Goudsche Courant, zondag 25 november 1883

rfs 1883 ZoDdag 25 November N 3005 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en AdvertenUeblad voor Gouda en Omstreken g BUITEXGEWOOIV BERICHT Égj Een der grootste Firma s uit Amsterdam handelende in GEMAAKTE g Heeren Jongeheeren en Kinderkleeding g alsook in MEISJES MANTELS f heeft in bovengenoemd Adres gedurende EENIGE DAGEN in voornoemde Artikelen eene kolossale Collectie ten toon gesteld welke tot de meest belachelijkste prijzen f 99 verkocht zullen worden Ook voor KLEEDINGSTUKKEN op maat is een rijke en QC Hi uitgebreide keuze Stalen voorhanden e OOSTH T7 BlNr B 18o 08 B BEGEER Plma Wel L Welter GOIWE C 2S4 bericht de ONTVANGST eener schoone CoUectie KUNaTBLOJEMHN en PLAKTEN alsmede LUXE ABTIKELElf in Fransch Porselein en vele andere zaken allen zeer geschikt TOOT BK TAGE 5TDBM s Hage Hof Stoomverwerij en Chemische Wasscherij Toor Dames en Heeren GARDEROBEN Gord nen Tafelkleeden Linten Veeren enz WINTERJASSEN worden als nieuw opgeverfd Billpe prgzen spoedige aflerering Prgsnota s en Stalen ook van de nieuwste kleuren ia bet Depot te O OU DA Hoogstraat 124 bij den Heer J S BE UK EL dik St NICOLAASGEBAK en zjn Tan heden af te bekomen by L M DE GOEDEREIV Korte Tiendeweg D 18 Bestellingen gelieve men zoo vroegtijdig mogelijk op te wiüen geven IN LOSSING een È ADING Puike Rulir Haard en Kac elkolen CONCCTREERENDE PRIJZEN MULDER BAKKER Blee tepsingel Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitTinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bgzbnder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Haarwater te bereiden dat alle vroegered ergelpe middelen oTertreft Dit middel beTordert binnen korten tfld een flinken en ToUen Baard en Haargroei en Terhindert het uitTallen der Haren De ttvinder ttaat in voor een volkomen succee Prgs per flacon Fl 4 en PI 2 50 Alleen eclit te Terkrjjgen by den uitvinder Dr Lowet Antwerpen 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet Terzondetn maar tegen inzending Tan het bedrag in blaanwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending Tan het pakje Snelpersdruk Van A Briskkan te Gouda TE ffVVR een flink BÜRGEBW00NHÜI8 met open Plaats en Toorzien van rele gemakken op de Karnemelksloöt alhilr voor een ciTielen prgs Te beTragen by J BDLE Eamemelksloot te Gouda Verbazend SUCCES Weder 3 getuigschriften ontrangen waarvan een in het openbaar Termeld mag worden Afschritt Firma THEOPHILE Uw roem had ik Ternomen door den Heer Janssen te Beek Limburg Hoefsmid aldaar die ook door uw balsem flink geholpen was Eer aan den uitvinder Tan dien goeden Balsem die my den bnna kalen Schedel op nieuw herkleed heeft Ik Terloormyn haar sedert 2 jaren vele middelen in het werk gesteld en geen baat dan met uwen balsem gevonden Jaï heb zelfs tot verwondering van velen gediend by bet zien terugkomen myner haren U heeft recht om dit Attest publiek te maken 7 6et T MUYLKENS Luik België 5 Sept 1883 Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale plekken Pijn in de Sctaedeltauld Haar of Baardworm Huidzeer vroegtijdig Grijs worden al deze ónaaogena mheden worden verbaanen doo den Haar OatTCikkelings Balsem Rood grij of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Franco brief ƒ 2 de flacon Franco lending bij vooruitbetaling van ƒ 2 16 Melden wat men verlangt Geen DepSU Firma THEOPHILE FrederikSplein 32 Amsterdam Advertentiën in alle Binnen en BtDltehlandsche Gou tanten worden dadelgk opgezonden door dei Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Bloedarmoede BleekzucKt Longen en Magenziekte genezen Aan de alcenigen Uitvinder en eersten Fabrikant van de Malz Praeparaten Hofleverancier van de meesten Vorsten van Enropi 4en üeet JOHANU HOFP Bezitte van bet gouden Verdienstenkrui met de Kroon te Berlin Neue Wilhelmstrasse No 1 Centraal Dépót te Amsterdam N Z Voorburgwal No 250 Officieel bericht van Herstelling over het Johann Hoflsche Malz ExtractOezondbeidsbier en de Malz Chocolade dewelke alhier in bet Hospitaal in gebruik zgn gekomen deze bewezen zich als goede versterkingsmiddelen bg de Herstellenden vQornamentiyk het Malz Extract wordt by de zieken van chronischen borstlgders met graagte gebruikt zoo ook waa de Malz Chocolade bfl herstellendeö en by verzwakten verteeringsorganen tengevolge van zware ziekten een verzachtende en zeer gezocht voedingsmiddel Weenen 31 December 1878 Dr LOEFF Ober Stabsarzt Dr POR IASi Stabsarzt Malz Extract Gezondheidsbier versterkend genezend voor Maag en Borstiyders 1 Flacon 45 Cent 6 Flesschen 2 20 13 Flesschen 4 40 Concentrirtes Malz Extract met en zonder yzer vermindert de riekte bfl Teering 1 Flesch ƒ 1 80 ƒ 1 en ƒ 0 75 Malz Chocolade geiyktgdig met het Malz Extract te gebruiken zenuw versterkend 1 Pond prima ƒ 2 25 1 Pond secunda ƒ 1 60 IJzer Malz Chocolade versterkend en bloedgevend 1 Pond ƒ 3 en ƒ 2 40 Borst Malz Bonbons Onwaardeerbaar middel by Hoest Heeschheid en Verkoudheid 1 Zakje il 30 Cent Fgnste Toiletmiddel Malz kruiden Zeep 35 Ct 50 Ct en 70 Ct Malz Pomade 1 Flacon 70Ct ea ƒ 1 Verkrijgbaar te Gouda bg de Heeren D BLOMMEN DAAL F STROEVE BU deze Conrant behoort een B Jvoe riel De verwei ping der Indische Begrooting Wy beleven wonderlgke dingen in onze politieke wereld De Indische begrooting die jarenlang bescbonwd werd alleen uit het oogpunt der cflfers en waarbg geene quaestie van vertrouwen ooit gesteld werd ornaat men die beter vond te verbinden aan hoofdstuk X kokniêa der staatsbegrooting is eergisteren veiworpen met 43 tegen 35 temmen Ën og welke gronden Tweederlei strooming was dnideiyk merkbaar Een deel der tegenstemmers was van oordeel dat de minister hun vertrouwen niet verdiende deels wegens zgne antecedenten daar hg zich in zgne geschriften steeds heeft doen kennen als een verstokt aanhanger der verouderde conservaties koloniale politiek deels om de weinige vastheid van overtuiging en de gebrekkige kennis van de onderdeelen der onder zgn beheer staaiide administratie van welke hg gedurende de discussie telkens blgken gaf Het ander deel der opposanten liet de quaestie van vertrouwen ia den minister rosten maar wilde het bestuur in Indië treffen ig maakten scheiding tasschen de koloniale regeering die de begrooting ontworpen had en uitvoeren moest en den minister welke haar verdedigde en met zyne verantwoordelgkheid dekte zij wenschten bezuiniging en achtten het Qiet mogelgk door amendementen hun doel te bereiken zoodat zg in terugzending der begrootingswet naar Indië het afdoende middel zagen m een zuiniger definitief budget te verkrggen Welke zienswgze het grootste aandeel had in de Terweri ing is moeilgk uit te maken De stemmingsiyst is eene staalkaart van allerlei richtingen zoodat er van een zuiver politiek votum in dit geval geen sprake zgn kan De anti reTolntiounairen waren nagenoeg in twee gelgke helften verdeeld de liberalen waren meerendeels tegen den wet zelfs de conserTstieTen splitsten zich en drie katholieken waaronder natnuriyk t d Hoeven en Schaepman die op koloniaal gebied met de liberalen samengaan brachten hun stem tegen den minister uit Aan overmaat van duideIgkheid Igdt dus deze stemming niet Verscheiden tegenstemmers hechtten aan hun stem uitdrakkelgk de beteekenis van een votum van wantrouwen terwgl andere even nadrukkeiyk hun vertrouwen in den minister te kennen gaven Het practisch gpvolg zal echter wel zgn dat de minister heengaat want hg zelf heeft in strgd met het bestaande gebruilc bg deze wet de Traag Tan vertroawen gesteld en tevens zal van Indië eene nieuwe begrooting worden gevraagd waarbg stellig de drang naar bezuinipng en vereenvoudiging in het bestour zgn invloed zal doen gevoelen zoodat beide nuances den jnisten weg scbgnen gekozen te hebben om hun zin te krggen Zonder ons een oordeel aan te matigen over de vraag wat in de tegenwoordige omstandigheden het meest gewenscht was aanneming of verwerping dezer wet komt het ons na aandachtige lezing der debatten voor dat de meerderheid niet op losse gronden is overgegaan tot dergelgk ernstig votum Er zgn wel begrootingen verworpen om minder in t oog vallende redenen vooreerst de houding van den minister Zelden of nooit heeft een bewindsman aan de groene tafel treuriger figuur gemaakt dan deze minister van koloniën Dien indruk krygt men telkens bg het le n der verslagen van de kamerzittingen en uit de be schouwingen in de groote bladtfn blgkt dat die opvatting no veel sterker if bg degenen die l het debat persooniyk bjjwoonden als oog en oorgetnigen Iets dat er bü haalt is misschien alleen vertoond toen voffl jaren de minister Heemstra voor de vierMÉaar der 2e Kamer stond en afgemaakt werd Allerlei ongunstige omstandigheden werkten mede de minister was by een groot deel der Kiiner dadelgk in den ban gedaan wegens zyne richting en antecedenten en was daarenbov geheefvreemdeling in het parlement waar eoie mate van kalmte en stoutmoedigheid van gevatheid en plooibaarheid vereischt wordt die elk niet gegeven ia maar wanneer men al die vergoelgkende redenen in aanmerking neemt dan biyft er toch nog zulk een zwakheid van hand en argumentatie znlk een gebrek aan besliste overtuiging en kennis van details over dat men zich gemakkelgk voorstellen kan dat vele Kamerleden liever het beheer over zulk een belangrgk departement het opperbewind over een groot rgk als Insulinde z en toevertrouwd aan een vaster hand en een geoefender staatsman Bg de BiUiton zaak moest de premier Heemskerk de leiding van het debat geheel voor zyne rekening nemen en zonderling wan het minstens telkens te vernemen dat de minister van koloniën van inzicht verschilde met de Indische regeering en toch baar voorstellen handhaafde Had een maa als Mr Heemskerk deze begrooting verdedig4 er ware geen twgfel geweest of ze ware met tI B wimpel in behouden haven binnengftiflfMi Ten andere de b inigïngswoede het gevolg van den financieelen orkaHO die thans waait volgens de schilderachtige nitdrakking van den minister van marine Die leden welke in gemoede overtuigd zgn van weelderigheid en geldverspilling iü de Indische huishouding die zuinigheid de eerste plicht arbten nu er zoo groot tekort is op de koloniale begrooting konden weinig anders doen dan eenvoudig afstemmen Wat toet is het geval Aan alles is getornd velerlei verminderingen zgn voorgesteld en in overweging gegeven en het resultaat was zoo mager mogelgk Het eindogter dat aanvankelgk bedroeg ƒ 120 230 410 was door amendementen gedaald op 119 574 722 eene besparing dus van 6 ton op 120 millioen Duidelgker bewgs is niet te geven dat tot afdoende bezuinigingen alleen den stoot kan komen uit Indië en van het Indische bestuur Hier te lande tast men in den blinde rond vregens gebrek aan detajlkennis en gegevens Wat er dan ook nog geschrapt was miste alle leidende gedachte hier en daar was naar de toevallige stemming der Kamer en in verband met de meer of minder gelukkige verdediging van den minister of van deskundige leden een greep gedaan of eene amputatie verricht De hemel beware ons voor znlk eene kunstbewerking door dezelfde banden toegepast op de Nederlandsche staatsbegrooting Gelukkig dat dan de leden beter op de hoogte zyn of althans kunnen komen Wat zal het gevolg zgn van deze gebeurtenis De minister van koloniëta zal heengaan dit is reeds een feit door den premier gisteren aan de Kamer medegedeeld Het ministerie blgft aan en wBarschgnlgk zal een liberaler opvolger de taak van den heer Waanders overnemen evenals het geval was in het vorig kabinet Heemskerk toen van Goltstein viel en Altink Mees in zgn plaats kwam Het zal thans gemakkeiyker zgn een minister te vinden dan toen hét ministerie werd bijeengeecliarreld de kansen waren toen dunkt ons voor I het slagen van dit kabinet ongunstiger dan thans In alle geval kan het ministerie niets anders dan winnen wanneer er een nieuwe min van kol optreedt van daar zeker dat het kabinet den heer Waanders in alle kalmte ziet scheiden Wellicht dat later tevens de gelegenheid wordt gegeven eene gelukkiger keuze te doen voor financiën indien alle voorteekens niet bedriegen wacht den heer Grobbee hetzg bg de behandeling zyner begrooting hetzg bg die der financieele ontwerpen een gelgk lot Ministeries als het tegenwoordige zgn uit den aard der zaak weinig teergevoelig ten opzichte der solidariteit en hebben een taai leven BINNENL mr GOUDA ii November 1883 Se heer F J Boer alhier deed met goeden ailtlag het examen U 0 akte voor lagere wiskunde Dognerdagarond gaf de nOndtrofieiert QymnMlitken Schermvereentgxng de aangekondigde voorstelting ten Toordeele van hen die getroffen werden door de ramp op Java Het wat een geullige avond en de heeren die het aan afwiraeliug too rqke programma uitvoerden verdienen e n woord van lof voor de flinke wqie waarop zg lich kweten van bon taak en een woord van dank voor hetgeen zij deden tot leniging van den nood ran de ongelalikigen in Indie Wij ontvingen van de nitgeven fan Ditmar en Nikerk te Utrecht ter aankondiging het gedenkblad ten voordeele van d ougelnkkigrn op Jark NioBt landInsülindï Het be at een aantal letterkundige bgdragen illiutratien en mnzikale corapoeitiën van vele mannen en vrouwen van naam Vele daarvan munten uit door geestige vinding en wy bevelen de kenniimaking onze leiert ten zeertte aan terwgl wg er niet aan twijfelen of de onjtelukkigen in Java tnlleo door deze uitgave een aanzienigke bate lieh tien toevloeien De Directie der IJsel atoomtramweg isaatMbappg heeft aan den vmeger medegedeelden wentch van den eigenaar van den notenboom te Hekendorp voldaan en hem eene som geld ter b nd gesteld zoodat de tak is afgezaagd en nu de ti ineu geregeld tot Oudewater kunnen rgden Door de politie ia alhier aangehouden en naar het huis van arrest overgebracht W H van Sark verdacht van bedelatg Bg de te Zevenhuizen gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad in plaats van wglen den heer J Paul heeft geen der osndidaten de volstrekte meerderheid bekomen zoodat eene herstemming m et plaats hebben tusschen de heeien A Paul Hz en A Broeder Met 360 tegen 7 stemmen werd door de leden dér Herv gem te Ouderkerk a d IJsel lidmaten en nietlidmaten bepaald dat die gemeente zal hebben het vrije beheer over hare kerkelijke goedeten en fondsen Eene tweede stemming over hetzelfde onderwerp zal eerlang volgen doch dan alléén van de stemgerechtigde leden Voorde met 1 Januari 1884 vaoeerende betrekking van hoofd der o school te Krimpen a d IJsel hebbeu zich 29 sollicitanten aangemeld Donderdag stond voor het Gerechtshof te s Hage terecht J B uit Rotterdam opgevende van beroep te zgn muzikant harmonica speler Deze had den SOen Juli uit een weiland onder Kralingen een paard gehaald om zo oals hg zeide spoediger te Gouda waar hij in een draa imolec moest spelen te komen De eigenaar van het paard zette hem echter vergezeld van den gemeente veldwachter in een rgtnig chterna en haalde hem even voor Gouda nog in Niettegenstaande hg verklaarde dat hg het paard I