Goudsche Courant, woensdag 14 november 1883

1883 Vrijdag 16 November j 9 3001 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken LSmSCm SCHBOroiOOMBOOMIAATSCEAmJ 6 Ê ® mw s ® ® Winterdieost aanvang nemende Donderdag 15 November 1883 Van LEIDEN naar AMSTERDAM visa versa langs LEIDERDORP KODDEKERK HAZERSWOÜDE OUDSHOORN ALPEN GOüWSLUIS AARDAM NIEÜWVEEN VROUWENAKKER UITHOORN NES en OUDERKERK Leiden Amsterdam Amsterdam Leiden Van I lOiden Zond nm 2 Maandag vm 4 2 Overige dagen 5 2 Van Amsterdam Zondag vm 6 30 Maandag vm 6 30 nm 1 Overige dagen 6 30 2 De dienst 6 30 vervalt Zaterdag Gouda Amsterdam Van Gouda Gedurende de maanden December en Januari Zondags geen dienst Van GOUDA naar AMSTERDAM visa versa langs WADDINGSVEEN BOSKOOP GOUWSLÜIS AARDAM NIEÜWVEEN VRODWENAKKER UITHOORN NES en OUDERKERK A msterdam G ouda Van Amsterdam Maandag vm 3 Dinsdag i Woensdag j vm 5 30 Donderdag i Vrgdag 4 Zaterdag 5 30 Maandag nm 2 Dinsdag i Woensdag 1 Donderdag Vrödag 2 Zaterdag 1 Vrgdag in correspondentie met de boot van Leiden op Amsterdam Koopmansgoederen worden dien dag niet vervoerd Van LEIDEN naar GOUDA visa versa langs LEIDERDORP KOUDEKERK HAZERSWOÜDE OUDSHOORN ALFEN GOÜWSLUIS BOSKOOP en WADDINGSVEEN Leiden G ouda Gouda Leiden Van Lelden Van Ooudö Zondag Maan iag vm 6 45 nm 4 45 Zondag vm 7 20 nm Maandag 5 10 Dinsdag Woensdag 1 voorm 6 45 Dinsdag Woensdag vm 7 20 11 05 1 nm 12 15 en 4 45 nm 5 10 Donderdag Donderdag Vrfldag vm 6 45 nm 12 15 1 30 4 45 Vrijdag vm 4 7 20 11 05 nm 5 10 Zaterdag vm 6 45 nm 1 4 45 Zaterdag vm 5 30 7 20 11 05 nm 5 10 Nog daarenboven dagel ks gelegenheid van Boskoop naar Gouda s voorm 5 45 uur en van Gouda naar Boskoop s nam 8 10 Gednrende de maanden December en Januari Zondagé geen dienst Zaterdag s van Llthoorn naar Leiden Van Uithoorn naar Leiden vm 5 Van Leiden n Uithoorn en Amsterdam nm 2 GEEN DIENST Eerste Kerstdag Nieuwjaarsdag eerste Paaschdag en eerste Pink8t rdag De dienst Uithoorn Amsterdam en omgekeerd heeft het geheele jaar plaats behalve met besloten water LIGPLAATS DER BOOTEN Te Leiden in de Hs en te Gouda aan t Bolwerk te Amsterdam Binnen Amstel bg de Achtergracht waar een ligter zich bevindt om de goederen in ontvangst te nemen Bestelgoederen kunnen bezorgd worden aau de Factory Barberstraat N 4 tusschen de O Z Voorburgwal en Nes Alle inlichtingen betreffende de Leidscbe Stoomboot Maatschappg Volharding wordenverstrekt door de Agenten de Heeren DE ZWART Co expediteurs en scheepsbevrachters Barberstraat No 4 tusschen de O Z Voorburgwal en Nes die ook te spreken zgn op denLigter en aan de Beurs voor pilaar No 22 en door de Commissarissen aan de verschillendestations De dxectle m TAGE STDBH n Hof Stoomverwerij en Chemische Wasscherij voor Dames en Heeren GARDEROBEN Gordgnen Tafelkleeden Linten Veeren enz WINTERJASSEN worden als nieuw opgeverfd Billgke prijzen spoedige aflevering Prgsnota s en Stalen ook van de nieuwste kleuren in het Depot te O OUD A Hmgstraat 124 bij den Heer J BREUK EL Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe G 241 Ondergeteekeude hmft het geachte publiek te berichten dat de voor het a s St NICOLA AS PEEST van af den 15 dezer maand ter bezichtiging is waarbg zich een ruime keuze der NIEUWSTE AR TIKELEN bevindt Mg beleefd aanbevelende Hoogachtend UBd Dw Dienaresse Wed L BOËL8UMS 19 Eoek en Banketbakkers of andere Winkeliers die zich willen belasten met den verkoop van een Courant Artikel op zeer aannemelgke conditiën adresseere zich met franco brieven onder Lett L R aan A de la MAR s Alg Adv Bureau Spuistraat 184 te Anuterdam TE KOOP een antieke staande KLOK Mahonghouten kast met buitengewoon fraai Mecaniek alles in uitmuntenden staat en juist gaande Te zien en te bevragen bg den Heer J V D HEIJDEN Horlogemaker Gonwe te Gouda ö de Uitgever NIJghTvAiTdITMAR te Rotterdam is verschenen Bebxopt Aanteekenlsoek VOOB DEN Landbouwer VeeTwuder Houtteler Veender Boomkweeker Warmoe nier en Grondeigenaar waaruit aan het einde van een jaar op gemakkelgke wgze de zuivere opbrengst hunner lander en en bezittingen kan o emaakt worden DOGE STEPH J BAKKER Pz Secretarie der Maatschappij tot Droogmaking der Legmeerplaesen GROOT KWARTO FORMAAT Prijs 2 RUDIIITPK genezing deifcrkiezead wordt DulilJ lÜivi o ereengelcDnien voor een bepatldo prgi betaalbaar na peocziDg Daartoe zgo 20 kantirrs ti r beschikking der patiënten gesteld WAKKSËOEKS Heelmeeiter tio brenkeu Guoenplaats 36 te Aktwebpu Mevr DE KONING MÜNTING vanOobdt verlangt tegen half December of Februari a 8 eene bekwame Adres als MEID ALLBEN PEPERSTRAAT 246 mm mim worden radicaal genezen door mgne methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlot l mH tige gevolgen van jeugdige bniten sporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschr ving van de ziekte Dr BËLA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Weten schappelpe Genootschappen Snelpersdrnk van A Brinehan te Gouda Geavanceerde Ênancieele politiek Met leedwezen hebben wy kennis genomen van n 5 van Mr van Houtens staatkundige brieven omdat daaruit blgkt dat hg en wellicht eene fractie der zoogeutlemde geavanceerd liberalen met hem zich zullen verzetten tegen de inkomstenbelasting zooals die in het ontwerp Van Delden c s is voorgedragen Trouwens w hadden znUcs reeds opgemaakt nit een gezegde voorkomende in eene van des schrgvers redevoeringen in de Kamer Onze hoop dat alle hberalen zich zonden vereenigen met een voorstel hetwelk in hun geest is en blgkens de woorden van Mr V H zelf van oudsher populair geweest is bgde meer geavanceerden blgkt dus weder gdel te zgn geweest Een nieuw bewgs onzes inziens van den door en door bedorven toestand der liberale partg in de Kamer Het scbgnt dezen leden volmaakt onmogelgk te zgn geworden om een voorstel eenvoudig te toetsen aan hunne beginselen zonder daarbg politieke overwegingen en persoonlgke qnaestiën in aanmerking te laten komen De hebbelgkbeid om te vragen naar de personen der voorstellers of de zgde van waar iets komt de last om de andere fractie zgner eigen partg eene vlieg af te vangen of een knauw te geven is dezen heeren zoo tot in het bloed g rongen dat de kwaal ongeneeslgk scbgnt en alle hoop moet worden opgegeven om van het tegenwoordige stel liberale Kamerleden daden te zien in overeenstemming met de beginselen hunner partg Wg eeuvou4ige liberale borgers en kiezers vreemd aan parlementaire en nofintriges zgn dat geharrewar reeds lang moede en kunnen een gevoel van zeeziekte niet onderdrukken als dezelfde ontmpedigende verschgnselen zich telkens herhalen Waarlgk het wordt tgd dat de leden onzer partg buiten de Kamer tusschenbeide komen op de een of andere wgze om gericht te houden over hen die zich niet aan wrok en oude veeten kunnen ontworstelen Wie eene Unie tot stand kon brengen van liberalen uit het gansche land voor wier vierschaar de verschillen konden worden onderzocht en uitgevochten met de bedoeling om onvoorwaardelgk allen nit te werpen wier herkiezing niet in bet belang ware van de eenheid en de kracht onzer partg zon een verdienstelgk werk verrichten Het meest zou ons toelachen eene algemeene verwgdering van allen die betrokken geweest zijn in de geheortenissen der laatste jaren De som van talent en parlementaire ervaring in den boezem der linkerzgde van ons parlement zou dan misschien kleiner maar de vruchten barer werkzaamheid stellig grooter zgn En daarom ia het ons toch te doen Maar misschien is de verdeeldheid onder de liberalen bniten de Kamer ook te groot om zooveel doortastendheid en krachtsbetoon van hen te verwachten Dan bljjtt er weinig anders over dan wat velen de liberale partg als geneesmiddel toewenschen eenige jaren bittere dienstbaarheid onder het juk der clericalen Maar voor wg zoover komen zal er nog gelegenheid genoeg zgn om ons aan de handehngen onzer partggenooten in de Kamer te ergeren Of is ons oordeel onjuist als wg beweren dat Mr van Houten uit zucht tot tegenspraak en antipathie tegen de voorstellers niet medeaat met het bekende ontwerp De lezer ooreele De sohrgver wil niet dat de liberalen de rol vervullen van tollenaren van Waaoders en Grobbee met andere woorden aan het tegenwoordige ministerie moeten niet de middelen verschaft worden om te regeeren Het minis t BBnÊommmmmmmmmmgmÊmmmmm terie Heemskerk is per te geen zuinig ministerie en moet dus eerst worden afgemaakt eer ër gedacht kan worden aan nieuwe belastingwetten Vooreerst mag men daarop vragen of de optreding van een liberaal ministerie thans meer kans van slagen heelt dan eeoige maanden geleden en een ander conservatief of clericaal kalnnet zon volgens den heer V H weder Igden aan dezelfde kwatd van niet zuinigheid als het tegenwoordige Ten andere is de heer V H scherpzinnig genoeg om te begrijpen dat elk ander ministerie ok een liberaal kabinet zgn toevlncht zal mo n nemen tot nieuwe lasten want het is niet denkbaar dat er 7 millioen zou knnnen woiden bezuinigd op de begrooting zonder de landsbelangen te schaden Zmka gelooft ook de sehrgver niet Indien het hem dus ernst wars met zgne sympathie voor de inkomstenbelasting zgn ideaal eener billgke heffing dan zou hg wel zich nedergelegd hebben bg het grondoenkbeeld der heeren Gleichman c s en hnn ontwerp helpen verbeteren tot een aannemelgke wet Niets belet toch dat bet ministerie Worde gedwongen tot de grootst mogelgke zui heid of zelfs dat men tegen de b rooting van dit ministerie stemt en tegelgk midde n beraamt om het tekort te dekken dat m aUe gevaUen blijft bestaan Bleek later dat er door bezuinigmgof mime opbrengst der belastingen te veel geld in kas kwam men zon d belastingen op zout of zeep op suiker of vlsesch kunnen laten vervallen die Mr van Houten zoo gaarne zou zien verdwgnen Dat ip ebrgver met de wetenschap dat het ontwerp door de liberalen over het algemeen met ingenomenheid is begroet zich weder van hen afscheidt en zich gereedmaakt een spaak in t wiel te steken en daarbij zgne oude grieven tegen Gleichman van Delden c s weder ophaalt dat zg nl tin het algemeen staatkundig beleid naar vermogen verwarring hebben gesticht door hunne oppositie tegen de beperkte grondwetsherziening en daardoor aan de conservatieven het roer in handen hebben gespeeld komt ons verdacht voor en geeft ons aanleiding tot het vermoeden dat hoogere politiek en rancune over vroegere gebeurtenissen zgne houding hebben bepaald Waartoe anders de bewering dat dezelfde stichters van verwarring het er op toeleggen aan de conservatieven een onverdiend overwicht in de administratie te verzekeren en dat de vlag der inkomstenbelasting dienst moet doen om de anti liberale manoeuvre te dekken Wg zjjn ook geen bewonderaars der houding van de heeren Gleichman c s tegen Kappeyne maar dat belet ons niet den goeden wil en het juiste inzicht te waardeeren waarvan hun tegenwoordig voorstel blgken geeft Dat er eenige waarheid schuilt in des schrgvers schets in het eerste gedeelte van dezen brief waar hg spreekt over de uitzetting der uitgaven toen de Indische baten ruim vloeiden ontkennen wg niet Dit ia reeds meermalen aangetoond Het is ook wel mogelgk dat er enkele ambtenaren te veel zgn en dat er in die richting eenige inkrimping mogelgk is Maar eene schildering van onze bureaucratie alsof de ambtenaren zich vetmesten met het geld derburgers is eene al te overdreven voorstelling wier onjuistheid door ieder blgkeus zgne eigenervaring kan worden tegengesproken en die den Bchgn heeft alleen te zgn in de pen gegeven om toch door iets bjjzonders zgne geavanceerdheid te kenmerken of door de zucht zich aangenaam te maken bg de voorstanders van algemeen stemrecht die met dergelgke grootewoorden plegen te schermen Wg zgn geen finaocieele specialiteiten maar toch achten wg ons gerechtigd de meening te uiten dat de regeering geroepen is elke uitgave te toetsen aan het nut en de noodzakelgkheid van hetgeen er voor verkregen wordt dus eene verstandige zuinigheid in acht te nemen maar dat zg er ook niet tegen op moet zien nieuwe bronnen van inkomsten te scheppen alazgdie noodig heeft om baar taak op behoorlgke wgze te vervallen Men kan de tering naar de nering zetten op tweederlei wgze als de rentenierende oude heer die een vaat inkomen heeft en daarnaar zgne uitgaven regelt en dus nooit het bekrompen cirkeltje zgner genietingen uitbreidt of wel als een krachtig kloek jong man die steeds er op bedacht is grooter mdterieële en intellectueele genietingen deelachtig tp worden door met helder verstand en rappe hand zich telkens ruimer inkomsten te verzekeren die hem in staat stellen zgn horizon te verruimen en kracht geven tot nieuwe veroveringen Onder welk beeld wg ons den Nederlandschen Staat het liefst voorstellen zullen wg niet behoeven te zeggen BINNENLAND GOUDA 15 November 1883 VEBGADEEING van den GEMEENTKEAAD YrüdnK den IS Xovember 1883 de nimiddagt ten 1 ure ten einde te behandelen Een adrei van C Stigter alhier bettefFende opeabaie ferpwhting van het graagewas op bet Ëxercitieterrein Rrt adfte van A GroetaeBdaal betreffende den verkoop van het stok weiland aan het einde der Latarniliade Pe Waterleiding te dezer itede zal Maandag 3 December e k in werking worden gebracht Tegen I A van Leeuwen en B van Ylaardingen il proces verbaal opgemaakt als verdacht de eerste terzake van het verkoopen ran sterken drank zonder rergnnning en de tweede wegens het toedienen van sterken drank aan kinderen beneden den leefi d van 16 jaren Beide verbalen zijn Ier vervolging gesteld in handen van den heer Officier van Justitie te Rotterdam Op de verbeterde bekroningsl st van de Amsterdamsche Tentoonstelling komt behalve den heer Samsoni ook nog voor de heer A W Diestelhont alhier met een bronzen medaille Juist gisteren vóór twee jaren diende in hooger beroep voor het Gerechtshof Kamer van Burg Zaken te s Oravenhage een quaeslie betreffende het reoht van overgang op de kade loopende van de Kattensingel tot aan de Jan Verwelle Weteriug onder Gouda Het Hof vernietigde kort daarop het in leze gewezen vonnis beval een getuigenverhoor voor de Rotterdamsche Rechtbank en verwees de verdere behandeling der zaak naar gemelde Reehtbank die den eisch tot openstelling van gemelde kade alsnu toewees Dezelfde qnaestie werd gisteren nog eens voor bet Hof bepleit Mr Bergsraa die namens den tegenwoordigen app van der K optrad wraakte het in deze gehouden getuigenverhoor en betoogde dat daardoor het voortdurend en onges ord gebruikmaken van bedoelden weg door de belendende buren niet bewezen was Mr G M an der Linden Lands advocaat en verweerder voor den tlians geint meende dat de punten waarover het getuigenverhoor had geloopeu en welke tot openstelling van de kade leiden moesten dsarbij Ivce claro waren bewezen Het Hof zal op 24 Deo a s in deze zaak arrest wijzen Het n eekblad de Hollander bevat naar aanleiding I van ons hoofdartikel over den afloop der verkiezing j voor de 2e Kamer een artikeltje waarin het ons het