Goudsche Courant, zondag 4 november 1883

iUS3 Zondag 4 IVovember N 3996 GOUDjSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VA DE INTERNATIONALE TEN TOONSTELL ING TE AMSTERDAM ste Trekking 10 November a s Van de Seriën 1 10 elk van 200 000 Nummers te samen 2 000 000 Loten De Loten op welke eene Premie valt worden afgestempeld voor de latere Trekking der Hoofdpryzen over alle 30 Seriën verdeeld t RIJS PER LOT 50 CENTS OVERAL VERKRIJGBAAR CorrespondeDt voor Gouda en Omstreken HOFFMAN Co KA8SIX1BS IEMAND dagelgksch eenige uren disponibel hebbende wenschte deze gaarne te besteden tot het BIJHOUDEN van Boeken of ander Schrijfwerk aan het Bureau van Adres onder No dit Blad aan de GASFABRIEK zoo ver de voorraadstrekt 45 CENT per Hectoliter een half Hectoliter 25 Cent qiBt ltJO Sectoliter 40 Centper Hectoliter GRUIS 1 2 Ce y BOËRDEItlJ IEMAND 24 jaren oud V G eenigejarenbfl het vak werkzaam zgnde zoekt PLAATSINGtegen 1 November of later nabg Gouda Bodegraven of omstreken Er zal meer gelet worden op goede behandeling dan op hoog salaris Brieven franco onder No 888 aan het Bureaudezer Courant B bet heerschende weder wordt aan alle rhumatiscbe Igders ten sterkste aanbevolen hunne genezing niet langer uit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekende ABSHAUBBINS ANTI RHÏÏMATISCHEWATTEN en na eene korte aanwending zal men van zijne smartelgke p nen ontheven zjjn Hoofddepöt te Deltt b A BREETVELT Az die deze Watten voor den prja van 30 Cent per pakje verkrggbaar heeft gesteld bg r A G van Deth iC B Verheul Oadewater ej de Wed Bosman Gouda W r J deu Uijl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle S T d Kraats Bleiswijk A Bos Berkel J vac Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Schlattman Bodegraven K Oosterling Haastrecht Wed G Wilhelmus Woerden EEME 2IEETEN 6 methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelgke Onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappeljke Genootschappen Kaarsenpïttenfalsriek MUISJES boven dertien jaar kunnen GEPLAATST worden Bloedarmoede Bleekzucht Longen en MagenzieKte genezen Aan de aleenigen Uitvinder en eersten Fabrikant van de Malz Praeparaten Hofleverancier van de meesten Vorsten van Europa den Beer JOH ANN HOI F Bezitter van het gouden Verdienstenkrnis met de Kroon te Berlin Nene Wilhelmstrasse No 1 Centraal Dépöt te Amsterdam N Z Voorburgwal N 250 Officieel bericht van Herstelling over het Johann Hoffsche MalzEztract Gez9ndheidgbier en de Malz Chocolade dewelke alhier in het Hospitaal in gebmik zgn gekomen deze bewezen zich als goede versterkingsmiddelen bg de Herstellenden voornameutlgk het Malz Extract wordt bg de zieken van chronischen borstlgders met graagte gebruikt zoo ook was de Malz Chocolade bg herstellenden en bg verzwakten verteeringsorganen tengevolge van zware ziekten een verzachtende en zeer gezocht voedingsmiddel Weenen 31 December 1878 Dr LOEFP Ober Stabsarzt Dr PORIAS Stabsarzt Malz Extract Gezondheidsbier versterkend genezend voor Maag en Borstlgders 1 Flacon 45 Cent 6 Flesschen ƒ 2 20 13 Flesschen ƒ 4 40 Concentrirtes Malz Extract met en zonder gzer vermindert de ziekte bg Teering 1 Flesch ƒ 1 80 ƒ 1 en 0 75 Malz Chocolade gelgktgdig met het Malz Extract te gebruiken zenuwversterkend 1 Pond prima ƒ 2 25 1 Pond secunda ƒ 1 60 IJzer Malz Chocolade versterkend en bloedgevend 1 Pond ƒ 3 en ƒ 2 40 Borst Malz Bonbons Onwaardeerbaar middel bg Hoest Heeschheid en Verkoudheid 1 Zakje a 30 Cent Fgnste Toiletmiddel Malz krnideu Zeep 35 Ot 50 Ct en 70 Ct Malz Pomade 1 Flacon 70Ct ea l Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda Verkrggbaar te ioitda bg de Heeren D BLOMMENDAAL F STROEVE De Nieuwe Gelderscbe Winkel De ondergeteekende heeft de eer zgn geachte Stadgenooteta te berichten dat hg op heden zgn Winkel GEOPEND heeft in Geldersche Waren alsmede Zouteviscli en AANVERWANTE ARTIKELEN In t bgzonder wordt de aandacht gevestigd op de zuivere gerenommeerdeWgesche Rookworst en Rookvleesch alsook de beroemde Kamper Boter In alles zal op eene accurate en zindaIgke behandeling gerekend kannen worden hopende daardoor het vertrouwen waardig te mogen zgn J B SCHUJ ÉR Gouda Lange Tiendeweg O 61 Op Dinsdag 20 October 1883 des voorm ten elf ure zullen in het Logement van C BLOMMBSTEIJN op de üveriiocht nabg Bodegrave in het openbaar worden VERKOCHT 64 Iepen Boomen staande te groeien langs den Straatweg van Bodegrave naar Gouda nabg de Oud ReenwgkBche briig allen genommerd ADVERTËI ITIE1 in alle Binnen en Buitenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda aUl A JLAROCHE JlW Ét vau KRAEPËLIEN k HOLH Opteekkend verilerkmi koorUterdnjvatd IJztrhoudende Quiiw Laroche bij bloedarmoede etc In flesschen van 1 90 en ƒ l Eenig depot voor Gouda en Omstreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE SOÜDSGEE QLASEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedehis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOB CHRISTIAAN KRAMM Prys 80 Cents Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bgzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Saarwater te bereiden dat alle vroegered ergelgke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tgd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De uitvinder staat in voor een volkomen succes Prgs per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkrggen bg den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenue de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar tegen inzending van het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje Voor de meesten onzer lezers ia de uitslag der verkiezing voor de 2e Kamer zooals wg die in ons vorig nummer hebben medegedeeld geene verrassing geweest Wie geen vreemdeling is in ons district kon zoodanig resultaat met bgna wiskunstige zekerheid voorspellen Niet om de volstrekte onmogelgkheid om een liberaal verkozen te krggen want zoolang er nog honderden kiezers nooit stemmen is het bewgs daarvan nog niet geleverd Maar afg nde op den thermometer van de politieke geestdrift in onze omgeving die nagenoeg op het vriespunt stond behoefde men juist geen profeet te zgn om eene jammerlgk nederuiag voor ons te voorspellen Om in den strgd te overwinne i is er geestdrift noodig eene zekere mate van moed en zelfvertrouwen dat aanstekelgk werkt en anderen meesleept daarvau bg deze gelegenheid geen spoor en alle pogingen zelfs om kunstmatig eenige belangstelling te wekken stuitten af op de gskoade doodsclA iatalistisch in het onvermgdelgke berustende stemming van het kiezerspubliek Met een legei bg voorbaat overtuigd van de nutteloosheid van verzet en den hopeloozen stand zgner zaak is niets aan te vangen Wie standhoudt en zich verweert doet zulks uit plichtgevoel maar deze drgfveer hoe lofwaardig ook werkt individueel en bg de kenrbende doch heeft geen vermogen op de schare der weifelaars en lauwen wien alleen hoop op succes veerkracht geeft Uit dat oogpunt is een aantal van 871 nog een eerbiedwaardig getal Er blgft dus steeds een kern van liberale kiezers welke ondanks de ontmoedigende ervaringen en omstandigheden van hun kiesrecht gebruikmaken om tegen de meerderheid te protesteeren voor wien dit recht een plicht is waaraan zg zonden voldoen als stonden ze alleen en met geen ander wapen dan een blanco biljet Het behoud van deze kern is noodig want keerende kansen komen er weder tgden dat ernstige vragen het volk beroeren dan moet de beweegkracht toch weer altgd komen van die oude garde die hart heeft voor de zaak en waar het meerdere politieke uitzicht te vinden is hetwelk tot kompas strekt aan de doorgaans onverschilligen die idleen tgdelgk tot een kortstondig leven worden gewekt Het is dus te hopen dat de besturen derliberale kiesvereenigingen en allen die gewoonzgn zich aan deze zaken te laten gelegen liggen niet den moed verliezen bg de telkens hernieuwde teleurstelling Evenals men den veroordeelde een kwartier laat om op zgn rechterte schelden zg hun van harte een dag of watgegund om hun gemoed te luchten over detraagheid en onverschilligheid hunner medekiezers welke verwgten aan het rechte adresgericht tevens hun goede zgde kunnen hebben maar dan moet hun beter ik weder boven komen en zg weder bereid bevonden worden hunvaak ondankbare taak op te vatten in de overtuiging dat zg een goed werk doen en eenvoudig hun plicht nis staatsburger volbrengen De mannen van goeden wil eo verlichten burgerzin zgn te dun gezaaid dan dat onzemaatschappij hun diensten zon kunnen missen Wg allen liberale kiezers uit het district zgnovertuigd dat het échec niet is een gevolgvan hun gebrek aan gver maar van de ongunstige omstandigheden tegenover welke Axn kracht niets vermag j Doch wat de kiezers zelven betreft hoener wg ook rekening houden met de neerdrukkende omstandigheden toch moet ons een betuiging van leedwezen van het hart dat er van onze zgde niet meer stemmen zgn uitgebracht Er is een tgd geweest dat bg eene kalme verkiezing als deze toch nog ongeveer 1000 liberale stemmen gebaald werden Bet is van belang dat wg niet telkens achteruitgaan en onze vrienden znllen wel doen als zg zorgen dat onze geestverwanten den weg naar de rtembus niet vergeten Daar is b v de gemeente Stolwgk waar men vaak zoo hoog opgeeft van den heerschenden liberalen geest zou een weinig meer gver onzer vrienden niet knunen voorkomen dat daar 7i kiezers absent blgven slecht 41 van 113 kiezers hebben gestemd Minder in t oog loopend maar toch bedroevend is de deelnnmng te Gouderak en Capelle waar de helft te Berkenwoude en Lekkerkerk waar een darde te Gonda en te Waddinxveen waar eire d kiezers thuis bleven Er kan niet genoeg op gedrukt worden dat hoe gering de kans op welslagen moge zgn toch elke stem als protest tegen de clericalen hare waarde behoudt Ook uit het oóggunt van beleeidheid t over den bekwamen caudidaat die uit plichtsbesef zgn naam leent als vereamelsein GOÜD 8 November 1883 Donderdag 8 November e k lal door de Kottsrdamsobe Afdeeling van de Kon Vereeniging Het Nêderlandich Toonerl hier ter stede worden opgevoerd Fedoba drama in 4 bedr van Victor Sarjou Voortaan hebben wg dus de eer vertegenwoordigd te worden in de kamer door twee mannen van wier verdiensten niemand in ons district eenise weet had voordat zg ons uit het antirevoTutionaire hoofdkwartier als onze representanten werden toegeconden De beide stroomingen in de pattg heD en de zetels verdeeld een Utrechtsch jonker naast den Frieseben burger advocaat Wg hopen van de geprezen rechtskennis van Mr Huber meer vruchten te plukken dan wg tot dus ver zagen van de financieele begaaidheden van den heer Godin de Beaufort Men zou anders gez d hebbeu dat er gelegenheid genoeg was voor den laatsten om in de tegenwoordige financieele moeilijkheden eenig blgk van leven tié geven misschi komt hg na het reces bg de begrootingsdebatten wel voor den dag als reddende engel met een voorstel dat zgne medeleden begroeten als bet ei van Columbus In afwachting van de aanstaande heldendaden der GoudsChe vertegenwoordigers ware stellig gewenscht dat zg ons eens in de gelegenheid stelden hen van aangezicht tot aangezicht te zien en kennis te maken met hun inzichten omtrent de groote vra van den dag de voorziening in het tekort op de staatsb rooting Het zou ons bgzonder aangenaam zgn hen daarover eens te mogen hoeren in eene openbare kiezersvergadering of op een meeting Mr Gleichman heeft zulk een goed voorbeeld gegeven te Amsterdam ook Mr Borgesins heeft zich doen booren al was het uiet voor zgne kiezers waarom zouden Mr de Beaufort en Mr Huber niet bereid bevonden wordien hun licht in t district te laten schguen als hun daartoe beleefd het verzoek gedaan werd Van onze zgde kan het initiatie moeiIgk uitgaan maar wg geven ons denkbeeld in alle bescheidenheid aan de besturen der antirevolutionaire en katholieke vèreenigingen die hen caudidaat stelden in ernstige overweging Als kiezers stellen wg natuurlgk groot belang in de personen en de meeningen van hen die ons in de kamer vertegenwoordigen waarin de titelrol zal worden vervuld door Mevr Oath Beersmsns Ontegenzeglijk is het genoemde stok hei meest beroemde van den laatsten tijd Nadat het 11 December van het vorig jaar te Parijs v or het eerst werd opgevoerd heeft het alom maanden lang volle talen getrokken Het is bij uitstek geschikt om de groote talenten van Mevr Beersmans tot hun volle recht te doen komen Naar veler oordeel moet zij in meer dan één tooneel zelfs beter voldoen dan de actrice voor wie het sink geschreven werd Sarah Bemhard Het is te verwachtea dat de Goodscbe ingezetenen het op hoogen prgs znllen stellen met het stnk waatover zooveel gesproken en geschreven werd kennis te maken en dat de zaal Donderdag avond stampvol zal zyn Behalve Mevr Beersmans treden in hel stnk op Mevr Bnrlage en Mej van Egken benevens de hk D Haspels in de rol van Lorii Ipanoff 1 Haspels De Siriex Cb de la Mar Jan C de Vos Van den Heuvel Mutters Poolman enz enz By de Weerbaarheids Vereeniging f Bargerpliohf alhier geldt de bepaling dat de zilveren medaille wordt toegekend voor het op 200 pas behalen van 2 maal 52 punten en op 300 pas 2 maal 46 punten en de gooden medaille op 200 pas voor 2 maal 56 punten en op 300 pas voor 2 maal 50 pnnten telkens in 2 op elkander volgende serien met deze beperking dat de zilveren medaille slechts een maal in jaar en de gouden medaille slechts eenmaal in tien jaar aan denzelfden schatter wordt uitnitgereikt Thans is bij het einde der gewone schietoefeningen die van 1 April tot 1 November werden gehouden de Qoddik Mgniiu toegekend aan den Heer H van Wgngaarden en de Zilvebek MiDAILLE aan den Meer 6 H G de Lange Naar men weet waren er in de bekrooingslijst van de Amsterdamsche Tentoonstelling eenige fouten en vergissingen ingeslopen waardoor een tweede verbeterde editie noodig werd Naar wjj vernamen is den hser D SamsoU alhier thans een zilveren medaille toegekend in plaats van de bronzen hem vroeger toegewezen Donderdag avond nadat een der HU Geestelijken van de fi K kerk op den Kleiweg alhier zijne prediking geëindigd en deu kansel verlaten had werd die beklommen door een der onderwijzers van de school voor Christ Nationaal onderwija den heer G F alhier die roeping scheen te gevoelen ook zijne predikknust eens te vertoooen Spoedig evenwel werd het hem duidelijk dat men daar niet van gediendwilde zijn en werd hij van den kansel en uit de kerk verwijderd Later schijnt gebleken te zijn dat genoemde onderwijzer niet goed bq zijn zinnen was wat dan ook al aanstonds vermoed werd Door Z M is een pensioen verleend aan M G Ëmeis hoofd eener school te Keeuwijk van ƒ 700 De aangevraagde concessie door den heer J M Van Valkenburg te Alfeu voor een tramweg is door de raden der gemeenten Zoelerwoude Hazerswonde en Alfen verleend Volgens het D v N beeft de Grond wetscummissie hare taak ten einde gebracht Zij is gisteren met t werk gereed gekomen Gisteren middag is door het Gerechtshof te s Hage uitspraak gedaan in de zaak der Millioenen jnSrouw en hare medebeschuldigden Jaantje Cornelia Struik is veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf Jan Hendrik Van Zutphen tot l i jaar gevangenisstraf Theodoras Nicolaas Van der Heem en Emanuel David Consenheim zijn beide vrijgesproken Verscheidene werklieden en andere personen werden gisteren bg het verlaten der teuloonslelling naar den politiepost gebracht en streng gefouilleerd o a ook