Goudsche Courant, woensdag 24 oktober 1883

1883 JN 3991 ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE ï ETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiyke Nommers VIJF CENTEN DE VEIJZIUUIGE CEUTHALE KIESVEEEEIHaiUG heeft voor de Verkiezing van een Lid voor de Tweede Kamrb der Staten Genebaal welke zal plaats hebben op Dinsdag 30 October 1883 tusschen 9 4 uur tot haren Candidaat gekozen Advocaat en Procureur bij den Hoogden Raad te sGravenhagpe en beveelt genoemden Heer aan alle Kiezers dringend aan De Algemeene Secretarie De Algemeene Voorzitter W KRABBE te Alfen a I RUn J A ROEST van LIAIBVBG te Gouda De Eiesvereeniging Woerden te Woerden H VAN LOON VAN ITERSON President A KNIJPF Hz Penningm H VAS DïE LEE H W BAELDE C A ZELDVBLDEB Secretaris De Eiesvereeniging Burgerplicht te Gouda A ROEST VAN LIMBURG President M NOOTHOVEN van GOOR Vice President POST VAN DEB BURG C C H PRINCE H JAGER Secr Penningm De Eiesvereeniging Vaderland en Oranje te Oudewnter A C VAN AELST Pres M J J NIELSEN Penn A VAN AELST J A VRIESMAN J BOER Seeretans De Kieavereeaiging Burgerplicht te Alfen Bodegraven en Omstreken B ERKELENS te Alfen Pres J HERREWIJN J teAarlander veen Vice Pres Da VAN OOUDE te Zwammerdam K DOUWES DEKKER te Bode graren Mr C KRABBE te Alfen Sfcr Penningm Woensdag 24 October GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda n Omstreken De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 De inzending van advertentiën kan geschieden tot Aén nur des namiddags van den dag der uitgave DLBBELË BLÜRT rOORTZETTIIVG b VAN DEN tot en met 31 October VAN milh JOMSEEEEN EN mOEEWINTERJA SEN welke tot de COi CURREEREi DSTË S prijzen worden uitverkocht DUBBELE BUURT GOUDA Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in pai ticuliere en alle openbare gebpuwen Kanloor en Mag azijn Gouwe C 241 SIEENEOLE In lossing de Lading GROVE RUHR KACHELKOLEN koTj2 c per Heet contant zonder korting vr aan huis mits bij 2 of meer Heet gelyk genomen JAN PmiVCE en CIc Kantoor Turfmarkt H 94 Govda 16 October 1883 Gevraagd tegen 1 November een nette niime KAMER benevens afzonderlgke SLAAPKAMER op een vroolgken stand Brieven met prgsopgave enk in te zenden aan het Barean de er Coorant onder No 884 CAFÉ TIVOLI Heden ZONDAG s avonds ten 7 uur Ontvangf Betaalkantoor L Drooffleever Forluijii JRotterdam Deposito Rente Met drie dagen opzegging S j oMet voorn betaling van RenteVoor eene halve maand vast S s eene maand é twee maanden 474 h drie 4 o zes 4 j 7o twaalf 5 De stortingen kannen ook plaats hebben door tnsschenkomst van den heer Mn J POBTüUN DBOOQLEEVER Advocaat te Gooda Oez SCEOUTEIT ONTVANGEN eene ruime SORTEERING Dames Handwerken geschikt voor St NIC0LAA8 GADEAÜX AAfBËSTEDÏNG Op DONDERDAG 1 NOVEMBER 1883 des namiddags ten 12 uur zal door de Oarnizoens Voedings Commissie te Gouda onder nadere goedkeuring van Z E den Minister van Oorlog worden aanbesteed de Levering van Rundvleesoh Spek en Brandstoffen benoodigd voor het Garnizoen van 1 Januari tot 31 December 1884 De voorwaarden waarin omtrent de levering van het vleesch aanmerkelijke veranderingen zgn gebracht liggen van af heden ter inzage ten bnreele van den Garnizoenscommandant Gouda 15 October 1883 Namens de Garnizoens Voedingscommissie De Secretaris VAN HILLB 2e Luit Kwari m üj BO¥Ër l ÏMMERST GROSSIERS Oliën Vetmaren en CHEMICALlëN Kantoor en Pakhuis JonkerfransstrM t 32 Telefoonnummer 332 Bevelen zich by voortduring b HH Winkeliers en Wederverkoopers beleefdelyk aan I hri ËLJ ERSCHE BOTER Nieuwe Boskoopsche BRUINE BOONEN CAPVCIJNDEB I RWTBN Roode en Witte BESSEN WIJN Nieuwe PRUIMEDANTEN per 5 Ons 35Cts Verder alles wat tot den HANDEL in kruideniers en Cimtterswaren behoort Te bekomen by T CREBAS Wijdstraat A 169 NB PRIJSCOURANTEN zfln op aanvrage gratis verkrygbaar terwyl des verlangd eiken ochtend gevraagd en de opgegevene boodschappen daarna bezorgd worden zonder de minste prgsverhooging Snelpersdruk van A Bbinkkan te Gouda BINNEN L AND GOUDA as Ootobor 1883 Oiu TOorWioodende de keuze van den liberalco oandidut voAr de 2e Kamer in oua rolgeud nummer nader aan te beveleo nemen vg de Trijheid uit ona nummer iran 10 Juni II het Tolgende omtrent Mr W Tborbecke nogmaals ander de oogeu oneer lezers te brengen Wij sohrefen toen Draagt onze Candidaat een naam die in bet oor van alle liberalen een hoogst gnnstigen klank heeft en wasraau de sehoonste herinneringen tgn rerlH ttden herinneringen die spreken vau een tyd toen de liberale partij krachtig en fier intloedrijk en machtig was bet is niet zoozeer om dien schaonen naam dat deze keuze een gelukkige moet worden geacht maar leelear omdat de dragar tan dien naam een man is die in ele opzichten een sieraad der volkstertegenwoordiging aou süu Zya talentioUeperaooul kbeid liJD degeiqke bekwaamheid de flinke wijie waarop hij het woord weet te roeren en g n onverdachte liberaliteit maken hem tot een man op witn wg gaarne onze stem uitbrengen Vraagt het hen die hem fan nabij kennen en zq allen zulleu het n om strgd getuigen dat zoo er een betere toekomst is weggelegd foor ons politiek leren dit roornamelijk daarfan afhangt of wij de toekomst in handen stellen fan mannen als Thsrbecke De heer Thoibeoke is iu het parlement een nieuw man en wij achten het een groot foorreebt daar iemand te kunnen brengen die geheel freemd is aan de lijdensgeschiedenis fan den laatsten t d die met het ferledene geen rekening behoeft te houden maar die alleen heeft te vragen Wat eischt s lands belang foor het oogenblikP In het parlement dus een nieuw man is hg daarentegen iu de maatschappelijke en wetenschappelgke wereld hoogst eervol bekend Als uitstekend rechts geleerde met een goede praktijk uitermate fertrouwd met de eischen van het praolisohe leven wist hg nog tijd Ie finden om een werk het licht te doen zien dat uit een wetenschappelijk oogpunt bü alle deskundigen hoog staat aangeschrefen Het werk handelt over de onleigeuingswet en het stelsel benefeni de toepassing worden daarin aan een nauwgezet ondenoek onderworpen en de wijze waarop Mr Thorbecke dit deed was t66 nitatekeod dat hem fan de meest bevoegde beoordeelaars de merst vleiende beoordeelingen gewerden o a ook fan mannen die op politiek terrein tot zijn tegenstanders behooren als van den Minister Heemskerk tfi van Prof de Geer Zijne groote bekwaamheden worden door vriend en fijand erkend en foegt men duarbg zijn onafhankelijk karakter tgn welsprekendheid eii ign onferdaoht liberalisme dan is het duidelijk dat alle geoorloofde middelen moeten in het werk gesteld om zijn verkiezing te bevordereu Na de N Rott Ct ferneemt zalde sectie Oudewater Haastrecht Gouda fan de IJsel stoomtramwegmaatschappij den len Nofembsr a s worden geopend De locomotieveq zijn reeds te Haastrecht aanwezig terwgl het andere materieel binnen jenige dagen ferwacht wordt De provinciale Staten fan Zeeland hebben Maandag ter vervanging fan wglen den heer mr Borsius tot lid der Eerste Kamer gekcMen den heer mr i Moleuburgh te Zieriktee D Kechter Commissarisi belast met de instructie van Strafzaken te Amster m Mr W H Elias weneobt ten spoedigste b k4 d te worden lo met de woon of verblgfplaats van zekere weduwe C Immeling Miflffrouw Hnmmeting of weduwe Hnmmeling Een brief ferzonden uit Samarang 21 of 2S Aug aan zoodanig adres als woonplaats fermelderde Groote Kalteoburgerstraat No 50 kon niet door de Post vpnlen bezorgd 2o met de woon of veèbigfplaats fan Jellje de Bruieu de Bruin o de Buien en Jeltje Ziesling Zgnde een brief als woonplaats ferraeldende Amsterdam No 36 ook niet door de Post bezorgd laatstgenoemde brief is 12 Juli jl uit Fraueker ferzonden Het VadtrUmd meldt da de heer Heemskerk en zijn ambtgenoot van Bnftenlandsche Zaken Zaterdag op d audiëntie b den Kouiog fan Belgia reeds de fersiersdeo van liet Jrootkruis der Lexpold orde droegen hoewel art 65 der Grondwet foorsohrijh dat Nederlanders geen freemde ordeteekenen moge dragen zonder bgzondcr verlof fan den Koning 4 Naar de N R Ct fsmeemt heeft het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut fan het Algemeen gemeend afwgzend te moeten beschikken op het van vele kanten ondersteund fertoek van hel departement Leeuwarden om de fanwege de maatschappij te stichten opleidingsschool foor bewaarschoolhouderessen met daaraan f erbonden oefenaohool te Leeuwarden te restigen op grond in de eerste plaats dat die stad te fer ferwijderd i fau het midden des lands en ten tweede omdat de kweekschool in dat midden gefestigd Ie sterker aantrekkingskracht zal bezitten voor de ouders wier dochters uit de feraohillende streken des iands de kweekschool moeten befolken Kaar aan de Tgd wordt medegedeeld hebben eenige tapijtfabrikanten te Hilfonm met mr B M Balhmann lid fau de Tweede Kamer een bespreking gehouden ofer het wenschelgke om een petitie te richten tot den minister van Financien tot verhooging van inroerrechlen op tapijten en aanverwante artikelen Dezer dagen ferfoegde zich naar aan de N R CY geaohrefen wordl bü den predikant der herf gemeente te DeUshafen ds Van Bolhuis eene bruid om de inzegening te fragen fan haar eerstdaags te sluiten huwelijk zij en haar bruidegom waren lidmaat dar kerk Op zijne narraag feruemende dat de aanstaande echtgenoot door zijn beroep fei plioht was op Zondag te werken weigerde de heer f B de kerkelijke ngding fan het huwelijk Wat de bruid en later ook de bruidegom er tegen inbrachten of zij al zeiden dat slechts om de andere week oen deel van den Zondag moest gewerkt warden niets mocht baten de eerwaarde stond pal óf 9p Zondag uiet werken óf geen kerkelijke inzegening Maar dominél het ia ons brood Ueen nood De Heere zal fOor u zorgen Het einde fan de geschiedenis was dat de jonge lieden hun echtelgk lefen ingingen zonder den kerkdijken zegen De fereeniging Volksonderwijs beeft in eene buitengewone fergadering Zaterdag te Amsterdam ge houden besloten tot foortzetting der uitgare fan het Folktilad Om die uitgaf e mogelgk te maken zullen de afdeelingen foortaan in plaats fan 50 cents 75 cents ran de contributie ran ieder lid aan het hoofdbestuur afstaan Was dan rerder nog uoodig is zal door het hoofdbestuur worden aangeruld Ofer de rol die Nederland wat werktuigen betreft op de tentoonstelling te Amsterdam rerruldt zegt de Kreui Zeitung De hooge trap door Nederland in de rerraardigiug fan werktuigen bereikt rerbaast Nederland heeft ijzer noch kolen Het wordt ter lerering daarvan door Engeland Bdgië en Duitsoblaad om strijd Ie vriend gehouden Natuurlijk bekleedt scheeps en brugbouw met al wat er toebehoort in dit waterrgk kustlaiid de eerste plaats Verrolgens worden verscheiden inzendingen besproken die zich met dergelijke buiteDlaudsche kannen meten of misschien een of andere firma orertreffen wat netheid der uiif oering I en duidelijke ineenzetting betreft Ook wordt met lof van het pompwerktuig gesproken En toch gaan er oog altgd Nederlanders in den rreemde ter markt foor wat hier zoo kosielgk te rerkrijgen is De lerering der diploma a fan de bekroniogrn op de internationale tentoonstelling te Amsterdam werd opgedragen aan de firma S Lankhout en Co in I en Haag Het is faun gelukt de bekroonde ptnteekening ran prof Sturm op steen zóó gelrouw orer te brengen dat de afdrukken geheel met de teekraing orereenkomen Het diploma is geschreven in den trant ran Albrecht Dürer en is gerat in een koloasalec fraai geomamenleerden rand bekroond met het Nederlandsch en Amsterdamach wapen en omgeren door statige zijkolommen waarin de beeldeode kunsten en de ngrerbeid in krachtige figuren zgn afgebeeld terwijl Mercurius Ie midden ran allerlei attributen aan den medisohen handel onlleend aan den roet in zittende houding prgkt De Zuid Uoll Oymnasliek onderwijzers rereeniging zal eene rergadering houden te Leiden op Zondag i Norember a s des roormiddags te 10 uur in de gymnastiekschool Pieterskerkgraoht De ageuda herat o a de rolgende punten De heer G C Baerends De zorg foor de lichamelijke opfoeding kan aan onze scholen niet dau gebrekkig worden beharligd De heer L D Labberté De methode bij het gymnastiekonderwijs Vrije bespreking De Duitsche hoogleeraar Alban Stolz heeft ergens gezegd Meisjes in turnen onderwijzen is het uatuurlgk geroel roor frouwe lijke welfoegelgkheid en maagdelijke ingetogenheid en kuisohheid rerïrachlen In haar nommer ran il Juli 11 lererde Ont Recht beschouwingen orer de oproeding ran meisjes waarbij bet deze woorden citeerde er borendiec aan toeroegende deze uitspraak is niet te scherp De heer L D Labberté Voorstel om roortaan de openbare leasen op eene andere wijze te regelen Door den heer F DoBlela Nieuwenhuis te s Hage is het rolgende adres rereonden naar d Tweede Kamer De ondergeteeke tt maakt bij eze gebruik ran een recht dat rolgAait 9 der fVondwet aan ieder ingezetene ia rerleend om zgn beklag in te dienen orer de wgzc waarop de Grondwet zegt dat de af