorende zwanen D U bouwman te Waddinxveen tol eene boetevan 1 gulden eu eene boete van 2 gulden of 2 dagen wegens te Waddinxveen in eens anders waterlaten zwemmen van hem toebehoorende zwanen endoen leggen van een hoop tand op het talud derkade langs de Gouwe zonder vergunning vaa Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland K M bouwman te Reeuwijk tot 2 boelen vun 26 cents of 2 dagen wegens bij een lohouw biyken niet gezorgd te hebben dal van het gedeelte Tiendeweg ia den polder Slein onder Reeuwy k waarvan hij onderhoudplichtige is de boomen behoorlijk weren opgesnoeid en de sporen in den weg behoorlijk waren geëlfend A L C koopman Ie Gouda tot 3 gulden of 1 dag wegens zitten op zijn hondenkar onder het ryden te Moordrecht Jan van Adriohem baanspiiiner te Moordrecht tot 1 gulden of 1 dag wegens dronkenschap te Moordrecht Johannes Woordnaeijer baanspinner If Moordrecht tol 1 gulden of 1 dag wegens dronkenschap te Moordrecht Jan Slobbe arbeider te Moordrecht tot 1 gulden ol 1 dag wegens donkenschap te Moordrecht Hendrik Catsberg arbeider te Reeuwijk tot 3 gulden of 2 dagen wegens dronkenschap te Waddinxveen Donwe vau Willigen koopman te Waddinxveen lot gulden of 8 dagen wegens dronkenschap Ie Waildinxveen AFROIVDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings iu deze Provincie van den 12n September 1883 A No 1573 3e afd Prot Had No 68 betreffende de verplichting tot hel doen van suppletoir aangifien voor de BELASTING op hei PERSONEEL over het dienstjaar 1883 84 Brengen ter algemeene kenuis dat volgens de artt 27 en 42 der wet op de pereoneele Belosling van den 29 n Maart 1883 Staaüilad Ho i zooals die zooals die zijn gewijzigd en aanpvuld bij de artt 7 en 14 der wet van den 9n A pnl Staat blttdNo 59 lot het doen van suppletoire aangifte verplicht zijn alle die na den 15n Mei jl een perceel in gebruik bebbeu genomen alsmede zij die dienstboden of paarden na laatstgenoemden datum hebben aangeschaft Wordende de Ingezetenen mitsdien herinnerd aan de op hen rustende verplichtingen lot het doen dier aanïifie ten einde bevrijd te blijlren van de toepassing der strafbepalingen voorgeschreven bij art 35 voor zooverre die zijn gewijzigd bij art 13 der wet van den 9n April 1869 Slaatsitad No 59 en art 39 van meergenoemde wet van den 26n Maort 1833 SlaaMad No 4 Gouda den 18 October 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZËNDOOKN De Secretaris BROUWER Burger IJjke Stand GEBORE N 16 Sept Johiima ouden P B van deu Broek en J Csbout 18 Chrtsliaa oaden N Vcrbii ea G van d r Vliit OVERLEDEN 1 Oct A Utüüg wed J Jonkheid 71 I 1 Sprout 19 d ONDERTROUWD 19 Oct N Ondgk 23 j en K yan der fcain 23 j T KooinMn Ie Wsddiniteen 42 j en C Kon 87 j P Krygiman 22 j i M W Ehhout 22 j B J Schollen te Nieowerkerk aso den Use 32 j en D P vau den Hoek o J B tan Hoon 24 j e E vsn der Ijsden 28 j Oudertrouwd PETER KRIJGSMAN EN MARIA WOUDEMLNA ELSHOÜT Oouda 19 Oot 1S8S ADVERTENTIËN ♦ Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mejuffrouw ANTJE LEBFLANG Wed J JoKKHEio in den ouderdom Tan 71 jaren Uit aller oaam K JONKHEID Oouda 19 October 1883 Heden overleed te Etukirchen bg Cöln in den ouderdom van 33 Jaren onze aangehuwde Zoon de Heer LAURENZ OTTO FISCHER nalatende twee kinderen te jong om hun coo treffend verlies te kannen beseffen Mr H PICCARDT G S PICCARDT GoRTwijif Gouda den 19 October 1883 Eenige kennügeving Tegen NOVEMBER biedt zich aan een fatsoenlek BURGERMEISJE P G als TWEEDE MEID of ala MEID ALLEEN Brieven onder letter M aan den Boekhandelaar J W K N I PSCHEER Jr alhier Tegen 1 NOVEMBER wordt TB HUUR gevraagd een GEMEUBILEERDE Hamer met Slaapkamer Franco off ten letters 6 N A ran het Alg Advertentie BiJ enn van NIJGH van DITM AR Armterdam Openbare Verkdoj ig bö inschrflving van De AFBSAAK Van hbt ZOOGENAAMDE CJOMMISSARISMIISJE op de Gouwe by het Amgterdamache Veer op ZATERDAG den 27n OCTOBER 1883 des namiddags te 1 uur op het Raadhuis te Qouda De voorwaarden liggen ter inzage op de secretarie dier gemeente op alle werkdagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur ONTVANGEN de nieuwste PariJzer Modellen van Dames en Kinderlioeden benevens alle ARTIKELEN iwt het vak behoorende in ruime keuze voorradig Ons steeds minzaam aanbevelende voor het MAKEN van Costumes en Mantels A en B van HAASBERGEN voorheen A OLIFIERS Gouda Hoogstraat A 119 HH BOUWKinniIGER Wordt ten spoedigste gevraagd een UITGEWERKT PLAN en TEBKBNING van eene te maken ZWEM en BADINRICHTING Dezelve moet in alle deelen aan de eischen des tgds voldoen Aanbiedingen worden ingewacht onder No 885 aan het Bureau dezer Courant I 62 H J VONK 1 6E BEHANGER Lange Groenendaal ONTVANGEN eene prachtige Collectie Vloer en Kaclielzeileii in alle maten Ondergeteekenden hebben de eer de ONTVANGST te berichten der nieuwe Artikelen voor het seizoen worden van af MAANDAG gepresenteerd GROOTENDORST Co Gouda 20 Oct 1883 iLÏËSLAHmT gevraagd bij C v BERK EL KLEIWEG E 68 Een Jongmensch van Fatsoenlgke Familie 20 jaar een nette hand schrgvende bekend met de FRANSCHE TAAL zag zich gaarne als LEERLING opeen KANTOOR hier ter stede geplaatst Offertes onder lett A G bg den Boekh van A KOK Comp te Gouda SCHERP ZAND PRIJSOPGAAF gevraagd voor de Levering van SCHERP ZAND benoodigd voor de Bouw eener VILLA te Nieuwerkerk a d IJsel Inlichtingen te verkrggen op het werk Openbare Verkoopingf te Waddingsveen in ééne zitting op DINSDAG 23 OCTOBER 1883 des morgens ten 11 nre in het KofiSehuis van van NIEKERK aldaar van Twee pereeelen beat WEILAND gelegen in den polder Bloemendaal binnen Waddingsveen Ie Perceel groot 1 heet 14 aren 30 cent celegen bg de Waddingsveensche brug aan den Rgweg en behoorende tot den insolventen boedel van H SPITHOVEN 2e Perceel groot ruim i s heet gelegen aan het Jaagpad van de rivier de Gouwe behoorende aan den Heer A C KOOLMEES te Nieuwerkerk a d IJsel Voor den kooper van perc 2 bestaat gelegenheid om UIT DE HAND TE KOOPENde naast dat perceel gelegen Souwmanawoning met ruim 3 hectaren Weilattd behoorende aan den Heer J A van de WERVE te Waddingsveen Betaaldag 1 Januari 1884 In eigen gebruik te aanvaarden 1 Jan 1884 Breeder bij biljetten Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR te Waddmgsveen