Goudsche Courant, zondag 18 november 1883

Specialiteit voor AANLEG VA WATERLEIDING in patücuUere en alle openbare gebouwen Kantoor en Mag azijn Gouwe G 241 Ënnzoo ashtte men het ocbillijk am palentreoht onderworpen iukomsten vrq te stellen Inaf ijkiag Tan dete meeninjiiea waren veel andere leden roar het Toorstel gunitig gettetnd all leidende tot een buitengewone versterking ran middelen zeer geschikt lot dekking Tan het tekort Zg waren vóór aanneming Tan hel Toontel als lijnde dit een schrede nader tot het ideaal dat een ieder belast worde naarmate au ign draagrermogea Ds bezwaren achtten tg door wgiiging Tan het Toorstel Tatbaar toot oplossing De wederlegging der bezwaren werd aan de Toontellert oTergelaten Een nieuw soort adTerlenlie dreigt in de mode te komen als althans het TOorbeeld gerolgd wordt Tan den steller der Tolgende annonce in den Jm t Ct Uijne VerloTing met Mejulfroaw ANNA KLUIT Tan Amsterdam Tsrklaar ik hiermede Toor afgebroken 12 NoTember 1883 JEAN LOUIS NICODÉ Componüt en Leeraar aan iet Koninkl CoHtervatoire voor Muziek te Oreaden Buitenlandsch Overzicht Markies Tseng die zich weder te Pargs bcTindt heefi naar men zegt in last de onderhandelingen met Frankrijk te herTatten indien namelijk het kabinet geneigd is daartoe orer te gaan róór dal Sontay en BacNinh bemachtigd zgn De National van gisteren legt reeds dat de heer Palen6tre lot gezant te Fekin benoemd onmogelgk daarheen gaan kan wanneer Tseng gezant Ie Pargs bigfl Gisteren zou de Chineesohe diplomaat een onderhoud met den miuister Ferry hebben om de Iraohten de grondslagen eener minnelgke schikking Tast te stellen Van den uitslag Tan hun onderhoud zal het afhangen of Tseng al dan niet naar Londen teruxkeert De heer Ferdinand De Lesseps beeft zich Tan Londen naar LiTerpool begCTen en Tan daar gaat hg naar Manchester Den 19den Terlrekt hg naar Newcastle en den 23sten hoopt hg weder in Landen te tgn om den 26sten naar Pargs terug te keeren Glasgow tal hg iiiet betoeken Het doel Tan tgne reis door Engeland ia zich bekend Ie maken met de wenaohcn en het Terlangen der reeders en handelaars die bg hel Suet kanaal belanghebben hg wil nl tooTcel mogelgk hnnnen belangen bcTorderlgk zgn De heer De Lesseps is thans roornemens een tweede kanaal Ie maken naast het eerste op terreinen welke aan de Maatschappij reeds bg contract Terzekerd zgn en waaroTer tij nog niet heeft beschikt Het nieuwe kanaal zal bestemd worden Toor de schepen die uit het Oosten komen die welke naar het Oosten gaan zullen hel oude kanaal gebruiken De Pruisische Landdag wordt zooals men weet de Tolgtnde week geopend Men Terzekert dat de nllramonlanen zich thans weer meer aan den kant der oppositie tullen scharen omdat de Begeering aan hel Valicaan geen nieuwe eonoessiss wil doen en er Tan herziening der Meiwetteu in de Terte nog geen sprake is Volgens de tGermania onlTing kardinaal Ledochowski bg gelegenheid Tan tgn Terjaardag meer dan 600 felicitatie telegrammen uit tgn aartsbisdom Posen en Gneien De kardinaal beantwoordde die belangstelling met een hartelgken brief gericht aan de redactie Tan de Poelscbe Kuryer waarin hg o a tegt dal hij op een afstand tijn geliefd bisdom nog altgd aan het hart d ukt en h j er nooit afstand Tan tal doen teozg de hoogste Tertolker van den goddelgken wil hem Tcrklaart dat het heil der zaak welke wg allen dienen dit smarlelgk offer eischt In Italië openbaart tich een ernstig Terlangen naar herrorming Tan het kieiilelsel Aan hel hoofd der beweging hebben tich geplaatst de heeren Cairoli Nicolera Zauardelli Baccarini en Critpi en de Tereeuiging deter Tgf mannen wordt door de spotters met de benaming pentarckie aangeduid Blijkens het programma moet het eerst Terandering komen in de wgte Ttn Terkieten der gemeenteraden maar hetgeen de libeiale hervormers Toorslellen rail niet in den amaak der oonserTalieven De Regeering heeft tich over de taak nog niet aitgelateu De Italiaansohe Uiuiiler van Marine heeft blgkens lelegraphiseh berieht een opvolger gekregen Men sohgnt hieruit te moeten opmaken dal de andere Ministers van wier vertrek onlangs sprake wat lullen blgven De beriohlen uit Servië gewagen steeds van overwinningen der troepen op de opstandelingen Wanneer dete echter tooTeel macht hebben dal tg tg t ook tijdelgk aen stad kunnen Termeesteren en daar een Toorloopig bewind oprichten dan maakt men daaruit de geTolgIrekking dal tg meer mans tijn dan de ofiScieose berichten t doen Toorkomen De Spaansche minister Tan financiën heeft aan zgne hoofdambtenaren in de proTinoien bg circulaire gelast hunne grootste aandacht te wgden aan alles wal met de inning der belastingen in Terband staat ten einde s lande inkomsten te doen Termeerderen Hg constateert dat Spanje thans in een toestand Tan welraart Tcrkeert dien het gedurende Tele jaren niet gekend heeft daardestaalsbegrooling niet met een tekort sluit mair een batig saldo aanwgst Met het oog op de tegenwoordige begrooting gelooft de minister dat hel niet noodig zal tgn gebruik Ie maken van al de buitengewone middelen welke door de Cortes tgn goedgekeurd Hij hoopt ook wat de volgende begroeting betreft Jat de geraamde uitgaven tullen gedekt worden door de inkomsten van bestendigen aard Op de Staalsbegrooting die aan de Spaansche Cortes zal worden voorgelegd tullen uitgetrokken zgn de sommen vereisohl om de legatién Ie Berlgn en te Weenen tol ambassades te verheffen De Begeering tal waarschgnlgk gemachtigd worden om op gelgke wgte te handelen tegenover andere mogendheden welke aan hare vertegenwoordigers te Madrid een hoogeren rang wensohen Ie geven Na de titlingen van hel rgksgericbt in Noorwegen gedurende twee en een halve week in beslag genomen te hebben is tooala de telegraaf reeds meldde dat door het openbaar ministerie als eiseh gesteld dat de staatsminister Selmer van zgn ambt vervallen verklaard wordt en onwaardig om voortaan eenig ambt of waardigheid te bekleeden Ten slotte richtte hel tot het rgksgericbt het verioek 019 aan de drie door het OdeUtUng gekozen actoren toe Ie staanf aan de balie aan de repliek deel Ie nemen Dit werd toegestaan met dien verstande dat voor elk punt van aanklacht slechts éeu actor mocht optreden Hierop trad de heer Bergh voor den beschuldigde op hij begon zgue verdediging met eene welsprekende inleiding stelde het karakter van den strgd in bet licht en wees aan welke de aard dè roeping en de taak van het rgksgerichl aren Met nadruk besteed hg dal hel rgksgericbt de macht had den strgd over de grenzen van de nuohl der verschillende takken van beiluur te beslechten en beriep zich hierbg op art 86 der grondwet welke alleen inhoudt dat hel rgksgerichl in eerste eo laatste instantie vonnist en de taken waarbg leden van hel ministerie wegens ambtelijke misdrijren door hel OdeMhinj in staat Tan beschuldiging gesteld worden VERGADERING VAKDEP16ËMEENTËR4AD Vrgdag 18 NoTember Voorzitter Mr A Tan Bergen IJteudoorn Tegenwoordig tgn de heeren Kist Tan Mierop Hoogeaboom Frinoe StraTer Oudgk Hemsing Buggers Jager Hoefhamer Samsora Tan Siraaten Post Drost Forlugn Droogleever en Noothoven van Goor Afwetig is de heer van Hereon De notulen der Torige rergadering worden Toorgelezeu en goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dal een ambtenaar der gemeente ia oTerledeS nl L Tan der Linde Igkdroger Aangenomen voor kenniigeTing Ingekomen tgn Hel suppletoir kohier der pi dir belastingop de inkomsten Ter Tisie Een voorstel van B en W belr bet verstrekken van water uit de standpgpen der waterleiding Bg dit voorstel heri in ren B en W den raad dat ingevolge de bepalingen der concessie hel verstrekken van scheikundig gezuiverd water uit op verschillende plaatsen der gemeente gevestigde tonnen welk water voor ieder kosteloos verkrggbaar is moet worden gestaakt om er voorts op te wgzen dat de gemeenteraad zal hebben te beslissen op welke wgte bel water uil de standpgpen tal worden verkrijgbaar gesteld of tegen betaling voor iedereen öf kosteloos aan onvermogenden endegen betaling aan anderen of alleen kosteloos aan onvermogenden B en W geven voor tich ie voorkeur aan dit laatste Zg gaan uit van de veronderstelling dat ieder inwoner van Gouda die tgn belang begrgpt en die niet ruimschoots is voortien van zuiver regenwater hel water uil de leiding zal verlangen en voorts dal de deelneming daaraan zooveel mogelgk moet worden bevorderd waarom tg deta Baad in overweging geven het water uit de standpijpen alleen aan hen te verstrekken en wel geheel kosteloos die op vertoon van een bewgs door bet Burgerlijk Armbestuur af te geven van hun onvermogen iets te betalen doen blgken en voorts hen te machtigen zulke maatregelen te nemem dat alle misbruik en walerspilling worde voorkomen Ter visie 3 Een aaubcTeliug TOor twee leden der openbare Gezondheidscommissie bestaande uil de hh A 1 Mr J H Tan Mierop 2 Mr W J Forlugn DiooglecTer B 1 K Verlaan 2 Dr P W Eaabe Ter Tisie en benoeming in de Tolgende rergadering 4 Een adrei Tan den heer P Goedewaagen Tz Tertockende het Troeger door hem ingediende Terzoek tot Terplaalsing Tan de ligplaats Toor zgn schuil nte te behandelen daar hel hem gebleken is dat hb kleederbleekers tich met die Terplaalsing bezwaard gSToelen In handen Tan B en W om bericht en raad 5 Een adres Tan P Bouraans en andere kleederbleekers Tcrtoekende de aanlegplaats Toor den bargedienst Amslerdam Qouda niet te Terplaatsen In handen Tan B en W om bericht en raad 6 Een adres Tan A wed M de Jong geb Sparnoag Terzoakende ontslagen te worden Tan de acht Tan het visehwater wegens het OTCrlgden van aar man De Voonitter deelt mede dat B en W Tan ge Toelen tgn dat er wel termen tgn om dit Terzoek toe te staan In het laatst ran 81 is dit Tischwater gepacht met ingang Tan l Januari 82 tot aan 87 Daar dit bedrgf weinig geschikt is om door een Trouw te worden uitgeoefend stellen B en W Toor hel opnieuw te Tcrpachten De Voorzitter steil TOor daarop nog heden een beslissing Ie nemen De raad TereenigI tich daarmede en hel verzoek word daarop zander hoofdelijke stemming toegestaan 7 Adressen van A J Versluis en I I Broer verzoekende benoemd te worden tot Ijjkdrager Ter visie en benoeming in de volg vergadering 8 Een adres van de Directie der IJselstoom IramwegMaatichappij verzoekende verlaging der Borstelbrug In handen van B en W om bariohl en raad Aan de orde ia Een adres van C Sligter alhier betreffende openbare verpachting van hel graagewoi op hel Exercitieterrein Adressant geeft daarin te kennen reeds eenmaal aan den Baad gevraagd te hebben om die openbare verpachting doch daarop het antwoord ontvangen te hebben dal het een Bijkszaak was waarom kg zich moest wenden tol den Minister H deed dit eo ontving ten antwoord dat het een taak was van hel Gondsohe Gemeentebestuur om welke reden hg zich opnieuw tol den Raad wendt B en W stellen voor op het adres q ieytend Ie beschikken Het terrein is verhuurd aan het Bgk en derhalve heeft de Gemeente de beschikking daarover voor het oogeoblik verloren De heer Kist vraagt of er een onderzoek is ingesteld of het werkelgk waar is dat de Minister adressant verwees naar het Gemeentebestuur en of de verhuring soms plaats had onder zekere voorwaarde De Voorzitter beantwoordt den herr Kist en zegt dat de verhuring zonder eenig voorbehoud plaats had doch dat bet waar is dal Stigter spr een brief liet zien geschreven door een officier van de genie waarbg hem nameua den Minister werd kennis gegeren dat bg zich lot het QemeeBlebestuur moest wenden De heer Prince Traag hoe het tegenwoordig gaat met hel grasgewaa en wie daarorer beschikt wurop de Voortiltcr zegt dat thans het Bgk daarover beschikt Zonder hoofdelgke stemming wordt daarop alwgzend op hel adres beschikt Aan de orde is Het adres Tan A Qroenendal betreffende den Terkoop Tan het atuk weiland aan het eindt int Lazaruskade De heer Tan Iterson komt ter vergadering B en W geven den raad in overweging op dit adres ajwijiend te beschikken daar bedoelde grond wellicbl later der gemeente van dienst tal kunnen tijn indien de ontworpen verbinding tol aland komt van den Hollandsohen IJiel met de Gouw De heer Siraver legi met den heer Ondp kei bedoelde stuk land te tgn gaan zien en hun ia gebleken dal hel zeer kort bij het ontworpen kanaal uitkomt zoadat bg de minste verbuiging hal daarmede in aanraking zou komen Hg vereenigi liok ten volle met het Toorstel Tan B en W De heer Hoogeuboom vraagt of ook bij verpachting Tan dal land dal kanaal geen betwaar oplevert waarbg de Voorzitter mededeelt dat de wel in dergelgke gevallen voorziet terwgl ook bg de bewoordingen van bet contract daarop wordt gelet Zander hoofd stemming wordt hel voorstel van B en W aangenomen Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Kantongerecbt te Goada Terechtzitting van Woensdag U November 1883 KaalonrecHer f Ut 1 H tan MIBEOP Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLÏEN Ie Bollerdam VEBOOBDEELD H B sjouwerman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens niet binnen 24 uren aan den Commissaris van Politie Ier hand stellen van een door hem op den openbaren weg Ie Gouda gevonden gouden oorbelletje C V O broodbakkerskneoht Ie Gouda tot 10 gulden of 1 deg wegens overbrengen Tan tgne woonplaats uit de gemeente Uithoorn naar de gemeente Gouda tonder daarvan binnen ééa maand na aankomst aangifte te doen bg hel gemeentebestuur van Gouda B B broodbakker te Gouda tot 10 gulden of 1 dag wegens in zgn huisgetin iemand opnemen tonder daarvan binnen één maand aangifte te doen bg het gemeentebestuur van Gouda N V weduwe van K Ie Gouda tol 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda verhuiten tonder daarvan binnen 3 dagen aangifte Ie doen bg den wgkmeesier H S koopman Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens op tgn erf achter tgne woning in de Crabethstraat te Qouda opbokken van varkens tonder daartoe vergunning te hebben bekomen ran Burgemeester en Wethouders Tan Gonda A T d H huisTrouw Tan P t d D te Gouda tol 50 cents of 1 dag wegens werpen Tan sardappelenscbillen op de straal te Gouda I A R buisTrouw Tan B de B te Gouda evenals de Torige S ten C weduwe Tan I W te Gouda eTensls de Turige A V huisTrouw van P t L te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens schrabben Tan de straat te Gouda op ongeoorloofden tijd luiscben 11 uur dei voormiddags en 10 uur des avonds N T D de J J G I C B C v d H en W V allen jongens Ie Gouda ieder tot 1 gulden of 1 dag wegens op den Goejanverwelschen Dgk onder Gouda beschadigen van boomgewas door takken van de boomen af Ie scheuren C L voerman Ie Gonda lot 3 gulden of 1 dag wegens op straat Ie Gouda tonder toezicht laten staan zgn wagen bespannen met een paard G D B sleeper je Gouda evenals de vorige W B landbouwer Ie Reenwgk tot 3 gulden of 1 dag wagens te Gouda rijden harder dan in matigen draf met zgn wagen bespannen met een paard J J sjouwerman te Gonda tol 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda rgden in hel plantsoen met ten handwegen G B touwslager te Gonda evenals de vorige W D broodbakkersknecht te Qouda tol 1 gulden of 1 dag wegens r deu over de klinkerstraat te UOttda Th B koopman in melk te Qoudi evenals de vorigf VRIJGESPROKEN I M aannemer te Gouda van de aanklacht op twee tijdstippen op den Bleekerssingel te Gouda te hebben doen nederleggen van zerksleenen zonder daartoe tergnnning te hebben bekomen Tan Burgemeester en Wethouders Tan Gouda Niet Toldoende gebleken dat de beklaagde daartoe last had gegeven RENIVISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg dete Ier kennis ran de belanghebbenden dat door den Heer ProTincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 16 NoTember 1883 zgn executoir Terklaard een 2e kwartaals en een Toljaars kohier no 6 en 7 Tan de belasting op het personeel dienst 1883 84 Dat Toormelde Kohieren ter iuTordering zgn gestekl in handen Tan den Heer OutTanger dat ieder daarop Tootkomeode Terplioht is tgnen aanslag op den bij de wet bepaalden Toel te Toldoen en dat heden ingaat de termgu Tan DRIE MAANDEN binnen welk de reclamea behooren te worden ingediend Gondi den 17 NoTember 1883 De Burgemeester Toornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burgerlijke Stand GEBOREN 15 Nn Jobisnes oaders N Nsbbeea E vin logen WilhtliniDS Cornells oudere A Jonkheid en J Sterrenlmrg JoIiidds Belie oodert A Goedewugeo eo A J H VSD Muneveea 16 Adneeo Godfried Johan oadert G J viodca Berg eo E I Timmere Johsooei Aatonioi ouders I H Hol eo A M Daidt OVBRLBORN 14 Nov W W veo Leest hoistr vso A Zorg 86 j M de Nye wed J Zglemsn 79 J C C Weeterman 5 m 1 U Wageour 60 j IS H SiiiklteDbarg 8 m ONDERTROUWD 18 Nov P C Bekink 26 j en A C Hieoleio Ie Bolterdan 2S j J F Polei iO j en D de Zeeow te Schoonhoveo 19 j ADVERTENTIËN C J VAN DM VEEN IN I H P J TEN HARMSEN tan DEK BEEK f£ g 16 November 1883 V De Heer en Mevrouw H E LBUSSEN Mast betnigen hunnen hartelgken dank voor de vele en zeer gewaardeerde bewgzen van belangstelling by de geboorte en het overladen van hun Kindje ondervonden Gouda 17 Nov 1883 De Heer en Mevrouw SCHMIPT Smits betnigen hiermede hnnnen dank voor de bewezen van belangstelling bg de geboorte aa hun Zoon a Hoge den 16 November 1883 Bevallen van een Dochter J JONKHEID Staibenburg Gouda 15 November 1883 Bevallen van een meisje A J H GOEDEVVAAGEN VAM MaAESEVEEN Gouda 15 November 1883 AFSLAG van de GEBOUWEN met EBP aandenTnrfsingel te Gouda op MAANDAG 19 NOVEMBER 1883 des voormiddags ten 11 ure in hei Eoffijhnis cde Habmokie aan de Markt te Gouda ten overstaan van de Notarissen van DEE HOEVEN en SPEELMAN te Rotterdam en VAN BLARICUM te Oudewatir De perceelen zgn INGEZET als No 1 op f 4850 en No 9 op 2400 Een flinke Jongen goed knnnende lezen en chrgven kan direct ter opleiding geplaatst worden in t MAGAZIJN van IJZEBWABEN KACHEL8 F0RNUIZEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN enz van P ROND Pz Zengstraat 91 joist over de Waagbrng Mevrouw van de VELDE va Caffellen Peperstraat vraagt om dadelgk in dienst te treden eene of NOODHULP voor Keuken en Huiswerk Eau Merveilleuse het zuiverste en onschadelgkste aller HAARKLEURMIODËLEN een fi is voldoende zich van de waarheid te overtuigen 1 per fl bij Louis P WELTER WESTHAVEN B 193 HAVANA MANILLA CUBA en alle andere soorten van SIGAEEN TABAK zgn in het GROOT en KLEIN tot zeer Uige prijmen te bekomen bg C BRÜGEMAIV GOUDSCHE VEST 35 ROTTERDAM OntYangf Betaalkantoor L Droogfleever Fortuijn Rotterdam Deposito Sent e Met drie dagen opzegging j Ys Met vooruitbetaling van Rente Voor eene halve maand vast S j eene maand 4 twee maanden é o dri 4 Vo zes 4 4 twaalf 5 7 De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mb J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat ie Gooda OpenlDare Verkooping te G o U D A bg het Koffiehuis De Kap en den timmermanswinkel van Dessing aan de Karnemelksloot aldaar Op DINSDAG 20 NOVEMBER 1883 des morgens ten halt tien ure van eene aanzienIgke party AFBRAAK bestaande in Ramen Deuren Kozgnen Binten Planken Vlotdeelen Kantdeelen Battings Schoolbanken enz afkomstig van de school in de Keizerstraat van het stoomgemaal van den Polder Stein enz Daags te voren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Qouda Openbare Verkoopinof te GOUDA op MAANDAG 3 DECEMBER 1883 des morgens te elf uren in het Logement cde Paavw aan de Markt van eene ELEESEEELEEEEBU met WOONHUIS WASCH enSPOELHUIS EBP BLEEK VELD en SCHUUR daarachter genaamd de 0BANJEB003P in de Robaarsteeg te Gouda Wgk M No 136 en 136 met de vaste Gereedschappen daarbg behoorende Te aanvaarden 15 December 1883 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda TE HVVR een Sink BURGESWOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Kamemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bg J BULK KAmemelksloot te Gouda Miet over te slaan I Voor slechts 6 gulden ontvangt ieder een keurig bewerkt zeer elegant TALMIGOUD CILINDER HORLOGE met uitstekend werk voor het goed tot op seconden toe nauwkeurig gaan waarvan gedurende 5 jaren schriftelijk wordtingestaan Deze prachtige horloges zgn vervat in zware onverslgtbare Talimgonden kasten smaakvol vervaardigd met fijne kristalglazen en secondenwgzers geiyken volmaakt op echte gouden horloges en zgn afkomstig nit een failliet gegane horloge fabriek waar zg vroeger veel meer gekost hebben Onze Generaal Agent in Weenen verzendt deze horloges naar alle landen en aan ieder tegen vooruitbetaling van slechts 6 gulden of ook wel tegen rembours en by ieder horloge wordt een elegante Talhi oovDEN Hoblogeketting geheel kosteloos daaraan toegevoegd Al wie een goed en goedkoop zakhorloge wil hebben bestelle zoo spoedig mogeiyk daar bg deze nog nooit vÓobgekomen GOEDKoorrBde geheele voorraad spoedig uitgeput zal zyn Bestellingen te adresseeren aan den Heer KAHN Generaal Agent te Weenen II Leopol sgasse No 11 Weenen Oos tenryk