Goudsche Courant, vrijdag 2 november 1883

De keer Bókringet afgeraardigde ran den Zwitaencben Morm Ftrtin brengt in het Hollandsck ren elkoaitgroet aan de Tergadering Vowdat hg hier j omeo aa by een Torige gelegenheid Treeade hg wel eenigazina de tpreekwoordelijk mollandaohe itHfheid maar die rreea is beiohaund Haeft hg iok weder laten rerlri eti HoUandioU te pnken he heeft tram vele iwe droppela gemaklit H j herdenkt mat warmte de natorrcnen Heii rich jang Lanihana en Biltiua Ultar hunne richting heeft reld nwoonen Wel ign el nog kantons waar de strgd iVaar is Ën het geldt J sprak kg heeft bg ons een groote maoht in de hfiden der tegenpartg UAt wij gaarf toch Toqrnil pn het is ons goed in geleerdhei waar gü neemt dei toéh K bondgenD ten te hebbfb l lailéidhe heeft bg wis een goedeli klank Wel is lijt ons s s te radicaal te historisch grofhcidl Toor beleefdheid matir het doel j jü Vtoom d t i ooit ome lens WglS steunen lni t op rorslen en pripsen maar op het Tolk I Mat ons belo en oor dose laaien samen te irerkeu met de leas der Puriteinen Uertrouwt op llGoa en houdt uw ikruit droog De Toort spreekt onder luid applaus danl uitToor het gehoqrde f Dr Cramer van Ënachedé brengt een groejj uit famens den Pr teHaiaen Verein la Keostadt vergaderd De Paltl waiftlbe Neuttadt behoort i een Dorado foqr hbt Du tS he liberalisme Het rkeIgke tit dei Dnitschw nog in het bloed Tooh heeft spr eerbied Toqr de Duitsche tucht en de Doitsche piëteit OrerU ens laat zich geen geregeld Verslag geTen Tan if met allerlei aneodoten en geestige apmerkingeni doorzaaide speech Het eerste punt De roeping van het Nederlandsch Protestantenbond wordt ingeleid door den heer Van Loenen Martinet Met schroom rerklaart hg dit onderwerp te behandelen Er ia de laatste dagen reeds looreel ran getegd Maar die taak heeft zgne liefde en daarom heeft hij dien schroom oTerwonneo Vrge ontwikkeling iran het godsdienstige leren Vrgheid in verband met den godsdienst Men stuit hier op het rerschil ran opratting van beide Ook de orthodox wil rrije ontwikkeling ran het godsdienstig leren Wat rerstaan wij er onder De godsdienst moet rrg gemaakt worden niet alleen ran de banden der Kerk maar ook ran onze traagheid ons gebrek aan moed ran mode en conrentie Het godsdienstig leren is iets zuirer persoonlijks Is het niet in de personen dan is hel zonder kracht Maar is het dat dan schept het ook zijne eigen taal zgn eigene rormen Nu zgn er die zeggen een godsdienst hebban wg niet ran noode Wij hebben onze knnat en onze wetenschap Maar de mensck heeft meer noodig De godsdienst is de centrale macht in ons binnenste ran waar alles uitgaat Aan die behoefte moet het Bond berredigiug schenken En daartoe dienen al de hulpmiddelen ran het Bond En rooral onze tgd heeft berordering ran dat godsdienstig leren noodig Er zgn gausche streken waar men nauwlgks meer weet wat godsdienst is en dat er godsdienst is Uw Heldring drong tot zijn llantkropischen arbeid de orertuiging Gij hebt nog zoo weinig gedaan om anderen te helpen dit moet ook de laden ran het Bond dringen Daartoe de handen ineengeslagen De beer Buijter ran Gouda heeft met leedwezen eene definitie ran het godsdienstig leren gemist De heer Boodhuizen ran Bommel deell niet in dat leedwezen omdat de heerlgke oraschrgring ran het godsdienstig leren ook hem heeft aangegrepen Hg betreurt het gemis ran succes op hetgeen reeds gedaan wordt door de lauwheid ran reien Waar de idealen aanwezig zgn moet ook trouw aan de idealen zgn Het tweede punt Wat staat ons na t geen in den laatsten tijd in zake drn eed ia roorgerallen als leden ran het Protestanlenbond te doen wordt ingeleid door den heer P U Hngeoholtz Jr ran Amsterdam Hij begint dat hij fa U de tiueux de spreekbeurt orer dit onderwerp heeft op zich genomen een feit is het dat er moeilijk juristen zijn te rinden die op deze rergadering de qoaeslie willen inleiden Hij herinnert wat in binnen eu buitenland op dit gebied is roorgerallen De geschiedenis Bradlaugh wordt herinnerd Op Frankrijk wordt gewezen waar de eedsquaestia reeds cent guede schrede is rooruitgegaan Op rerschillende bijzonderheden in ons raderland wordt de aandacht gericht rooral op de zaak Roland Holst Spr erkent dat de wet duidelijk spreekt en de eedsdwang bestaat Wat staat ons na te doen Opnieuw tegen den dwang protesteeren uit liefde roor de rrgheid uit liefde roor den godsdienst Noch orthodoxen nooh modernen noch atheïsten kunnen den eed afleggen De eed is eene hlaiphemie en daarom moet de religieuse mensch er zich tegen rerzetten Het Hoofdbestuur zal orer de zaak een adres richten aan de Tweede Kamer Het rolk moet zgua adhaesie uitspreken Eo dan peraq snlgk ieder roor zich den eed weigeren waar men r toe geroepen wordt I Ieders geweten blgre ook in dit opzicht rrg maar wenacbelgk is het zeker De heer Tideman doet eene mededeeling uit zgne peraoonlgke erraring all een bewijs hoe roos hoe diep ellendig de toestand ia I gnisel ooreel k i anlrt aan het yei feenl eed moetend pliijat omdat hg raol Jezus Geen I de leer ran l et Bi De roorzitter sli aan de sprekers De heer Btoembergen Zegt daarop Ik weet dat wat ik zeggen zal tegen reler gevoelen zal indruischen Stonden wij roor de rraig Is de eedsdwang uit logisch oogpunt rerdedigbaar dan zouden we tallen eensiijn Maar wat staat ona ala leden ran het Bond te doen tJgenorer dien Ic sdwacg Niet beweging te makendf te agiteereil want de eedsquaestie hangt sfemenmet het deheelf éimenstel onzer wetgering Ook ise eejl gróót rWhil tnsschen den politieken en denjistitifelen eed jen nu zgn er uitstekende magistraten He riSin oqrdeel JBf dat de laatstgenoemde eed niet g misf kan wbr i n In het practisohe leren slaatn ea allerlei dfjètische quaesties ni t dood met hetwo d blaaphemn en dergelgke De rergadering Igerft teakenen i ttn ongeduld Ijat n we ideali l n blij fn maar toonen nianneta te zi niran depracjijk Ie heer Dyierinck 1ieroep zich ala Doqpsgez ndeop ybet beginsel d waarheid N et heefi aanidatd gedaan als de eed Wpr Iieraal I aangaande dien Griek die afleggen daartoe niet ilrerd Irerider dat geloofd werda 0e leer uw ja zg ja moet ooktgii i daarna de rergadering met i nk De ilaittKhe CV I bevat een politiek rerslag van Atjeh loopende ran 22 Augustus tot 8 September Het rermeldt de aanwezigheid ran 600 PÉlireezen met geweren gewapend te Moeroeë die ifageus de cholera in Pedir lierar ten oorlog gegaai waren Zg beperkten hun rijaudelgkheden tot de onmiddellijke uabuurschap rondom onze posten i Djerir Indrapoeri en Gle Kambing Tengkoe di Tirou is hun hoofd Het rerslag rermeldt den goeden indrpk dien de tuchtiging ran Anak glé gemaakt heeft Bewoners ran die kampong hadden verzocht de kampong weder op te bouwen Dit zoogenaamde berriende kampongs werd sedert niets rijandiga meer beproefd Uit Lepong kwamen de hoofden weer rriendschap zoeken JSr huisde iu een gedeelte ran Lepong nog slechts efie kleine bende onder Toekoe All Aoak Paija Boofpahijen worden gemeld by Boekit Schoen Kwala Atjeh en Djorir Op de Ooskust werden zeren zeeroore i in hun huis opgrficht De radja ran Edi BAaar Toekoe Tjitrik hielp de zeeroorers aanhouden en zond nog 16 raatjes kruit ran een rroegereu klandestienen inroer Op de Westkust werkte de sluiting ran alle havens behalre Mf labreh en Tampat Toea goed Verscheiden hoofden zochten toenadering Omtrent een deraillement dat Donderdagarond nabg Dieren plaats had ontleent de Zutph Ct aa een particulier sohrgrcn uit Dieren het rolgende vToen ik Donderdagarond rustig zat Ie werken kwam de aneltrein uit Arnhem die 7 M ia Zatfen moest zgn pas om S uur roorbg en met zulk een raart dat de kopjes op het theeblad stonden te dansen hetwelk zij anders bg het paaseeren van een trein nooit doen Ik zei bg me zelf als dia vrind goed over den draai bij het station komt is het een wonder en jawel geen 60 M verder of da loeomotief lag met de pgp bgna geijjk met den riakken grond in de sloot Ik was er natuurlgk dadelijk bg maar mtükte zoo gauw als ik kon ook weer dat ik weg kwam want wolken stoom en ruur sloegen er roor en achteruit De oorzaak is natuurlijk nog onbekend maar rolgens gissing is de looomotief bg een wissel uit het spoor gesprongen een eind door bet zand gegaan en zoo op de andere rails gekomen ranwaar zg weer terug door het zanden dwars Dat er geen ongelukken zijn gebeurd heeft men ook nu weder aan den Westinghoust rem te dankeb die zóó hard gewerkt heeft dat alle wielen en assen verbogen en ontwricht tjjn De machinist en staker zijn op hun post gebleren en kregen bij den ral al de steenkolen op hun Igf waarbij de eerste tegen den haard kwam en zijne vingers brandde Nut en achttie der mvachen Aangaande deze veel beièroken vraag heeft dr Schleh belangrijke onderloelingen gedaan en de reiultaten in de JdiHdK Jttkrbücher medegedeeld Zg komen in t korthierop neer De musch doet meer schade dan nut aan lakd entuinbouw maar niet in die mate dat men eenL rer elgiugsoorlog er tegen zal moeten prediken Hetl ia échter rerkeerd de musch door de wet te belcher man landbouwers en tuiniers worden daardoor machtelooB aan de reidelgingawoade ran dezen vogel prgsI gegeren en haar sterke rermeerdering wordt berorderd ten koste ran de zangers Sjlria soorten die veel nuttiger zgn Daarentegen is een vervolgingbg de wel gelijk in vroeger tgd eveneens verkeerd Frederik Willem f vaardigde het eerst de wet uit 1 dat per morgan laiids een bepaald aantal mussche i koppen geleverd Roesten worden deze wat bleef in Pruisen tot h begin dezer eeuw van kracht in andere landen vTêtd zij tot het midden dezer eeutr gehaijdhaafd De musch verslindt in hare jeugd totzg ingeveer 11 dagen oud is en vliegen kan nietonaaltisnigke hpeveelh flen iottcten en onkrnidzaden de on geveer 90 aarvltibien en 421 zaden van Stel ilaria liedia mii r bg iwee gedane waarnemingen inde mès g eaner inusoh gevonden bewijzen dit Onder zekerlijj omstandigheden kunnen zij echter tuinlieden en laMbouwers zeer lastig frordeo Ben verstandigebeperkiig door ihet ophangen van kunstmatige vogelneaten J het gebruik der jongen tot voedsel en deverspr ding jdeier denkbeelden in steden en tenplattelande bwoort het doel te zjjn dat men moettrachtffi te bweiken l Semperviremi De besohnitande krifcht der caccuutie en revtccinatie bleek o anga recht ddidelgk uit het volgende In het armewziekenhuis te Hakner Londen werd een zieke opg enomen omtrent wiens ziekte men in den aanvang niet in t reine waa Eerst na eenige dagen bleek het dat i patient aan pakken leed waarna deze naar hel pokten hospitaal verroerd werd Ten einde de rerdere rertpreiding in de eerste inrichting te roorkomen werden alle bewoners met uitzondering van 7 ingeënt en ofschoon tot die nitToering bij oa 800 personen eenige tgd werd rereischt kwamen daarna sitehts 7 gerkllen ran pokken roor bg de genoemde niet ingeënten Erfenissen ran millioenen zijn thans aan de orde ran den dag en de meesten zijn gebleken geen beteren grondslag te hebben dan de waarheidsliefde dergenen die beweerden de erfgename Cr van te zgn Maar indien de mededealiogen der voornaamste Amerikaansohe dagbladen ten aanzien van de nalatenschap van Magaret Gaunt rolkomen juist zgn dan ralt hier met recht te spreken ran een erfenis van millioenen Margaret Gaunt bewoonde een onaanzienlgk huisje in de nabgheid ran Erie een kleine stad in den Staat ran Pennajrlranië Menigmaal had men baar de rolgende woorden hooren uiten Kon ik maareenmaal sterren dan zal de wereld rerbaasd staan Ik heb stukken otide dooomenten in mgu bezit waarmee men een schat ran miUioenen in Engeland zal kunnen lichten Op deze en dergelgke woorden had men niet bgaonder real acht gcalagen en de zaak gelaten roor t geen men meende dat zg was namelgk ean dwaas praatje waarrooc geen grond hoegenaamd ter wereld was te rinden Onlangs werd Margaret Gaunt zwaar ziek zg verzocht een barer bekenden het volgende te melden aan een lid barer familie die in Engeland woont dat zg in vroeger jaren verlaten had om zich in Amerika te vestigen Kom spoedig herwaarts ik heb mijne familiepapieren in mgu bezit die ik u ter hand wil stellen Zij zgn lan groot gewicht Kom zoo spoedig mogelgk Edwin C Gaunt gaf aan deze uilnoodiging gehoor Bg zgn komst stelde hg hem inderdaad documenten ter hand waaruit bleek dat indertgd te Tyburn een hunner voorouders was verbrand op grond dat hg een der samenzweerders tegen hel leven van Jacobus II had geherbergd Tevergeefs had hij gepoogd zijn onschuld te doen erkenneji toen hg beschuldigd van hoogverraad in de gevan ienis geworpen werd De beruchte Jeffreys wilde naar niets hooren Op zijn gewone wgs luidde zyn uitspraak Naar Tybnra I Koning Willem KI had aan de nagelaten betrekkingen van den onschuldig ter dood gebraohten Gaunt een jaarlijksche rente toegelegd S dert 1776 was die som niet ontvangen dewijl de titel waarop die rente werd gevorderd niet kon worden overgelegd Alle nasporingen in het werk gMteld om ze machtig te worden waren rrucbtolooa Eindelijk zgn i op de vernielde ijte aan het licht g braefat en Edwin C Gaunt nl nu in de gelegenheid zijn het achterstallige op te vorderen t welk naar wen beweeu ruim 6 mtlltoen gulden bedraagt Bultenlandsch Overzicht Ontploffingen schijnen weder aan de orde te komen Bijna gelgkigdig komen berichten uit Londen waar op twee verschillende plaatsen in den ondergrondsspoorweg en uit Frankfort waar in het politiebn rean misdadig aanslagen zijn gesmeed Personen lijn niet gedood wel veel schade aangericht De daders zgn nog onbekend In Engeland H nkt men aan de Fenians De qnaestie der gemeentelijke autonomie van Parijs die door de thans plaats hebbende discussie over de gemeentewet in de kamer weder actueel is geworden is een nieuwe phase ingetreden Het is bekend welk een onwil de Parijsche gemeenteraad in den laatsten tijd getoond heeft ten opzichte van de prefectuur van politie De leden van den gemeenteraad weigerden meer dan eenmaal de begrooling der uitgaven ttta te nemen en om aan dezen zonderlingen toestand een einde te maken heeft de minister Waldeck Rousseau een ontwerp voorgeateld volgens i hetwelk de meeste uitgaven van da prefectuur van poKtie worden gevoegd bij de 8eine prefeotuur f gebracht op de slaatsbegrooting Op deze wgze zonde men met den tegenstand van den gemeenteraad niet meer rekening te houden hebben Maar men begrgpt dat deze oplossing die dooi de kamers moet worden bekrachtigd niet in den smaak zal vallen vaa de autonomisten in den gemeenteraad die van de prefectuur van politie een zuiver gemeeatelijke instelling willen makfu Het hun wensch komt des ministers ontwerp juist niet oveieen In alle takken van Frankrgkl staatsbeheer en bg alle offioiéele administratien en instellingen wordt de zuivering van het personeel met ijver voorlgeiet d i alle vreemdelingen worden verwgderd alléén Franschen bigven in dienst Alle werklieden bg de tabaksfabriek zgn verplicht het bewgs banner Fransche nati naliteit te leveren bg gebreke daarvan worden zij ontslagen Beeds veertig personen heeft dit lot getroffen In de faDrieken en werkplaatsen restorleerende onder het ministerie van oorlog wordt op gelijke wgze gehandeld Uit de patronenfabriek te Vincennes werden in de vorige week veertig werklieden en arbeidsters verwijderd en de overigen zullen 31 October moeten heengaan In België heeft de clerioaie partg nu haar programma voor de aiBBtaande verkiezingen bekend gemaakt Zg verlangt o a herstel der diplomatieke betrekkingen met den Heiligen Stoel intrekking der schoolwet van I Jali 1879 en zelfstandige regeling van de onderwgsquaeslie door de gemeenten in orcrleg met de ouders opheSiag ran het ministerie ran openbaar onderwijs uitbreiding ran het kiesreeht binnen de grenzen der grondwet ontheffing der geestelijken ran den militairen dicnat uitbetaling ran de onrechtraardig ingehouden wedden der geestelgken belaatingrerminderiog door af te zien ran alle onnoodige uitgareu De markies van Lansdowne de nieuwe gonverneur van Canada heeft zioh dadelijk zeer bemind gemaakt in zijn gouvernement Dat hg t adrea der stad Qnebeo in het Fransch beantwoordde heaft hem aller harten gestolen Hen begvert zich de hem de dynamietbedreigingen te doen vergeten die ook hem niet bespaard bieren Met de interpUatie orer de Tonkinquaeatie ia in de Fransche Kamer der Afgeraardigden een aanrang gemaakt De heer Challemel Laeoar minister ran buitenlandsche zaken heeft iu een nitroerige rede de Regeering rerdedigd tegen de beschuldigingen waaraan zg ten doel staat Q j steren isdediscassieroortgezet Volgens berichten uit Konstaotinapel te Athene ontrangen zou de Porte wel geneigd zgn het reoht ran den heer Ferdinand de Lesseps tot rerbreeding ran het Suezkanaal te erkennen zonder dM het noodig zij een afzonderlgken firma ran den Sultan daarroor te rerkrggen dewgl in de oorspronkelgke concessie aan de Lesseps rerleend een grootere breedte wordt toegestaan dan het kanaal thans heeft De Parte ontkent echter aan De Ijcsseps bet recht een nieuw kanaal te maken zonder dal Ie dien einde een aftondclijke firman zg uilgeraardigd Kalnoky heeft een tweede editie ran zijn rredeliereude rede iu de Oastenrgksche delegratie ten beste gegeren Hij had nog tegenorer Rusland wat goed te maken dat hg de rorige maal min of meer rgaudig behandeld had Onbeperkt is de overeenstemming met Dniischland maar minder onbeperkt die met Rusland heet het thans De ministerieels rede kan intusschen het feit niet verbloemu dat de verstandhouding met Rusland die juist Kaluoky vroeger getOii te Petersburg bestemd was aan te kweeken metlertgd vrg wat minder innig wordt De Russische regeering zelf is het Journal de St Petersburg komt het verzekeren wedelierend genoeg roor het pogenblik maar zal ijj hoe despotisch ook meaater kannen blgren orer haar rolk Het nieuwe Spaansche ministerie schgnt goede roornemens te koesteren De minister Morei rerklaarde in een onderhoud met een Engelsoh eorrespondent dat vereenroudigiog der administratie en sooiale hervorming rooraan op bet programma stonden De negenenreertig departementen wilde men opheffen en die door zes groote prorincién rerrangen Men wilde een scheidsgerecht tnsschen patroons en werkliedenrerzekering tegen ongelukken invoeren een normalen arbeidsdag vaststellen en een wet op de coöperatieve vertenigingcn indienen INGEZONDEN Oeachte Beer Redacteur Beleefd verzoek ik U hel volgeode in uw blad op te nemen Herhaaldelgk wordt in de nieuwibladen melding gemaakt van de tramlgn Gouda Haastrecht Ondewater Dit moet zeker eene vergissing zgn van den inzender dier berichten Immers het primitieve plan om Gouda door middel van een tramlgn met Utrecht te verbinden stuitte af op het bezwaar dal die Igu door de kom der gemeente Haastrecht zou loopen niettegenstaande de gemeente Gouda daartegen geen bezwaar had Daarop werd een nieow plan ontworpen waarbg die lijn zou loopen ten noorden van den Hollandschen IJsel en door de gemeente Reeuwijk Mitsdien geeft steller dezes in overweging de tol dusver genoemde Ign jaada Haaatrecht Ondewater te herdoopen en voortaan hare ware naam Gonda ReeuwijkOudewater te geven U dankzeggende voor de plaatsing Hel achting üw Dw Dienaar R 29 Oct 83 B B E R R A T A In de vorige schaak opgave stond den Haag 6de zet F 8 C 4 moet zijn F 8 B 4 Ook Gouda 2de zet tegen Alkmaar C 2 C 3 moet zgn S 2 E 3 MABKTBBBICHTEN Gouda 1 November 1883 Granen met weinig handel prgzen als voren Tarwe in de beate soort 9 26 tot 9 76 Goede en poldertarwe ƒ 8 75 a 9 60 Ordinaire naar kwaliteit Rogge ƒ 6 40 a 6 80 in droogde en blanke loort Gerat 5 50 k f 9 26 chevalier gerst ƒ 6 76 a ƒ 7 75 Haver ƒ 8 80 ü 4 de ligte 4 26 ü 4 60 de zware Hais a ƒ 6 25 Erwten en boooen zonder omzet Hennepzaad 9 50 De veaottrkt met goede aanAar handel in cerata soort vlug mindere soorten traag varkens roor Londen SI i 23 et rette rarkeus 24 k 27 cl per half Kitog magere varkens en biggen traag rette schapen vlug Kaas aangevoerd 30 partijen eerste kwaliteit Si è 36 tweede kwaliteit ƒ Ï8 a 31 Goeboter ƒ 1 60 k f 1 70 Weiboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Burgerlijke Stand Gkiuda QEBOREH 28 Oet Bwtiua Hendrik ouders a H Msuksat eg A de Baui 29 Genrdm Headricas Mttthui oaden H i Wasrd eo 1 M dn Brsio Lgotje ooden J BflDDiB CD W JoDgeaeel Adriaoa oadera J A Kaars ea F VSQ Kleef Lonia Ksrel oadera J P vso Looo en J Lonrent 80 i jerkiiia oudira J vio Veeo en J Kanat Fraaa ooderi M van Msareo eo L den Riet N sooe ouders A vso Vegteo eu E vaa Bijk Pbilippina ooders S Karreauui en M Spieriagahotk Eliia Johinoea oadera E J Wieotjea en A W vSd Blaakeo OVERLEDEN 31 Oet M A J Korte 6 m GEHUWD 81 Oct L ru der Barght en K Poorter H W Sohuider eu A M Boieh N Oudijk ei N tsa der Lun P Krjjganu n M W Elabout B J Scbolteo en D P van deo Hoek Bnrgelgke Stand van ondergaande gemeenten van 19 tot 26 Oct Moordreoht GEBORE N Adriaas oodcra W Koolwyk en A Kuoop OVERLEDEN I J Steiuioort 54 j a tan den Beri 72 i UEHUWDi O DukimSD 28 j roneade te Nieawerkerk a d IJael eu O Blook 28 j Stolwijk GEBOREN Eliiabetfa ondeA J Koattt aal en M de Rroio Elizabeth oadera H Stogt eu K Berkouwer Dirk ouden W Moleaaar en R Borger OVERLEDEN A Nieuwlaod 36 j A tao Eek 1 m GEHUWD P Verwaal eu J Loeve Haastreoht GEBOREN Jacob ouders J van der Horst en N Zoid OVERLEDEN W van deu Staal 83 Beeuwijk GEBOREN VTillem ouders C Broer eu i ran Et Hermanoa onder B vsn Leeuwen eu A Mouri GEHUWD J Stoutbart en A Verborg APVERTENTIËN Getroawd B J SCHOLTBN IN D P TAN DEN HOEK die mede namens wederzgdsche familie hannen harteijken dank betuigen voor de vele blaken van belangstelling bg hnn Hnwelgk ondervonden QoMda 31 October 1883 Bevallen van een Zoon M G C SOOS DB JoHO Goudo 1 Nov 1883 Bevallen van een Zoon J E F BÜSCBÉ geb Hbrilots FrankfuH a M 28 October 1883 Bevallen van een Zoon P C SMITS geliefde Echtgenoote van A L SCHMIDT J 30 October 1883 Eentje kennisgeviftg Op DONDEBDAÜ 15 NOVEMBER 1883 des namiddags ten 12 are zal door den Majoor toezienden Chef over het nachtleger in het openbaar worden AANBESTEED Het WASSCHEN der Wollen en Linnen Voorwerpen van het Nachtleger in het Garnizoen te Gouda gedurende het tijdvak van 1 Januari tot en met 31 December 1800 vierentachtig De inschrgving geschiedt bg gesloten op gezegeld papier gesehreven bilUtten en moetm bevatten eene nauwkeurige opgave van den prgs in cgfers en letters voluit gesteld waarvoor de gegadigden aanbieden de Linnen en Wollen Qoederen van het Nachtleger ieder per stuk nitgedrukt te wasschen enz Zoowel de billetten als de omslagen waarin zg worden gesloten moeten ten opschrift hebben Aan den toezienden Chef over het Garni zoens Nachtleger te Gonda Wasschen van Nachtleger Goederen De billetten moeten door de iuschrgvers en hunne borgen worden geteekend en kannen vóór of niterlgk dea middags ten 12 are van den dag der Aanbesteding worden bezorgd op het Bureau van den Gamizoens Kommandant alwaar de voorwaarden ter inzage leggen alle dagen van 12 tot 2 oren De toeziende Chef P J STRAATMAN BELAi GRlJK en T ALLEMDE ZIEKTE Verlamming Zcnuwzlekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du TrOne 6 Parus