Goudsche Courant, woensdag 31 oktober 1883

1883 Vrijdag Z November N 3995 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De aitgsre dezer C onrant geschiedt ZONDAG WOKNSDAÖ en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den aTond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN De inaending van advertentiön kan gescbieden tot óAn uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND GOUD 1 NoTcmber 1883 Da VEBKISZING rao een Lid roor de Tweede Kamer der StateD Generaal op Dinsdag 30 Ootober 1883 had den rolgenden nitalag Uitgebrachte Stemmen Tan onwaarde 2360 deldige Stemmen Alioo rolilrekte meerderheid 11 SI Daarran erkrageu de hb Mr U H Hnber U84 temmen Mr W Thorbeoke 871 Zoodat gekoien ia de Heer Mr U H Hnber Reedt gitieren bij Mletin w de aboméi i de 8Ud meitgedetld lij de Dinidag gehouden terkietiog Toor een Lid van de Tweede Kami teraohillende gemeenten het volgende aantal Gouda Oudewater Uekeudorp Lange Buige Weide Bodegrare Fapekop Woerden Rietveld Waarder Barwoutiwaarder Botkoop Zwammerdam Aarlaoderveeu Alfen Waddingiveen Zeveahulun Bleiewp Bergichenhoek Reeuwqk Moordreoht Nieuwerkerk a d IJael Capelle a d IJael Lekkerkerk Krimpen a d Lek Ouderkerk a d IJael Berkenwoude Oouderak Schoonhoven Stolwijk Bergambacht Ammerttol Haagireoht Vliai Zegveld Lintohoten Montfoort der Stateu Oeneraal ia in de van het kieadiatriot Gouda lemmen uitgebracht Getal OeUl uitg Kieiera temmen 560 369 107 72 87 29 47 28 198 107 28 19 185 96 34 24 67 44 83 27 120 84 79 87 136 78 187 104 162 98 117 67 74 65 61 29 139 72 94 61 69 41 71 36 134 90 62 46 130 84 35 24 61 28 180 118 113 41 131 75 36 19 89 69 38 29 67 37 113 67 130 62 3874 2366 In de tittlng der Rotterdamaehe Arr Rechtbank van DInidag morgen werd J v R veehouder te Waddinxveen bekl van geweldpleging jegena een bedienend beambte vrggeaproken t SCHAAKCORBES Gouda wit iNDENTXE Den Haag zwart 6de act C 6 E 5 B 3 7de iet C 4 Gouda wit Alkmu wart 3de zet B7 B 6 4da eet G 1 F 3 De brug van de IJiel atoomtrammaatachappij over den Yael te Haastrecht is IbaM goedgekeurd en voor het publiek opengeateld Het gedeelte trambaan dat wegens de brug niet kon afgewerkt worden is gisterenvoltooid zoodat de tram spoedig den dienst zal kannen beginnen Giste nmorgen ia door het sebrikken van het paard een landbouwer uit Vlist met paard en rijtuig teHaaatiesht te water gemkt De drie personen inhet ryluig hebben geen letael bekomen het paardheeft aich erg bezeerd en hM tenwagentje waa deerlijk gehawil t Predikanten nood Na het vertrek van Ds Fortujju Droogleever van Krimpen a d Usel en van Ds Benier van Bergambacht zullen er zeven predikaotsplaalseu in den taring Schoonhoven vacant zqn De Minister van financiën brengt ter kenniase van belanghebbenden dat de oude oenten welke ingevolge het koninkigk bealuit van 15 October 1883 op lo Januari a s ophouden gangbare munt te zijn vau heden af aan alle kantoren der betaalmeesters en van de ontvangera en kommies ontvangers der directe belaalingen invoerrechten en aooijnzeir ter inwisseling kunnen aangeboden worden op de uren waarop die kaotorcii voor het publiek geopend zyn Zonder eenige formaliteit zqn gisteren nam te 6 uur precies de deuren van het gebouw en die voor de terreinen der tentoonstelling dicht gedaan en daarmede een tjjdperk ia de geschiedenis des lands van de grootate beteekeuia afgesloten De tentoonstelling toch was desen zomer de roem vau Amstrdam en van geheel Nederland Dr Kttjrper is op uitnoodiging van de Transvaalsohe deputatie naar Londen vertrokken om met haar over onderscheidene aangelegenheden te raadplegen Std By de 2 Kamer Is ingekomen een wets mtwerp om het behoud der vicarie goedereo zooveel mogelyk teverzekeren totdat de wetgever voorgelicht door eeningestelde staatscommissie de zaak blijvend zal hebbengeregeld Daarby wordt de toestemming vau het staatagezag geeischt als eeu onmisbare voorwaarde voorvervreemding of bezwaring van vicarie goederen De Koning moet in elk geval zyn toestemming geven en de voorwaarde vaststellen op verbeurte van nietigheid Voorts is ingekomen een ontwerp tot oversohryving van 464 000 ongebruikt gebleven voor verbetering van den Rotterdamsohen Waterweg in 1881 op de begrooting van den Waterstaat voor 1882 en 1883 De minister deelt mede dat sedert de hervatting der werkzaamheden reeds meer dan 3 millioen voor de verbetering van den Rotterdamaohen Waterweg is verwerkt zoodat bg voldoening van den eersten termgn 3 ton bgdrage van Rotterdam in 1884 kan worden tegemoet gezien voorts strekt het ontwerp tot uitbetaling van vroeger toegestane aubsidién voor een kanaal van Coevordeo naar Nieuw Amsterdam AU maloo Nordhorn en Coevorden Alte Picardie mogelgk te maken Op de begrooting van 1883 wordt nog 1 ton aangevraagd voor herstel van buitengewone winter en stormschade f 60 000 voor het wegruimen van een wrakton ƒ 149 820 voor betengeling der afschuiving in het kanaal van Terneuzen f 20 000 voor meerdere ontcigeningskosten voor de verbetering van het Meppelerdirp f 10 000 voor meerdere kosten ter bevordering der Nederlandsche belangen op de Londensehe Visscherij tentoonstelling Dinsdag avond had in de zaal Nut en Vermaak alhier de bgeenkomst plaats die steeds bij gelegenheid van de Alg vergaderingen van den Ned Protestantenbond gehouden wordt en waar ook gelegenheid werd gegeven tot debat Ditmaal had zg plaats onder leiding van den eere voorzitter den heer W De Meijier lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal De Niamt RoU Ct bevat daarvan het volgende verslag De heer de Meqier opent met een welkomstgroet dezen Proteatantendag De apr betuigt zijn leedwezen dat de hamer van den voorzitter niet in handen van den heer Bauwenhoff is gebleven maar hg zwichtte voor het verlangen van hei hoofdbestuur De stad Gouda meent spr heeft geen aanbeveling noodig vau het doel van het Protestantenbond In 1583 werd hier beroepen als predikant de heer Herman Herbert die door de synode als onrechtzinnig is veroordeeld aangeklaagd door de classis Dordrecht nomtn ett omen Als predikant te Gouda is hij gestorven Met volle sympathie roept de spr de ingenomenheid der aanwezigen in voor het Protestantenbond omdat hij buigt voor dr aoavereine macht der waarheid omdat onze kennis onzeker is omdat hg den nadruk legt op waarheidszin idealisme en humaniteit Maar zou dat bond zich niet compromitteeren door zgne volstrekte vrgheid Welnu Jezus heeft zich in zgn tg d bg de godsdienatigen van die dagen ook gecompromitteerd En Paulusf Met volle vrgheid durven wg het vragen Een heilige ligue van verdraagzaamheid moet ons bond zgn Zulten we ons daarom vrgdenkers noemen Maar boven goed denken wat niet velen kunnen staat goed en braaf en eerigk zgn Maar daarom willen we de vrgheid van denken uiet aan banden leggen Op onbevangen onderzoek stellen we prgs maar het hoofddoel is vrge ontwikkeling van het godsdienstige leven Tegenover het materialisme handhaven wij die uitdrukking Ue religie verdient wat beters dan den glimlach van den dwaas of den glimlach van den onnooeele Zullen wij de verschgnselen vsn het godsdienstig leven voorbijgasn Maar zal dan de barmhartige Samaritaan komen die niet voorbggaat Eerbied voor het denken maar eerbied ook voor de eischen van het gemoedsleven Confessioneeleo en ultramontanen beroepen zich op de vrgheid maar de geschiedenis leen ouB voorzichtig te zgn tn ons vaderland is de wacht te houden voor de heilige vrijheid Teruggekomen op de geschiedenis van léór 3 eenwen verklaarde spr dat de toestand van toen niet de toestand van heden kan zijn Geen hulp van de overheid eene vrije Kerk in den vrgeu Staat De stad Gouda oeriep i aat Herbert uog twee liberale predikanten Zoo hoort het Men moet een mensoh niet alleen laten staan maar elkander steunen met elkander samenwerken