Goudsche Courant, woensdag 31 oktober 1883

1883 N 3994 Woensdag 31 October GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot Ma uur des namiddags van den dag der uitgave SPAARBANK TE GOUDA I e ZITTI G voor TERL i AVEM zal niet den 29n maar des WOEI SDAGS 31 OCTOBER s avonds 8 9 uren ehouden worden KIST Voorziltp RUIJTER Secretaris SROVE im immm en sueesolen tegen concureerende Prijzen ENG HAARDKOLEN a ƒ 1 35 p H ENG NEUTJES kleine stukjes f 1 10 C IJSSELSTlJl X Firma A JONKER Zonkn Gouda 27 October 83 Kantoor Vest O 583 5 M PEETERS JzK Gouda ff5 c s Zuivere PEAITSCHE WIJlirElI van af ƒ 37 pei 48 PLESSCHEN en liooger In origineele Kisten verpakt UT 18 15 60 12 Pleasche Echte PORT inh circa 1 Liter de Flesch 12 Fle8achen Echte SHERRIJ inh circa 1 Liter de Flesch Proeffleaschcn PORT 1 60 SHERRIJ f 1 40 n O IS CHAMPAGNE 1 2 1 50 per Flesch en hooger EKNIG DEPOT van Wellens BOONERAMP ELIXTEIl cc Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd PBUaCOUBANTEN GRATIS en FBANCO f 14iiE f mi Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe G 241 b M DUBBELE BLURT VOOnrZETTIIVG VAN DBN tot en met 31 October VAN HEEM JOMEEm EN mCEfiWINTERJA SEN welke tot de COrVCURREEREl DSTE 1 prijzen worden uitverkocht g DUBBELE BUURT GOUDA De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 1 NOVEMBER a s üouDA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zijn bii den Heer F X HARDIJZER Café Vredebest op de Markt OlTICIItH s Haok AANBESTEDING Op DONDERDAG 1 NOVEMBER 1883 des namiddags ten 12 nar zal door de Qaroi zoens Voedings Commissie te Gouda onder nadere goedkeuring van Z E den Minister van Oorlog worden aanbesteed de Levering van Rundvleesch Spek en Brandstofien benoodigd voor het Garnizoen van 1 Januari tot 31 December 1884 De voorwaarden waarin omtrent de levering van het vleesch aanmerkelijke veranderingen zjjn gebracht liggen van af heden ter inzage ten bureele van den Oarnizoenscommandant Gouda 15 October 1883 Namens de Garuizoens Voedingscommigsie De Secretaris VAN HILLE 2e Luit ï wartm Bloedai moede Bleekzueht Longen en Magenziekte genezen Aan de aleenigeu Uitvinder en eersten Fabrikant van de Malz Praeparaten Hofleverancier van de meesten Vorsten van Europa den Heer JOH ANN HOFF Bezitter van het gouden Verdienstenkruis met de Kroon te Berlin Nene Wilhelmstragge No 1 Centraal Dépöt te Amsterdam N Z Voorburgwal No 250 Officieel bericht van ÉerstelUng over het Johann Hoffsche Malz EitractOezondheidabier en de Malz Chocolade dewelke alhier in het Hospitaal in gebmik zön gekomen deze bewezen zich ab goede versterkingsmiddelen bg de Heratellenden voornamentlflk het Malz Extract wordt bfl de zieken van chroniachen borstlgders met graagte gebruikt zoo ook was de Malz Chocolade bij heratellenden en bjj verzwakten verteeringaorganen tengevolge van zware ziekten een verzaphtende en zeer gezocht voedingsmiddel Weenen 31 December 1878 Dr LOEFF Ober Stabaarzt Dr PORIAS Stabsarzt Malz Eitract Gezondheidsbier versterkend genezend voor Maag en Boratlgdera 1 Flacon 45 Cent 6 Flesschen ƒ 2 20 13 Flesschen 4 40 Concentrirtes Malz Extract met en zonder yzer vermindert de ziekte bn Teering 1 Flesch ƒ 1 80 ƒ 1 en 0 75 Malz Chocolade gelgktgdig met het MalzEbttract te gebruiken zenuwveraterkend 1 Pond prima 2 25 1 Pond aeonnda ƒ 1 60 IJzer Malz Chocolade versterkend en bloedgevend 1 Pond 3 en 2 40 Borst Malz Bonbons Onwaardeerbaar middel bg Hoest Heeschheid en Verkoudheid 1 Zakje il 30 Cent Fünste Toiletmiddel Malz kruiden Zeep 35 Ct 50 Ct en 70 Ot Malz Pomade 1 Flacon 70Ct ea l Verkragbaar te Gouda bg de Heeren D BLOMMENDAAL F STROEVE Ue uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 30 October 1883 De collecte voor Indië bracht te W ddiug veeD 189 1 op De gemeenteraad te KiimpcD aan den IJae heeft de jaarwedde van het te benoemen boofd der openbare ehool aldmr vaitgeiteld op lUOO met vrije woning en tuin Het boofdbemnar ran de Frieiobe Uaattchappij van Ijindbouw heeft bealoten een algemeeii petitionnement in t leren te roepen om Kegeering en Volka vertegeDwoordigiDg ie bewegen anmiddell k te doen orergaao tot het afmaken ran al bet ran longiiekie rerdachte ree in bet poellugdiitriot t Was volgeiii het ÜMitlMad Zondag weet 00 levendig op de tentoonatetling ala waren we BOg in bet hartje ran den tomer De muziekuilroering bad plaatt in de open luoht en hel ontbreken ran de atoelenrijen om het orkeai was een gemis Het getal betalenden op deun zeldiaam aohoonen najaarsdag was 22 000 Ook gisteren was het betoek eer druk Op de lijnen der Staatspoorwegen te Veriloo worden thans proeven genomen met geheet ijzeren en rerplaatsbare waohthuisjes die too doelmatig eyn ingericht dat aan eene algemeene invoering daarran b jna niet te twgfelen valt Het haisje rormt een groot rondeel van dubbel qt r waarin eene kachel geplaatst wordt die in den schoorsteen uitkomt waaraan lérens tes leidingen tot inroer ran rersche en afroer ran bedorren lucht aangebracht tijn Het hniq e herat terena reel ruimte en gemakkelijkheden roor den wachter De twee eerste zjjn Maandag door den amid Ten Dyk te Venloo aan de Maatschappij tot exploitatie der Staataspoorwegenafgelererd De rergadering ran het Ned Tooneelrerbond werd Zaterdag door den rooriitter dr k Pieraon geopend met eene keurige rede Hy bedankte de afdeelingen speciaal diegene wier onbaattuchtige deelneming de rereeniging geheel en belangeloos ten goede komt De arbeid ran het Tooneelrerbond is nuttig en onontbeerlijk in de eerste plaats roor de Tooneelschool Dat dete belangstelling onderriudl blijkl ook uit de critiek waarorer spreker eenige belangrUke opmerkingen mededeelt Hij wyst rerder op le moeieljjkheden elke die school had te orerwirinen brengt hulde aan haar directeur den beer Bbuberg Wilson en besluit met eenige opmerkingen orer wat de school behoort te zgo en dat 2y de belangstelling ran ieder ernetig man rerdian ï Op roorstel der afgerasrdigden ran Rotterdam i werd goedgeronden dat deie afdeeling roor hare rekening de keurige rede zal laten drukken en aan ieder lid een exemplaar tenden Verslag en rekenaug orer 1882 83 warden goedgekeurd De begrooting roor 1883 84 gaf aanleiding tot rersohillende opmerkingen loowel algemeene als meer bytondei nopens de Tooneelschool Zy werd onveranderd raetgesteld Punt 4 behelzende de vraag op wtelke wijie het tekort van ƒ 1612 zal worden gedakt gaf tot uitvoerige discussiéu aauleiding Aaannomeu werd een roorstel ran Amsterdam om de aUeclingen op te wekken tot het inzamelen ran rrjjtrillige bijdragen Verworpen werd een roorstel ran Botterdam om aan bet Hoofdbestuur op t dragen te onderuxken of aan het Tijdschrift UM worden loegeroegd een adrertentieblad en of dan aok baten zou kannen afwerpen i jr De tweede expeditie ran NMrdjenakjold naar Groenland is niet tonder belangil ke resultaten gebleven Althans de naaporing ran froegere Normandische Koloniën ia rrij wel gelakt Op verschillende punten is de beroemde reiziger Mgs een kust gekomen die sedert meer dan 300 jotn ontoegankelijk was roar alle cxpedilien NordjenlIgSld heeft getracht door den Ijsgordel te breken die M nidelijk gedeelte ran Groenland blokkeert AaarnMgk wilde hij dit doen door in de nabijheid ran drknt op het rasteland te blijren Later moeat hij JitfUit den rroeger gerolgden weg inslaan en pog aib heen te slaan door den ijagordel aan de waMkl jOti Sofia die laer aoliede is gebouwd gelnkttr j te doen wat andera schepen niet konden gedaan lrij gen en den 4a Sept wierp dat Poolschip het anker uit aan een baren die rolgens Nordjenskjöld een der beate ran de Zweedsebe kust ia en well hij den naam ran den haren Oscar II heeft gegeren Zij ligt op ongeveer dan ASn breedtegraad J en rond er rersche sporen van Ëikimo s die waarschijnlijk op de vlucht waren gegaan en bewees te blqken dat dit oord eertijds althans nu en dan door Normandiert is bewoond geworden Men beeft er ook een plant de BotenliUa Caiueti a geronden die in Scandinarie niet roorkomt maar die men in Groenland slechts nabij Enropeesche vestigingen rindt Men ondcntelt dat wat rerder bij Kaap Dan een rrij talrijke beeetting bestaat maar men kon ditmaal too rer niet komen De oogarts dr Steffan te Frankfort veatigt de aandacht op een beiigheid die roor de oogen der kinderen zeer gevaarlijk ia nl de op Frobelecholen reelruldig roorkomende rlechlwerkeo het uitprikken ran figaren en het teekenen tasachen rierkantjes Al dete werkzaamheden tiJn teer nadeelig roor het jeugdig oog Dr Slelfan rerdedigt tioh tegen het Hf rmoeden als toude hij de rerdienaten ran Fröbel y llen verkleinen doch hij merkt teer terecht op dat in Frobels tiJd de oogheelkunde nog niet dien trap ran ontwikkeling bereikt had als tegenwoordig Daar wij echter thans weten dat het turen op fijne punten en figuren het oog groot nadeel doet moeten dete betighcden uit de Frobelschool rrrwijderd worden Dr Steffan zegt dat het roor een oogarts bfidroerend is te zien hoe met die oogbederreude werkje gepronkt wordt bij de ttutoonstelling van Fröbelwerkeu Niet alleen uit een oogpunt der geiondheid maar ook in reracliillende andere optichlen verdient de aandacht gevestigd te Jfrfi op de beuzelachtige en nadeelige wyze waarop fwfela leerwijs dikwgls wordttoegepast Men rergrfö niet dat reeds het woord Kindergarten doelde op eene rrije natuurlijke oproeding ran de jeugd en niet op een beutelachtig gepeuter dat schadelijk i roor het oog en bet geheele lichaam en een bekrompen richting geeft aan den geest De Kerk Ct beri t de rolgende adrertentie De Herrormde kerk en de proponentsformule ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AfzonderlgkeJSommera VIJF CENTEN Oudergeteekenden or rtuigd dat het Synodaal wetsrooratel toi edennroering ran de afgeschafte propoDenisformule voor de geheele Kerk een zeer gevaarlijke strekking heeft en met geeatrerwanten een samenkomst weoschende te houden om middelen te beramen tot afwending van dat gevaar noodigen gelpgezinde gemeenteleden en predikanten nit tich ró 5r 10 Norember schriftelgk bij den laatst ondergeteekende Leiden Singel 160 met duidelijke opgare van hun adres aan te melden waarna hun plaats dag en uur zullen meegedeeld worden C G Charannea K ran Bonera Faure H G Hagen F W N Hugenholti J Knappert A Kuenen U Oort Gisteren ten 1 ure had hier ter stade de 13e Alg rergadering plaata ran den NedtrlmdicJUn ProUttantenbond onder praeaidinm ran Prof L W E Hauwenhoff Deze sprak in zijne openings rede de hoop uit dat de werkzaamheden mogen beantwoorden aan het doel De werkzaamheden want het is het jaar der wetsherziening Niet alleen omdat roor 5 jaren bepaald is dat dia wetabeniening moet plaata hebben maar ook het karakter ran het Bond brengt meé dat de wet telkens iu orereenatemming worde gebracht net de behoeften dea tijds Thans is de toestand bijionder ernstig De besluiten der laatste Sjnode ran de Nederl Herrormde Kerk het gering aantal jongelieden aan de academiën die de kerk wenschen te dienen enz dat alles maakt dat de behoefte aan samenwerking dringend wordt geroeid Toch uit de diepte naar omhoog Het Bond moet zich in betrekking stellen tot de minderheden in verdrukking die oreral zuchten onder het confesaioiialisma Niet aanstonds zijn er groote resultaten te wachten Het belangrijkste dal de rergadering te doen beeft is de reorganisatie ran de Commissie roor godsdienstonderwijs Er is werk in de Gemeenten dat op ons wacht Van deze rergadering ga uit niet alleen de herinnering aan aangenaam aamentijn maar ook kracht tot den arbeid waartoe de nood der gemeente dringt Daarop wordt de presentie lijst geleteu 61 leden afgeraurdigden of correspondenten zijn aanwezig Van de buiteulaudsche genootschappen of rereenigingen rertegrnwoordigt de heer Bohringer tenen Zwitserschen Vtrein Hg wordt door de verg welkom geheeien Aan de orde werd daarop gesteld het concept reglement rau orde De heer Baart de la Faille Formerend rraagt of bet Protestuutsch ia wat iu art 5 staat Protealeu tegen hetgeen besloten is worden in het reralag niet opgenomen De voort antwoordt dat het uiet Prolestantsoh zou zgn de protesten op de vergadering niei te willen ontrangen maar ze in het rerslag op te nemen is iels anders Ue heer De la Faille is met deze toelichting terreden Het reglement ran orde ordt aangenomen Aon de orde is punt III Goedkeuring van het rerslag der vorige vergaderinz Na eene opmerking van den afgevaardigde ran Utrecht door den voorzitter beantwoord Wordt bet rerslag goedgekeurd Dr H U Meyboom van Assen secretaris van den Bond geeft vervolgens een geestig en boeiend verslag Daaruit blijkt dat drie afdeelingen zgn te niet gegaan doch tien nieuwe verrezen Tegen een verlies ran 159 leden weegt de aanwinst op ran ruim 700 nienwa leden De Bond telt thans 10 936 leden en begunstigers en is dus na de laatste jaarrergadering met 547 leden vooruitgegaan Snelpergdruk tu A BmnauH te Qonda