Goudsche Courant, woensdag 21 november 1883

OOSXS T7 E3iT B IS BVITEKGEWOOIS BERICHT Een der grootste F i r m a s uit Amsterdam handelende in GEMAAKTE Heeren Jongeheeren en Kinderkleeding g B H O o VrUdag 23 iXovenber JN 3004 1883 90 GOUDSCHE COURANT D ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken alsook in MEISJES MAAiTELS heeft in bovengenoemd Adres gedurende EENIGE DAGEN in voornoemde Artikelen eene kolossale Collectie ten toon gesteld welke tot de meest belachelijkste prijzen verkocht zullen worden Ook voor KLEEDINGSTt KKEN op maat is een rijke en uitgebreide keuze Stalen voorhanden De inzending van advertentiön kan gescMeden tot ééa uur des namiddags van den dag der uitgave TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen enM J VONTSTEEN te Woerden o © H a P3 69 fl4ÜE € iLL Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Alagfazijn Gouwe C 241 s Hage TAGE 5TDRH Hof Stoomverwerij en Chemische Wasscherij voor Dames en Heeren GARDEROBEN Gordgnen Tafelkleefcn Linten Veeren enz WINTERJASSEN worden als nieuw opgeverfd Billgke prgzen spoedige aflevering Prganota s en Stalen ook van de nieuwste kleuren in het Depot te GOUDA Hoogstraat 12é MJ den Heer J BREUK EL De ondergeteekende bericht bfl deze de ontvangst eener ruime collectie Kinderspeelgoed zeer geschikt voor at NICOLAAS CADEA UX Voor een drak bezoek houdt z ziet aanbevolen Mej L DE JOi G LANGE TIENDEWEG TE HVUR een flink BURGERWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Kamemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen by J BDLK Earnemelksloot te Gouda Dr Chantomelanus AANBESTEDING REGENTEN der beide GASTHUIZEN alhier zullen op MAANDAG den 3n DECEMBER a s des avonds teo 8 are ter Kamer van Regenten AANBESTEDEN De Levering van VLEESCH en VET voor het jaar 1884 De voorwaarden van Aanbesteding en Levering liggen van 22 November af voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis De Inschrijvings biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen terwgl belangstellenden bfl de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd kunnen tegenwoordig zjjn Regenten voornoemd W POST DROST Pm C C KNAAP Secr Gouda 21 Nov 1883 Va vsU tegen Invaliditeit en Ongelukken krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgls vocht ontloopt vooral bg koud weder enz enz Allen ooglijders wordt dit middel ten sterkstee aanbevolen Pr a per flacon met gebrniksaanwgzing 60 Ct Verkrflgbaar bg Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorbun Bos Berkel Wed Bosnuui Gouda A Prins ZevenËtiiien Wed G Wilhelmus Woerd Snelpersdruk van A Brimkh m te Gouda De GOUDSCHB MACHINE FABRIEK te Gouda vroeger COSIJIJ Co beveelt zich aan tot het leveren van STOOMKETELS WERKTUIGEN en alle soorten vi IJZER en KOPER GIET WERK Mevrouw MOLENAAR CRABETHSTRAAT vraagt tegen half DECEMBER eene Flinke Men vervoege zich GOUWE 73 RRKIIKRIV GENEZING dmerkieiiDd ironlt DnlllilLIlilf o eneiigekoiiieD voor eeo bepulde prgi beUalbur D gcDczini Uiartot zyo 20 kimcri tir beichikkiDK der patiënten iieiteld VVAEKStOERS Heeloenter fan brenkeo GüoiifPUATl 36 te AsTWUris Heer Dr J G POPP K K Hof Tandmeetter Ureenen Zoo spoedjf mogelijk gelieve mij te lenden 30 legge dertig flettohen Anatheria Moadwater en doosjes üpgge vgf doosjes Tandpoeder Evenals de vorige bezending verwacht ik hetielre door n toegeïoiiden op dezelfde voorwaarden Bjj deze heb ilc e eer ü Ie berichten dat het AnatherinMandwaler met gunstig gevolg steeds gebruikt is ztodst ik niet twijfel of het ftehiet zal voortdurend toenemen Eene nieuwe uitstalkaart in frdaicn vorm had i gaarne er bij alsmeil prachtige boekjes vóór verspreiding eitra er b j Afwachtend Hoogachtend UEd Dw dienaar Dejfïijl W SISFINIJH Gouda hg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 128 te Kotlerdam by P E van Santen Kolff upoth en A Sohippereiju Co blauwe porceleiuwinkel te s Hage bij J L P Snabilié apoth j te Delft bij A J van Byn te Schiedam bij C Malta Qz te Leiileu bg E Noorilijk te Amsterdam bg P van Wiudheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bg 8 Wolf eu Zoon te Alphen bij L Varossienu en Zoon te Ulreht bij G H N van Spanje idem Labry Porlon Droogisteii Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt b zonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegeredergelflke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tgd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert et uitvallen der Haren De C itvinder staat in voor een volkomen êuccei Prfls per flacon Fl 4 én Fl 2 50 Alleen echt te verkrjjgen bg den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maar tegen inzending van het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje V De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOÜD 8ï November 188S VERGADEEING van den GEMEENTERAAD Vrijdag den 23 November 1883 dea namiddags ten 1 are Aan de orde Het suppletoir kohier der plaatacigke directe belaitiug op de iDkomaten dienst 1883 Het adres van de IJsel Stoomtramweg Haatschappjj betreffende eens verlaging der Borstelbmg Het voorstel van Burgemeester en Wethouders betrekkelgk het beschikbaar stellen van water aan de standpijpen op de waterleiding Een voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende de auislniliog van Gemeente gebouwen un de waterleiding Men venoekt ons mede te deeleo dat door tusaelwakarast vn den Heer Oommisinia ran Politie ten behoeve der Werkinrichting alhier in dank is ontvangen de som van 16 galden BCHAAK CORRESPONDENTIE Gouda Den Haag e iet B 4 C 6 10e iet C 2 C S Gouda Alkmaar 6e zet D 7 D 5 7e ut B 2 B 8 Zondag avond omstreeks 7 uren brak te Haaalreoht brand uit in een vervallen woonhuisje staande achter in hst laud welk huisje gebruikt werd tol bergplaats van brandhout de oorioak is onbekend doch werd aan kwaadwilligheid toegeschreven Ten raadhniie van Berg Ambacbt is Dinsdag jl aanbesteed de verbeterinx van het achoolgebouw in de kom der gemeente Er werden 18 biljetten ingeleverd De hoogste inschrgving bedroeg f 7460 Het werk is gegund aan den laagsten insohrgver den beer W P van der Wal te Berg Ambaoht voor ƒ 4907 In de Pror Staten van Znid Holland is Dinsdag op voorstel van den heer Stoop besloten Gedep Staten te machtigen den Minister van Waterstaat eni te beantwoorden ten aantien van de vaartverbeitring tussohen het U en de Zuidhollandsohe rivieren en stroomen in den geest van de missive van Oedep Stalen van 13 Nov jl Door Gedep Staten was namelijk voorgesteld aan den Minister in antwoord op liJn sohrgven dat Rijkssubsidie vaartverbelering dan alleen lou worden voorgedragen als daarmede gelijktijdig tot staad kome vaartverbetering tusscheo h i IJ en de Zuidhollandsohe fi ieren Ie verklaren dat overleg met Noord Holland doelloos ion s jn o a met het oog op het bij de Wetgevende Macht hangend ontwerp nopens de verbinding van Gouwe en IJsel en aan te dringen op de indiening van een plan door de Begeering voor de verbetering van den waterweg Amsterdam Rotterdam Dinsdagavond had de tweede tooneelvoorstelling plaats in dit jaar van de Dilbttantin club waarbij opgevoerd werd nVe 8omnam6uhii ooripr biijspei in 8 bedr door een der werkende leden dier vereeniging Behoort er voorieker moeiL toe om mrt eigen werk voor het voetlicht te kflien waar men tot heden lich bepaalde met dat nn anderen te vertoonen het doet ons genoegen Mat die stap is gewaagd en met zooveel tucces is gedaan Succes zeggen wij en wij n nen recht te hebbeu dit woord te gebruiken jÉMr het publiek op 100 ondubbeliinnige wgie lijn ral toonde Meer dan eens werd met animo geapplaudisseerd Het stuk verdiende dit het handig in elkaar getet op aardigen toon gesehiMtn en bevat enkele tooneeltjes die weinig tonden Hoen vermoeden dat bet een eersteling is I De uitvoering verdient ook pim woord van lof Zy kenmerkte lich door een bsMbaafden toon nette voordracht en gemis aan effec ag wat veelal de voorstellingen van dilettanten MO ontsiert De oude heer BtrgkiM wiai ectoUer reeds loo menigmaal bigk gaf moeielijk fpiiea goed te kunnen vervullen wer4 verdie Myk weergegeven Hg dia ia dete rol optnnl Mbnt om meer dan eene reden de waardeeriug van de leden en t tg ons vergund namens hen bij deze gelegenheid de hoop uit te spreken dat hij voortdurend zijne krachten bigve wijden aan d vereeniging die bet Goodsohe publiek reeds too menigen genoegelijkea avond betorgde Ook Kraaijman was geheel en al de oude ijdele vrggetel die hij moest weien terwijl Frant ons op joviale wijte een jongmensch vertoonde die de rol van Somnambule op geeatige wijze weergaf ïfiUem kweet zich in ign korte rol goed van ign taak en hg die in de rol van Karel optrad toonde als van ouds door keurige gestes en beschaafde voordracht een dilettant te tqn die menige vereeniging de Club mag benijdea Wij louden nieti aarne eindigen tonder Ja iu een afzonderlijk woord te wijden Hg bracht ontegenieglgk veel bg tot hel succes van den avond door tijn hoogst komische voordracht Het blijspel Een gekoekt blijft geiochtu naar het Hoogduitsch b werk t door Justus van Mautik Jr werd na de pauze gegeven De rol van Jorit liet niet na een vroolijken indruk teweeg te brengen Zg werd leer goed gespeeld wat trouwens ook van de overige rollen mag getegd worden Een iKwgs dat de Dilettanten club de noodige zorg besteedt aan hare voorstellingen vonden wij in de wgze waarop van het decoratief werk was gemaakt Wij tijn trouwens op dit punt hier ter stede niet verwend De kamer in het nastukje leverde inderdaad eeu recht gezelligen aanblik op en het blauw porselein in de salon van den heer Schar tal menigeen uit het publiek dien man bebben bengd I Ook in bet eerste bedrijf was het tooneel op smaakvolle wijte aangekleed Het publiek kan niet anders dan die goede ia en op prga stellen 1 Den 20n October 11 werd te Ctreeht op het initiatief van eenige BoskoVp he Kweekers een bijeenkomst gehouden van belanghebbenden bg den inVoer van wortels vooriisne gewassen in uut taf Mand rQ die bijeenkomst werd o a ter sprake gebracïl d è tiK g of het houden eener groole samenkomst van belaniUebbenden en een daaruit voortvloeiend algemeui petiUonnement aan de takken der Volks ertegenwooritfglng nuttig ton kunnen zjjn Door de meerderheid werden dergelijke stappen die in het begin van JuUi II wellicht hun nut hadden kunnen hebben om spoediger tot de ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nonuners VUF CENTEN gewenscbte oplossing te geraken thans overbodig geacht daar bg de verklaring der Regeering dat de toetreding tot de Conventie van Bern van 1861 aas den Zwilsersche Bondsraadwas medegedeeld men ook allen grond had om te verwachten dat de hierop betrekking hebbende wetten spoedig tonden wordea ingediend en zoodra die bg een der Kamers zonden tijn ingekomen aldaar de spoedigst mogelijk behandeling zouden ondervinden Niettemin werd het aan het initiatief der betrokken Vereenigingen overgelaten licb te dezer zake tot de Volksvertegenwoordiging te wenden Dientengevolge heeft de Pomologische Vereeniging te Boskoop eeu in haar vergadering van 7 Nov 11 vastgeateld adres van de Tweede Kamer verzonden om op spoedige behandeliog van bet wetsont werp in deien aandringende en is ook van andere tijde de aandacht op het nadest gevestigd dat ia detea door eiken dag uitstel wordt veroorzaakt Op de bijeenkomst ign ook de middelen besproken die in afwachting van de feitelijke toetreding van Nedcrlud tot de Conventie den invoar van van warteb voortiene gewassen in Duitschland al dadelgk msgelgk louden kunnen maken en meende men dat daartoe ton kunnen strekken het aanbod aan de Duitsche Eijksregcering om de Nederlandsche uitvoerende kweekerijen door een Duitschen deskundige te doen onderioekeb op wiens verklaring dan de invoer in Duitschland tou kunnen worden toegelaten Een adres met dit aanbod is kort daarop door een aantal Boskoopsche kweekers aan den Duitschen Bgks kanselier verzonden en ook andere Nederlandsche kweekers hebben in gelgken tin geadresseerd De heeren M Koster Zonen de eerste onderteekenaars van het Bosknopsche adres hebben in dato 8 dezer van het Duitsche Bijka ambt een schrgven ontvangen waarin wordt geiefid dat ten gevolge der verklaring van toetreding door de Nederlandsche Regeering aan den Zwitserschen Bondsraad medegedeeld en in de onderstelling dal de Staten Generaal doaraau de door de Grondwet vereisohte toestemming lullen verleenen thans de vraag wordt overwogen of en too ja op welken voet het mogelijk tou kunnen tijn reeds nn den invoer van gewassen uit Nederland naar Duitschland onder gemakkelijker voorwaarden te veroorloven Het gebouw der koloniale afdeeling van de tentoonstelling dat looals men zich tal herinneren tot tijdelijk Koloniaal Museum tou worden ingericht is gisteren definitief voor de som van 15 000 gulden aan het comité der Internationale Landbouwtentoonstelling van 1884 overgegaan en tal zoo spoedig mogelijk ontruimd worden Een nieuw tooneelatuk van den heer Rosier Paassen getiteld Hanne is door den schrijver aan den Baad van beheer van hel Nederlandtck Tooneel aangeboden Tengevolge van de invoering vac verreievpakkettn tullen voortaan drie onderling in kleur van elkander verschillende adreskaarten worden in gebruik gesteld nl voor verreienpakietien voor paiketien met aangegeven Kaarde en voor gemme pakketten Dr B Carsten voorzitter en dr M J Bonrin secretaris van de Vereeniging tot verbetering van den Getondheidstoeatand te s Hage deelen namena het bestuur dier Vereeniging het volgende mede Sedert eenigen tijd heersoht onder het rundvee in sommige gemeenten van den omtrek deter atad het mond en klauwzeer Het gebruik der melk van