Goudsche Courant, vrijdag 26 oktober 1883

1883 Vrydag 2e October j 200S GOUDSCHE COURANT Nieuw en Adnerlentieblad voor Gouda en Omstreken fl41iE € ILi M Specialiteit voor AANLEG VAIN WATERLEIDIi G in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 DLBBELE BLURT VOORTZETTING VAN DEN tot en met 31 October b VAN EEEIIEN JON EEREN EN SINBEB I WINTERJASSEN i S welke tot de COIVCÜftREERERlDSTE prijzen worden uitverkocht DUBBELE BUURT GOUDA T A G van DETH Ontrangen eene COLLECTIE DAIBSHAHDVERKEI UITGESNEDEN HOUT en MANDENWEaR geschikt voor St NIC0LA S CADEAÜX Ontvangen de NIEUWE MODELLEN van Dames en Einderlioeden alsmede de Nouveautés tot het MAKEN van JlM ELS EN GOSTUUES Gez MICHAEL Kleiweg E 66 Gouda 22 October Prima GELDERSCHE BOTER Nieuwe Boskoopsche BRUINE BOONEN CAPVCIJNDBB ILBWTBN Roode en Witte BESSEN WIJN Nieuwe PRUIMEDANTEN per 5 Ons 35 Cts Verder alles wat tot den HANDEL in Emidenier en Gmtterswaren behoort Te bekomen bg T CREBAS Wijdstiaat A 169 NB PRIJSCOURANTEN z n op aanvrage gratis verkrflgbaar terwgl des verlangd eiken ochtend gevraagd en de opgegevene boodschap pen daarna bezorgd worden londer de minste prflsverhooging STEENEOLEN In lossing de Lading GROVE RUHR KACHELKOLEN aS7 c perHect contant zonder korting vrg aan huis mits bfl 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE en Cle Kantoor Turfmarkt H 94 Gouda 16 October 1883 Openbï re Vrywillige Verkoopiog op WOENSDAG den U NOVEMBER 1883 des voormiddags ten 10 ure teftSBÉBze van Qt Stoppeiekbüeg Herbergier in het Beiertche onder Stolwijk van eene EOüwmswora en diverse perceelen Wei Hooi Bouw en Crriendland gelegen in de Gemeente Stolwijk in het Beiersche groot 9 Hectaren 60 Aren 91 Centiaren benevens de helft onverdeeld in eene part HOOI en BOUWLAND aldaar voor het geheel groot 3 Hectaren 25 Aren O Centiaren alles bg biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de opstallen op den 1 Mei en de landergen den 22 Februari 1884 Betaling der Kooppennidfen op den 3 Januari bevorens Nadere intormatiën zfln te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk aan den IJsel Kci Mi tesen Invdiiditeit en Ongelukken TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Otmda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜTte Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen en M J VONTSTEEN te Woerden Verbazend SUCCES Weder 3 getuigschriften ontvangeïi waarvan een in het openbaar vermeld mag worden Afschrift Firma THEOPHILE Uw roem had ik vernomen door den Heer Janssen te Beek Limburg Hoefsmid aldaar die ook door uw balsem flink geholpen wrs Eer aan den uitvinder van dien goeden Balsem die m g den bona kalen Schedel op niéuw herkleed heeft Ik verloor rafln haar sedert 2 jaren vele middelen in het werk gesteld en geen baat dan met Uwen bakem gevonden Ja heb zelfs tot verwondering van velen gediend bfl het zien terugkomen m ner haren U heeft recht om dit Attest publiek te maken Ie Get T MUTLKEN8 Luik België 5 Sept 1883 Uitval van EUiar Roos of Schilfers dun Haar Kale plekken Pijn in de Schedelhuid Haar of Baardworm Huidsseer vroegtHdig Grijs worden i deze onaangeoaamlieden rorilen verbnuiieii duor den Haar Ontwlkkelings Balsem Rood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Franco brief ƒ i de flucoii Franco lendmj bg Tooruitbetaling van ƒ 2 15 Melden wnt men verlangt öeen Depot Firma THEOPHILE FrederikSplein 32 Amsterdam EIEIE 2IEETEN worden radicaal genezen door rn na methode die gegrond is op de jongste Wetenschappeiyke onderzoekingen zdfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing t brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als ZeutiWziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurijfebeschrgvingvande ziekte Dr BËLA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelflke Genootschappen WelEdele Heer Dr J G Popp JT K Hof Tandarli Weenen Franeker den 20 Sep 1869 Mijn HeerI Gelieve mg ten poedifjiien per gewone Eipeditie toe te zenden BO fle Bchen Anaterin Mondwatrr UEJ zal door het leed meet en meer toenemend gebruik bemerken dat de werking ook hier zeer heilzaam ii van ouderioheidene mgner gebruiker heb ik dan ook het enoegen te vernemen dat het uitnemend aan hel doel beantwoord Vooral voor taudpgn is het een radikaal middel fl Ü oor ieder gebruiker verzekerd Met de mee te achting heb ik de eer te zgo UEd dienaar J DBAGEB Te verkrggen te Goud bij L Schenk winkelier op de Hoogetraat A 123 j te Rotterdam bg F E van Santen Kolff apolh en A Sohippereiju Co blauwe poroeleiowinkel te s Hage bij J L F Snabillé apotji te Delft bij A J van Rijn te Schiedam bg 0 Malta Gz te Leiilen bij E Noordijk te Amsterdambg F van Windheim C9 en H H Uloth Co apotheek te Sohoonhove bij 8 Wolf en Zoon te Alphen bij L Varossieau fen Zoon te Utrehl bij G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisteii Snelpersdnik van A Beinkman te Gouda BINNENLAND GOUDA S6 October 1883 Ten gevolg van bgtoadere omstandigheden zallen da leeivergaderingen van het Departement Oonda der Maatschappg tot Nat van t Algemeen dil jaar niet allen gelgk geWdonlqk het geval ii op Dinidagen wordeo genoudeo Voorlaopig lijn de volgende leetbeurten vastgesteld Woensdag U Nov 83 D R Sinia te Brielle Donderdag 13 0 e 83 E A H Seipgens te Leiden Maandag 1 Januari 84 frof Theod Jarisseote Amsterdam Dinsdag 26 Februari 84 A Weruraeus Buning te Gravenhage terwgl woarsohgnlgk ia Maart 84 nog een nader op te geven spreker zal optredea Aaloaia Qovtrdiaa Heltna van Koikhof weduwe van Hendrik Wieienhaan voorkomende in het vorige ur dezer Courant is den 15 dezer nerkelgk met haar beide kinderen alhier aangekomen en heeft haar intrek genomeo in het Logement hel Roode Hert aan de Turfmarkt Vervolgens heeft zg eeu bovenhuis gehaard en meubelen eetwaren enz Mttteld doch toen zij begreep dat een en ander niet werd geleverd heeft tij dat bovenhuis niat betrokken Zg heeft hier een paar licht geloovige mensohen bg wien zg kaar intrek had genomen bij den neus gehad dc h toen tg begreep dat de Politic haar op de hielen lat is zg gepasseerden Maandag per ipoor vertrokken naar t Oravenhtge alwaar tg rerq oedeIjjk opniea tal trachten de menapben te bedriegen schaaï örÏkipondêntie tosseben Palamedea Gouda en Verranigisg den Haag wit zwart 1 E ï K 4 E 7 Ë i I o 1 FS B 8 C 3 D D4 E S D 4 4 P l C 4 G 8 F 6 6 rokeert F 8 C 4 e F 3 D 4 SCHAAK OOREF PONDENTIK tassehen Palamedra Gouda en Nil Sine Labort Alkmaar wit twart 1 C 2 0 4 E 7 EG tGS C3 Q8 F6 3 A 2 AS In de titling det Rotterdamaehe Att Rechtbank van Dinadag motgen wetden de volgende petaoneu veroordeeld H R landboowet te Capelle a d IJael bekt van het openlaten van hekken aan lijn ovetweg ovet den Rhijntpootweg tot ƒ 10 boete J D wetkjongen te Gdioda hekl van diefstal van noten te Haaatreehl tol ü dagen gev cell VervolgeuB stonden terecht W d B tappet te Capelle a d IJtel beU van het toedienen van dtank aan een bcschonkene Eisdi 26 boete J V R veehouder te Waddinxveen bekl vtn deu tgkaveldwaohtet v d Gla gestompt Ie hebben Twee getuige è d hatge verklaatden dat de tgksvel wBchtet telf de aanleiding et loe had gegeven en iit de stomp nieta dan een lichte aantaking met Sp hand geweest was Bisch 7 d gev cell Mt Vbillppi vetdediget van bovenstaande beklaagde odnelucieerde tot vtgspraak op grond vao de vetklaringm der twee getuigen In bovenal taken ovet 8 dagen uitspraak B j dr giateten te Ktimpen a d IJael geh deli hei ttemming let verkiezing van twee gemachtigden in hel kiescollege heeft de vtijiinnige partg hei ondenpit gedelvMi De Standaard ohrgft het volgende De boomkweekets te Bnkoop en eldets zgn teet ontstemd en teueSrgeelagen nu de Tweede Kamet i uiteengegaan zonder in de gelegenheid te zjjn geweest om aithnna in de afdeeliageu te onderzoeken het ontwerp van toetteding tot de conventie tegen de drAiflui Men kan het ziek niet verklaren wat wel de reden mag zijn dat de aanvraag let goedkeuring nog niet bij de Kamer is ingekomen het antwoord onlang doot den mini ler aan den heer Virulf Vetbtiiggeu op diens inistpellati gegeven deed ver wachten dat het aan daalBOodigen spoed niet zou ontbreken en daarom had iien hoop gehad de orders die uit Suitschland bij dt kwrekera zgn ingekomen v r het invallen der vont ic kannen uitvoeren welke hoop nu natuurlijk is vwvlogen Men betwijfelt el algemeen dal ingezien wordt het hoog belang om de wedmuvoering van boomen en planten in Duitaohland ujiien toegeataan Denkt men dat de kweekers r in foegeatemd souden hebben om al hau druivenboom D i too grwte als kleine te doen vernietigen tooals i is geschied ala men er niet van overtuigd was gfweeat dal de weeropenatelling van Duitaohland root boom en plantgearavsen een quaestie is van het al of niet voortbestaan der kweekcrgen bier te Unde En niet de kweeken sllean Deen tal van andere penonen die met en door den handel in genoeinde attikelcu hun brood verdienen zien zich nu reeds tot werkeloosheid veroordeeld e zgn derhalve broodelooa omdat er wel orders en bestellingen zgn maar deze voor het grootate gedeelte niet kunnen nitgevaerd worden Zeer is bet daarom te hopen di l de bealuiten door een tal vaa kweekere in eu t beleggen vergadering te nemen ietateu goede mogtu uitwerken De bekende oplichtenb de onde de firma Doesborgh Co van Dolder of Thijaseo welke na de herhaalde waarschuwingen tder politie te Rotterdam sGravenhage en Amsterdui hare tenten naar Antwerpen bad overgehraeht at daar versohillende slachtoffers had gemaakt welke naat aigaren naaimachines fi klokken hadden getondan doch te vergeefs op betaling wachtten zijn thans weder van daar met ds Booiderton vertrokken en wel op nieuw naar Rotterdam Men ijj du gewaaraehawd Ue nog tteeds in oaUiap zgnde oude centen tullen weldra aaa de drOlüaiie onttrokken worden n e g koninklgk lK l i f 1 Qstobctjl opgenomen In een der laatste MSmotÊnmlm ia Meronlrent het volgende bepaald f Ds koperen paamuot geslagen krachtens de wetten van 28 SeptembeiJ lS en 26 November 1847 wordt bollen omloo gesleld op 31 December 188S Gedurende de maanden November en December 1883 en JaAuari 1804 zal die muntsoort aan de kantonn der betaalmeesten en van de ontvangers en oommies onCvangen der directe belastingen invoerrechten en accijasen kunnen ingewisseld worden Het is Is hopen dat het publiek in deten bigk moge geven na samenwerking met de regecriog Men tchtgft uil Helmond van giateten Gisteten ochtend wetd alhier in eene sloot het lijk gevonden van een meisje van omstreeks 20 jaar Dadelgk ontstond het vetmoeden van een moord Spoedig wetden door politie en justitie de noodige maatregelen genomen en wel met dal gevolg dat reeda gisteren haar vrijet dos waatsohijnlgk eene liefde geaohiedeuis al d vermoedelijke dader iii voorloopig vethoot en atteal genomen werd Voot het Gerechtshof te a iravenhage werd Dinsdei onder leiding vau Mr Spoot in hooger beroep behandeld da bekende zaak van Jantje Struik en E Conaenheim beide appellanten en J U Van Zatphen en Th van der Heem geinlimeerden Adv Haat verdedigde Janije weet Mt van Qigoh de overige beklaagden Er tgu 23 getuigen gedagvaard waarvan 2 Woudhogteu St en mrj Otkamp wegens ongesteldheid afweiig waten Hel getuigenverhoof liep uatuutlijk ovet de algemeen bekende feiten De getaigeu M Wildeboet dien haisvtouw en 2 dochten get Van Vliet diens vrouw en dochlet en Woudhugsen Jr verklaatden allen dat tij doot de voorapiegelingen en beloften op de bekende fictieve erfeni er toe waren gekomen aan Jantje veel geld te leenen Voor zoover de eentgenoemde betnft hield beach hare ontkentenis tet sterkste vol ten aanzien van Woudhugsen Jt teduceetde tg h t cgfer van 246 000 dat get iioemde tol een bedtag van f 80 000 Coneemheim wetd in den loop van dit vethoot bevangen doot de warmte die in de rechttaal heerachte waar het op alle tribunes propvol was van nieuwagietigeo Ook juffrouw BrabaDt veraeheen weer ten tooneele niet de gefingeerde aanbieding van ƒ 64 000 van da familie Sinkel om de Woudhuijaens terwijl zg bij Jantje waren zand goud io de oogen te airooien Ook omtrent de jaweelen quaeatie waren de ver klaringen slechts een herhaling van het bakende n volhardend bewaren van Jautje omttest den aankoop bg mondeling oonltaol Heden voortzetting In de dnkemtehe Courant wordt in een iagezonden stuk opgekomen tegen de onlangs doot den Minister van financiën gelegde verklaring dat een onderzoek heeft doen zien dat in onze slaatahnishouding niet of niet noemenswaardig betuinigd kan worden Met verwondering heeft de schrijver die zich teekent een ttem uit het mik deze vetklating vernomen want indien de Minister eens goed had rondgezien zon hg al dadelgk eene andete overtuiging hebben opgedaan De almacht der bureaaoratie die ala een vloek op het land rust hseft vooral ia de laatste jaren de opvolgende Minislen als aan den ketting gevierd met bewonderenawaardigen lakt hebben verscheidene hoofdambtenaren voot zich zelf aanzienlijke geldelgke voordeelen ait de schatkist welen te bemachtigen De schtgver staaft dit laatste met een enkel voorbeeld Een hoofdambtenaar bg financiën heeft behalve igne bezoldiging van 4000 ala hoofdinspecteur een nieuw traotemeat van SOOO als secretaria der hoofdcommissie voor ds haiiiening det gtondbelatting weten te verkrijgen terwgl die hoofdambtenaar aan leges nog ongeveer 300 s jaars opeteekl en bovendien met zeldzame handigheid een denrg e op de aohalkiat heelt weten te openen waardoot hij in de tertte klaite van het latief der reitkoateo vaalgeateld bg het zoo terecht veroordeeld maat doot de bnreaacratie zorgvuldig in het leven gehouden Kon besluit van 16 December 1849 reizende en dus berekend tegen pqstpaarden stellig nog eene bftc van ƒ 1000 jaarlgkt in den isk glgden Sedert jaren zegt de schrgvet ziet men in de reaidenlie een contt leut het eene baaolje op het andere stapeleUi zich al ditecleur administrateot teataurateot enz allerlei inkomsten rerteketen en vooi i dbnen nitgesOBderd de regeetiag het bewna leveren dat of zgne betrekking eene sinecure is of dat hg de plichten van ign ambt verwaarloost Nu er sptake ia van vetbooging det voorvelea teeds zoo drukkende belaatingen hoort aaa derg Igke misbruiken die volstrekt niet op tieh telf alaao in de eerile plaat een einde te komea De schtgver is niet ingenomen met de kaastmiddelsp det tegeeting om aan geld Ie komen Geen kleingeestig snoeien geen beknibbelen van een bode geen inhakkea in nitgaven voor openbate wetken die het algemeene weliija moeten bavotderen maat bezniniging in de baitentpotige weelde der ttaattkniehouding Den Iln Oetobet jl wetd op de Elbe bg Dtaaden eeu tact intetetaante ptoeve genomen met een uitvinding welke volgens het ootdeel der ntaritierae teehnische autoriteiten die ze bgwoonden eau Iota len omkeet in de voottstowende ktaoht van schap u zal btengen De uitvindet dt Emil Fleisohet heatt het beginsel det hjdtaulische teaotie toegepast als vaontnweade ktachl op een even eenvondige als afdoende wijze Het neemt alle gevaat weg root ongelukken aan toet of machine want er ia geen toet by noodig en ook bgna geen raacfainetia bet lost het vraagstak op van hel vermgden van het verlies aan ktaoht door transmissie en eindelijk beperkt het de gevatsu ter zee tot een minimum voor loovet het ongevallen met de machine betreft Want zoo vetklaatt admitaal Wetner detelfde ontzaglijke klacht die het sship voonluwt kan oogenblikkelijk gebruikt worden om het vaattuig zoo goed leeg te pompen dat het zelfs met een gtool lek drijvende zou kunnen blgven terwijl a geval van btand het geen moeite zou kosten dien te blusaoben Het schip waarmede da proeve genomett werd heet de Hydromotor is 60 melet lang bij 7 etet breed heeft een diepgang van 0 60 melet iS ia geheel van gzet geboinird BultenlandscJi Overzlebt Op het gtoole ooogras Ie Leeds gebonden en waaivan wg tetds gewaagden is ook doet John Btight het woetd gevoetd Éfg sprak meï onvetmindeide belangstelling oveaBet vtaagatuk der parlementaire hervorming en holonerde er aan dat op elke uitbteidlog van de veitegenwootdiging de volk groote maatregelen gevolgd wSfea Achtte hij eene nitbteiding van bet kieaM gemakkelijk een belate indeeling van de kiMstrielen loa moeilyk en