Goudsche Courant, zondag 11 november 1883

r 1883 Woensdag 14 Novemt er N 3000 Voordeelige prgzen puike kwaliteit goed gevulde Bussen Verschillende groenten in blik en geblancheerde groenten in vaatjes uit de fabriek van H CHOUFOÜR te Leiden zgn uitsluitend verkrijgbaar bg BAAIJMAAKEBS Haven 17 BORST CARAMELS bgzonder aanbevolen tegen hoest en verkoudheid GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 141 Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Mag azijn Gouw e C 241 IL TllïI VAH D 1 De inzending van adverteatiön kan geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave Het Koninklijk Besluit machtiging gevende tot de eerste trekking kan niet tijdig genoeg verwacht worden om de op den lO November a s geannonceerde trekking te doen doorgaan De trekking zal alsnu plaats hebben op 30 NOVEMBER a s Advert entië n Aan de HAAELEMSCHE STOOMBLEEKERIJ wordt gevraagd tegen hoog loon een BEKWAME Man en Vrouw gehuwde Lieden Regenten der beide Gasthnizen alhier zullen op MAANDAG den 12 NOVEMBER a a des avonds ten 87s nre ter kamer van Regenten AANBESTEDEN De Levering van KRUIDENIERSWAREN en eenige LEVENSMIDDELEN voor het jaar 1884 De voorwaarden van Aanbesteding en Levering liggen van 8 November af voor gegadigden ter lezing in het Gasthnis alwaar ook de monsters ter bezicktiging zgn gesteld De Inschrgvings biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen terwgl belanghebbenden bg de opening daarvan op dag unr en plaats bovengenoemd kunnen tegenwoordig zyn Regenten voornoemd W POST DROST Pru O C KNAAP Seerel Goiida den 3 November 1883 stee neTlënT In lossing de Lading GROVE RUHR KACHELKOLEN a 3734 c per Heet contant zonder korting vry aan huis mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE en Cle Kantoor Turfmarkt H 94 niet over te slaan iP Voor slechts G gulden ontvangt ieder een keung bewerkt zeer elegant TAL MIGOÜDCILINDER HORLOGE met uitstekend werk voor het goed tot op seconden toe nauwkeurig gaan waarvan gedurende 5 jaren schrifteljjk wordt ingestaan Deze prachtige horloges t n vervat in zware onverslytbare Tahmgonden kasten smaakvol vervaardigd met fijne kristalglazen en secondenwgzers geleken volmaakt op echte gouden horloges en zgn afkomstig uit een failliet gegane horloge fabriek waar zg vroeger veel meer gekost hebben Onze GeneraalAgent inWeenen verzendt deze horloges naar alle landen en aan ieder tegen vooruitbetaling van slechts 6 gulden of ook wel tegen rembours en hg ieder horloge wordt een elegante Talui oocosTi HoaLOOEKXTTiNO geheel kosteloos daaraan to evoegd Al wie een goed en goedkoop zakhorloge wil hebben bestelle zoo spoedig mogelgk daar hg deze nog HOOIT VOOKOKKOHKN GOEDKOOPTE de geheele voorraad spoedig uitgeput zal zgn Bestellingen te adresseeren aan den Heer KAHN Generaal Agent te Weenen H Leopoldsgasse No 11 Weenen Oostenrijk Ontvang Betaalkantoor L Droogleever Fortuijn Rotterdam Deposito Xt ent e Met drie dagen opzegging 2 1 oMet vooruitbetaling van RenteVoor eene halve maand vast 3 j o eene maand é twee maanden v 4 drie f 4 o o zei é U 7o twaalf 5 De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda GETUIGSCHRIFT der gunstige werking raii het ANATUERIN MONDWATER van Dr J G POPP K K Hof Tandarts De oncirrgeteekeude verklaart door dezen aan het Anathe in Mondwater van dr J G Popp te Weeuen het behoud te danken te hebben van eene toase ki en een losse tand welke door het gebruik Tan dat Mondwater de natuurlqke vastheid hebben gekregen zoodat ze tot het gewoon gebruik ten volle weder geschikt zijn getrorden Dit mondwater hem bezorgd zynde doorT G ran der Wal ilépóihonder te Koudum gf efl aan dezen volkomen rijheid van dit attest het noodig gebruik te maken ten einde de heilzame werking van dit mondwater aan alle tandigders bekend worde Koudum 9 Maart 1869 Mr H J de CARPENTIER Te verkrijgen Gouda bg L Sohenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn Co blauwe poreeleinwinkel te H ge bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J ran Bgn te Schiedam bij C Malta Oz te Leiden by E Noordgk te Amsterdam bg F vm Wiudheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bü S Wolf en Zoon te Alphen bg L Varossieau en Zoon te Utreht bij 6 H N van Spanje idem Labry Porton Droogisteu Snelpersdmk van A Brinikan te Gouda Zeker middel TESÏN AU I Rhumatische Aandoeningen door koude ontnaan Kramp AangezigtspgnjKies j pfln Verstgving in deleden 0NB0m3 ZEEP25CT Huidziekte enz verkr gbaar te Oouda Wed Bosman Alphen L Vaeossiao Zn llipKÖg Bodegraven P Vemixhtt Boskoop J GOUOKADB P LOOKAN Harmeien W G Kdevkes Haterswoude 3 Gaarkeuken Noorden D W Bom OudewaUt 5 Liefland Waarder BouTHOOSN Woerden Gebr Pfbnkino Woubrugge A dk Wildb Zegwaard A Hbkkbb Men gelieve attent te te zgn dat de Waldwolartikelen van een bruine kleur zgn als zgnde bereid uit de vezelen der Dennaalden Aanvraag om Dépöt bg M J C HAM ie Utreekr Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mum SLASEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utieclit Ue uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 Dezer dagen is in onze stad eene circulaire verspreid waarbg onzen stadjgenooten kennis wordt gegeven van de vestiging eener Kamer van navraag naar behoeitigen ten dienste der bgzondere liefdadigheid met nitnoodiging deze zaak naar vermogen te steunen In ons nummer van 9 dezer is het schrgven in zgn geheel opgenomen zoodat wg mogen veronderstellen dat onze lezers daarvan kennis hebben genomen en evenals wg met ingenomenheid deze poging hebben begroet om onze gemeente te verrgken met eene instelling welke elders b v te Enschedé bloeit en nuttig werkt Wg veroorlooveo ons het doel der Kamer in enkele trekken nader uiteen te zetten om te voorkomen dat men zich er een verkeerde voorstelling van make Zooals de naam reeds aandaidt is het een legenheid tot navraag niet een lichaam dat zich vooral ten doel stelt armoede te voorkomen of te lenigen Er wqrdt veel gegeven de Nederlandscbe liefdadigheid is bekend en ook in onze stad verloochent zich die goede eigenschap niet Maar men geeft niet altgd op de rechte wgze en aai derechte personen Meldt zich een arme aan dan geven velen uit goedhartigheid altgd zonder te bedenken dat men zich eerst behoort te overtuigen of de verzoeker verdient geholpen te worden Zoodoende komt een groot deel van hetgeen geofferd wordt op het aftaar der liefdadigheid terecht in de kroeg of wordt op andere minder gepaste wgze besteed in strgd met de bedoeling des gevers Anderen hebben tot stelregel genomen om nooit aan onbekenden aalmoezen uit te reiken en wg gelooven dat dit minder kwaad kan dan maar aan ieder te geven die zich aanmeldt Toch heeft dit ook zgne schaduwzgde want allicht zgn er onder de afgewezenen wien men bg nadere bekendheid met hun persoon en omstandigheden gaarne hulp verleend hebben zou Beide klippen waarop de bgzondere liefdadigheid verzeilt zgn een gevolg van de moeielgkheid om in een korten tgd en op een gegeven oogeblik inlichtingen te bekomen omtrent de personen die onze hulp inroepen Men weet niet waar men zich adresseeren moet men heeft den tgd niet enz en om van de zaak af te zijn opent men zgn beurs of geeft eene barscbe afwgzing op het gevaar of van de kwaal te verergeren welke men bestrgden wil of meedoogenloos te zgn jegens werkelgke ellende Dit nu wenscht de Kamer van navraag te voorkomen Als men als lid tot haar is toegetreden dan kan men door middel van den Secretaris die een bode onder zich heeft binnen betrekkelgk korten tgd alle mogelgke inlichtingen ontvangen aangaande de personen üie zich om bgstand bg ons aanmelden hun omstandigheden karakter en gedrag de door hen genoten ondersteuning der diaconie als zg die hebben enz Gelgk li e tot den naaste een echt men schelgke eigenschap is die niet afhangt van kerkgeloof of godsdienstige richting zoo plaatst de Kamer zich ook boven alle verschil van gezindte Dit is uitdrukkelgk in de statuten vermeld en de namen der onderteekenaars van bovengenoemde circulaire strekken ten waarborg dat het met dit strvfen ernst is De Kamer is dns niet s de diaconiën een lichaam dat fondsen veniamelt en uit eigen middelen armen ondersteui neen zg wenscht volstrekt niet in concurrentie te treden met de armbesturen of die overbodig te maken Zg wil in dienst der bgzond e liefdadigheid doen wat de diaconiën met des besten wil ter wereld niet doen kunnen wat de Kamer zich voorstelt gaat de krachten der diaconie te boven Wel is de Kamer bereid als tusschenpersoon op te treden om de gaven er particulieren te doen strekken tot voorkoming van armoede en hulp te verleenen aan die behoeftigen welke niet in de termen vallen der bedeeling door armbesturen b V aan zoogenoemde fatsoenlijke armen aan gebrekkige en verwaarloosde kinderen ten einde die te maken tot bruikbare leden der Maatscbappg Daar zg geene fondsen onder haar beheer neemt stelt de Kamer zich voor Igsten in de stad te laten circuleeren voor elk bepaald geval dat zich voordoet en zg beschouwt OMc als naar taak weldadige ingezetenen op dergelgke gevallen attent te maken Dat in die richting haar werkzaamheid vruchtdragend kan zgn bewgzen de talrgke Igsten die telkens in de stad rondgaan thans spant er zich nu deze dan gene onzsr meest geachte medeburgers voor maar het behoefi geen betoog dat zulks beter resultaten opleveren zal wanneer eene commissie als het bestuur der Kamer zich belast met het inzamelen der bgdragen en het administreeren en uitreiken daarvan aan de noodIgdenden Uit den aard der zaak komen de gevallen waar hulp inderdaad noodig is ook beter ter kennis van een dergelgk bestuur dat zich met liefde en ingenomenheid aan zgn schoöne taak wgdt Na zoo in korte woorden een overzicht gegeven te hebben van het doel dat de Kamer van navraag tracht te bereiken en van de wgze waarop zg zich voorstelt te werken gelooven wg dat het niet noodig zal zgn veel ie zeggen om dit goede werk der barmhartigheid aan te bevelen bg onze lezers Twgfel aan den liefdadigen zin onzer stadgenooten ware eene beleediging trouwens het vele goede dat in onze gemeente gedaan wordt bewgst genoeg dat het hart bg ons ook op de rechte plaats zit Laten dus alle meergegoeden de nieuwe instelling steunen door als lid toe te treden en zich van hare tusschenkomst te bedienen Men is dan zeker dat de sommen die men afzondert om zgn naasten wel te doen en de armoede om ons heen te lenigen goed worden besteed en niet in strgd met onze bedoeling strekken om luiheid en ondeugd in de hand te werkeq Ruim is ook in onzedbmeente met ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN haar talrgke fabrieksbevolking en arbeidende klasse het arbeidsveld der particuliere liefdadigheid elke slecht bestede gift komt ten nadeele der werkelgke armen de poging der onderteekenaars van meergenoemde circulaire verdient den stenn en de medewerking van alle weldenkenden BINNENLAND GOUDA 13 November 1883 Naar wg van goed ingelichte zgde vernemen cal van wege de IJscl Stoomtramweg Maatschappg morgenochtend Woensdag ten half 6 nre een proefrit door de stad warden gehouden Bg koB besluit is benoemd tot burgemeester der gemeente BenthuiseB C L J Bos burg en sect van Zegwaart eo seor en ontv van Zoetermeer Be gemeenteraad van Mgnabeerenland beeft aan de heeren Tan der Garde en Co te Gouda concessie verleend tot het aanleggen eo explaiteercn van eene stoomtram door die gemeente Staten Oeneraal Twiedb Eamib Ztting van 12 November In dete zitting zgn door den heer Huber diens geloofsbrieven ingezonden De suppletoir begrooting van Binnealandsche Zaken werd aangenomen na de verwerping der verhoogiog van het traotement van den hoogleeraar in de graveerkunst aan s Bgka academie te Amsterdam De Minister verzekerde voorts dat buiten het spoelingdistrict sedert maanden geen longziekte heerscht en de onjuist berichten der buitenlandscha pers bjj de buitenlandschc regeeriügen zijn tegengesproken Nog werd aangenomen het outeigeningsontwerp voor deu locaalspoorweg Winterawgk Zevenaar na aanneming van een amendement der oommissie van rapporteurs om de oude spetKng voor plaatauamen te behouden tot na eene latere weltelgke voonieoinir tevens is het ont eigeningsontwerp voor de verdieping van het Scheur aangenomen met 42 tegen 6 stemmen Mevrouw Christine Stoetz herdenkt Maandag IS November haar vgf en twintigjarige tooneelloopbaan De voorstelling zal bestaan in nZ mei e komt uiti oorspronkelijk Indisch tooneelspel van mr F Brooshooft gevolgd door £ Betchemengel bigspal Het volgende adres is aan Zijne Mtgesteit deu Koning gezonden Strel Geeft met den meest versohuldigden eerbied te kennen het Hoofdbestuur der Frietche Maatteiappy va LanSovK dat sedert 1870 door de vele misgewaasen der granen en slechte oogsten brnevens de groote ooncurrenlie van builen de landbouwrrs in Nederland zich met kracht hebben toegelegd op de veredeling van den veestapel dal door de raedewt rking Uwer Majesteits reg e ring wat betreft het toeslaan van subsidion de Nedarlaudsche Veestapel tengevolge het ieuWnslellen