Goudsche Courant, zondag 18 november 1883

Woensdag 21 IVi ber 1883 N 3003 GOUDSCHE COURANT JVieiiws en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken De iiuendiag van adverteatien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave @ S Q S S 1 s ® Harkt A 140 de De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat St NICOLAAS ETALAGE gereed is Bestaande in eene ruime keuze N ouveautés van GALANTERIEN en veroorlooft zich daarom zijne geëerde Clientèle tot een bezoek zijner Etalage uit te noodigen PL J van der STOK Verzekering Maatschappij voor de Nationale Militie gevestigd te Arnhem Hoofddirecteur A J MOLLMANN Waarborgkapltaal V EERTIG DU1 ZE1 D GULDEN De DIRECTIE van bovengenoemde MAATSCHAPPIJ bericht aan belanghebbende dat de deelneming tot het stellen van PLAATSVEBVAJfOEBS en NUMMEBVEKWI8SELAAB8 voor de lichting 1884 is opengesteld waartoe dageljjksgelegenheid bestaat by den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 te Gouda waar tevens op aanvrage REGLEMENTEN en verdere inlichtingen gratis worden verstrekt De IHrectie LI MOLLMANN Hoofddirecteur § f Betaling geheel naar kenze in term nen of na vgf jaar é SttM s Hage TiCE STDBH Hof Stoomverwerij en Chemische Wasscherij voor Dames en Heeren GARDEROBEN Gordijnen Tafelkleeden Linten Veeren enz WINTERJASSEN worden als nienw opgeverfd Billgke prezen spoedige aflevering Fr snota s en Stalen ook van de nieuwste klenren iirhet Deji t te QOVDA Hoogstraat lüé bij den Meer J B BE UK EL WAAMLOOZEVËMOÖTSCm Verzekeringf Maatschappij voor Plaatsvervang ingf en IVuinmerverwisselin Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 October 1881 No 25 KANTOOB TE GOVDA CBABETH8TBAAT 240 bU den Heer J W C VAN DER WERF en P L HESSING Korte Tiendeweg 8 De Directie bericht aan Ouders en Voogden van Lotelingen voor de Lichting 1884 dat de deelneming tot het sluiten van contracten voor PLAATSVERVANGING en NOMMERVERWISSELING is opengesteld De Directeur J J HERENS Reglementen en inlichtingen zijn aan bovenstaande adressen te bekomen r O T VAS DB INTEENATIONALE T ENTOONSTE LLING TE AMSTERDAM ste Trekking 30 IVoveinber a s Van de Seriën 1 10 elk van 200 000 Nummers te samen 2 000 000 Loten De Loten op welke eene Premie valt worden afgestempeld voor de latere Trekking der Hoofdprgzen over alle 30 Seriën verdeeld PRIJS PER LOT 50 CENTS OVERAL VERKRIJGBAAR Correspondent voor Gouda en Omstreken HOFFNAIV Co KAS8IEBS DILE TTAinmC LÜB Tweede TooneelvoorsteUing in 1883 op Dinsdag 20 November a s in de Sociëteit ONS GENOEGEN aal KUNSTMIN te Gouda Oorspronkelgk Blgspel in 3 Bedrgven door EN Weekïmd Lid der Dilettantenclnb DAABNA Eens gekocht blUft gekocht Blgepel in 1 Bedrgf naar het Hoogdoitich door Justus vak Madrik Jb De Leden der Dilettantenclnb hebben vrijen toegang met twee Damet Introductie voor meerdere Damea 0 50 p pen BH Niet Leden 0 99 MARK T A 69 MARKT A 69 ONmNQSN De Nieuwste en Fraaiste Artikelen in GALANTERIEN LEDERWERK SPEELGOED F STROEVE voorheen Wed A 0 SCHOOTEN BOTEELETTEES Appell olleiL SAÜSIJ NBROODJES voorhanden bg RaaUmaakers Haven IN LOSSING een LADING Puike Eiilir Haard en Hachelkolen CONCUREERENDE PRUZEN MÜLDE R BAKKER Bleekenedngel De Ondergeteekende bericht de ONTVANGST eener groote Sorteering Nouveautés waarvan de Etalage Spéciale zal gereed zgn op MAANDAG 19 NOVEMBER aanstaande Wed A QUANT KLEIWEG GOUDA Mevrouw MOLENAAR CRABETHSTRAAT vraagt tegen half DECEMBER eene Flinke Men vervoege zich GOUWE 73 Wederom Ontvangen NIEUWS AFFELSTBOOF alsmede Nieuwe PRÜIMEDANTEN PRÜI MEN ELÉME en SULTANA ROZUNEN Kroonerwten en Witte Boonen T CaEBAS WUDSTRAAT P S Alle goederen kannen aan huis bezorgd worden zonder prgsverhooging Snelpersdmk van A Biu hkhai te Gouda De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 r BINNENLAND GOUDA 30 Norember 1883 BcDoeniil tot Kaïitonreohter te Woerden Mr P J Snring thina ambteuur vau hel openbaar mini lerie Ie HertogenbOMh Zoadag aroad jl had da rrocK r Herrormde thani Natiunale VerecniginK Oranje en Nederland bare eertte Leeaierf ad rinfr waariu aia ipreker opirad de beer H J Van Leeowen die de leden en de overige penonen die de byeeDkomst byvooDden een sarlyk nattigen en anngenamen avond wiit te vanohaSen door tqne toeapraken waarvour het geboor hem alleaitni erkeutelyk waa Hedeo ia alhier ter zake van bedelarij aangehon Hen en naar hei haia van arreat ie Botterdam over gebraoht Caroliaa Polak lerenda in eoaoubioatie met Jnda van Moimikendam Uit Krimpen a d IJaelachrijft mendd 17 Kovember Dank tij het over i algemeen gunaiige weder ia de verbooging van het Polderaohe dykje nagenoeg tot ataud gekomen en beeft men daardoor reede een aanvang kunnen maken met hel bekrammen hetgeen binnen enkele dagen tal gedaan zyn De oplevering welke op den len December a a moei geaohiedan kan dan ook op dien dainm plaala hebben HetaelfJe kan helaat niet gezegd worden van de brug die men beiig ia over de Slikaloot te leggen omdat de werkzaamheden da iraan veel vrtraging ondervinden door oinatandighedeu onafbankelyk van den wil dea aanncmera De groole ehoefie welke tedert jaren zoowel aan de verhooging van het dijkje ala aan de overbrugging der tlikaloot wordt gevoeld doet de voltooiing van beide werken met verlangen tegemoetzieu Het 26 jarlg jubilé van de ook hier ter atede zeer gewaardeerde aotrioe Mevr Slotte ia giaiereu te Amalerdam onder vele blijken van belangatelliiig gevierd Zg ont ing vele prachtige en praotiaohe cadeaui onder hartelijke toeapraken van Mevr Kleine Mevr de Vriea e a Het nieuwe atnk Zijn meiaje komt uit I van Mr P Brooahoofi voldeed zeer het ia in preiligen toon eu onderhoudend geaobreven De vooratelling werd gewoond door H K H Prinae Hendrik De leden van de Eerale Kamer der Slaleu Generaal zyu tot hervatting der werkfaarabeden byeeu eroepen tegen Donderdag 29 November deaavonda Ie 8 ure Staten Generaal Twebde Kamïb Zitting f n Maandag 19 November I i deze zitiin verklaarde by het voortgezet debat over de Indische begrooting de Miuiater Heemakerk n meoa de Begeering de weltelyke regeling van bet mijnwezen in Indie te willen voorbereiden maar niet te kunnen verzekeren dat inluaachen de onderhande ng n met de Billitonmaataobappy zouden worden geochorat Na uitvoerig debat trok de heer Keuche110 zyne motie in en werd de motie Cremera ver orpen met 47 tegen 20 stemmen Ue algemeene beachou ingen over de Inditohe begtooting zyn geëindigd Zondag in deu vroegen morgan by tamelyk ontluimig weder hetfl in de onniddellijke nabijheid van Umuidcn een droevige tehetfaramp plaata gehad Xe half vier atrandde hel Engelwfae etoomtchip Ciasdor komende ven Liverpool en bealemd naar Ailiater dam met eene lading aiokgoederen Hel achip liep niet naar bel roer luisterende op de betonblokken voor de noordpier gcaldn en zonk nagenoeg onmiddellijk twaalf man kwamen hierby jammiclyk om Tien man redlen tieh in het wam en om ellyk poogde men van den wal hun bnip te verlMOen meu traeblle door middel van hel vuurpijlloe l een lijn naar de achipbrenkeliugen te acbieten doch de eerale lyn brak en de verdere raketten waren nat geworden Een man der equipage had intutiohan bet gelukkig denkbeeld de vlaggelyn uit te aeheeren eu hel einde daarvan door middel van een zgcO daaraan gebonden kleedingaiukkeu met de atraam nede naar de pier te doen dryven alwaar het werd opgeviacht eri waardoor meu BC oommunioatia iat aland bracht acht man werrlen hiermede gered twee vielen op hun tocht uil de reddiogzak ec kwamen om Hal achip zi t geheel onder aler eu ia verloren vlelterliedeu enz Irachleu met afloopend ly nog ieta van de lading te berien Hetljjk van den hofmeeater ia op het atraud geworpen en te Wijk aan Zee aangebracht De geheele ttreek lusaehen Wyk aan Zee en de pieren ligt bezaaid met balen katoen kiaten alnkken spek vaten palmolie enz Voorzichtiger dan dit achip hadden twee andere achepen den dag afgewacht om binnen Ie loopen t geen tonder eenig letaal gelukte Door fabrikanten uil Twente ia dezer dagen te Hengeloo eene byeenkomal gehouden om de vertchillende wetaontwerpen tol atijviug der tekorten in de achatkial te bespreken men waa van raeening dat die van den Miuiater van financiën niet onderalennd moeten worden maar wel die van den heer Van Delden c a wanneer hei op geene andere wyte mogelyk waa door eene aanmerkelijke wijziging in de uitgaven van verschillende begrootiogeu Bevloten ia binnen eenige dagen een adrea aan de Tweede Kamer Ie zenden In een ingetonden stuk in de Jrmi Ct wordt medegedeeld dut niet lang geleden een hoogg eplaalst ambtenaar bg het Deparleraeul van fioauciën in een rijksgebouw te Utrecht een plafond opmerkte waarvan de schoonheid hem trof Dadelyk gaf hy laat d t plafond uit te breken in kisten Ie pakken en naar den Haag aan zyn adres aan hel Departement te zenden Naartuurlyk op s Rpa kosten Hel fraaie plafond siert ihana de kamer van den hoofdambtenaar Hoe fel het ongeluk vaak menschen die door vlijt orde en spaaizaamheid er Irachleu bovenop te komen vervolgen kan en geen rust laat voor ze geheel ten onder zyn gebracht kan de levensloop gedurende dit ééae jaar slechts van den conducteur die deze week te Amsterdam door een trein werd overreden aantoonen In April van dit jaar krezen twee zgner kindereu de pokken in hevigen graad zoodat zy Ier verpleging in het ziekenhuis moeaten worden opgenomen Nauw waren deze kleinen hersteld of zyne vrouw kreeg de typhus en lag tusschen dood en leven zes weken achtereen in t ziekenhuis Hoe ADVEBTENTIËN worden geplaatot van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzoaderiyke Nomöers VIJF CENTEN belgezin met drie jonge kinderen indien tyd achterait ging behoeft niet gezegd maar gelukkig de vrouw herstelde zich langzamerhand Een dag echter vóór zy de echtelijke woning weer zon binnenkomen vond de man s avonda na volbrachten dienst thuis komende zijn geheelen inboedel verbrand Niets was gered niets was verzekerd Een kleine drie weken geleden beviel de vrouw tien dagen later werd de man door een trein welks nadering hij niet bespeurd had gegrepen en werden hem de beide beenen afgereden Twee uren daarna was de ongelukkige dood Zjjne vrouw blyfl in de diepste ellende met vier jonge kinderen zelf nog doodzwak en met een bangen winter in l gezicht achter John Ooggio looier te Chicago werd onlangs op een bal dronken en rende s morgens als een wilde naar huia Een aantal loca tiatieveu alonden juist gereed op de spoorlijn hoek Halstedstraal en Chicagoavenne jniat in zijn weg Het waa ongeveer half zes in den morgen en de mnchinislen waren in het roodhnis om huniostmctiën te wachten Vóór een hunner tusschenbeide kon komen sprong Ooggin op de eerale locomotief de beste en haalde de hefboom zoover hij kon over Men had vol stooi op en voort bruischte de locomotief voort 1 In een oogwenk was de draaischijf bereikt op een afstand van 78 voeten Gelukkig stond de schijf i iet op die lijn waarop de machine voortijlde Met een snelheid van veertig mijlen in bet uur stoof de locomotief van het spoor en vermorselde de draaischijf Wolken atoom rezen uit dien chaoa De veraohrJkle beambten repten zich naar de plaata des onheils niet anders denkende dan den bewerker van dat alles mondood te vinden Dadelyk werd de atoom afgesloten en toen de damp was opgetrokken vond men öoggin byna bewusteloos in hel overdekt gedeelte van de locomotief Ie dronken om zich te bewegen maar overigens o wonder I geheel ongedeerd Zijn waanzinnige ril zal der maatschappij ongeveer 200 doll kosten de som waarop de ach ide wordt begroot Maar dat beduidt iiiela by hetgeen het gtiolg had kunnen zijn van die roekelooze handelwijze ó ggin werd opgealoten in het politiebureau van West Chicago aangeklaagd van booaaardigen moedwil Op verzoek nemen wij het volgende siak over oit het Folkihlad getiteld Naar aanleiding van een sensatie bericht van de Standaard betrekkelijk Oudewater Het trof al heel toevallig Eene wyle tyda had de Standaard over de sohromcluke lerkwisting van s lands penningen inzake den schoolbonw reeds ach en wee geklaagd Ergens in ons land was er zelfs zoo heette bel eene gemeente waar eene nieuw gebouwde openbare school vernaai zooveel gekost had ala eene achool me deu bybel in diezelfde gemeente voor een zelfde aantal leerlingen gebouwd en ingericht En die gemeente even vóór de stemming die in t diatrict Gouda voor een een lid der 2e Kamer zou plaats hebben mochten we zulka vernemen die gemeente was Oudewater Van tegenapraak en betere voorlichting der kiezer kon moeilijk meer inkomen Althans niet mijnerzijds Vandaar dat ik by dezen eens ga mededeelen wat er eigenlijk vau de zaak is Toen het gemeentebestuur van Oadewater nu