Goudsche Courant, zondag 11 november 1883

geroel Ttn ergernis en schaamte t welk lich bij bet leien Tan zijn onthullingen Tan ons meester maakt wordt tr niet door weggenomen Jm t Naar aanleiding ran eene adrettentie voorkomende in dit Nummer waarin de Directeur der Maattohappg ran Weldadigheid te Frederikioord bekendmaakt dat de heeren Grootendorst en Co alhier vju opgetreden als agenten dier Maatschappy roor den rerkoop van fijp mandwerk is het mogelqk niet ondienstig Toor ome lezers nadere bijzonderheden mede te deelen omtrent die nuttige philantropiache inrichting Be drie Koloniën der Maatschappij s Weldadigheid Frederiksodrd Wilhelmina soord eu Willemsoord liggen in de nabijheid Tan Steenwijk Station Staalsspoorneg lijn Zwolle Leeuwarden Zij beslaan een opperTlakte Tan 2000 hectaren 300 gezinnen en 125 bestedelingen ongeveer 1800 zielen tellende worden door arbeid in staat gesteld in hun onderhoud te Toorzien Godsdienstig en Schoolonderwqs gepaard aan een oordeelkundige opleiding Tormen de bewoners tot nuttige leden der Maatschappij De gezinnen zyn Terdeeld in kolonisten arbeiders die eene woning met tuin en in kolonisten Trqboeren die buitendien ieder 27 hectaren land in gebruik hebben en deze geheel voor eigen rekening bebouwen Aan allen wordt arbeid Terschaft des zomers op het reld des winters ook in de fabrieken Er zgn in de Kolonieu twee Frotestantiohe één Boomech Katholiek en één Israelietiach Kerkgebouw y jf Ryksscholen vier naai en breischolen twee soholen Toor bouwkundig en handteekeneo ryf fabrieksgebouwen en 400 kolonistenwoningen 1000 hectaren land worden door en voor rekening der Maatschappij bebouwd of zjjn voor de houtteelt bestemd In zes boerderyen waarop omstreeks 200 stuks vee iqn gestald wordt landbouw en veehoudiog uitgeoefend Toor rekening der Maalschappg Tan Weldadigheid Te Frederiksoord is een geschikt logement Belangstellende bezoekers zullen ten allen tgde met welwillendheid worden ontTangen en alle rerlangde inlichtingen kunnen bekomen Wat nu de mandenmakergen betreft zoo werd dit rak in den aanvang uitsluitend bechouwd als een Torm Tan werkTerschaffing In de jaren U70 1876 paalde het werk zich hoofdtakelgk tot grore manden van bruine taen vervaardigd en bestemd voor pakTisch en aardappelmanden Langzamerhan l kregen de arbeiders mesr slag Tan het werk en de Toorwerpen die uit hun handen kwamen droegen daarTan de sporen Het groTC brqine mandwerk werd in hoofdzaak slechts behouden Toor de leerlingen terwijl de ouderen zich meer bepaalden tot het Terraardigen Tan fijn wit mandwerl Deze tak ran industrie is in ons vaderland nog TOor zeer groote uitbreiding Tatbaar De meeste artikelen Tan lijn mandwerk worden uit Frankrgk en Doilschland ingeToerd alwaar deze industrie meer en meer het karakter van kunstngTerheid aanneemt en in sommige streken zeer groote uitbreiding heeft Terkregen Allerhande artikelen Tan huishoudelgk gebruik die door sierlijken Torm uitmunten warden aldaar verTaardigd scholen Toor mandenmakers worden opgericht in één woord er is een krachtige beweging merkbaar die dezen tak van industrie tracht vooruit te brengen De voorwerpen die in de Maatschapjjiij van Weldadigheid TerTaardigd zijn worden hoofdzakelgk naar Daitsch model bewerki en kunnen naar onze meening ook zeer goed de Tergelijking doorstaan met het buitenlandsch fabrikaat Wij noodigen onze lezers uit eens een kijkje te gaan nemen bij den Heer Grootendorst Wij brengen hierbg toTens in herinnering dat door het koopen Tan deze artikelen eene nuttige instelling fan Weldadigheid gesteund wordt die bij Telen in den lande nog niet genoeg op prgs gesteld wordt Voor het gerechtshof te Amsterdam stond in de Torige week terecht W J F een 20 jarigjongeling beschnldigd Tan in de registers ran den Rijks ontvauger te Nienwer Amstel wiens particuliere klerk hg was twaalf valschheden bedreven te hebben waardoor een nadeel van ruim zestig gulden was teweeggebracht De knoeitrgen bestonden daarin dat beschuldigde over de verschillende aangiften der slachters roor het te slachten rund andere cgfers heeft geschreren ofsehoiw hg de tien procent berekend naar het cijfer der ungifte ontring die door den slachter ais aocgns moeten worden betaald Zoodoende had hg een grootere som ontrangen dan hg in de registers boekte terwgl hg het meerdere ontrangene roor zich behield Daarenboren wist hg het cijfer ran aangifte door het beplakken met papier en door het morsig maken met inkt te rerbergen De adrocaat gentraal mr Op ten Noort eisohte tegen liem een celstraf ran vier jaren en 12 geldboeten ieder groot ƒ 50 De amblshalre toegeróegde ver dediger mr Herman J Keijzer wees op een aantal verzachtende omstandigheden waaronder ook vermeld het herstel van het door den ontvanger geleden nadeel Hel hof heeft gisteren den beschuldigde veroordeeld tot de doos het Openbaar Ministerie geeischts straf Uit Charleroi wordt aan de Meu e geschreven dat men aldaar ernstige vrees koestert roor eene herhaling ran het beruchte geral Bernaya De heer Alphonse Deschamps wonende te Conillet en eigenaar eener bloeiende fabriek in de nabyheid ran Maabeuge eren over de Frausohe grenzen ontring een tiental dagen geleden een brief die hem voor taken naar Brussel riep Hg gaf daaraan gehoor en sedert is hg spoorloos verdwenen Zyne zaken zgn in de volmaaktste orde en in zgn huiscigke leven bestaat er geen enkele aanleiding om aan eene heimelyke vlucht te denken zoodat men zich overtuigd houdt dat hij dood is hetzg tengevolge van een ongeval hetzg ten offer gevallen van eene vrecselg ke misdaad Het Journal de Charleroi zegt dat zgne ouders reeds een paar malen te Brussel geweest zijn om inlichtingen aan de politie te verschaffen maar dat deze er nog niet in geslaagd is eenig spoor van den heer Deschamps te ontdekken Vervalaching van koffie in Nederland In het Weekblad mor Fharmacte van 3 dezer wordt door den heer H Nanuing gewag gemaakt van eene koffievervalsching die sedert eenige jaren in ons land fabriekmatig wordt gedreven en bestaat in het geven van het aanzien van gele Freanger aan groene koffieboonen Het middel is een broeiingsproces waarna zoo noodig de booneu met gele oker gekleurd worden Deskundigen schynen deze vervalsching aan den reuk te kunnen ouderkannen Langs den scheikundigen weg sohgnt zy onmogelgk geconstateerd te kunnen worden De rervalaehing is voordeelig voor den vervalscher 12 ets hoogere vaarde per kilo tegen 1 cent kasten De Magdeiurgiehe Zeitung bevat eenige mededeeling gen over Oe chafttumtrtebe hoUandUcher Firmen Er it zegt het blad aan de verschillende Kamers ran koophandel kennia gegeren ran de handelingen ran eenige firma s in den Haag wier handelspraktijken bijna dagelijks stof garen tot herhaalde klachten en narragen Deze firma s zgn W J Heystek gehuwd met A G W Lambrecbial eu D P Heystek die handelen onder de firma Lambrechts en Co den Haag Faulus Potterstraat 346 W A Van Dolder en H B Thgssen die hunne operatie s drgren nu eens onder den naam ran Bernard en Co den Haag Faulus Potterstraat 251 dan weder als de firma Doesburg en Co eindelijk H J A Schoemaker Koningstraat Villa Willem III den Haag TOOlTEEIIi Fedoba ran Vict Sardou Donderdagarond bier ter stede door de Botterdamsche Afd ran hei Nederlandich Tooneel opgeroerd draagt alle blijken roor één persoon geschrereu te zyn Men herinnert zich wat aanleiding gaf tot de geboorte Sarah Bernhardt de talentroUe maar door hare luimen bebeerscht wordende actrice had gebroken met het Theatre Francais De Fargzenaars wier afgod zij was in wier oogen zij tot heden geen kwaad kon doen behandelde zg t66 dat de rroegere liefde in afkeer reranderde wat er niet op rerminderde toen zij bet buitenland de roorkeur gaf boren Frankryk s hoofdstad Toen zg na een lange reis daar eindelgk terugkwam moest zg in de eerste plaats trachten de rerloren liefde te herwinnen en daartoe was haar optreden noodig in een stuk waarin zg kon schitteren in al de kracht ran haar heerlijk talent Dat stuk werd haar geschonken in Füdoba En in de ol ran die Russische Prinses gelukte het haar geheel Farys weder als ran ouds aan hare roeten te zien en de rrede was geteekend Zoo in één stuk dan moest dus in dit het rolle iohl rallen op haar die de titelrol rerrnlde Alle andere figuren daarin roorkomende behalre die van Loris Ipanoff staan d n ook in de schaduw Wg z jn er dankbaar roor door dit stuk in de gelegenheid te zyn gesteld Merrouw Cath Beersmans te kunnen bewonderen Het gebeurt te dikwijls dat men door een of anderen beroemden naam op het programma tot by woning eener voorstelling wordt verlokt om teleurgesteld huiswaarts te keeren daar de drager ran dien naam een rol rerrult weinig erenredig aan zgn talent dan dat wij niet met erkentelgkheid een arond zouden genieten waarop een onzer eerste actrices by roortdnring aan het woord was De rol Tan Fedora r rgt reel ran een actrice Wat al rerschillende geroelens doorleeft zij in dat viertal bedrijren I Nu eens tintelt haar oog ran de rurigste liefde dttn weer is haar hart rerruld de diepste haat het eene oogenblik leeft op gelaat de zoete ho p op een gelukkige toe het rollende wordt zg rerteerd door een onleschbare dorst naar wraak I Er behoort iets toe om die rerschillende gemoedsuitingen tot hun recht te doen komen en niet minder om den overgang ran de eene tot de andere céó weer te geren dat de toeschouwer begrgpt hoe die plotselinge rerandering in hare ziel mogelgk is Merr Beersmans deed ons dat rolkomen begrijpen Wilden wg op enkele tooneelen wijzen die ons het meest aangrefien wij zouden in herinnering brengen dat waar zij Ipanoff zgn geheim ontlokt dat hy Wladimir rermoordde dat waar zij tot de ontdekking kwam dat laatstgenoemde haar nooit beminde dat waar zy den smartelyken dood rernam ran IpanolTs broeder en het orerlijden van zgne moeder beiden door bare schuld I Doch niet alleen deze tooneelen dwongen bewondering af Het oogenblik dat haar geliefde met den dood worstelde toen zich beurtelings op haar gelaat afteekenden de vrcea roor een droerigen afloop en de hoop op Herstel dat waarop zij met zenuwachtige belangstelling de instructie rolgde en den naam ran den onbekende als t ware wilde persen uit het geheugen ran Dmitri dat doch wilden wy zoo Toortgaan dan zouden wij byna alle tooneelen kunnen aanstippen daar inderdaad haar spel Tan het begin tot het einde prachtig was De rol ran Fedora behoort tot dezulken die Msrr Beersntan s roem als reelzydig ontwikkelde actrice zoo mogelyk nog zullen rerhoogan I De rul ran Lorit Ifanoff was in handen ran den heer D Haspels die zich daarran uitmuntend kweet In de hoofdscènea lererde hij ons staaltjes ran tooneelspeelkunst die blgrend indrpk zullen maken Zyn droefheid b r by het rernemen ran het rerlies zgner zoo geliefde betrekkingen werd zoo natuurlijk zijn toorn en wanhoop in de daarop rolgende tooneelen zoo aangrypend weêrgegeren dat dergelgke scènes ons bgblgren nog lang nadat wg ze zagen De heer J Haspels was door ongesteldheid rerhinderd zgn rol te verruilen Dit speet ons Een deel ran het publiek had wellicht dezen gewaardeerden tooneelspeler die dezer dagen zgn 25 jarige acieursloopbaan herdacht gedurende welke hg ook hier herhaaldelyk optrad door een harttlyk welgemeend speciaal roor hem bestemd applaus belangstelling willen toonen in zgn jnbilé Daar dit nu onmogelgk was nemen wg de rrijheid by deze ons tot tolk te maken ran de Goudscbe tooneelrrienden door de hoop uit te spreken dat h j nog lang een sieraad moge zgn ran het tooneel waaraan hg met zooreel succes werkzaam is en dat hg ook ons publiek nog dikwijls in de gelegenheid moge stellen hem te zien optreden Zijn rol die ran de Siriex werd nu door den heer Ch de U Mar rertolkt welke op zyn beurt de rol ran Qretch aan den heer Le Gras afstond Beide heeren kweten zich de omstandigheden in aanmerking genomen goed ran de welwillend op zich genomen taak Merr Burlage Verwoert komt eveneens een woord ran lof toe roor de aardige wgze waarop zg ons Grarin Olga Soukareff roorstelde en ook de andere leden ran het gezelschap deden het hunne om een geheel te rormeo dat ons ruimschoots de teleurstelling rergoedde ran de eerste abonnements roorstelling Bg stukken als Fkdora zal het door menig toeschouwer worden betreurd dat het decoratief op ons tooneel zooreel te wensohen orerlaat Deze toestand moge op hel oogenblik al niet dadelgk roor rerbetering ralbaar ign wat in het rerrolg naar w j meeuen wel roorkomen kan worden is dat de hh muziekanten een deel ran ona genot bederrea door hun ontijdig rertrek Wil men ran een tooneelstuk rolkomen genieten dan leeft men mede met de personen op bet tooneel en wanneer men dan zooals Donderdag het geral was in het laatste bedryf genoemde heeren een roor een zich ran hunne zitplaatsen ziet rerheffen en achtereenrolgens de zaal rerlaten waarby de deur eenige malen open en toegaat met de daaraan hangende kletterende jaloafie dan wordt men onttrokken aan de wereld op het tooneel en op hinderlyke wy ze teruggeroerd met zyn gedachten naar de zaal Het is derfaalre o i wenschelg k dat bedoelde heeren een ander oogenblik kiezen roor hun rertrek ADVERTEWTIfiN Voor de vele bewgzen van bolangatel ling ondervonden bjj ons VIJFTIG JABIG HUWELIJKSFEEST betuigen wfl ook namens onze Kinderen onzen hartel ken dank J VAN LEEUWEN A M VAN LBEÜWEN öoMffa 10 Nov 1883 VAN Vblzbn m Ondertrouwd Il GERARDÜS BOÜTERS Weduwnaar van B A Joostek P CATHARINA FBANCINA OGIER Gouda 8 Nov 1883 Voorspoedig bevallen van een Zoon G VAN DEB BÜRCH JONKHBID Rotterdam 8 November 1883 Heden overleed te onzen huize na een langdurig en geduldig Igden onze geliefde jongste Dochter Mejuffrouw HENDRINA de KOSTER in leven Onderwijzeres te Haarlem in den onderdom van 30 jaar J DE KOSTER P DE KOSTERGouda 9 Not 1883 Eukhoff Voor de vele bewgzea van belangstelling zoowel bfl de geboorte als bfl het overIgden van ons jongste kind betuigen wg onzen hartelgken dank M PEETERS Jz A M PEETER8Gouda 10 Nov 1883 van Vuübi Ue ondergeteekenden betuigen door deze hunnen hartelgken dank voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bg hun henglgk feest van 4 dezer P VAN t HOFF STOLK M P VAN T HOFF STOLK SCHALU Ouderkerk aid IJeel 8 Nov 1883 Commissarissen voor de bereiding en oitdeeling van SOEP te Gouda lokaal Proveniershuis hebben de eer hunnen Stadgenooten kennis te geven dat zg voornemens zgn eerstdaags rond te gaan met de Lgsten ter Inteekening van 80EPK AARTEN voor den aanstaanden Winter Zg nemen de vrgheid de deelname daartoe bgzonder aan te bevelen ten einde bg te dragen tot de instandhouding van een der nuttigste inrichtingen alhier Namens Commissarissen voornoemd W J FORTÜUN DROOGLEEVER Voorzitter H G flOEPHAMÉR Secretarie Gouda 10 November 1883 Qarezi Band en Modes Voor den verkoop van bovenstaande artikelen kaneen BURGERMEISJE G geplaatst worden vlug kunnende rekenen en s hrgven Brieven franco onder letter T meti opgaaf van ouderdom aan de Boekhandelaars J tan BENTUM EN ZOON te Gouda HAVANA MANILLA CUBA en alle andere soorten van SIGAREU TABAK zgn in het GROOT en KLBiN tot zeer lage prijxen te bekomen bg C BRÜGEMAN GOUDSCHE VEST 25 ROTTERDAIU Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarissen VAN DER HOEVEN en SPEELMAN te Rotterdam en C A vasBLARICUM te Oudewater zgn voornemens als lasthebbende van hunne Principalen op MAANDAG 12 NOVEMBER 1883 des namiddags 1 ure in plaats van 11 ure zooals vroeger is geannonceerd bg veilxnq en op MAANDAG 19 NOVEMBER daaraanvolgende des voormiddags ten 11 ure bg apslaq in het kof huis De Hakuonik aan de Markt te Gouda in het openbaai te verkoopen No 1 Een kapitaal hecht en sterk sedert eenige jaren nieuw opgetrokken houten GEBOUW op steenen voet en met pannen gedekt benevens annex KANTOOR van steen gebouwd gemerkt P 68 en 69 ter breedte van circa 22 meters aan den weg alsmede daarachter gelegen ruim OPEN ERF met 2 LOODSEN te zamen groot 7 aren 26 centiaren te Gouda aan den Tnrfsingel op den hoek der Solonskade Kadaster Sectie E nummers 976 en 1053 No 2 Eene kapitale hechte en sterke houten LOODS met pannen gedekt en annex KANTOORTJE gemerkt P 93 en 94 ter breedte van 22 meter aan den weg te 6ou a aan den Tnrfsingel op den hoek der Korte Akkeren Kadaster Heeih E nnmmer 1093 groot 3 aren 84 centiaren De perceelen zgn door hunne uitgestrektheid en zeer gnnstige ligging aan de groote vaart tot vele doeleinden uitmuntend geschikt Te aanvaarden bg de betaUng der kooppenningen op 3 JANUARI 1884 of vroeger Breeder bg biljetten en nadere informatiën ten kantoren van voornoemde Notarissen Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA DrSlwOE TsDAG l9 l S3 des morgens ten 11 ure in het Hotel coe Zalh te Gouda van de Kapitale C I07WUANSW0NINO en 14 HECTAREN puik beste Wei of HooUanden gelegen in Randenburg in den Vereenigden Polder binnen Reeuwijk en Botkoop eü behoorende tot den boedel en nalatenschap Tan w leu GERARDÜS VERGEER Aanvaarding de Woning 1 Mei 1884 al het overige direct og de toewgzing in eigen gebruik Betaaldag 1 Februari 1884 De veiling geschiedt in 6 perceelen in het breede omschreven in billetten welke evenals alle informatiën op franco aanvrage verkregen kunnen worden ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Eeni Depot van THEE Hen wordt verzocht op t MERK te letten UIT UET MaOAZIJK VAN N RAVEMSWAAY ZONEN GOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prfls voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende LZ J BREEBAART Botermarkt te Gouda Wederom Ontvangen NIEUWS AFFELSTBOOF alsmede Niéuwe PRUIMEDANTEN PRUIMEN ELÈME en SULTANA ROZIJNEN Kroonerwten en Witte Booneo T CREBAS WIJDSTRAAT P S Alle goederen kunnen aan huis bezorgd worden zonder prijsverhooging TE KOOP een antieke staande KLOK Mahonghouten kast met buitengewoon fraai Mecaniek alles in uitmuntenden staat en juist gaande Te zien en te bevragen bg den Heer J Y D HEUDEN Horlogemaker Gouwe te Gouda De Directeur der Maatscbappg van Weldadigheid te Frederiksoord bericht bg deze dat de Firma aROOTENDORST en Co te Gouda is aangesteld als AGENT van het in die Maatschappij vervaardigd wordende fijn en dat bg die Firma een ruime voorraad verschillende soorten van MANDJES zoo Verguld als Gebronsd voorhanden is De Directeur voornoemd F B LöHNIS Openlare Verkoopïngen te GOUDA op MAANDAG 12 NOVEMBER 1883 des voormiddags ten elf ure in de Sociëteit cVbeDEBE81 bg den Heer van dee Geest aldaar van Eene in werking zgnde BIERBRODWEEI fenaamd crkt dubbele Anesei met twee üetels en drie Koelbakken met twee Pompen een Roerkuip met Lekbak en een Geilkuip een ruimen KELDER daaronder alsmede eene TURF en KOLENSCHUÜR en eene KUIPERIJ daarachter in de Molen werf te Gouda Wgk B No 24 en A No 32 Te aanvaarden 1 December 1883 Een WOONHUIS en ERF met een TUIN daarachter en een KANTOOR met Pakhuis daarnevens en een Zolder daarboven staande en liggende als voren Wgk B No 25 en 26 Te aanvaarden 15 Januari 1884 Een PAKHUIS en ERF met stuk GROND daarachter als voren Wgk B No 29 Een HUIS en ERF met een ruimen KELDER daaronder als voren Wgk B No 30 Twee HUIZEN en ERVEN inde Boelekade te Gouda Wgk R No 60 en 62 Een HUIS en ERF in de dubbele buurt van den Tnrfsingel te Gouda Wgk P No 59 En een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Gouda Wgk M No 183 En na afloop van deze Verkooping in de gezegde Bierbrouwerg Gereedschappen tot de Bierbronwerij en Kuiperij behoorende een Paardenwagen drie Handwagens en ongeveer 800 Biervaten van onderscheidene grootte Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda