Goudsche Courant, zondag 28 oktober 1883

Tot bcatiDrtlid wtrd kerkoten de beei mr W Fortuga OrtwgleeTer Tot tfgeT lirdi td ter alg vergadering werd benoemd de heer J Post tsa du èn g AtBgenomta if de toeieggisg Tan beroep naat Neede door da J X Eortnqa DtcwgteeTer te Krimpen Wn den iJael Christiun Sekuitemaktr and 33 jau polderirerker geboren te Ooaluan tonder rVfte oonplaata rond iwerreode ii aangehonden roor bedelarg met bedrei giqg by den Bouwman Oskam iii Bloemendail ge r mteute Waddiniireeti Jki stokken betreffende de onderwerpen en vooralellen die in de aauaiaasde berfstrergadering der Staten ran Zuid Holland tallen behandeld worden jn aan de leden rondgedeeld Daarbij doen Gedep Staten o a medeeling v n de sedert de laatste tonergadering voor hnn college genomen beiohikkingen op aaoTrageD om rergnnning tot het leggen ran apoorataren In de Openbare wegen of dier bermtn Nopens hetgeen Gedep Staten ter take ran rooruitlicht op meerderen aanleg bekend is berichten ly lo dat ig ten aansien der Ign Goud a Schoonhoren na resolutie van 20 Uaart tot den lénigen aanvrager den heer Kapten gericht niets ran de taak leroameO Het consortium waarop hq eich berfep schqnt tioh haar niet aan Ie trekken ea io 4n de aanvragen op welke nog geene beschikking ia genomen Egn de volgende beide gedaan door de IJael stoomtr egmaatichappq eetle d 11 September en 11 October ten behoeve der lijn VeSr Voorburg Den Haag eene dd 11 Ootob n behoeve der lgn Rotterdam Qsweriehie Doenka e Beide zijn in onderzoek Verder deelen Gedep Staten mede dat op de Staatsbegrootiog voor 14 8 is voorgedragen eene som van 1 0 000 ala eerste termgn van eene Rijkssubsidie ten behoeve van eene bmg over de oude Maas ter verbinding van de Hoék fcU Waard mjt den wal De werkzaamheden ann de brng over den IJael te Haastrecht zijn reeds geëindigd Men heeft er lelf dea nachts aan doorgewerkt omdat het voornemen bestaat de brug reeds nn voor het publiek open te atellen Gisteren werd te Sshoouhoven efue vergadering van den gemeenteraad gehouden WB 4Ein door de heeren S F H Nobrdendorp en Mr D van Oosten Sllngeland rapport werd uitgebracht in zake hunne betnoeiingeis omtrent een tranwerbinding van Sohoonho ven naar Gouda Uit dit rapport blgkü dat genoemde heeren hun maidaat ernatig hebben opgevat en voor deip hoogatbelaogrijke zaak geen moeiten of werkzaambeden hebbeu ontzien maar ook tevens dat het in t leven roepen van een dusdanige trumverbinding ftiiel afbankelgk mag worden geaeht van ene krachtige medewerking welke de belanghebbende gemeenten en ingezetenen aan de taak schenken Door genoemde heeren werd bg dit rapport voorgesteld om lo in principe te besluiten dat de gemeente eene som van ƒ 100 000 als aandeel in de zaak zal nemen zoo hel uit een onderzoek door deskundigen ingesteld tal blgken dat de Ign levensvatbaarheid heeft en een matige interest van het daarvoor benoodigde kapitaal kan worden verwacht en 2o eene som van 800 aan genoemde heeren of aan eene commissie uit den Ksad als crediet te verleenen ten einde bovenbedoeld onderzoek door deskundigen te doen bewerkstelligen De meerderheid in den Gemeenteraad achtte het wenachelgk de beslissing omtrent deze voorstellen tot de volgende vergadering aan te houden ScAoonh a De Simdaard deelt heden mede dat Oudewater de gemeente is waar naast een bgzondere school die ƒ 4400 gekast een openbare voor een gelgk getal leerlingen is verreien tegen een uitgaaf van ƒ 35 460 De som waarvoor de bouw der bijzondere achool was aangenomen bedroeg ƒ 3397 voor de opebbare school wat de aanneraingssoin ƒ 30 998 Het ameublement der eerste kostte ƒ 300 dat der andere ƒ 3S49 Inderdaad merkwaardige verschillen die zeker niet worden opgehelderd door de 15 pCt welke de Stmd rd erkent dat bg de lage cgfers der bgtondere school moeten Worden gevoegd omdat de aanbiedingen voor de scholen met den Bgbel meestal veel lager tijn dan voor de openbare tebolen en de architect geen honorarium berekend had Met die 15 pOt is er echter nog een onttaglgk verachil tnsachen 5000 en ƒ 3S 000 Dat verschil eiaoht opheldering kan een school van 130 kinderen doelmatig worden gebouwd en ingericht voor ƒ 5000 dan is het onvergeeflgke erspilliog er tetmaal meer voor uit te geven Of tou de oplossing misichien gelegen tgn in dezelfde redeu waarom zoovele voor een onbegrijpelijk koopj aangeboden goederen t n slotte nog duurdei blgken uit te konen dan wat men voor tulke voorwerpen io aslide ougatqnen betaalt F Slechts ƒ 3400 voor een gebouw en ƒ 300 voor schoolmeubelen voorisO kinderen komt ons ongeloofelgk laag voor Het i wel der moeite aard dit nauwkeurig t onderweken Band Op den overweg van het Rietveldsohe pad te Alfeu a d Rgn kwamen Dinsdag vgf koeien met trein no 14 in aanraking een werd geheel vernield en de overige vier bekwamen twara verwondingen De oorzaak at dat de traksluitboom aan de wettigde rnn den overweg niet geheel wat neergevallen maar 1 70 M boven den beganen grond wat blgven staan toodat de runderen op de spoorbaan konden komen doch vóór den gesloten boom aan de oosttijde op de baan moMIcn bleven staan Op deazelfden dag beiloot de fiiisd van genoemde gemeente met 7 tegea4tteinmen aaa den heer J M Van Valkenburg concessie te verleeoen tot den aanleg vaii een duinwaterleiding in de gemeente aanvankelijk voor den igd van tieli jaren onder voorwaarde van aanvaarding van de concessie binnen 2jaren Het praead vies van B en W strekte tot afwgzing van het verzoek op grond van de afwezigheid der behoefte aan aanvoer ran goed drinkwater w l de iRgnstroom daarin voldoende voorliet De poote meerderheid van den Raad schaarde tich achteraan de egde van den Burgemeester die het praeadvies krachtig bestreed als zijnde naar zijn meening de zorg voor goed drinkwater een der voornaamste aangelegenbeden van de gemeentelgke huishouding Uit Krimpen a d IJtel schrgft men Het stoomgemaal van den polder Laogeland en Kortland is thans geheel voltooid en maakt een goeden indruk door de flinke wijze waarop het werk tot stand is gebracht Het gemaïl hdeft een vermogen ffaa 30 paardekrachten en beslaat uit een direct werkende centrifugaalpomp die het water 4 17 M opvoert De machinedeelan enz tgn vervaardigd in de fabriek van Ghwynne te Londei en geleverd door den heer Corns Bok E te s Hage De aanvaarding van het werk tk gMchieden op 1 Mei 1884 vóór dien tijd kan het evenwel in gebruik worden genomentot voorbereiding of uitvoering van het doel waarvoi r het bestemd is e Door bemiddeling der Kederlandsche Handelmaatschappij tgn sedert de laatste opgave weder successievelgk aan de plaatselijke commissie fte Batavia voor de ramp op Java overgemaakt ƒ BO BOO ia hetgsh l derhalve ƒ 410 060 De Tweede Kamer is bijeejigeroepen tegen Woensdsig 7 Novenlber les namiddags half vier Op 12 November tal de Kamer de beraadslaging aanvangen over de Indische bagrooting Er werden in den laatsfen tijd op de onderofficierskamers van het regimeub grenadiers en jagers in den Haag bg erhaling versobillende voorwerpen en kleedin stukken ook gouden en zilveren horloges vermist zo fiier dat men er tot nog toe in mocht slagen de hand te leggen op den bedrijver dezer verschillende diefstallen De dief een grenadier milicien uit Amsterdam is evenwel Donderdag middag in de val geloopen torn hij een sergeant een horloge te koop aanbood dat deze als het zqne hem vóór eenige dagen ontstolen herkende De dader werd anntonds in verhoor genomen n na te hebben hekend in voor oopig arrest gebracht d In tegenwoordigheid van een zeer talrgk publiek waaronder ook Hoetink als hospitant tioh bevond werd Donderdag voor het gerechtshof in correctioneel appel de behandeling van de taak vau Jantje Struik c s voortgezet De getuigen H W de Brujn wiens vrouw de stiefmoeder is van Hoetink en de inspecteurs Verschoor van Rotterdam en Diederiks van Amsterdam herbaalden de overbekende verklaringen omtrent het jgebeurde met de door Bosch Jr op den bewusten Juli ondagochtend meêgebraahle juweelen in Jantje s kamer alsmede omtrent de Amu aar en de wgte waarop een deel dier juweelen is teruggevonden bg v Zutphen v d Heem en Consemheim Get Obrisleu bevestigde dat Jantje hem een verzegeld pakje had gegeven hetwelk v Zutphen later terughaalde J Brandel herhaalde de bekende mededeelingen omtrent de herkomst der hem te koop aangeboden juweelen waaromtrent v Zutphen V d Heem en Consemheim nog al v iets hadden in te brengen Eindelgk legde ooic de agent Randsen opnieuw verklaringen af omtrent de bg v Zutphen in beslag genomen juweelen Op de aanmaning van den Freaident ble f Jantje ontkennen de verduistering van de schuldbekentenis Q de voorspiegeliugen omtrent de erfeni Zg bleef volhouden de juweelen te hebben gekocht en daar pOr ƒ 2000 in voorschot te hebben tgegevep Van Zutpheii bleef tgn bekentenis volhouden Van der Heem en Consenheim persisteerden bij hun vroegere verklaring lo dat hg tieehtt geld geleend had op diamanten en 2o dat hg niet de herkomst wist van de door hem gekochte di auanten Maar op de raag vta den President waarom hg te dan ni t bg de JMtitie hst gebracht toen bij de toedracht van Joseph Arandel vernam witt hg geen voldoend antwoord te geven Het requisitoir van den Procureur Generaal concludeert tot vrijspraak van ds aanklacht van bet ontfutselen der schuldbekentenis tot handhaving t die vau afpersing van een som van ƒ 80 000 onder bedriegelgke voorspiegeling eener te verwachten erfenis en het onrechtmatig bezit alzoo vdleuse diefstal van juweelen als zijnde deze bewezen De eitoh Inidt bevestiging van het vonnis der Rotlerdamsche Rechtbank met verzwaring der geldboete voor Jtantje voor Consenheim en den vrggesprokenen van der Heem ieder 1 jaar gerangeuii wegens medeplichtigheid aan d n diefstal en voor van Zutphen verhooging van straf tot 3 jaar Daarop aren de advocaten ian het woord De uitspraak is bepaal op VrgJag a s des namiddags ten 3 uur Uit Californië ontvangt men bericht omtrent eene nieuwe graanpest Een farmer uit de nabijheid van Stockton deelt het volgende mede omtrent dit onaangename verschijnsel Opmerkzaam geworden dat eenige aren leeg andere verschrompeld waren onderzocht hij te nauwkeurig en bevond dat aan de halmgeleidingen nietige rupsen zaten zoo klein dat hij tich voor de waarneming van een vergrootglas moest bedienen De diertjes vertoonden tich toen als maden of rupsen met lichtïoode vlekken op den rug Zq vreten in de halmgeleidingen door en tuigen de levenskracht uit het graan zoodat de toevoer van sappen naar de aar wordt afgesneden Nadat het graan gemaaid was bleken de geleidingen der stoppels vol met levende maden te tgn Blijkens de Oazitte du Portifj al heeft het Liseabonsche Aardrgksk ndig Genootschap het voornemen opgevat een tcotoosstelliog te houden van velschillende koffiesoortan die in de Fortugeesche koloniën gegroeid zgn dete kpinnen met de beste Braiiliaantche soorten wedgveren voornamelijk die van Madeira de KaapVerdisohe eilanden St Thomas Angola en Motambique Het Comité dat zich voor dete zaak interesseert rekent het van het hoogste belang om periodiike of permanente tentooustellingen van de producten der Fortugeesche koloniën en wel voornamelijk van keffir in de hoofdhandelplaatsen vtin Eutopa zooals te Farga Bordeaux Londen Brussel Berlijn Amsterdam Rot terdam St Peterburg New York ent ent te houden De koffietoorten van de Kaap Verdische eilanden en van Sl Thomas beginnen tich meer en meer in den handel te vertooiien en het ia te voortien dat deze vooruitgaande bewegiag steeds tal toenemen Van 1869 tot 1872 heeft men 1 6 millioen kilogr koffie fin St Thomaa vertonden en die hoeveelheid bedroeg van 73 tot 1680 ruim 4 3 millioen kilogr Het eiland kon jaarlijks gemakkelijk 5 millioen kilogr opbrengen daartoe behoeven nog niet eens bgzondere maatregelen genomen Ie worden Alweer dlls een mededingster van de Juva koffie Laien wij de handen aan het werk slaan en alles beproeven om in dez n eerlgken strgd uiet van hetterrein gedrongen te worden Voorloopig vinden we onte koffie nog verreweg de besta maar daarin kanverandering komen N v d D Het geval dat een stad door een formeel votum van haar Gemeenteraad verklaart dat zg van een bepaalden datum af Zedelijk wensoht te worden kan tich alleen in Amerika voordoen Dodge Citjr in den Staat Kansas had tot heden een teer slechte reputatie Toen nn de Atchison en Santa FéSpoorwegmaalscbappij voor den aanleg van een zgtak naar Dodge Citjr de voorwaarde stelde dat een garantie voor de veiligheid van leven en eigendom en voor de openbare orde gegeven tou worden kwam de stadsraad bgeen en nam het plechtig besluit dat da stad te rekenen van 7 Sept zedelgk zou worden en alle buiten die niet voor respectable oogmerken werden bewoond onverbiddelijk zouden worden gesloten Op die voorwaarde kreeg Dodge City een spoorweg INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I Uit het vorig nr van de Ooudtote CouruHi bleek dat onder de nutslezingeo die voor het seizoen 1883 84 zijn vastgesteld er eene is bepaald op Donderdag 13 December Dat is jammer want uit de opgave indertgd in uw blad opgenomen betreffende de dagen dat et tooneelvoorstellingen plaats hebben bleek zoo ik mg niet vergis dat er op dienielfden Donderdag eene tooneelrourstelliDg plaats beeft van de ifotterdaiasohe afd van het Nederlandtchr ooneel Het is wenschelijk dat of de leting of de tooneelvoorstelÜBg verschoven wordt want er is niet tóóveel te doen in een stad als Gouda dat men op één avond twee publieke amusementen tegelgk kan doen plaats hebben zonder dat beiden daaronder lijden Ik twgfel niet of het Sooieteita of het Nntsbestunr tal de billijkheid van dit venoek erkennen n een van beide den dag vennJteren Iemand die gaarne een leiing boort en even gaarne een tooueelstuk tiet Daar de Fereeniging Het NEDEELiNDacH Tooneel letr bezet U en iyna alle getehikte awmdt reedt verdeeld zi H zat het t eetitoudigtte zijn dat de nutiamnd wordt vertcMt Het ieihiur zal daartoe zeker gaarne bereid iijn De HEDiCTiR AOVERTENTÏÊN Op den 30 October a t hopen onze geliefde Oaders JOHANNES VAN LEEUWEN ANNA MARIA tan VELZEN i hunne SO JABIGE ECHTVJER EENIGING te herdenken Hanne dankbare Kinderen Behctwden Kleinkinderen Voorspoedig bevallen van een welgeBchapen Dochter M 8 W BOND geb Kok Gouda 27 October 83 Voor de vele bewnzen van deelneming ontvangen bg het overffden van onze geliefde jongste Zuster LENA MARIA betuigen w onzen hartelyken dank J KOPPENOL S KOPPENOL M KOPPENOL Gouda 27 October 1883 Aan allen die bg ons Vgf en TwinMg iaii Ha elgk belangDtelling betoond hebben betuigen Wg onzeb hartelgken dank A J 8NELLEMAN ij SN LLfiM4N Tdmbmio Zaandam October 1883 BOELEtnS te Reeuwp om contant geld op WOENSDAG 7 NOVEMBER 1883 des morgens ten 10 ure aan de Boawmanswoning bewoond door de Weduwe G VERGEER staande in Brandenburg binnen de gemeente REEViVlJK ten overstaan van Notaris MOLENAAR te addingsveen van ZEVENTIEN beste n gezonde MELKKOEIEN Kalveren een 8 jarig best alom als mak bekend brnin bles Wegpaard Kar Speelwagen beide op Veeren Tuigen enz Bouw enMelkgereedscliappen Eene groote partg goed gewonnen HOOI n A van a iHEtlBILAIKE e IMBOEDELGOEDEREIV en eenig g emaakt Goud en Zilver en hetgeei meer te voorsohgn zal gebracht Alles breeder bg billetten en te bezichtigen e tgoïgens vóór de verkooping aan gemelde Bouwmahswoning v M onderricht geeft de Notaris MOLEi AAK genoemd Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarissen VAN DER HOEVEN en SPEELMAN te Rotterdam en G A VAifBLARICOM te Oudewater zgn voornemens als lasthebbende van hunne Principalen op MAANDAG 12 NOVEMBER 1883 bg veiling en MAANDAG 19 NOVEMBER daaraanvolgende bg APSLAO te verkoopen beide dagen desvoormiddags ten 11 nre in het koffghuis De Haekowib aan de Markt te Gmtda No 1 Een kapitaal hecht en sterk sedert eeaige jaren nienw opgetrokken houten GgBODw op steenen voet en met pannen gedekt benevens annex Kantooe van steen gebouwd gemerkt P 68 en 69 ter breedte van circa 22 meters aan den weg alsmede daarachter gelegen mim Oïen Ebp met 2 Loodsen te zamen groot 7 aren 26 centiaren te Gouda aan den Turfaingel Op den hoek der Solonskade Kadaster Sectie Eï nummers 976 en 1053 No 2 Eene kapitale hechte en sterke houten Loods met pannen gedekt en annex KanTOOKWB gemerkt P 93 en 94 ter breedte van 22 meter aan den weg te Gouda aan den Tnri ngel op den hoek der Korte Akkeren Kadaster Sectie E nummer W93 groot 3 aren 84 centiaren De perceelen zgn door hunne uitgestrektheid en zeer gunstige ligging aan de groote vaart tot vele doeleinden uitmuntend geschikt Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 3 JANUARI 1884 of vroeger Breeder bg biljetten en nadere informatiën ten kantoren van voornoemde Notarissen Openbare VerkoopingeiL ie GOUDA op MAANDAG 29 OCTOBER 1883 desvoormiddags ten elf ure in het Koffiehuis cHauHONiEi aan d Markt aldaar vaU Twee HÜÏZEN en ERVEN met Vrgen Opgang hebtrande Bovenhniien in de Kappenaarsste te Gouda Wgk 6 No 14 14o 15 en 15a Een HUIS en ERF aan den Gröeneweg te Qouda Wgk L No 78 En vier HUIZEN en ERVEN in de Heerenkad in de Korte Akkeren te Gouda Wgk P No 324 tot 327 En door Sterfgeval op MAANDAG 12 NOVEMBER 1883 des vaormiddags ten elf nre in de Sociëteit cVbbDEBKsi bg den Heer van dek Gbbst aldaar van Eene in werking zgnde BIEHBROnWERIJ genaamd hut dubbele Ankke met twee Ketels en drie Koelbakken met twee Pompen een Roerkuip m t Lekbak en een Geilkuip een rutnien KELDER daah nder alsmede eene TURF en KOLENSCHÜUR en eene KUIPERIJ daarachter in de Molenwerf te Gouda Wgk B No 24 en A No 32 Te aanvaarden 1 December 1883 met een TUIN cMhais boven staande No 25 en 26 Een WOONHUIS eidaaraebtsr s WS daarnevens en éen Zolien liggende als voren WgkTe aanvaarden 15 Januari 1884 J Een PAKHUIS en ERF met stuk GROND daarachter als voren Wfgk B No 29 Een HUIS en ERF met een ruimen KELDER daaronder als voren Wgk B No 30 Twee HUIZEN en ERVEN iud Boelekade te Gouda Wgk R No 60 en 62 Een HUIS en ERF in e dubbele buurt van den Turfsingel b öoudJpWijk P No 59 En een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Gouda Wgk M No 183 En na afloop van deze Verkooping in de gezegde Bierbrouwerg Gereedschappen tot de Bierbrouwerg en Kuiperg behoorende pn Paardenwagen drie Handwagens en óneveer 800 Biervaten van onderscheidene gïootte Nadeje inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda PIJPENFABRIEK F GiOEDEWAAaEN en Zoon kunnen MEISJES geplaatst worden niet beneden 17 jaar Zich te vervoegen kantoor RAAM SPOED VOORDEEL Door onverwachte verplaatsing dadelijk uit de Hand te Koop ZES keurige WEENER STOELTJES a ƒ 1 75 per stuk ACHT BUITENJALOÜZIËN met KAPPEN breed circa 1 11 M a ƒ 5 per stuk en een nienwerwetsch HAARDJB voor ƒ 12 ALLES ZOO GOED ALS NIEUW Adres Crabethstraat Q 259 es es SC M pa OPENBARE VEEHOOPINQ van eene Verzameling ii pimii i op WOENSDAG 31 OCTOBER enzoonoodig DONDERDAG 1 NOVEMBER 1883 des avondi te 7 uren in een bovenlokaal van het Koffiehms VREDEBEST aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris W J PORTUIJN DROOGLEEVER De Boekeu zgn een uur vóór den aanvang der verkooping te zichtigen AAAiBËSTËDING der benoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van hét Bestedelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1884 op DINSDAG 6 NOVEMBER e k des aVonds teji zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 6 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaris A H VAN DILLEN l iet o te slaan Voor slechts 6 gulden ontvangt ieder een keurig bewerkt zeer elegant TALMIGOPD CILINDER HORLOGE met uitstekend werk voor het goed tot op seconden toe nauwkeurig gaan waarvan gedurende 5 jaren schriftelgk wordt ingestaan Deze prachtige horloges zgn vervat in zware onverslgtbare Talmigonden kasten smaakvol vervaardigd met fijne kristalglazen en secondenwgzers gelgken volmaakt op echte gouden horloges en zgn afkomstig uit een failliet gegane horloge fabriek waar z vroeger veel meer gekost hebben Onze Generaal Agent in Weenen verzendt deze horloges naar alle landen en aan ieder tegen vooruitbetalin ran slechts 6 gulden of ook wel te rembours en bg ieder horloge wordt een elegante ïalmi GOUDEN HoBLOGEKETTiNG geheel kosteloos daaraan toegevoegd Al wie een goed en goedkoop zakhorloge wil hebben bestelle zoo spoedig mogelgk daar bg deze nog NOOIT VOORGEKOMEN GOEDKOOPTE de geheele voorraad spoedig ♦ uitgeput zal zgn Bestellingen te adresseeren atin den Heer KAHN G neraal Agent te Weenen H Leopoldsgasse No II Weenen Oostenrgk I