Goudsche Courant, zondag 11 november 1883

N 3999 Zondag 11 i ovember 1883 Weener Bakpoeder ter vervanglog van Gist 6 Cts Bakmeel 21 Cts Podding Gelei en Crème Poeder 15 30 Cts met den smaak van verschillende vruchten zgn aan te bevelen om gemakkelyk en goedkoop alle soorten van BAKSELS gereed te maken met gebruiksaanwgzing voor ZUIGELINGEN en ZWAKKEN 50 Cts ZOUT TOT CONSERVEBBING 12 Cta met gebruiksaanwflzing van M GESZ VAH INDULPY en Co Hamburg Voorhanden hg den Heer GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken JiivMiimffliiL Opgpericht indenJare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HIUIOEN 6EDEI voigeroumeerii Directeur Jhr Mr C HARTSEN Jbsz Tweede Directeur Mr J P POBTIEUE Kantoor Reguliersdwarsstraat bij het Koninffsplein X 12 DOORLOOPENDB en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING van BETAALDE PREMIËN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GEIRAAL AGENT DE HEER T DRAWER TE S 6RAVE1A6E BILLITOITRAAT 2 De iozeadlng van adverteatiën kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda Srielle Del t Dordrecht Gorinchem de Heer W J Fortugn Droogleever Notaris Heeren de Kanter Veegens Heeren van Rgn van Veen en Co Heer H Vriesendorp Heeren C de Gijselaar Co t Gravenhage fleer P J Landrg Leiden Heeren Lezwyn Eigeman Rotterdam Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuyt Co Vlaardingen Heer Panlus Kikkert Woerden G Groeneveld ZELDZAAM Zoolang de voorraad strekt L J Switzer Az levert voor EEN GULDEN een Kilo THEE geurig waterhoudend en mooi van blad Bg niet minder dan Vj Kilo Bg 2V Kilo rabat STEEÏÏEOLEU In lossing de Lading GROVE RUHR KACHELKOLEN a 37 c per Heel contant zonder korting vry aan huis mits bg 2 of meer Heet gelijk genomen JAN PRINCE en Cle Kantoor Turfmarkt H 94 ADVEttTEI TIEIX in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Bloedarmoede Bleekzucht Longen en Magenziekte genezen Aau de aleenigen Uitvinder en eersten Fabrikant van de Malz Praeparaten Hofleverancier van de meesten Vorsten van Europa den Heer JOH ANN HO f F Bezitter van het gouden Verdienstenkruis met de Kroon te Beriin Neue Wilhelmstrasse No 1 Centraal Dépót te Amsterdam N Z Voorburgwal No 250 Officieel bericht van Herstelling over het Johann Hoffsche MalzExtract Gezondheidsbier en de Malz Chocolade dewelke alhier in het Hospitaal in gebruik zgn gekomen deze bewezen zich als goede versterkingsmiddelen bjj de Herstellenden voornamentlgk het Malz Extract wordt by de zieken van chronischen borstlgders met graagte gebruikt zoo ook was de Malz chocolade hg herstellenden en bg verzwakten verteeringsorganen tengevolge van zware ziekten een verzachtende en zeer gezocht voedingsmiddel Weenen 31 December 1878 Dr LOEFF Ober Stabsarzt ür PORIAS Stabsarzt Malz Extract Gezondheidsbier versterkend genezend voor Ma en Borstlgders l Flacon 45 Cent 6 Flesschen ƒ 2 20 13 Flesschen ƒ 4 40 Concentrirtes Malz Extract met en zonder ijzer vermindert de ziekte bg Teering 1 Flesch ƒ 1 80 ƒ 1 en ƒ 0 75 Malz Chocolade gelijktijdig met het Malz Extract te gebruiken zenuwversterkend 1 Pond prima ƒ 2 25 1 Pond secnnda ƒ 1 60 IJzer Malz Chocolade versterkend en bloedgevend 1 Pond ƒ 3 en 2 40 Borst Malz Bonbons Onwaardeerbaar middel b j Hoest Heeschheid en Verkoudheid 1 Zakje a 30 Cent Fgnste Toiletmiddel Malz kruiden Zeep 35 Ct 50 Ct en 70 Ct Malz Pomade 1 Flacon 70 Ct ea ƒ 1 Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Verkrijgbaar te Gouda by de Heeren D BLOMMENDAAL F STROEVE Een gunstig bekende Firma in WIJNEN enz vraagt tegen flinke commissie een soliden voor Gouda en Omstreken voor den VERKOOP van WIJNEN enz op flesschen en op fusten Brieven onder letters R S bij den Boekh J J VAN BREDERODE te Haarlem AB8HAUBB1I S OF Antl rliumatlsche Watten genezen ontwjfelbaar alle laders aan maagkramp hoofd schouder pijn of welke kwalen meer van Rhumatischen aard zijn en door koude ontstaan Prgs 30 cts per pakje met gebruiksaanw zing Hoofddepot te Delft bij A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bjj r A G van Detll C B Verheul Oudewater Mej de Wed Bosman Gouda W F J deu Uijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle A Boa Berkel J van Dorp Zoelermeer A Kauling Alphen J B E C Sohinttmnn Bodegraven K Oosterling Haastrecht S V d Kraats Blciswijk W r G Wilhelmu Woerden Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bijzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Hanrwater te bereiden dat alle vroegered ergeljjke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tjjd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De l itvinder staat in vooreen volkomen succes Prijs per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkrijgen bg den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar tegen inzending van het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 cts voor gefrankeerde toezending van het pakje Er wordt gevraagd voor een dag per week eene goede Brieven franco onder Letter 8 aan de Boekhandelaars J VAN BENTÜM Zoon te Gourfa worden radicaal genezen door mgne metbode die gegrond is op de jongste Wetenschappelijke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing t brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zennwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding js men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige besclirgving vaij de ziekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen Door den Boekhandelaar A b¥iNKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mim QLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderijjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth OOOB CHRISTIAAN kramm Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BU deze Courant behoort een BtjToeKWl BINNENLAND 60UD 1 10 November 1888 Door de rechtbank Ie Utrecht tgo in alphabetisshe folgotde aacbevolen voor de vaeeereDde betrekking van kaatonrechter te Woerden mr C H Hoeni lubit off van juitilie te Heerenveen mr P J Swavinir ambtenaar van bet O M te Den Botch es mr N Th Witkop kaDtonreohter te Medemblik De Oeroeenteraad van Sehoonhoveu heeft giateren behandeld het voorstel om lo in principe te be Uiten dat de gemeente Schoonhoven eene torn van 100 000 all aandeel in een tramweg naar Oouda lal nemen too het uit een ondenoek door deaknodigen ingesteld zal blgken dat de lyn letena ratbatrbeid bcaft en intermt van het daarvoor benoodigde kapitaal kan worden verwacht en 2o eene som van ƒ 800 aan eene commissie nit den Raad alt crediel Ie verleeoen ten einde bovenbedoeld on dertoek door detknudigen te doen bewerkiielligen Dit voontel tub 1 en 2 is door den Raad met algemeene stemmen aangenomen Tot leden der eommittie voor de tram werden benoemd de heeren S P H Noordendorp Mr D van Ooiten Slingeland co E E Denekamp aehomh a Bg besluit van Gedeputeerde Staten van Znid Holland van 6 Nov 1883 werd vergunning verleend aan het polderbestunr van Slein tot het plaatsan van hekken op den Tiendeweg gemeente Reenwgk met outhefHog van de verplichting om te lorgeu dal die hekkeu op de tersle vordering voor den doortoeht worden geopend Alt eene bgtonderheid kan worden vermeld dat in den tuin van den huize vVoortorg te Reenwgk op den 8 November rgpe framboien werdeu geplukt en de aardbaiënplanten bloeiden De heer Treurniet te Bleiiwgk tal deier dagen naar Dois in de Vandée Frankrgk vertrekken om aldaar onderricht te geven in de Hollandich manier van kaaimaken lu de n jaarivergadering der Provinciale Staten van Noord Holland hebbeu Gedeputeerde Staten mededeeling gedaan van den brief dien ajj betreffende den waterweg Amsterdam Rotterdam op 1 Augustus jl richtten tot den minister van walerttaat ent waardoor zg gevolg gaven aan de opdracht hun door de statenvergadering verstrekt De staten droegen til in de bgeenkomst van 10 Juli aan Gedeputeerden op om de onderhandeling met de Regeeriug krachtdadig door te letten eu zelfs winneer het tot stand komen van het werk daarvan afhankelijk mocht worden gesteld hoogere geldelgke bijdragen van wege de provincie aan te bieden dan vroeger waren bepaald Zg w jeeo er in hun tohrgven op dat de lohade onberekenbaar ii die voortdurend geleden wordt door het ontbreken van een deugdelijk vaarwater tnsiohen het Noordzeekanaal en de ZuidHollandiohe stroomen Reeds in 1878 stelden de staten van Noord Holland een plan voor en thans wordt r door hen op aangedrongen dat volgens dat plan of in den geeas daarvan weldra tot de oitvoaring van bel werk worde overgegaan Zg tohrgven aan het tlot lioagit aangenaam ion het ont iqn binnen korten tjjd te mogen vernemen wat de Regeering voornement ik in de zaak te doen en op welke wiJM de r rtverbetering detnoods loitder dl medeKtrkmg om Zmi HoUand naar uw gevoelen binnen den korttt mogelijk tgd lou tijn tot tttnd te brengen Er il echter nog geen atttroord gekomen en bij brief fan 10 October bebbn Gedeputeerde Staten bij den Minister op beantwowding vau bovenbedoelden briel aangedrongen Het officieel verslag van Atjeh 6 20 September maakt behalve van eenige malen bewhleien van Ujerir waardoor ontercijds geen verlieten werden geleden gewag van een naehtelgk vaargevecht dat den 1 Oden September van 2 o 25 aiin voormiddag tot 3 a 10 min geleverd werd tMsben de beutting van Lepong Ara en een ongevmV 40 man stette met Beaumontgewercn gewapende bende Van de bezetting sneuvelde de Europeeache fntelier Houten terwijl de Enropeesehe fuselier Bolten gewond werd De verlieten door den vgand geleden bleven onbekend Op Atjeh wordt voortdarend gevochten meeatal met incoet De op gedachte wgze daar uitgebroken cholera maakt tl de toettanden nog somberder ofschoon de energieke ronde ea krachtvolle pertoonIgkhedeii die daar thans aan het hoofd staan den geheelen Atjeh oorlog een hoopvoller helderder glans verleenen en de fiksohe igden van generaal Vau der Hegden voor den geest roepen In Toba is de expeditie tegen de Battaki afgeloopen zonder practisoh resultaat zeggen de berichten In Borneo is op 20 Sept de vijandelijke benting aau dan Boven Teweh genomen ua hardnekkigen tegenatand In Indragirie is de toestand nog dezelfde De Soelhan ii dood er ign drie pretendenten doch de meeit populaire is door om gouvernement niet gewild Tot overmaat van verwarring ii de opperleenheer de SuUan van Lingga mede gettorven zonder erfgenamen voor den troon achter te laten Annexeeren zou hier miischien de veiligtte en aangewezen itaatkunde ign JavaMe De itad Roubaix it in verslagenheid gedompeld over een vreeselijke ramp die baar trof en welke aan niet minder dan 14 personen het leven kostte terw jl bovendien 17 anderen zwaar werden gekwetst Ziehier de toedracht der zaak In de spinnerij der firma Delly frèrei was a morgeui te 6 uren brand uilgebanten en wel in de werkplaats der stikiters vermoedelijk door een onvoorzichtigheid van een kind dat een fletch benzine over den vloer had uitgegoten In een oogwenk stond het gebouw in licht laaie Schier verlamd door den schrik sprongen eenige werksters uit de vensters op de geplaveide binnenplaats ot op straat andere door het gat van den aioeuseur voor de measten was die sprong noodlottig Slechts degenen die naar boven vluchtten brachten het er goed af Bg de werkzaamheden van de brandweer bekwamen twee spuitgasten verwondingen en werd een politie agent zelfs ernstig gekwetst De gemeenteraad van Roubaix heeft SOUO rank voor de familién der slachtoffers toegestaan ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GfiOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Aizonderlflke Nommers VIJF CENTEN De Seonomüt bevatte Donderdag een artikel van den heer i Bosch voorzitter van de Kamer van Koophandel te Den Bosch t welk een zonderling licht werpt op de wijze waarop bg het toekennen van bekroningen op de Tenloonttelling is te werk gegaan De heer B wat lid van de jury van groep VI klasse 40 Reeds onmiddellijk bleek schrijft hij onder anderen dat er geen sprake was van het onderzoek der tentoongestelde taken het lid der jury Dehoorende tot de natie wier tentoonstellingen men beoordeelde gaf eenige inlichtingen men keek de uitstalling eent aan vroeg somt inlichtingen aan de tentoonatellers of hunne vertegenwoordigers eu vooral sloeg de bekrooudeolgit der laatste Pnrijzer tentoonstelling na Dat was eigenlijk de eenige basis had men te Parijs brons gehad dan kreeg men te Amsterdam zilver vooral als men Franschman was Naar den aard van het uitgestalde werd niet gevraagd of de voorwerpen di men te beoordeden had s ac som van intellect van wetentchsp van ondernemingsgeest of soms van speculatie vertegenwoordigden wat in geen geval de waardemeter of de teotoonsteller reeds geruimen tijd in zijne zaken werkzaam wat of niet of by misschien minder uitstekend fabrikant prachtig tentoonstelde of hg bij minder geslaagde tentoonstelling toch een voortreffelijk fabrikant was werd niet gevraagd Sleohti in lommige gevalltn wat de jury ilrtng Dkar waar de tenloougeitelde voorwerpen in tegenipraak met zich zelf waren en onder de juryleden potitief deskundigen barstte het onweer los Bevreemdend evenwel was het dat dergelijke tentoonstellingen die men zoude meenen dat eerder een brandmerk verdienen toch nog bekroond werden zij t dan ook slechts met brons of eervolle vermelding Na vervolgens te hebben vermeld hoe aau den heei Raoul Pictet die niets tentoongesteld bad en alleen brochures prospectussen enz liet zien een gouden medaille werd toegekend sohrgft hg over de beoordeeling van ouze landgeuooten aldus De Nederlandsche inzenders werden evenmin beoordeeld als welke andere ook De verschillende onderscheidingen werden in deze afdeeling met dezelfde lichtvaaruigheid daarheen geworpen alt ovtral elders Er zijn maar drie bijzonderheden voorgevallen in de Nederlandsche afdeeling Twee inzenders hadden blijkbaar een deel van den glaas hunner teotooastelling ontleend aan de werkplaatsen van derden en werden daarom laag geschat Een derde verkreeg de hooge onderscheiding niet waarvoor de Nederlanders in de jury voordroegen En w iarom niel Omdat uit het rapport dir laatste Parijzer tentoonstelling bleek dat hem daar eene veel lagere onderscheiding ten deel gevallen was Wij moesten zwichten voor dien alles beheersoheuden maatstaf en hoewel wg later konden aantoonen dat de vertoonde Pargier rapporten atthtiis op dat punt eene drukfout bevatten het mocht niet baten onze landgenoot werd het slachtoffer van die drukfout De heer Bosch sluit zgn biecht met de woorden Qtta der bekroonden kan zich in ernst op zijn onderscheiding beroepen geen der slachtoffers behoeft zich zijn teleurstelling aan te trekken Het werk wat ijdel van het begin tot het einde De heer Bosch eindigt met aan te duiden hoe i wenscht dat bij de tentoonstellingen en de bekroningen te werk zal worden gegaan Men kan met die wenken in de toekomst zgn voordeel doen Het