Goudsche Courant, woensdag 14 november 1883

in Londen Haunoter en Hamburg in het baileuland alom rermaardheid heeft rerkregen waartoe de geldel ke opofferingen Tan Telen door het anuleggen Tau Slamboeken aU anderiini het hare hebben bijgedragen i dat na al die offers en moeiteu ten alotte de geweotohte retuliaten lyn Terkregen dat weketqki Te Bcheiden toomboolen beladen met Hollandach en Friesch Tte naar Londen en Hull ertrokken dat jaarlqki wagonladingen naar Dnitiohland Frankrijk en Italië werden rerTOerd dat deie lauden ijjne kooplieden eren als ook Amerika naar onze markten tonden loodat bnitengevone prijteu werden bedongen en de tionale rgkdom en welvaart toenam dat echter deze gunstige resultaten in groote male worden te uiet gedaan door belemmerende voorwaarden op den uitvoer van Nederland vee door Duitschland uitgevaardigd dat de geheele Nederlaodsohe landbouw ook dit laatste met groote teleuistelling beeft vernomen behoeft geen betoog wanneer men bedenkt dat de belangen van topvelen daarbjj worden gekrenkt en op het spel gelet dat de beweegreden van het verbod van invoer nit Nederland naar Duitschland alleen is gelep en in het bestaan der besmettelijke longziekte in Nederland idat een der eerste vereischten dient te z jn dat deze zoo spoedig mogelyk worde weggenomen dat de besmettelijke longziekte alleen nog voorkomt in het spoeliugsdistrict een gevolg naar adressant zich overtuigd houdt alleen van Uwer Majeateits besluiten van 1878 Staatsblad no 128 1879 no 2 vermeldende dat in dat district bg voortduring moest worden toegepast het stelsel van inenting dat de statistiek wel aangeeft dat de ziekte aldaar is eenigzins afnemende maar dat de theorie dat de ziekte daardoor kan worden uitgeroeid door de praktgk sinds jaren wordt gelogenstraft aangezien de besmettingskiemen niet door de inenting maar uitsluitend bij het stelsel au afmakiug worden weggeooaien dat even als in Friesland Utrecht Noordholland enz het uitroeien dier ziekte alleen mogelgk is geworden door directe afmaking van alle zieke en verdachte runderen men door deze methode ook krachtig iu het spoeliugsdistrict toe te passen en door te voeren in n jaar da ziekte ook daar meester zal kunnen ziju en gansch Nederland van die ziekte bevrgd is dat door het bigven toepassen van bet stelsel van inenting in het spoeliogsdistrict landbouw en veeteelt de grootste brouueu van welvaart in Nederland uiet alleen hoogst belaog gke nadeelen onderTiodcD maar dut o k de handel daardoor op hoogst geToelige wijze wordt belemmerd Bedenen waarom het Hoofdbestuur der Friesche Maatschappg Tan Landbouw tot Uwe Majesteit nadert met het eerbiedig maar hoogst ernstig verzoek dat het haar moge behagen zoodanige maatregelen te doen betamen dat in Nederland zoo spoedig mogeIgk de besmettfigke longziekte met wortel en tak worde en bigve uitgeroeid t Welk doende enz Fan ÜKt Mqjetteit de getrouue onderdanen ü FONTEIN DE JONG FooriMer C A RbMER JljfemetH Secrelari In de maand Augustus hadden volgens de opgave der SlatUieOKranl betreffende de gebourleu en de sterften naar den leeftgd en de oorzaken van den dood in Nederland 13487 enkelvoudige en 156 meervoudige geboorten plaats Waaronder drie drielinggeboorten Onder deze cijfers zgn de levenloos aangegevene begrepen zijnde 648 Deze laatsten tgn ook onder de overledenm begrepen waarvan het aantal 7117 bedroeg of 20 12 j bevolking Het Bterfteogfer was overigens het gunstigst te Ventoo met 12 42 Hoorn met 14 44 Tilburg en Leeuwarden met 14 63 Zaandam met 14 85 hst ongunstigst was Kralingen met SI 15 en Qonda met 81 67 Verder bleven Bergen op Zoom Delfshavcn Dordrecht Schiedam Helder Middelburg Zwolle Sneek Oroiiingeu Assen Maastricht beneden doch slaap Breda Den Bosch Arnhem Nijmegen Zutfen Delft Horinchem Den Haag Lilden Rotterdam Alkmaar Arosieirdam Haarlem Vlissinggen AmerfoorI Utrecht Frsneker Hnrliugen Doeuter Kampen Meppel Roermond daar boven Van de grootere gemeeuleu taan Amsterdam op 22 55 Rotterdam op 22 42 Ben Haag op 23 98 Utrecht op 22 29 Haarlem op 20 75 Arnhem op 22 09 Groningen op 19 79 Het voorstel van den heer van Ëck in zake de beantwoording der Troonrede luidt aldus De Tweede Kamer der Staten Gencraal ia van oor deel dal hoewel de eerbied aan het Hoofd van den Staat verschuldigd medebrengt dat wanneer Z M de zitting der Staten Qeneraal openende tot de Volksvertegenwoordiging het woord richt daarop het stilzwggen niet worde bewaard de tegenwoordige wgzc van beantwoording eensdeels onnoodig een groot gedeelte van den tijd die beter aan de behandeling van de algemeeue belaugau zou kuuneu worden gewgd daaraan ontrooft en anderdeels niet noodzakelgk is om betuiging vau hoogachting te geven aan den Koning en zelfs voor Z M belemmerend kan worden genoemd Zg is daarom vau meening dat het in allen deele passend kan worden geacht en tevens iu s lauds belang indien uit naam der beide Kamers der Ststen Generaal oomiddelijk na het uitspreken der ïroonrede door den Voorzitter der Eerste Kamer aan n Koning de dank der Staten Cjeueraal worde toegebracht Zij heeft de eer vau deze baar meening mededee ling te doen aan de Eerste Kamer der StatenGcne raal met uitnoodiging om namens de SlateuGene raal die taak te willen opdragen aan haar Voorzitter Iu Tonking beslaat eene plant aan welke eene groote geneeskracht toegeschreven wordt De schors dezer plant moet niet alleen watervrees maar ook melaatsheid en slangenbeten genezen Waar zg bij dergelgke ziekten aangewend werd volgde de genezing bijna onmiddelijk maar in andere gevallen heeft zij zich als een zwaar vergift doen kennen De geneeskracht van den Hoaugnan zooals de plaut in de Annamitische taal heet was nog onlangs slechts aan ééue enkele inlandsohe familie bekend toen de ledeu dezer familie echter tot den ehriatelgken godsdienst overgingen werd het geheim aan de Franschen geopenbaard De plant en hare wonderdadige eigeuachappcD zgu ia een werk van M Lnsserteor vroeger missionaris in Tongkin thans directeur der buitenlandache miaaies te Farija uitvoerig beschreven Door een groot aantal grutters en handelaren in granen uit meer dan zestig gemeenten is aan den minister van financiën leedwezen betuigd dat de Begeering voorgesteld heeft weder rechten te heffen op deu invoer van granen zg zgn van meeniug dat hierdoor een stap lu zeer verkeerd staalhuishoudkundige richting wordt gedaan als treffende vooral de dagelijksche tafel van den ambachtsman en gelooven dat een dergelijke heffing eerat dan recht van beataan zou hebbeu wanneer men vooraf beproefd had op andere wijze die minder de arbeidersklasse drukt in de behoeften der schatkist te voorzien en daarin uiet was geslaagd Inzooilerhaid komeu zij er tegea op dat gepelde boekweit zal worden oiiderworpeii aan hetzelfde invoerrecht als ile granen daar deze alvorens tot consumptie geschikt te zgu evenals tarwe rogge gppelde en ongepelde spelt enz verschillende bewerking moet ondergaan en geheel als ruw artikel te beschouweu is eerst na de invoering der wet vau 1862 is men begonnen gepelde boekweit nit Busland ig Ie voeren en de invoer is na de afschaffing der rechten op granen zeer belangrijk toegenomen Adressanten wijzen er uog op dat boekweitmeel naast tarwe en rogge het grootste consumptie artikel der arbeidende klasse is en zulks in elk seizoen en in alle provinciën terwijl de afzondertgk k de wet genoemde spelt liijna nooit voorkomt en dat de uitvoer vau boekweitmeel naar t buitenland geheel is opgehouden daar die gruiterijen die daarvan haar beroep maken in t buitenland volstrekt uiet mier zouden kunnen concurreeren Deze industrie is zeer uitgebreid en draagt in vele plaatsen belangrijk bg tot de algemeeue welvaart Zij vragen voor die iudustrie geen protectie maar verzoeken alleen haar niet ncfodeloos te bezwaren j Uit Heiiioo wordt gemeld Zondag ochtend ure had hier eene verschrikkelijke misdaad plaats ten huize van den landbouwer Grooteboer ouder deze gemeente aan de grens van de gemeente Baalte Terwijl al de huisgenooten van O behalve de beide kuechten naar de vroegkerk waren traden twee manspersonen de woitiug binnen Toen de knechten te voorichgn kwamen werd onmiddellijk de oudste knecht aangevallen en bek m deze Tier revolveTichoten in en legen het hoofd ecTin de beenen waardoor hg bewusteloos met erg bloedende wonden aan het hoofd tegen den grond viel De jongste knecht oud 15 ja en nam daarop de Tlucht maar werd door de beide indringers achtervolgd en doodgeschoten en vervolgens iu de schuur gesleept Terwijl zij daarmede bezig aren kwam de oudste knecht eenigsziiis bij eu had nog zi5óveel kraoht om ondanks zgiie bloedende wonden in den stal op een paard te stggen en daarmede hard weg te rgden uaar het dorp waar de politie met het voorgevallene werd iu kennis gesteld De oudste knecht had een der moordenaars herkend als Gradus Arende oud 25 jaren die vroeger bg Grooteboer als knecht had gediend maar laatstclgk in Duitschlaud werkzaam was Met eene schop nit het varkenshok hebben de misdadigers het kabinet opengebroken en het daarin aanwezige zilvergeld ontvreemd terwgl zg al het aanwezige bank en papieren geld onaangeroerd lieten liggen De officieren vau justitie zoowel uit Zwolle als uit Zutfen waren Maandag middag met de noodige rgksveldwachters aldaar tegenwoordig Bultenlandsch Overzicht De Standard ontvangt uit Fargs het bericht dat zjjn correspondent aldaar een onderhoud heeft gehad met deu minister preaideiit Ferry Deze gaf hem de verzekering dat Frankrijk geen inlijving van NieuwGuinea noch eenige andere annexatie beoogt Wat Tonking betrefi had Frankrgk rechten welke bg tractaat zijn verzekerd en waarvan het niet ter wille vau China zal afzien Het denkbeeld dat China oorlog zou gaan voeren uoemde hg belachelgk Het feestmaal bg de inhuldiging van den lordmayor van Londen heeft aanleiding gegeven tot verschillende redevoeringen welke uiet beantwoord zullen hebben aan de verwachting Althans de Dailf Newi zegt dat indien eenige der gasten van den lord mayor begeerig mochten zgn geweest naar staatkundige outhulliugeu zij ouvoldaan huiswaarts moeten zgn gekeerd De Tranavaal quaestie werd tegen de verwachting van sommigeu niet aangeroerd Men ziet tegen aanstaanden Maandag eeu verweerschrift te geinoet der Trausvaalsche deputatie ten opzichte der Kafferquaestie Het Lutherfeest is lu Duitschlaud en andere landeu op de plechtigate wgze gevierd De Duitsehe bladen bevatten uitvoerige beschrijvingen van de builengeooue godsdienstoefeningen eu van de verschillende manifestatien waarmede men de nagedachtenis van den groolen hervormer op deu vierhonderdsten verjaardag zijner geboorte vereerde Te Berlgu wareu keizer Wilhelm en de keizerlgke familie bg de kerkdieaat tegenwoordig Te Eisleben werd een standbeeld van Luther onthuld Men kau bgna geen Duilsohe krent in handen nemen of het oog valt op de reis van den Kroonprins naar Spanje men kan daaruit opmaken hoe ingenomen de Duilschers er mee zgn alle redenen zoeken zij op om de zaak gewichtig te maken dat het bezoek van Alfons werd beantwoord vinden zij zeer natuurlgk maar dat dit zoo spoedig geschiedt wyst op een hooge politieke beterkenis Spanje heeft zich wei uiet aaugeslotea bg het centraal Europeesoh verbond maar behoort toch sedert het bezoek van Alfons aan Duitschland eu het spoedig diiarop volgend beantwoorden van dat bezoek tot de vredszoekcnden eu daarmee indirect tot een aanhangsel van dat verbond De Duitsohe bladen verklaren het niet minder voor een fait van gewicht dat de kroonprins de reis maakt met eeu Dnitsche vloot drie oorlogsschepen dat Frankrijks grondgebied wordt vermeden is zeer verklaarbaar want de Duitsohe natie zou in voortdureuden angst zijn zoolang de erfgenaam vau de Duitsohe Keizerskroon op Fransch grondgebied vertoefde Waarschgniijk zal dat onderwerp nog wel eeniiie dagen worden voortgezet maar bezwaarlijk meer iets nieuws opleveren Hel verblijf in Spanje zal veertien dagen duren er zal een groote wapeuschouwiog worden gehouden een stiereDgevcoht nz Verschillende groote steden S ullen worden bezocht De Kroonprins zal deu 17a ezer te Genua scheep gaan en den 13n te Barcelona aankomen Ook zal aan Spanje s sedert lang gekoeaterden euach worden tegemoet gekomen om de gezantschappen te verheffen tot ambaaaaden Minder is men te Berlgn gestemd over het gerucht dat bij het verwachte ontwerp van een kapitaal ot reutebelasting het inkomen uit het grondbezit zal worden vrggesteld aangezien dit reeds getroffen wordt door de grondbelasting Van liberale zgde wordt opgemerkt dat dit zeer ongehoord zou zgi eu een ailerongeoorloofdate bevoorrechting van üe agrariërs bij het aankoopen van land zoo beweren de liberalen wordt de grondbelastiug in rekening gebracht en daarnaar de koopprijs bepaald zoadat de grondbezitter bg een inkomsteiibelaatiug eveuzeer moet worden aangeslagen als de kapitaalbezitter Van verschillende kanten wordt bericht dat vorst Alexander van Bulgarge en keizer Alexander van Rusland weldra weder de beste vrienden zullen zgn De Russische regeering is bereid couoesaiën te doen daar zij ongaarne de Rusaiacbe officieren 376 Tan de 572 uit het Bulgaarsche leger Terwgderd zou zien Alleen om deze reden zal bet kabinet van Petersburg wat motten toegeven want het is voor Rusland van het grootste belang zich te handhaven op het standpunt dat het te Sofia heeft ingenomen en waardoor het zooveel invloed oefent Volgens ecu telegram uit Rome van den Saten zal niet alleen de heer Acton minister van marine uit het Italiaanache kabinet treden maar zullen ook de heerea Berti minister au landbouw eu koophandel ea Gavellii minister van justitie hunne portefenillet nederleggen Bg de wgzigiug van het kabinet zal echter Depretia de premier bigveu eu ook het beheer der financiën niet iu andere handen overgaan RECLAME Uit voorzorg Al diegeneu die hetzg in de werkplaats op hetkantoor of op welke wgze ook hunne bezigheden zittend verrichten moeten wanneer zg gevoelen dal het lichaam geaterkl opgewekt of gereinigd moet worden met wachten tot zij ziek zgn maar terstond gebruik maken van de beroemde Zwitsersehe Pillenvan den Apotheker R Brjandt Zg zgn i 70 cents pe r doos bg de Apothekers Tcrkrijgbaar De Effectenlseiirs XL Amsterdam 12 November 1888 Over de houding der beurs in de vorige week valt alweder niet te roemen Hoewel er over t algemeen geene groote variatie zgn te vermelden was de beurs toch zwak en ongedeciileerd De reeds herhaaldelijk aangekondigde Russische leeniug drukte de Russen ongunstige beiiobleu omtrent de conversie de Mexicanen het gerucht van Gladstone s voornemen om af te treden nagenoeg de geheel Europeesche markt Amerikaaosche spoicn wareu over t algemeen vrg stil de handel had niet veel te heteekenen en zwak is ook hier t Woord dat den toestand schetst BiNNiMLANDSCHi wAARnïM Staali provineiaUen gemeenU ondten Eerslgeuoemden waren willig drieeu oude vieren en 78 hooger Integralen lager De S ipCt Amst obl verloren f 4pCt Rolt Obl gemf Groningen hooger Premieletningen Amsi loten noteeren 103 g 109 Roti 100 Cerl Kanaalmg verloren Paieisloten stegen 1 pCi lOO 116 Spoeneegleenmgen Zeer gering zgn hier de variatien Aand Ind ap verbeterden Bgnsp Vs Centraal eu BoxtelwaaMen minder geanimeerd van de earalen verloren aand t K Vio tan de tweeden aajid ft l 2e hyp Vs TrammiyleeningeH Ook hier zgn de veranderingen Inllel De obl der Ned tr gingen i N en Z Hoil en Samaraog IpCt achteruit Jnduitrieele eu Finantuele waarde Groote verliezen werden geleden door aaud Parksohonwb eu Panopt De eersten daalden per saldo 24 4pCt 54 4 i zij herwonnen echter iets op hun laagsteo stand de andere gaven U a pCt prijs 102 s Ook Afr Hv sluit weer 5 pCi lager Voorts verloren Ned Bk 2 aand Zeeland en pref i l terwgl aand en obl Tweulsohe Bk wederan resp ei y flauwer sloten Aand West Suikerr herwonneu l s terwgl Kol Bk en N Ind Handelabk 1 en aand Nederl verbeterden Edbofiische liAAtDEN StaaUfondun Hoog obl lee 67 Va pCt goadl do s O It uen Psriugeezen flauwer Lamaison Italianen l j beter Melallieken zeer vast De jongste geruchten omtrent de Russische leeniug zeggen dat de regeering tracht in Pargs 100 millioeu roebels in goud te leentn doch het schijnt dat de onderhandelingen niet erg vlotien Nage oeg algemeen ia de overigens geringe daling der Russische fondsen Slechts enkele fondsen leden een hooger terlics dau s 7 73 die i 47 die I pCt prga gaf Spanjaarden waren ook flauwer buitenl perpetueelen Z 2 pCt isi nenl 1 pCi 1 perpetueelen i Turken circa flauwer behalve gereg 6 pOt die iets stegen 4 pCl Egypt verbeterde 1 s oo ü o 6 pCt 2 pCl lager I remUleeninjtn Zoowel Antw als Br Loten waren 1 pCi hooger ook Oostenr 64 Weenen eu Hnsa 66 l n beter daarentegen Hong 1 Ooatenr 60 Prui s l i en Turksohe flauner Spwntegleeningen Ook deze afd had een zeer twak voorkomen Theiss obl sloten Victor Em l i Giscla liju 1 Warsohau Weeuen 1 pCl lager Sleohls voor Fr Oost sp is een verheffing van l i en voor obl Warschau Weenen van conslaleeren Aand Gr Rass spwgmg verbeterden ruim 2 pCt ll8 i doch overigens zijn ook hier alechta verliezen te vermelden zooals voor Poli Tifl £ l a Jel Griazi 1 Jel Orel en Kursk Ch ƒ Jnduitrieele en finantieele waarden Aand Oost Hoog Bk stegen AuEiiKAANacHE WAAKDEN Staati ondten Mexicanen gaven resp l en j prgs Ook de meeste Brazilianen waren zwak en 83 verloor het avans der vorige week Peru s flauwer Alleen Venezuela s konden zich Zaterdag circa 2 pCl verheffen S6 j Spoorwegleeninfen Onder de hoogere noteeringeo treffen we aan pref Buffalo s iVJt Central Pacific sh 66 s Canada South 64 Cao Pac 6 P l Chic N W 146 Madiaon a 12S obl 2e hyp Gr Trunk 83 Naahville cert 50 i do Ie hyp 104 do 2e 51 do Sink fund 92Vt Mich Centr 90 St P Minn llO s Pensylv ISO Missouri s hielden de rijzende beweging niet vol het schijnt dat de voorgestelde conversie niet in den smaak valt Aand aren tamelijk 24i maar obl en iuc bnds brokkelden jf 103 62 Jnduitrieele en Finantieele waarde Colorado cert waren s beter maar Maxwell s verloren resp en U Pkolokoatie kente Er was ruim geld waardoor de rente 1 pCt daalde en alzoo weer op 3 staat T PS Staatsfondsen waren ook heden flauwer Russen en Mexicanen vooral leden verliezen Van de eersten werd door meer kooplust de sloikoera beter maar Mexicanen aluiten jg eu s flauwer Peruanen Turken en Spanjaarden waren ook ieta lager Am aporen hielden zich tamelijk Nash villecert sluiten hooger Missouri s aren beter Wabash j Maxwell s profileerden en Binnenl Staalafondaen fliok Aand Staataspoor Vj do Bgnapoor 1 g lager Centraal waarden onveranderd Boxtelwaarden iets flauwer Pauopl weer l j lager doch Parksohonwb circa 2 pCt hoo ger Jnndinde verloor 5 pCl Afloop van Openbare Verkoopiagen vaD Onroerende Goederen VEILING 12 NOVEMBER Bierbrouwerij enz Woonhuis en 3 Pakhuizen Wijk A No 32 en B No 24 26 26 29 en 30 iu de Molenwerf 8610 k A H L van Lom te Bodebcek Limburg Huis Boelekade R 62 398 k W G v Geelen Idem alllaar B 80 k ƒ 420 k G van Dam Idem dubbele buurt Turfsingel P 59 ƒ 625 k J Baartman LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan oubekendeu gedurende de Ie helft der maaud October 18S3 uit Gouda verzonden en dooe tnsschenkomst van het Postkantoor terug te bekomen I Ooms Ammerstol Wed H van Wgnen Bommel Bolding s Gravenhage Jansen en Meerman Leiden H van der Leg JUidschendam Jansje Bolverland Moordrecht H Bakker WilderTank G van der Horst Zallbommel Klaasje Wgcia Van de Hulpkantoreu MOORDRECHT G van Asseudelft Botterdam BRIEFKAART Wed Blonk Waddiuxveeu Gouda den 10 November 1883 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS Burgerlijke Stand REBOKEN 9 Nov Jicoba oiidera J Lugthirt en C A Zandgk 10 Comtl ouders P Knoop en J ic Baaien 10 Geertrui ouders W de Zeeow eu J Spek 10 Csthiriaa ouders C tolden C Radix 11 Coroelis oodsrs C Csttsleia en N kerver 11 ian ouders F de JoDg eo tK Nieuwveld 13 Oeertraida Pietemells ouden J Punaelie en F i H B loo e OVERLEDEN 10 Nov C C I en wed M H fsn iMuneD SS j M E Kromme 2 j 6 m 12 L van der Linden 61 j G Dirk 1 j 8 ra ADVERTEN TIËN Voorspoedig bevaUen van een welgeschapen Zoon JACQUELINE BÜSTIN geliefde Echtgenoote Tan J J TAN LEEUWEN J Wz Gouda 12 Not 1883 Heden oTerleed tot onze diepe droef held ons innig geliefd kindje in den oadeidom Tan rnim vier maanden C OLIPIERS S OLIFI jfeS V DKB Km GËVBAAGD EEll aan een MACHINE FABRIEK Gepensioneerd Militair bg Toorkenr Zich in persoon te TerToegen bg den Heer H ERMO tas GELDER Westhaven TE KOOP Een BIERWAGEN op Veeren ook zeer geschikt voor andere zaken BrieTen franco onder No 894 aan het Bureau dezer Courant OpenlDare Verkooping te G o € D A b het EofBehuis cDe Kap en den timmermanswinkel Tan Dessins aan de Earaemelksloot aldaar Op DINSDAG 20 NOVEMBER 1883 des morgens ten halt tien are Tan eene aanzienlyke party AFBRAAK bestaande in Ramen Deuren Eozynen Binten Planken Ylotdeelen Kantdeelen Battings Schoolbanken enz afkomstig van de school in de Eeizerstraat Tan het stoomgemaal Tan den Polder Stem enz Daags te Toren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore Tan den Notaris W J PORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Eerste pi iii is ïn IRZEKERUG MimClUl l lJ oi iitrr hi ir tegen Invaliditeit en Ongehikkpu i i vii r K iii itiaiihc TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K TAN WERKHOVEN te id P ELSHOUT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen enM J VONTSTEEN e Woerden Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstellin te A xan stexd arjo LOTEN in die VERLOTING zgn a 50 Centen te bekomen bü A BRINKMAN te Gouda aUI A LAROCHE ft A van KR EP£LIEX UOLH OjBu ffiSfv opwekkend veriterkend koorttterw£1 M Sjf iryvend JJzrrhoudeiide Quina g Q Larocke bij bloedarmoede etc In flesschen van ƒ 1 90 en ƒ l Benig depot Toor Gouda en Omstreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitTinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bgzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegered ergelijke middelen OTertreft Dit middel beTordert bininen korten tgd een flinken en Tollen Baard en Haargroei en verhindert het nitTallen der Haren De itvinder eiaat in voor een volkomen auccei Prgg per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te Terkrggen bg den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenue de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar tegen inzending van het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending Tan het pakje j