Goudsche Courant, zondag 18 november 1883

Zondag 18 November 1883 N 3003 TE KOOP gevraagd een BAD met KACHEL Franco brieyen motto Bad bg den Uitgever dezer Courant GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mevkouw koning WACHTELSTRAAT vraagt tegen FEBRUARI eene bekwame TWEEDE MEID LEBSCEi SCmtOETSTOOmOOT UMTSCEAFFU 6 v Q s ® jÈ ® 1 m s Winterdienst aanvang nemende Donderdag 15 November 1S83 Van LEIDEN naar AMSTERDAM visa versa langs LEIDERDORP KOUDBKERK HAZERSWOÜDE OUDSHOORN ALFBN GOÜWSLÜIS AAltDAM NIEÜWVEEN VROUWENAKKER UITHOORN NES en OUDERKERK Leiden Amsterdam Amsterdam Leiden Van Leiden Zondag nm 2 Maandag vm 4 2 Overige dagen 5 2 Van Amsterdam Zondag vm 6 30 Maandag vm 6 30 nm 1 Overige dagen 6 30 2 De dienst 6 30 vervalt Zaterdag Gedurende de maanden December en Januari Zondags geen dienst Van GOUDA naar AMSTERDAM visa versa langs WADDINGSVEEN BOSKOOP Amsterdam Gouda GOÜWSLÜIS AARDAM NIEÜWVEEN VROUWENAKKER UITHOORN NES enOUDERKERK Gouda Amsterdam Van Gouda vm 3 vm 5 30 4 5 30 nm 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Van Amsterdam Maandag i Dinsdag 1 2 1 Leiden G ouda Woensdag j Donderdag I Vrgdag Zaterdag Vrgdag in correspondentie met de boot van Leiden op Amsterdam Koopmansgoederen worden dien dag niet vervoerd Van LEIDEN naar GOUDA visa versa langs LEIDERDORP KOÜDEKERK HAZERSWOÜDE OUDSHOORN ALPEN GOÜWSLÜIS BOSKOOP en WADDINGSVEEN Gouda Leiden Van Leiden vm 6 45 Van Goadè nm 4 45 Zondag Zondag vm 7 20 nm 5 10 Maandag voorm 6 45 nm 12 15 en 4 45 6 45 nm 12 15 1 30 4 45 vm 6 45 nm 1 4 45 Dinsdag i Woensdag Donderdag Vrijdag vm Zaterdag Dinsdag vm 7 20 11 05 Woensdag nm 5 10 Donderdag Vrgdttg vm 4 7 20 11 05 nm 5 10 Zaterdag vm 5 30 7 20 11 05 nm 5 10 Nog daarenboven dageiyks gelegenheid van Boskoop naar Gouda s voorm 5 45 uur en van Gouda naar Boskoop s nam 8 10 Gedurende de maanden December en Januari Zondags geen dienst Zaterdagfs van uithoorn naar Leiden Van uithoorn naar Leiden vm 5 Van Leiden n Uithoorn en Amsterdam nm 2 GEEN DIENST Eerste Kerstdag Nieuwjaarsdag eerste Paaschdag en eerste Pinksterdag De dienst Uithoorn Amsterdam en omgekeerd heeft het geheele jaar plaats behalve met besloten water LIGPLAATS DER BOOTEN Te Leiden in de Haven te Gouda aan t Bolwerk te Amsterdam Binnen Amstel bjj de Achtergracht waar een ligter zich bevindt om de goederen in ontvangst te nemen Bestelgoederen kunnen bezorgd worden aan de Factory Barberstraat N 4 tnsschen de O Z Voorburgwal en Nes All inlichtingen betreffende de Leidsche Stoomboot Maatschappg Volharding worden verstrekt door de Agenten de Heeren DE ZWART Co expediteurs en scheepsbevrachters Barberstraat No 4 tusschen de O Z Voorburgwal en Nes die ook te spreken zgn op den Ligter en aan de Beurs voor pilaar No 22 en door de Commissarissen aan dé verschillende stations TDo Directie wm rn LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ opgericht in 1829 Gevestigd te Parijt in haar Hotel 15 me de la Banque Maatschappelijk Kapitaal en geplaatste Fondsen Vijf en Zestig Millioen Francs VERZEKERINGEN bg Overigden op het geheele leven GEMENGDE VERZEKERINGEN en op een bepaalden dag LIJFRENTEN UITZETVERZEKERINGEN 50 aandeel in de winsten der Maatschappg Zich te vervoegen voor alle inlichtingen bjj den Hootd Agent te Gouda den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 en bg den Agent W HÜLLEMAN Karnemelksl Snelpersdruk van A Bri ikhan te Gonda Zaal KUI STIIIIN ZONDAG 18 NOVEMBER s middags 2 nur te geven door het ABNMBMSCHU STBIJKOBKEai 34 personen Directeur de Heer J k w a st CF Entree voor Leded 50 Cent t Niet Leden 75 PROGRAMMA S zgn aan het Lokaal verkrggbaar NATIONALE VERBENIGING ORANJE EN NEDERLAND LEESVERGADERING op ZONDAG 18 NOVEMBER a s des avonds ten 7 ure bjj den Heer vam SANTEN Markt Spreker de Heer H G v LEEUWEN Onderwerp Beschaving des vkestanos Bjjdrage Gedichten Namens het Bestuur W G V GEELEN Vr kaarten by het Bestuur te verkrjjgen TE BODEGEAVE wordt te huur GEVRAAGD een WINKELHUIS van niet te groeten omvang Adres met franco brieven letter B aan de Boekh A KOK Cohf te Gouda BIJRS ZEGELS alsmede tiTga te bekomen in den Boekhandel van A BRI K1I1AI Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt b zonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Haarwaler te bereiden dat alle vroegeredergeljjke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tyd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De itvinder ttaatinvooreen volkoTnen luccei Prys per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkrjjgen bg den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenue de Key ser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar tegen inzending van bet bedrag in blaanwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje BELA IGR1JK en T ALLENDE ZlEfcTE Verlamming Zcnuwziekte wordt radicaal genezen door myne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tróne 6 ParUs BINNENLAin 60UD 17 November 1883 De geheele week heeft de IJsel stoomtram reeds proefiitten gedaan op de Ign Gonda Haastrecht loodat de weg nu goed in staat zou tgn om dendienst te openen Jammer dat zg die proefritten nog niet kan doen op de lijn Haastrecht Oudewater De maatschappij wordt door één der eigenaars te Hekendorp gedwarsboomd daar de takken van een notenboom over de baan hangen en niet mogen weggenomen worden vóór de maatschappg een flinke som voor schadeloosstelling betaalt Volgens de reeds gemaakte dienstregeling zullen er dageljjks aobt treinen toopen Donderdagavond trad te Haastrecht de heer J A Tours van Amsterdam als spreker op in het Nnt Vóór d pauze droeg hy zijne novelle voor Een schets uit het votktlevtn na de pauze een paar luimige gtdichten Bjj hel wapen der infanterie zullen in het begin der volgende maand 37 luitenants het kruis voor 16jarijte iilficiersdieott ontvangen Beedt bezaten 96 luitenants dat krnis en op 31 Dec a s zullen er nog weer 23 andere bgkomen die langer dan 15 jaar officier lijn en door de oasstandigheden hel nog niet verdsrdantot liu luitenant hebben gebracht Met het oog op de tleraming die er in de Tweede Kamer tchijnt te heerscben omtrent de voorgedragen belastingoiiiwerpen wordt err eene petitie voorbereid ten einde door een groot aantal deri enen dis in erne iokomttéhbelaiting voor een niet onbelangrijk bedrag tonden worden aangeslagen op aanneming van het voorstel Van Delden e s te doen aandringen Met initiatief daartoe is genomen door de heereo J T Bojrs G Wilhelmjr DamsK F L C Drieann B Van Bonaval Paure H B Qreven H Tan der Hoeven P A Van der Utb H A Neeb H L A Obreen V Wat en Fockemt Andreae allen te Lriden Ddo 6 deter beantwoordde de Hinisler van Wa terslaat H en N het verzoek van Prov Staten van ZuidHolland om een subsidie van i der kosten in de verbetering van de vaart tnsschen Bgn en Sehic Terwijl de opmerkingen le en het plan zelf wel voor oplossing vatbaar voorkomen de hoofdstrekking is eahter bet bericht dat de Minister hoewel meenende dat de belangrgkheid van hst werk ondersteuning van Bgkswege zon kunnen rechtvaardigei evenwel eerst dan geneigd zon kunnen worden be w3aeu om een subsidie aan de Staten Generaal voor Ie dragen indien gelijktijdig daarmede het tot stand komen der vaartverbeleriog tusschen hel IJ en de Znidhollandsche stroomen en rivieren verzekerd kan worden De Minister noodif t daarom tot nieuw overleg met Noord Holland nit Oedep Staten achtten echter zoodanig overleg ook na het laalttelijk in de Statco vergadering van N Holland te dezer zake voorgevallene doelloos Bovendien is de Wetgevende Macht thans door het aanhangig wetsontwerp o er de verbinding van Gouwe en IJsel geroepen om over hel hoofdversohil tusschen btide Prov Besturen uitspraak te doen en Gedep Stalen stellen zich voor bj den Minister op afdoening daarvan aan te dringen Verdere oplossing schijnt h i te bereiken indien de Begeering op dien wstgevendsn weg voortgaat het geldt hier toch een Bijkswerk met prov subsidien de Begeering kome dus met een plan daarna kunnen de Staten beslissen of zg daaraan het subsidie willen verleenen Ia dien tin hebbeu Gedep Stalen geadviseerd den Minister te antwoorden Ook op den Bijnspoorweg tullen voorlaan alleen reiunde officieren hetiy in of builen dienst mits in nniform in eerste of tweede klasse tegen halve vracht verroerd worden De procureur generaal bjj het Gerechtshof te Arnhem beeft lich in cattatie voortien legen het arrest van genoemd Hof in de taak van den heer Boland Holst De groote opruiming op de tenloonstellinga terreinen vordert bjj den dag en sommige zalen vooral de Nederlondsche afdeeling krggen een verlaten aanzien Het is er wéér als vóór de opening met dat onderscheid dat wal er toen nieuw glanzig en met zorg versierd werd ingebracht nu aan flarden hangt varsoholen van kleur en achteloos neergcgooid III III III m nammmmmmmammmmmmEmm Op de terreinen zeUen it eel drukte ran karren en paarden die zware TnohlM rerroerea De maehinegalerij die lit laatst gereed irai ii ook nn nog lang niet ledig en onvrrikbaar ataan er nog de meeste groote ttuknil In het paviljoen der stu Anuterdam irordt alles opgeboifen at het Tolg Ü jaar zal prijken op de landboairteataouitelling lor het eerste rertrek is reeds de groote pyramide igezet waarop in de Zweedsche afdeeling de ntinmen waren tentoongesteld lerder ugen wq er UnneDbrengen de inzending gusnomest van den heer Salomonson te £ otterdam en enkele Indische inzendingen Staten Generaal Tvude k mes Zittingen van Donderdag 16 en Vrjjdag 18 Nofeniber Is berioht ingekomen rao de intrekking van het wetsontwerp betrekkelijk de vettndsring van het rechtsgebied van Haarlem en Alkmaar De beraadslagingen over de ludisehe Begrooting werden voortgetet De heer Kenohenins hoopte dat de staatkundige verwarring en ellende die thus heersoben ons zullen doen terugkeeren van den dwaklweg waarop roekelooie her ormingen ons vroeger hebben gebracht Ten eerste door terag te komen op de wetlelgke vaatstelling fan de Indische Bcgroolmg die niets als teleurstelling en misrekening heeft gebaard een wassen neus is geweest Dat evenmin als het stelsel van oorschotten aan Indié ter l wjj ons uitpjtten In Indié zelf meat de begtooting worden vastg steld om in t belang van JTederland en Indié een zninig een goed beheer te veikrijifen Nederland oa dan die begrooting hier moeten bekrachtigen maar ouder tonicht en leiding van een soort van Indische Baad van Biste Met het denkbeeld van den Minister tot ttaatsexploitatie van de Djatiehoatbosscben gast tpr W omdat dt partionliere exploitatie geen finantieele roordeelen ópletert evenmin als de uitgifte op erfpacht van woeste gronden in 1874 ingevoerd Daarentegen wil hy niet dat men beproeve op Sumatra het oultuurstelsel in te voeren of te bevestigen Maar op grond van de tegenover de indische bevolking verschuldigde verplichtingen acht hg voor de toekomst ook de koffiecultuur onhondbnar Verplichte levering naast vrije beschikking kan niet Van het invoerrecht op Chineesche thee heeft spr niet teer groote verwachting evenmin als van de in NederUnd te vestigen bontmarkt Omtrent Atjeh wensohle hji de publiekmaking van de jongste door den Min overgelegde stukken betrekkelijk het bestuur vap den heer Prnjrs v d Hoeren wien hg alle hnide bracht De spreker kwam daarna tot de Billitoniaak Dat de O O rersntwoordelijk zou liJn jegens de ICamer wordt niet beweerd maar hij is verantwoordelijk jegens den Koning en jegens den aan de Kamer op lijn beurt verantwoordelgken Minister Intnsichen dezertgds wordt niet aangedrongen op terngroepiog van den Oour Generaal maar op een regeling van de zaak zoodanig dat niet nadeel in plaats van voordeel voor den land daaruit voortrioeie Ën op deten weg bevindt zich de Min v Koloniën Hij had moeten annsehrijren dat het Billiton oontract nietig en van geener waarde is Ds Billitonzaak is een zaak van het geheele Kabinet sedert het vorige daarover gevallen is Van nieuwe schikkingen kon geen sprake meer zijn De rechtsgeldigheid van het contract verviel door het optreden van bet nieuwe Kabinet SeSikkingen zullen de Q G te veel vaatwerken zoodat de Begeering zal moeten berusten en uitroeren wat de O O nader regelt Voor het openen van nieuwe onderhandelingen had ook s Koninga machtiging moeten gevraagd worden De Minister Heemskerk ontkende dat ten stelligste Wel is voorafgaande machtiging van den Koning noodig om een nieuw contract te sluiten Geen andere is dalt ook de bedoeling der Begeering Zg alleen is verantwoordelijk niet de G G De Begeering vat het votum der Kamtr in den mildsten zin op nl om reeds nu dadelijk en niet eerst in 18V1 te waken voor de inachtneming van t Lands belang en dus Ie trachten met de Billiton maatschappij wier rechten onverkort tijn door het votum der Kamer een transsctie te treffen binnen de grenzen der mogelijkheid en met inachtneming der wettelgke bepalingen De heer W K van Dedem verschillende hervormingen in den zin van eoentralisatie aanbevelende wil vooral met de batig slot theorie breken en zal daartoe een wetsvoorstel indienen De heer Bntgers tal mistchien tegen de begrooting stemmen wegens de onvoldoende vooriiening in het tekort wegens de handhaving van den GouvenenrGeneraal Hij verdedigde echter krachtig het volhouden der politiek in Atjeh tgnde dit na annexatie onvermijdelijk De heer van Houten beloogde dat om de lol hiertoe verkregen liberale hervormingen in Indië niet in gevaar Ie brengen dete conservatieve Minister niet mag gehandhaafd worden omdat het koffiemonopolie waarvan lijne richting de uitdrukking is belet de ontwikkeling van het productief vermogen Streng keurde hij ook den loop der Bdlitontaak af In de zitting van gisteren stelde bg hel voortgezet debat over de Indische Begrooting de heer Keuchenius deze motie voor De Kamer lellende op de mededeeliog van den minisier van Koloniën dal de Begeering zich vereenigt met de gevoelens der Kamer omtrent het Billilonooniract gehoord de nadere inlichtingen van de ministers van Koloniën en van Binnenlandsche Zaken van oordeel dat tot vertekering van s landt recht en belang behoefte bestaat de regelen omtrenl de ontginning van delfstoffen in en boven den grond in NederlandtchIndié vast te stellen bj de wet gaat over tel de orde van den dag De heer Cremers stelde dete motie voor De Kamer van oordeel dat s lands belang vordert dat geen nieuwe overeenkomst met de BillitonMaatschappg getloten worde dan onder nadere goedkeuring der wetgevende macht gaat over tot de orde van den dag De heer Heemskerk vroeg voor de overweging der motien door de Begeering lijd van beraad De discussie is verdaagd tot Maandag Inmiddels is het Indisch Begrootings debat voortgetet De heer Lohman verklaarde dat afstemming der begrooting geen vertrouwen verried in dea minister dien hg aan het werk wilde lalen maar bedoelde dwang op hel Indisch bestuur tol betniniging Overigens protesteerde hg tegen elke opvatting alsof door een Kamervolnm de kwade tronw des Gouver nenrGeneraals in de Billiton taak was aangenomen De advocaat generaal aan hel gerechtshof te Arnhem eiichte Donderdag legen de vrouw uit Devepter die haar dronken man met petroleum besmeerde en daarna in brand stak 20 jaartnchthuisslraf Het voorstel van wel van den heer Tan Delden c a tot buitengewone versterking van sBijkt middelen werd in de afdeelingen eerst beoordeeld in verband met hel rroht van initiatief Al worden de Begeeriugsroorstelleu in hdbfdtaak ouaannemelgk geacht kou men niet verwachten dat de regeering hun voorstel ton overnemen indien de Kamer er tich mede vereenigde In hun voorstel tag men dan ook een poging om of over de Begeering overwicht uit te oefenen of tich de leiding der zaken te doen opdragen Van dete tijde werd tevens geconstateerd dat het voorstel niet afkomstig is van de staatkundige partij lot welke de voorstellers behaoren en dat tij hun geestverwanten niet over de indiening deter voordracht hadden geraadpleegd Veel andere leden verdedigden krachtig de indiening van dit voorstel als een gereohtraardigd uitoefening van het recht van initiatief in de tegenwoordige omstandigheden De meeste leden achtten hel voorgestelde ontoereikend tol dekking van het tekort Zg verkeerden in hel onzekere omtrenl de opbrengst der inkomstenbelasting Een groot deel der leden had onoverkomelijke betwaren tegen een vermogens of inkomsten belasting als bjj uitstek antinationaal De noodzakelijkheid tot openbaarmaking der fortuinen het belemmeren van besparingen en kapitaalvorming de onbestaanbaarheid der belasting naast gemeentelijke hoofdelijk omslagen golden all toovcel betwaren Andere tegenstanders achtten de belatting ongeschikt als Igdeljjken maatregel De belasting zon voor eerlgke lieden zeer vexatoir tjjn Men noemde haar een vertameling van vrgwillige bijdragen een belasting op eerlgkheid en lojauieit Ook de verhouding der inkomstenbelasting tot bestaande belaatingen achtte men bg het voorstel teer gebrekkig geregeld Naar veler meening behoort de vrgstelling der inkomsten uit gepatenteerde bedrgven nil hel voorstel te vervallen ook de onderwerping van de inkomsten uit het grondbezit aan inkomstenbelasting vond bg een aantal leden een onoverkomelijk beiwaar