Goudsche Courant, zondag 28 oktober 1883

ROLPENS ia t ZÏÏUR W de JEU Lange Tiendeweg 1883 N 8993 Zondag 28 October GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De intending van advertentien kan gescMeden tot MftijBMi des namiddags van den dag der uitgave ADVERTENTIEN Ondertrouwd BAREND JACOBDS SCHOLTEN DIENA PAULINA van dïs HOEK Nwiu trkeirkald IJ el g q jggg Tot den VERKOOP der Gerenommeerde rxiBMOUTH van FRATELU CORA te TuKira is aangesteld voor Oouda en Omstreken de Heer M PEETERS Jz Wydstraat aldaar Qeneraal Agent voor Nederland en Koloniën HENRI DAMEN Leiden STEENKOLEN In lossing de Lading GROVE RUHR KACHELKOLËN a 3734 c per Heel contant zonder korting vr aan hnis mits bg 2 of meer Heet gelgk genomeb JA M PRINCE en CIc Kantoor Turfmarkt H 94 6o tda 16 October 1883 EBm SliETiS methode die gegrond is op de jongste Weten SC happelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jengdige bnitensporigheden als Zenawziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nanwkeurigeDeschry ving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation lid van verscheidene Wetenschftppelyke Genootschafpeu Aan allrn die iaat hebben van het nilvallen en iroegtijdig gr s worden der hoofdharen wordt met ferlronwen aanbeTolen Prof Pergprer d A lion Haar Extract Na een kort gebruik lal men ondertinde dal het DÏtTalleD der haren ophoudt en de gryie haren langlamerhand een donkere tint aannemen tonder dat het extract eenige klenratof berat Prüa per flaoon ra t gebruikaaanwyking 40 oentt varkrqgbaar bjj Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburi A Boa Berkel Wed Boèowiii Gonda A Prins Zevenhuiien Wed O Wilhelmus Woerd Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bgzoader de aandacht Na lang zooken is het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegered ergelgke middelen overtreft Pit middel bevordert binnen korten tgd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren D lümnder $ taat in voor etn volkomen luccet Pros per flacon Fl 4 en PI 2 50 Alleen echt te verkrggen bg den uitvinder Dl Lowet Antwerpen 34 Avenue de Keyser 84 T n rembours wordt niet verzonden masr t n inzending van het bedrag in blaan re Postz ls en 5 ets voor gemtnkeerde toennding van het piUcje ADVERTEI TIEI in alle Binnen en Buitenlandache Cburanten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Nederlandsche Protestantenbond Algemeene Vergadering en Frotesta tendag MAANdXg 29 OCTOBER des avonds iel axiT FJEXISTXILIJKB GODSDIJSmi OJEFBNINO in de St Janskerk onder leiding van den Heer Jo de VRIES Predikuit te Haarlem en met medewerking van de Goudsche Zangvereeniging onder directie van den Heer S van MILLIGEN en van den Organist den Heer P BRONS MIDDEL Programma s der Muziekuitvoering die tevens toegang verleenen tot het Kerkgebouw zgn h Cents verkrggbaar bg de Heeren Boekhandelaren A KOK Co J van BENTUM Zoon A BRINKMAN en H C EDAUW Jr DINSDAG 30 OCTOBER des avonds te 7 uur in de Groote Zaal van de Sociëteit di RÉUNIE aan de Oosthaven OPENBAAR DEBAT onder leiding van den Eere Voortiutr den Heer W de MEIJIER lid van de 2de Kamer der Staten Generaal over de volgende punten De roeping van den Nederlandêchen Proteitantenbond in te leiden door den Heer J van LOENBN MARTINET Wat afat t ons na t geen in den laataten tjjd in zake den eed is voorgevallen ala leden van den ProtetUmtenbond te doen in te leiden door den Heer P H HU0ENH0LTZ Jnn In dezelfde zamenkomst zal D SAMUEL CRAMER Verslag uitbrengen aan den t Neuttadt gehouden en door hem bygewoonden Duitschen ProUetantenmg en zullen dt Afgevaardigden uit het Buitenland den Broedergroet van de Geestverwanten in den Vreemde brengen aan de Vertegenwoordigers van den Nederlandtchen Protettantenbond De toegang tot deze bgeenkomst staat voor een ieder open Wie inlichtingen weoscbt omtrent den Nederlandachen Protntantenbond of wie tot het lidmaatschap dezer Vereeoiging weuscht toe te treden de jaarlgkeche Contributie is minstens l gelieve zich aan te melden bjj een der ondergeteekenden Hbt Bestdub der Afdeeling GOUDA en Omstreken van den Nederlandèenen Protettantenbond H P SCHIM viK DBB LOEPF Voorzitter Mr W J POBTUIJN DROOQLEEVBR Jünioe Penninqmeeiter G A D J QABRU D G van VREÜMINGEN Cs THIM Secretarie Gouda 25 October 1883 Kieévereeniging Krimpenerwaard In de op 17 October 1883 gehoudene vergadering van de Kiesvereeniging KRIIIPËNERWAARD is tot Candidaat voor de Tweede Kamer der Staten Generaal Hooidkieidistrict GOUDA met algemeene stemmen gekozen Hr W THORUPE Advocaat en Procureur bij den llo9g en Raad der IVIederlanden te s Gravenhagpe die aan de laezers SchootAoven ten dringendste w rdt aanbevolen 18 October 1883 Het Beitanr Mr 8 G ATAMA Hz Voorzitter Schoonhoven Dr W FRANCKBN Penningmeester Schoonhoven M BOOGAËBDT BERNzoon Krimpen a d Lek G A SCHALIJ Schoonhoven W DE GRUIJTBE LekHtrkerk C H VAN SCBERPENZEEL Secretaris Sehoonhom IL O T El VAN DB mTERMTIONALE TENTOONSmiUO TE AMSTEEDAM ste Trekkipg 10 November s Van de Seriën 1 10 elk van S00 0 0 Nummers te samen 2 000 000 Loten De Loten op welke eene Premie valt worden a estempeld voor de latere Trekking der Hoofdprgzen over alle 30 Seriën verdeeld RIJS PER LOT 50 CENTS OVERAL VERKRIJÖBAAH Correspondent voor Gouda en Omstreken HOFFMAN Co KASaiBBS De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 Btl deze Courant behoort een Byvoectel Aan de Goudsche Kiezers Voor de tweede maal binnen een tgdsverloop van even vier maanden is in ona district de fiembns weder geopend ter verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer Gold net dezen zomer de gewone aftreding van een der zitting hebbende leden thans zal de strgd loopentusschen nienwe mannen hetoeen voor de liberalen in dit geval een voordeel is Vele kiezers toch aarzelen steeds een zitting hebbend lid hun stem te onthouden omdat z er ongaarne toe overgaan iemand ongemogd oit een college te verwflderen Met dit gemoedsbezwaar oehoeven wg thans geen rekening te houden de keuze is geheel vrg en deze omstandigheid alleen moeat voor alle liberale een spoorslag cfn tlma weder slle kmehten in te spannen om een hunner geeatv rwanten in de kamer te brengen De meerderheid der liberale partg in de kamer is lein elk begrgpt dus dat de aanwinst van een stem van groot belang is voor ojjs Elke kans om daartoe te geraken behoort met beide handep te worden aaogegreiien en geen liberaal is verantwoord indien hg verzuimt zflne stem uit te brengen of nalaat anderen op te wekken zfln voorbeeld te volgen Te meer daar de keuze der liberale kiesvereenigingen in ons district zich gevestigd heeft op iemand van zoo goeden naam en zooveel bekwaambwd als Mr W Thorbecke Reeds hebben wg in ons vorig nummer in herinnering gebracht waardoor deze candidaat zich onderscheidt en hoezeer de Goudsche Kiezers zich verdienstelgk zouden maken wanneer zy hem in de g ljgenheid stelden het land in de Volksvertegenwoordiging te dienen W voegen er nog bg dat de heer T niet is een eerzuchtig man in den gewonen zin maar lleen door phchtbesef genoopt is e hen aangeboden candidatuur niet van de hand te rflzen Een man van dien stempel kan bfl de belangrflke zaken welke eerlang aan de orde komen waaronder de flnantiieele ontwerpen en de grondwetsherziening in de eerste plaats onze aandacht trekken onschatbare diensten bewgzen en eene eer zyn voor het district dat hem afvaardigt Onder zulfce betrekkelflk gunstige omstandigheden den strfld aanvaardende en met een candidaat wiens naam zoo goeden klank heelt zou men mogen verwachten dat al onze geestverwanten als één man optrokken ter stembus en dat elke opwekking daartoe overbodig mocht worden geacht Toch is dit het geval niet Wö bespeuten om ons beenzoo weinig van wat gelgkt op geestdrift op dat eacré dat alleen ter overwinning voeren kan Tweeërlei redenen zfln daarvoor te vinden 1 de lusteloosheid die het algemeene kenmerk is der liberalen in ons land 2 de byzonder in ons district heerschende overtuiging dat wg niet tegen de te genpartg zgn opgewassen zoolang Dordt en Rome ééne Ign trekken Wy ontkennen niet dat deze stemming tot op zekere hoogte verklaarbaar is Maar mag men er zich zoo door laten beheerschen dat men geheel den mo d verliest bg de pakl gaat neerzitten en te handen in den scbpot legt Behalve idat het kiesrecht ook plicht medebrengt als staatsburger van dt recht naar zgn beste weten gebruik te maken getuigt het van onverstand als men door moedeloosheid op politiek gebied het veld vrglaat aan den t enstander En de droeve steduning heeft maar tot op zekere hoogte reden van bestaan Gg liberale kiezer die zoo zeker iveet dat uw stemmen toch aiet baat weet gg v A ruit hoe deze verkiezing zal loopen Zgt gg volkomen overtuigd dat de tegencandidaat okiu in den smai valt der beide verbonden ericale partgen en den steun van hen allen verkregen zal Hebt g bg vorige gelegenheden alles gedaan wat ge doen kunt Gg die zoo gverig zflt waar het BW eigen zaken geldt en uw eigen belang hebt gg U wel altgd zooveel mogelgk ingespannen toen het gold de zaken van uw land Hebt gg persoonigk uwe vrienden en kennissen overreed om op uw n candidaat te stemmen en desnoods ze op den dag der stemming met een zoet Igntje naar de stembus getroond Zgn er onder die honderden die steeds afwezig blgven geen personen op wien gg direct of indirect invloed zoudt kunnen uitoefenen om ze over te halen in nwen geest te stemmen Hebt gg al uwe relatiën in het district aangewend tot bereiking van het goede doel en alle geoorloofde middelen gebezigd om propaganda te maken voor den man awer keuze Zoo niet ga dan heen en doe het nu en spreek nooit van de onmogelgkheid om iU ons district een liberaal verkozen te krggen voor dat gg ovenuigd zgt dat alle liberaleq van eenige meerdere ontwikkeling gedaan hebben zooalsgg En de weinig opwel elgke atmosfeer waarin wg liberalen thans verkeeren is ook al geen reden tot werkeloosheid Gg kiezer hebt ge nooit in uw zaak een tgd gekend dat het slap was en er niet veel omging zoodat ge in eene gedrukte stemming uw fabriek of werkplaate opzocht on mismoedig het oog liet gaan over uw boeken Wee uwer zoo gè dan in een hoek gingt zitten treuren en niet ten minste alle plpngen deedt om het hoofd boven water te he n en althans te behouden wat ge hadt Zoo exceleior dan uw leuze niet kon zgn dan ten minste ie maintiendrai Ga dan nu heen n doe desgelgks Laten Wg als hberalen trachtevl te behouden wat wg het meest liefhebben onze vrijheid die belaagd wordt door partgen die wel dit wddrd in hun banier geschreven hebben maar die niete anders bedoelen dan vrgheid om ons te krommen onder het juk hunner ordinantiën Gods ofde voorschriften der kerk welke door godsdienstleeraren en kerkvoogden worden uitgelegd Laten wg behou ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GROOTE LETTER worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN den onze openbare school die vereenigt en niet verdeelt waarop de tegenpartg vooral hare scherpste pglen richt Zie al belooft de naaste toekomst geeb schitterende zegepralen der liberalen op politiek gebied onze plicht is het te zorgen dat wg niet achteruitgaan dat wgniet overvleugeld worden en daartoe moet ieder onzer bg elke gelegenheid zgn uiterste krachten inspannen Laten wg althans er voor waken dat wg niet genoodzaakt zgn als betere tgden komen om te beginnen met het verloren terrein te heroveren Onze plicht en ons belang brengen mede ook bg minder opgewekt politiek leven onzer partg pal te staan voor hetgeen wy en onze voorgangers na zoo heeten strgd hebben veroverd Beziet gg de zaak van dat standpunt Goudsche liberalen dan zal ongetwgfeld geen awer zich laten verleiden achter te blgven en vrg voor ons hebben allen moed dat als ieder doet wat ign hitnd vindt te doen de naam van onnn candidaat Mr W THOHBECKE zegevierend uit de stembus komt BINNENLAND GOUDA S7 Oetober 188 De K C kinrerecniging Reekt mm Allen alhier heeft met slgemeeDC itemmen tot caadidsat voor de Tweede Kamer gesteld mr U H Huber De beer M G van Franckenhuijien te Amenfoort is benoemd tot Chef der IJael stoomtramweg Maatachappij standplaats Gouda Ook de heer C H felix vïn Boalcoop leerling der S jka H Bnrgersohool alhier heeft met goed gevolg het litt math examen gedaan In de Donderdag onder praesidium ras den heer H W G Koning gebonden vergadering dec afd Gouda van het Nederlandioh Toooeelrerbond werden de punten van beaohrijring der algemeene vergadering besp oken Daarbij w d o a door enb le sprekers betoogd dat de meeniog dikwijls op algemeene en afdeelings ergaderingen genit als aonden de kleinere afdcelingeh loo byzonder geateld lyn op het btijren bestaan fan het tijdschrift der Vereeniging oojniat is Althans in de afd Gouda wordt dat tijdschrift weinig gewaardeerd AU middel om den finaiieieelen toestand te verbeteren werd het denkbeeld in orerweging gegeven urn in de voornaamste gemeenten des lands ook daar aiir geen fd ran het Tooneelrerbond is ge estigd èen beroep te doen op de welwillendheid der toooeelvrienden en hen in de gelegenheid te stellep toe te treden als contribusnt voor eene vatte bgdrage b v van ƒ 1 nilslnitand voor de Tooceelachool Daardoor sou meende men voldoende in het tekort warden voorzien wjjl vel n eene contributie van ƒ 5 te hoog tiuüen vooral in de kleinere plaatsen en toch wel eene kleinere bijdrage uillen geren Werd dan terpns het tijdsohrift opgeheven dan zou de finanoieele toestand veel verbeteren 8iM peradiiik vui A Bunkm n te Gouda