Goudsche Courant, woensdag 21 november 1883

¥ reeds een paar jaar geleden is ernstige overweging nam de beatsande openbare school door uitbreiding en nrbeterde inrichting in oTcreeAstemining te brengen met de eischen der wet op het lager onderwqs kwam het dit college na alles oudercocht becijferd en rqpalgit oTerwogen te hebben verkieslijk Toor lierer eene geheele nieuwe school te bonweu De openbare school telde destijds 260 a 260 leerlingen en b j de geregelde toeneming die sedert de laatste jaren waar te nemen Tiel was het te Toonien dat dit aantal na lerloop ran t jd nog belangrijk zon kunnen toenemen Nu het eens besloten had te bouwen wilde het gemeentebestuur dit flink doen het esu warden een gebouw met 7 lokalen voor even zooreel klassen en ingericht om 336 leerlingen te kunnen opnemen Sen fliuk gymnastieklokaal bovendien bene ens eeae Tergaderkamer voor de oommissie van toezicht op het lager onderwijs in deze gemeente Eau ichool mei de bybel iettond teeH nog niet Wel hoorde men er over spreken maar er werd en niet zonder reden ernstig aan geiwgftld of al mocht het tot de op ichting van zoodanigeschool komen deze op den duur in stand zoukunnen blgven Oe openbare school werd aangenomen voor ƒ 30998 Het ameublement kostte 3349 Het terrein eigendom der gemeente werd geschat op 1100 Totaal 36447 Eene school met oen b jbel werd gebouwd voor ƒ 3397 Voor t ameublement werd besteed 300 Het terreiu werd aangekocht voor 700 tttaal 4397 Inderdaad merkwaardige verschillen als zooals de Standaard het ileed voorkomen beide scholen voor een gelijk aantal leerlingen gebouwd en ingericht waren Maar niet aUoo Niet voor een zelfde maar voor een bgna ÜRIEMAAL zoo groot aantal leerlingen werd de openbare school alhier gebouwd Het moet erkend dal de Standaard eetti e dagen later betuigde abuis gehad te hebben eu dat de opeobaip school gebouwd was voor 320 leerlingen moet z n zie boven 336 leerlingen Een ander sommetje werd nu opgezet en de Standaard kwam nu tot eenigssius andere verhoudingen en gfers gevolgtrekkingen waarmee het echter evenmin in den haak is Wat ik ga aantoonen Het gemeentebestuur wilde nq het toch tot bouwen moest komen niet alleen een ruim en flink maar tegelgk een toliede gebouw Dat waa z jn uitgangspunt b j het laten maken en later b j het uitvoeren van het plan en het nieuwe gebouw zander uu juist een paleis te zijn zooals de Standaard het gelieft te noemen draagt dan onk in alles den stempel van degelijkheid en onbekrompenheid van inrichting En dat het gemeentebestuur al z jn niet alle leden onvoorwaardelijke vodrstanders van t openbaar onderwya eenstemmig is geweest in t nemen van dit beslnit t strekt hun tot eer en niet tot sohanda pleit idór niet legen hen Stel nu tegenover een gemeentebestunr dat i66 zijn taak opvat eene Commissie voor eene school met den bqbel die b j het laten bouwen tot uitgangspunt heeft foo eenvoudig en joedtoop mogelyi De urchitect een der hunnen nam op zich een plan te maken en zich verder met het toezicht op de uitvoering te belasten zonder daarvoor een cent in rekening te brengen Onder zijne leiding werden andere vrienden des geloofs luitgenoodigd en door hem in goeden zin bewerkt o bij aizooderl jke perceelen deze t metselwerk gede t gzerwerk een ander weer tverfwerk voor hunne rekening te nemen allet too ainij mogelijk en zoo goedkoop mogelijk En zoo kwam men met het gebouw klaar Nemen we b j dit alles nog in aanmerking dat men bij hel bouwen van dergelgke schalen niet gebonden is aan sommige wettelgke bepalingen die voor de openbare scholen verplichtend gesteld zijn dan noet wel lederen onbevooroordeelde een lioht opgaan over de cgfergroepeering waartoe de Standaard Vomt door zijne eigenaardige wgze van vergelgken Ook nog uit een ander oogpunt laat het zoo geruchtmakende artikel van de Standaard aan juistheid te wenschen over Dank zg de w jze waarop men de leerlingen voor de school met den bijbel heeft zien bgeen te krggen telt de openbare school er thans nog 170 De Standaard is zoo goed hiervoor 130 te schryven Alzoo ia zgn becgfering der openbare school zoo n 30 te weinig toegerekend Nog al kras vind ik Vreemd vooral voor een blad dat als het om 30 te doen is zelf nog al tamelijk veel beweging maakt en zich al heel gevoe lig betoont als die SO b j de berekening niet in tijn voordeel komen Min juist almede de bewering dat die 130 lees 170 jongelui in de zeven lokalen vaneen paleis van een school gezeten zijn Wederom onifaar Niet teeen maar slechts vy lokalen warden in gebruik genomfen Hin waar in één woord de geheele voorstelling En dat na eea let wel lezer I nauickeurig onderzoek iu deze door de Standaard ingesteld Waarlgk een eerzaam lezer zou zich hierop afgaande niet zander reden ongerust kunnen maken over zooveel wat zonder zoodanig onderzoek in de kolommen van de Standaard terecht komt Maar ge hebt gelgk lezers datlallea ign eigenlijk maar kleinigheden waarmede men het ter wille der goede zaak de zaak des geloofs niet zoo nauw moet nemen Vooral niet als ik daarop nog even mag door gaan als daardoor afbreuk kan gedaan aan de boven alles gehate aan de openbare school Bg herhaling wordt zg deu goedgeloovigeu afgeschilderd als zulk eene die de kinderen onzes volks vervreemdt van God het geloof verwoest t arme Christenvolk ontkerstent deu godsdieusttin doodt en wat dies meer zg En alsof dat alles nog iet gselgk genoeg ware z j het ten overvloede nog op bare rekening dat onze financiën reddeloos ia de war zijn en wij om harentwege te avond ef te morgen wellicht voor een staatsbankroet lullen slaan Wat ze toch misdeed de arme dat ze het zoo hard te verantwoorden heeft I Laat mg het u mogen zeggen lezer Ze kweekt menschenliefde en menschenmin geen broederhaat ze vereenigt scheidt niet ze bevordert eendracht haat de tweedracht ze wil liefde en vrede geen twist en schenriag ze tracht voor alles menleken te vormen kweekt onderlinge waardeering verkettert niet Door dezen aard van haar wezen is ze een groate hinderpaal een lastige sta iu den weg voor een eer en heerschzuchtigen clerus voor lieden die zoo zielsgraag den godsdienst neen kan godsdienst er voor spannen om als in de dagen van weleer de geesten te binden en stad en land naar hsa hand te zetten Dat lezer is haar misdaad haar eenige Maar ook daarom moet zg onder deu voet Elk middel is daartoe welkom Ook logen en verdachtmaking Zoolang men er nog niet niet den moker op kan losgaan behelpt men zich met lasterlgke aantijgingen Knagen helpt ook Hoe de gooamiiealiemannen zoo iets met de eigene oonseientie nfo CU vinden t is hun zaak Maar de zaak van allen die de openbare school waardeeren als een kleinood als de hoop de kracht en de roem onzer natie hun zaak is het tegen dergelgke praktijken op hunne hoede te zgn en ft voortdurend tegen te waarschuwen opdat niet nog meer welmeenende maar minder scherpziende lieden de dupe worden van de takliek der Standaard redactie eu barer trawanten Maar laat ik eindigen Een vriendelijk verzoek teu slotte aan de bladeu die het bericht van de Standaard overnameu om ook bovenstaande ophelderingen ia hunne kolommen op te nemen J KlEWIIT DE JOMQE hoofd der op school voor g en m u l o te Oudewater Buiteniandsch Overzicht In de Fransche Kamer zal een aanvang warden gemaakt met de behandeling der begrooiing en wel met het hoofdstak Baitenlandsche Zaken In den Senaat werd Zaterdag de predikant De Fressensé met 143 van de 160 s temmen tot levenslang lid benoemd De commissie der kamer die voor het onderzoek van het Tonking krediet is benoemd is Ferry zoo goed gezind dat de meerderheid daarvan uit eigen beweging het krediet verhoogen wil wanneer er maar voldoende inlichtingen worden verstrekt Tot voorzitter dier commissie is gekozen de heer Ribot die het regeerittgsvoorstel niet heel gunstig gezind is met 6 stemmen 6 waren er uitgebracht op den heer Mestrean die onvoorwaardelijk de regeeriogsvoorstellen ondersteunt Tot secretaris werd met 7 stemmen de heer Cavaignac benoemd een voorstaader van het ontwerp der regeering Aan een belangrijk artikel van John Leraoinne in het Journal dei Detati over de reis van den Duitsohen kroonprins naar Madrid ontleenen wg de laatste regels luidende als volgt Dit bezoek zal tot vele aanmerkingen aanleiding geven reeds na ia dit het geval mgns iaziens behoort men in Frankrgk het minst er over te spreken Het is toch eigenlijk maar een contravisite en al ware het slechts uit een genealogisch oogpunt de koning van Spanje is van genoeg goeden huize om van de Hohenzollern een beleefdheid terug te ontvangeu voor die welke hg hun bewezen beeft Minder begrijpelgk is het voor ons dat de Duitsche bladen iu den weg welken de Kroonprins voor zgne reis gekozen heeft een voor Frankrijk kwetsende demonstratie willen zien Wij kunnen hun de verzekering geven dat wg integendeel het besluit van den Prins liever over Italiaansoh grondgebied dan over het onze te gaan aanmerken als een bewgs van goeden smaak eu als een betuiging vau achting De Fransohe Kepubliek behoort zich niet in te laten met de bezoeken welke vreemde souvereinen bg elkander willen afleggen Misschien zijn deze visites niet altijd met rozen bezaaid zoowel voor hen die ze brengen als voor hen die ze ontvangen Wij weten niet of de kleinzoon van Karel Alben de zoon van Victor Emmanuel welgemoed en vroolijk was toen bg naar Weenen ging en toen hij een Oestenrgksche koloBels unifarm mede naar huis bracht Dit is zgne zaak Ook is het Spanje s zaak om te oordeeleu of de eer welke aan dat land bewezen wordt door den belangwekkendsten persoon van Europa niet al te zwaar is en of het noodig was de moeilijkheden der binnenlandiohe politiek met andere te vermeerderen Missch en zijn wg wel de minst verlegen toeschouwers bg deze demonstratie welke men als dreigend voor ons en als tegen ons gericht wil doen voorkomen Al de liberale bladen van Madrid verheugen zich over den nu eerst verkregen definitteven afloop van het incident dat op 29 September bg s Konings bezoek te Parijs was ontstaau Een dezer dagen verzonden nota der Frausche regeering betreffende het gebeurde heeft aan alles een einde gemaakt De Progreiio orgaan van den heer Martos bevat een voor de Fransche natie en voor hare regeering zeer vereereid artikel waarin hij o a zegt dat de voorzichtigheid aan Spanje den plicht oplegt zich strikt onzijdig te houden in de eventueele oorlogen dewijl Engeland Frankrijk en Rusland met wantrouwen een verbond gadeslaan dat verplaatsing van het Europesch evenwicht ten doel heeft Jl Woensdag werd te Londen in Trinity House een feestmaal gegeven ter eere van Ferdinand de Lesseps die de op hem uitgebrachte toast beantwoordde met een herinuering aan alles wat door hem inzonderheid in Eugelapd waa gedaan om het Suezkanaal tot stand te brengen en mat de mededeeling dat hg thans hier gekomen is om nu de groote onderneming uitbreiding behoefi de Engelsehe belangen zooveel mogelgk te bevredigen Met dit doel begeeft hij zioh naar Liverpool Onder de wanbegrippen met betrekking tot de groote wsterveg onder het publiek verspreid noemde h j als een der voornaamste de veronderstelling dat de Bnez nllMschappg ia een ez iFransche maatschappij eigenlijk ii zg een Ei yptische en hierdoor moeten Frankrijk en Engeland ui t in moeielgkheid geraken zg behooreo hand aan hand te gaan ter bevordering van verliehting en beschaving De heer Chambulaia hield een lofrede op De Lessepa en deelde in z jn vertrouwen fiij die gelegenheid Wees de heer Chambalain minister vi n koophandel op de noodzakelijkheid buitengewone maatregelen te nemen ter voorkoming van de vele zeerampen die zooveel menschenlevens kostte Ook verlangde hg de herziening der wetten op de zee assurantie want krachtens de bestaande wetten kan het verlies vau eei schip den eigenaar tot voordeel strekken Ook te Liverpol en te Manchester heeft de heer De Lesseps belangrijke toespraken gehouden welke hoofdzakelijk van gillgke strekking waren als die te Londen en veel geestdrift opwekten Zgn zoon Charles De Lessepa voerde insgelgks het woord De Egyptische regeerin heefi aao hare rechtskundige adviseurs een vertrouweiyken raad gevraagd betreffende het recht der Snez kanaalmaatachappg om een tweede kanaal te graven het bestaande te verbroeden of op eenigd andere wgze verandering in den tegeuwoordigen toestand te brengen builen de toestemming der Egyptische regeering Het rapport der adviseurs is nog niet gereed ranar men verzekert dat hunne meen ing met Ie aanspraken van den heer De Lesseps rechtstreeks in strijd ia De Saksische Landdag werd geopend met de even zeldzame als verblijdende meedeelicg dat de schatkist in zulk een voordeeligen toestand verkeert dat et 16 millioen M beschikbaar is voor den aanleg van openbare werken en toch eenige belastingen kunnen worden opgeheven De Belgische kamer van vertegenwoordigers hteft met 68 van de 72 stemmen 4 leden onthielden zioh aan de regeering een suppletoir krediet van 6 700 000 fr verleend ten behoeve van de maritieme werken te Antwerpen Uit Belgrado wordt aan de K Z geseind Naar men verneemt ia de Regeering tot de ontdekking gekomen dat de opstand in Servië niet maar eenvoudig een boerenoproer is of een gevolg der opruiing van radicalen maar eene wijdvertakte en sedert lang beraamde aanslag Diensvolgens warden nog voor een poos militaire maatregelen vereischt Ten behoeve der plaatsen die thans van garnizoen ontbloot lija zullen vgf lichtingen der reserve nit bet district Belgrado opgeroepeu worden Men acht het zeker dat de ie Belgrado in hechtenis genomen radicalen naar Zaitschar zullen worden vervoerd De Effectenbeurs XLI Amsterdam 19 November 1883 Zwt ongunstig om niet te zeggen slecht was de toestand der beurs in de vorige week Staalsfondsen daalden voorldurend doch in t laatst der week konden enkele Rassen en Mexicanen zich een weinig bersielleu Amerikaansche sporen die aanvankelgk tamelijk gunstig waren daalden ook later weer Het geld bigft ruim BiNMENLANDscHi wkMMtw Stottti provincialeen gemeentefondun Staatsfondaen aluiteu nagenoeg op hunne vorige noteeringeu Van de andere aoorten is slecbta vermeldenawaard dat Noordzeekauaal obl V verloren 86 Premieleeningen Amat loten a 000 7 hooger die i 100 iets flauwer Paleisloten 2 pCt lager Spoonee leeninge Minder gunstig zag het er in deze sfdeeliug uit Aand Hall ap Staatsp 1 Bynsp l i eu 6pCi obl dezer maatschappij flauwer Centraal aand waren 1 pCt hooger doch gesierap obl eu nitg ach reap V4 en Via minder Boxtel a ook flauwer vooral de obl die l verloren Tramwt leenin en üe tgd ia daar dat de meeate soorten dezer afd de winlerkoeraen aanoemeii De diverse Amslerd ondernemingen bleven onveranderd maar Arnh verloor 4V Oooische V i S 1 2 Roti VI Samarang 1 Induitrieele en Finantieele waarden Over t algemeen was deze afd vast gestemd Slechts Havenitoomb Parksohonwb en Intulinde gingen achteruit resp 2 4 en 6 pCt 76 60 80 Uandelmg noteert aa de resconire 111 UO Afr Hv steeg Hv Amst 1 kol Bk I Ned Bk Panopt j Nederl s en aaud W suikerratf EusoniscHX wijtKDEN Staatifoniun Uong obl leen sluit 1 pCt lager do 6pCt goudl i hooger Metalliekeu ieu flauwer Russen wareu vooral in t begin der week gedrukt doch bersteldea zich ten deele Per saldo ooteeren leger 64 £ i Oosterl 1 en 76 en hooger 6e serie 3 Ooateil 72 78 60 l 80 0 1 eu 67 69 Spaujaarden gingen vrg aterk achteruit vau buitenl verloren 4pCi 2pCt s van binoenl amort 4 en perpetueelea A Turken verloren Va Sgypw 1 h 1 Premieleemingtn Aniw en Bruaa loten gaven resp Vt A prys Hong staatsloten verbeterden Vs Oosteur 64 en Crediei insl Russ 66 en Madr allea I Tarksche ei Zwitsersohe Vs l ger Sfoorwegleeningen Veel bgsondera ia hier niet te vermelden £ r waa eene plotaelinge daling van l pCt in aand Warachan Weeuen die evenwel apoedig voor rgzing pisata maakte zoadat de alotkoera 66V nog Vi hooger ia obl Vict Em konden bét verliet hertiellen doch obl Fr Ooat zijn IVt n aand War tehauBromb 1 pCt flauwer Bg Rnaaen ziju de veranderingen fraclioneel Morach Syar eu Rias Wiaam aioten circa 1 pCt lager Induitrieele en humtieele uiaarien Ooat Hoag Bk sluit flauwer do pandbr Vi beter AmvK aMscHK WiiAUiii Staati ondten De obl der Ver St sluiten onveranderd doch de meeate Brazilianen waren iets flauwer 79 zelfa e Omtrenl Mexicanen waren wéér zeer aiigunslige berichten in omloop en hoewel Vrgdag de stemming iels beier was is t verlies nog 1 4 Vu Peru wi a zeer ongunatig gestemd en gaf resp IV4 it prgz Venezuela s echter spannen de kroon door een verlies van 2Vj Spooneegleeningen Deze afd blgft ongedesoideerd men weet niet wat te vertrouwen is Obligaliën zgn in den laataten tgd gunatiger geatemd maar aandeelen blijven nog zwak Obl Atoh Fop verbeterden pCt eert Buffalo V en pref 17 Pacifio tharea VitCanada South IV daarentegen daalden Can Pac ty Obl Cheaap Ohio waren 2 pref Chic 1 Buri Quitao SVs obl Gr Tr 1 V CUv C en C 3 obl Rio 2 groous do IVt Illinois 2 Kana Pao 1 Naahv Sink fund 1 2e pref St Lonia St Fr 1 Mich centr 1 hooger Van de Miaaouri a waren aand Vs flauwer doch obl Va no nda IV4 beter Erie a profiteerden Va pref do 1 minder Penaijlv eert ategcn 3 pCt op het dividend van 4V pCt Induitrieele en fnantieile Kaarden Omtrent deze fondsen valt niets mede te deelen PHOLONOATIB BINTÏ 3Vf pCt T P 8 Mexicanen hebben de dalende beweging voortgezet en de meeste Staatsfondsen waren flauwer geatemd vooral Spanjaarden en Turken Amerikaansche sporen eveneens ongunstiger Cona iian Pacific daalden l Manitoba s 4V8 Van binnenl waarden valt eene bevestiging te vermelden van Centraal aand ad 1 pCt Handelmij iets flauwer Parkechouwb 4 pCt lager VERBETEEINÖ In het verslag der Kanlongerechtsziiting van 14 Nov is een font ingeslopen H S alhier is niet veroordeeld tot een boele van ƒ 1 maar tot eene van ƒ 10 wegens het opbokken van varkens B E C L A M E Gevaar vermeden Het kan ala eene vaete daadzaak beschouwd worden dat men zich door het gebruik der Zwitsersohe Pillen van den Apotheker B Brandt van zeer veel Igden bevrijden en het lichaam in gezonden staat houden kan Zij versterken de maag versterken de werking onzer gcwicbligate organen en terwgl zg het bloed reinigeu bevrgden zg ona van achadelgke vochtpii die de oorzaak van ge parlijke ziekten zgn Men lette wel op dat elke dooa ala etiket draagt een wit kruia op een rood veld de naam voerende van Bieb Braadt In de Apotheken verkrggbaar Burgen Ij ke 8t and Gouda OEBORBN s 17 Ko Jobióia üiiaaaa onder J BiJDhout en J S Tio der S wld 18 anna naden C VU eu I G oude fi C Mtelyo ea M de Wilde Hendrik Mtrtiu ooden M H iia dea BoMh eu M A Scholten Catharina Helena ouders M Lnaman eo C U de Jong 19 Elisabetll onitn D de JoDK en Ë Kunst Bnrgelgke Stand van ouderataande gemeenten van 9 lot 17 Nov Oouderak GEBOREN Floi ia anders A Harreman en A ran der Poel Huibertje anders C vin Vliet en A de Kwaadsleniet OVERLEDEN P Kasbergcn 86 1 J de Vo 86 j Stolwljk OEBORE V Willem ooderi D C de Koning en J P Driel Haastrecht GEBOREN Maria Migdsleu onders C Hoogeveen en 6 Verkley Lena ouden C van Lceowea ea C de Graaf Vlist GEHCWO J Speksoijder en A van Triet te Reenwgk Beeuwijk GEBOREN Klazini Mtni ouden de Knecht eo k Ooodsbloeffl Adnanus ooders J de doag aii C fsa Run OVERLEDEN U A krnijl m T ADVERTÊNTIÊN BeT llen van een Zoon P C IJ8SBLSTUN Gouda 19 Nov 83 VAN SiirtviN Bevallen van eea Zoon Mevrouw WILLEMINA BOSKES echt genoote van li P J SNKL Ben Haag 18 Nov 83 Bevallen van een Zoon Mevroaw D A 8 KEU8ER Molenaar f Batatna 18 Nov 1883 Heden overleed plotseling te Gravenhag onze geliefde Behawdznstet Mevrouw H W TKOOST Troost wonende te Boufo e mr Seine W HEMSING A A HEMSINGGouda 19 November 1883 Troost Heden overleed na een lang eu 9martel k l den in den ouderdom van bgna j6I jaren onze geliefde Vader en Behuwdvader ADRIAN ÜS KWINKELENBERG L STERK E STERK KWINKELBNBÏRO M A KWINKELENBERG Eeemoijk 17 November 1883 De indergeteekenden tuigen hunnen hartelgken dank voor de bewgzen van belangstelling dezer dagen ondervonden A D VAN DK WEG N VAN DB WEG HoOOÏNDIlk van GOUDA De JAARGANG 1884 ter perse zflnde verzoeken wg allen die daarin eenige veT anderVng of bijvoeging verlangen daarvan opgaaf te willen doen vóór 15 DECEMBER e k aan het adres van G B VAN GOOR Zonen Uitgevers KLEIWEG E 91 Oogenblik Copiisty D R PATENT A Nieuwste eenige uitvinding tot het verveelvoudigen van Schrifturen Teekeningen Mnzieknoten enz alsmede ook van Plannen Teekeningen die op Metaalplaten vervaardigd zgn Vermindering van Porto als Drukwerk Apparaten van af 8 Mark met toebehooren Prospectussen Drukproeven gratis en franco Zittau ij CARL DAMMANN Mme TEfiBüra EN VERPACHTING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 29n NOVEMBER 1883 des namiddags ten een ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving te VERHUREN of VERPACHTEN 1 Het HUIS en de STALLING aan de Gondsche Sluis mitsgaders het recht van overzetten met de Pont aldaar 2o Een stnkje LAND gelden aan het einde der Lazamskade te Gouda bg het kadaster bekend in Sectie E No 35 groot 7 Aren en 20 Centiaren 0 Het GRASGEWAS van den GOEJANVERV ELSCHEN DUK voor zooverre dit het eigendom der Gemeente Gouda is 4o Het GRASGEWAS van den HOOGEN 8CHIELANDSCHEN ZEEDUK strekkende van de Kaarsenfabriek cGonda af tot aan de Roomsche Kerk te Moordrecht 5o Het GRASGEWAS van de BAARSLAAN van het Huis De Nieuwe Baars af tot aan den Reeuwgkschen hoek 60 Een perceel WEI of HOOILAND gelegen langs den Reewal onder de Gemeente Reeuteijk bg het kadaster bekend in Sectie B No 1063 en volgens hetzelve groot 1 Hectare 40 Aren en 90 Centiaren en 7o De VISSCHERIJ in d grachten der Gemeente en de rivier de Gouwe Allen voor den tgd van DRIE of ZES jaren welke voor de huur van perceel 6 worden gerekend te zgn ingegaan met den In November 1883 en voor de overigen ingaande den In Januari 1884 Waarvan de voorwaarden dagelgks de Zonderen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags ten 1 ure ter Plaatselgke Secretarie ter lezing bullen liggen De inschrgvings biljetten zullen om in aanmerking te komen behooren te vermeldenden jaarlgkschen huurprgs en moeten door den inschrgver en zgne borgen geteekend op zegel geschreven en gesloten op den dag der verhuring vóór des middags 12 ure ter plaatselgke Secretarie zgn ingeleverd