Goudsche Courant, woensdag 7 november 1883

1883 m4ü Vrijdag 9 November N 8998 Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kanloor en Afagfazijn Gouwe C 241 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IL O T B VAN DE mEEMTIONALE TE TOONSTELinTG TE AMSTERDAM jste Trekking 10 November a s Van de Seriën 1 10 elk van 200 000 Nummers te samen 2 000 000 Loten De Loten op welke eene Premie valt worden afgestempeld voor de latere Trekking der Hoofdprgzeo over alle 30 Seriën verdeeld PRIJS PER LOT 50 CENTS OVERAL VERKRIJGBAAR Correspondent voor Gouda en Omstreken HOFFMAN Co KASSIERS Da ioMndlng van advertentién kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave De Heer en Mevrouw KIST Peince te Gouda zeer gevoelig voor zooveel door hen hoog gewaardeerde bew zen van belangstelling in han ZILVEREN PEEST van 5 dezer brengen daarvoor bg deze reeds aan die allen hnn voorloopigen dank Aan allen die blaken van deelneming gaven bg het treurig verlies van onzen geliefden Zoon PAULUS PETRUS betuigen wg ook namens onze kinderen onzen innigen dank P P VAN DER MEER W TAM DEE MEER DiESSGN Voor de zoo talrgke bevrgzen van deelneming ondervonden hg de geboorte onzer Dochter brengen wg door dezen onze welgemeende dank H J B PLIEGBR J CA PLIE6BRütrecht 5 Nov 1883 vak Zijll KR flIE VK I GENEZING desverkiezeod wordt OllUlllkClliff overeeDgekomen voor cea bepaalde prys betsalbaar oa geacziag Daartoe zijq 30 kamers ter beachikkiog der patiënten gesteld WAERSEOERS Heelmeester tan brenkeu Groenflxats 36 te Antvebpen Sociëteit jm GENOEGEfT 2 Abonnemenis Voorstelling DONDERDAG B OVEMBER 1883 Kon Nederlandsoh Tooneel Afd Rotterdam Dram in 4 bedr van VICTORIBN SARDOU Aanvang 71 3 uur mr Gewone bepalingen en prezen IEMAND dagelflksch eenige uren dispouibel hebbende wenschte deze gaarne te besteden tot het BIJHOUDEN van Boeken of ander Schrijfwerk Adres onder No 889 aan het Bureau van dit Blad LEESBIBLIOTHEEK tot Nut van t Algemeen De Commissie van bovengenoemde Bibliotheek zal ZATERDAG 10 NOVEMBER e k des middags ten 12 nar ZITTING houden in de Werkvereeniging ter INSCHRIJVING van LEZERS personen beneden 15 jarigen leeflyd zullen in geen geval worden toegelaten Namens de Commissarissen D TERPSTRA Secretaria Mevrouw de JONG Smits WESTHAVEN B 196 VERLANGT EENE FLINKE Societeit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Genoeoen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 2de Abonnements Tooneel voorste Hing op DONDERDAG den 8 NOVEMBER 1883 dOf SOCIËTEIT van des avonds ZES UVB af ml GESLOTEN mijn Namens hbt Bbstüue J C IJSSELSTUN Secretarie Gouda 6 November 1883 Snelpersdruk van A BaiNKXAH te Gouda Men vraagt tegen 1 JANUARI een SLACEBSENECHT van de P G tegep genot van KOST en INWONING salaris naar bekwaamheid Adres met franco brieven onder No 893 bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda AA BESTËDII G DER BBNOODIGÜE en Steenkolen ten behoeve der WERKINRICHTING te Gouda gedurende het jaar 1884 op WOENSDAG 7 NOVEMBER 1883 s avonds ten acht ure in het Lokaal der Inrichting De voorwaarden liggen ter lezing in genoemd Lokaal Namens het Bestnvu X P HOOGESDIJK Secretarie ar De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1884 ADVERTEI TIEM in alle Sinnen en BuitetUandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda EMS mim methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelyke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zondelf eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrijving van de ziekte Dr BELA PARUS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelflke Genootschappen Op Dinsdag 20 November 1S83 des voorm ten elf ure zullen in het Logement van C BL0MME8TEUN op de Overtocht nab Bodeqrave in het openbaar worden VEBKOCÉT 64 Iepen Boomen staande te groeien langs den Straatweg t s Bodegrave naar Gouda naby de Oud Reeuwgksche brug allen genommerd D E Oogenblik Copüst D R PATENT A Nieuwste eenige uitvinding tot het verveelvoudigen Schriftoren Teekeningen Mu ziekno enz alsmede ook van Plannen TeekeninoMi die op Metaalplaten vervaardigd zan Veldindering van Porto als Drukwerk ApparateM van af 8 Mark met toebehooren Prospectnssmi Drukproeven gratis en franco ZütJ CARL DAMMANN RIJRS ZEGELS alsmede Flsulsze els zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRINKMAN Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bflzonder de aandacht Na lang zoi ken is het bim gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegered ergelgke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tp een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De itvinder itaat in voor een volkomen succes PrÖB per flacon Fl 4 en PI 2 50 Alleen echt te verkregen by den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar tegen inzending van het bedraj in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 8 November 1883 By befchikicing rao deo Miniiler van W ter tut handel en nqrerheid ii bepaald dat de oomin 4e kl bg de adm der potteryen 1 E A Poat Uilerweer tgne fanotiea ui nitoefenep ten pottk te Ooada Dioidag 13 Norember e k lal de eerste le errrgaderlag plaat hebben in het bier gereitigde Departement der Haattobappy tot Nat ran t Algemeen Alt apreker treedt op Dr R Sloia nil Brielle die tot onrierwerp koot Onie afkomit blikken in de arohieven der aarde 8CHAAK COERE8PONDENTIE Qonda wit Den Haag twart 7de eet rokeert 8tte iet F 2 F i Gönda wit Alkmaar i art 4de Mt C 8 B 7 5de eet B 1 C S Zaterdag jl is Ie Haarlem aangefaoadeu en naar hel huis van arrest overgebracht de broodbakker H Voorn laatst woonachtig in de Damstraat aldaar en sedert eenige dagen failliet Hy wordl verdacht van het verduisteren van een aanul goederen lot den inventaris behoorende In den naofat van Zaterdag op Zondag tgn die goederen door de Politie alhier iu beslag genomen Zy waren geladen in de stoomboot varende van Haarlem op Rotlerdara en louden te Rotterdam worden afgehaald Toen een paar personen by aankomst der boot te Bolierdam naar de goederen vroegen ontvingen ty de treurige lyding dat de Commissaris van Politie te Gouda die goederen had laten afhalen De volgende circulaire is in onte gemeente verspreid waarop wy aller aandacht vestigen De taak die het hier gcidl moet ieder ter harte gaan en wy zijn daarom voornemens in een onzer volgende nrs deze aftoiulerlyk aan cene bespreking te onderwerpen daar ly aller belangstelling ten volle verdient Stadgenooten l Op den 12n Juli jl is Je dewr stede opgericht eene KAMER van NAVRAAG naar Behoefiigen ten dienste der byzondere liefdadigheid Deze inrichting heeft ten iloel Zonder ondericknd van godtdienitige gezindte de byzondere liefdadigheid in Ie lichten omtrent de omstuiidigheden waarin zy die hare ondersteuiiing behoeven verkperen en desgewenscht op te treden als lusschenpcrsoon tusschen haar en die behoefiigejt len einde zooveel mogelyk rraoede Ie voorkomen danr waar hel noodig i hulp te doen verleenen j zoogenaamd stille armen op kitsche wijze ondersteuning Ie doen toekomen gebrekkige rn verwaarloosde kindereu te doen verzorgen en voor de raaatsohnppy bruikbaar te doen worden Ter bereiiuDg van dit doel stelt zij zich in betrekking tot de Diakoniecn en plaatselijke Vereenigingen ran liefdadigheid om de noodige inlichtingen omtrent behoefiigen in Ie winnen en desgevordeni Ie kunnen geven Zg ireedt alioo niet op als rauledingsler vnn armbesturen maar wenacht uUM deze te staan immers hare laak ia eene geheel andere Zg wil inlichtingen omtrent behoefiigen inwinnen en geven inmnnen door zoo iiauwkeurig mogelyk oudertoek te doen naar b boeffife personen en huisgezinnen lerwgl ly den imalaf van hare onderioekingen aanteekenl in eeo dui1 e bestemd register en inlichliogen geve door aan de leden welke bij baar navraag doen naar e n bélseflige een uittreksel uit dal register toe Ie zenden Zij meent hiermede in een Wtlaande behoefte Ie voorzien omdat niet ieder dici benevena zgne giften aao armbesturen of andere opwbare instellingen ook reckislfeeie liefdadigheid wil alfoefeuen in de gelegenheid is zich de noodige inlichtingen omtrent behoefiigen te iersohaffan Maar da Kamer van Navraag oogt nog iels anders Ër kunnen gevallen lyn wai B de byiondeie liefdadigheid een tasscbenpenooii verlangt lussobeu hatt B tn bakoaiUgei 4aa t wcuaoiu ty lieh als zoodanig aan te bieden en de hulp die men wil verleenen over te brengen Ook kunnen er omtlandigheden tijn waarin ty het weuschelyk tou aobten dal de byiondere l efdadigheid hulp bood dan wil lij trachten gelden bijeen te krggen uitsluitend voor dat bepaalde geval Want ie Kamer aldus luidt eene barer groudbepaiingen Outhoudl tich van elke poging om een foudnlijeen te brengen Lid dezer Kamer is ieder die tich verbindt lot een jaarlijksche bijdrage van 50 cents Dete contributieu dienen alleen tol dekking van de administratiekosten als onkosten voor drukwerken bodeloon ent Telken jare in de maand November wordeo de leden byeengeroepen lot eene Algemeene Vergadering De eerste Algemeene Vergadering zal plaals hebbeu in hel laatst van November a s in welke byeenkomst door de leden een bestuur gekoteo tal worden De ondergeleekenden uilgenoodigd om als voorloopige Commissie op Ie treden nemen by dezen de vrijheid Uwe aandacht te vestigen op bovengenoemde instelling en haar by U aan te bevelen Eerstdaags tal U van hunnentwege eene Inleekenlijsl worden aangeboden Zy vertoeken U beleefdelyk Uwe handteekening daarop te plaatsen als bewys dal het Lidmaatschap deter Vereeniging door U wordl aanvaard Zü verirouwen dat eene inrichting die op andere plaatsen zoo gunstig werkl zich ook in Gouda zal mogen verheugen in de algemeene ondersleuning en medewerking A J BlEZE AAB E S Cats A H VAN DiLLÏN C FoBTuiJN Drooglïevkr T M Noothoven van jook S F W Grebe J DE JoNO H Kemp S B van Leer H P Schim van der liOEFp Dr C H van Rhijn A Roest van Limburg L J RUIJGEBS Gouda November 1883 Bg de Tweede Kamer der Stnlen Generaal is ingekomen een voorstel van den heer Van Eek betreffende de wgze van behandeling der Troonrede ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Niettegenstaande herhaalde oproepingen in de dagbladen heeft zich Ie Knmpen a d Üsel slechts één soUiciiant aangemeld voor de vaceerende betrekking van onderwgzer aan de O L school op eene jaarwedde van ƒ 650 De voordracht vermeldt dan ook alleen den heer Job C Emeis Ie Den Bommel Bij den gemeenteraad van Amsterdam is ingekomen een verzoekschrift van de Sociaaldemoeralische vereeniging om aan lederen leerling van de openbare lagere scholen eerste klasse wiens ouders zulks verlangen eene portie goed warm eten Ie verstrekken Aan leden en begunstigers van de Maatschappij Tot Kut tan t Algemeen is kennis gegeven dat de ter gelegenheid van het aanslaand eeuwfeest der Maatschappij geslagen medailles in goud zilver en brous zullen worden verkrijgbaar gesteld voor de leden tegen den kottenden prijs De goedkoopere maar minder artistieke gedenkpenning zal kasten in brons ƒ 4 50 zilver 13 50 goud 163 terwjjl de prys der artistiek fraaiere iets grootere eu duurdere medaille moet worden gesteld in brons ƒ 7 50 zilver ƒ 22 goud ƒ 300 Men meldt uit Amsterdam dat er sprake van is dat wanneer de Transvaalsohe deputatie daarkomt de studculen der Vrije Universiteit haar eene eerewachl tullen aanbieden Het volgende schryft men aan de Pr Or Crt Naar ik verneem zal aanstaande voorjaar ie Frederiksoord een landbouwschool mei 3 jsrigen cnrcus wordeo geslicht Deze inrichting tal worden tot sland gebracht zonder betwaar voor de kas der Maalschappg van Weldadigheid Een mg nog niet bekend parliculler moet de noodige fondsen beschikbaar hebben gesteld De school zal gebouwd worden in de nabybeid van het logement Frederiksoord uan den kunstweg van Steenwijk naar VIcdder Donderdag slond voor het Gerechtshof te Arnhem de heer Roland Holst Jr terecht vroeger door het Hof Ie Amsterdam wegens eedsweigering als getuige lol een cellulaire gevangenisstraf van ifrie dn en veroordeeld welk vonnis door den Hoogen Raad werd vernietigd omdat als feitelijke grondslag was aangenomen dat niet is gebleken requirant lol een kerkgenootschap KOU bebooren i welk hel eedzweren verbiedt welken feilelijken grondslag de Hooge Raad als niet genoeg mei redenen omkleed beschouwde Desohuldigde is hoewel ingeschreven in het kinderboek der Doopsgezinde Gemeuite niet aniig nomen of gedoopt Hij verklaarde dan ook nu persisleereude bg het vroeger vóór het Huf te Amsterdam verklaarde dat hg niet behoorcle tot eenif kerkgenootschap De AdvüCnnt Geueraal Mr Satidberg concludeerde ook dat Ie heer Hotat tot geen kerkgenootschap behoort Welnu wie oiel tol een kerkgenootschap behoort moei den eed geldig voor alien afleggen want hg maakt geen deel nit van een kerkgenootschap dat bet eedzweren verbiedt Een persoonigke overtuiging of meeniug legt hier geen gewicht in de schaal Sr is eeo rejiel met een uitzondering en wie niet tot de uilzonderiiig behoort moet den regel volgen Straf is düs mogelyk Spr echter achtte straf niel noodig en requireerde tot veroordeeling vnn beklaagde in de kosten van hel rechtsgeding