Goudsche Courant, zondag 25 november 1883

1883 N 3006 ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN o o s T h A TT e OiT b is BUiTEKGEWOOrV BERICHT Een der grootste Firma s uit Amsterdam handelende in GEMAAKTE O O QQ en Heeren Jongeheeren en Kinderkleeding alsook in MEISJES MAIVTELS a S heeft in bovengenoemd Adres gedurende EENIGE DAGEN in voornoemde Artikelen M eene kolossale Collectie ten toon gesteld welke tot de meest belachelijkste prijzen f 60 verkocht zullen worden Ook voor KLEEDINGSTUKKEN op maat is een rijke en Qfi piii uitgebreide keuze Stalen voorhanden 00 oosTH z TrEiiNr B IS o Woensdag 28 November GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de oitgave in den avond van DÏN8DAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 25 franco per post 1 50 Oe inzending van advertentiön kan geschieden tot öéli nor des namiddags van den dag der uitgave Goudsche Waterleiding Maatschappij a s Belanghebbenden wordt bij deze medegedeeld dat MAANDAG 26 NOVEMBER begonnen zal worden met het openen der huisleidingen Ten einde het water èoo spoedig mogelijk den vereischten f raad van zuiverheid zal erlangen wordt m n beleefd verzocht e eerste dagen door het openzetten der kranen de circulatie en doorspuiing te bevorderen Voor een geregelden aanvoer kan evenwel niet worden ingestaan daar voor proefnemingen de hoofdleiding nu en dan afgesloten zal moeten worden met het oog daarop zullen de abonnementen eerst van af den dag der opening Mtorden berekend De DIRECTIE 3ir STAATS LOTEEIJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 DECEMBER e k Het KANTOOR wordt gebonden TURFMARKT U 35 I iet over te slastn MliCll GiW Voor slechts 6 galden ontvangt ieder een kenrig bewerkt zeer elegant TAL MIOOUDCILINDER HORLOGE met nitstekend werk voor bet goed tot op seconden toe nauwkeurig gaan waarvan gedurende 5 jaren scbriftelgk wordt ingestaan Deze praebtige borloges zgn vervat in zware onverslgtbare ïalim gonden kasten smaakvol vervaardigd met fijne kristalglazen en secondenwgzers gelgken volmaakt op ecbte gonden horloges en zjjn afkomstig uit een failliet gegane horloge fabriek waar z vr mger veel meer gekost hebben Onze GeneraalAgent in Weenen verzendt deze hoj loges naar alle landen en aan ieder tegen vooruitbetaling van slechts 6 gulden of ook wel tegen rembours en b iedes horloge wonH een elegante Talui GOUDEN HoKLOQEKiTTiNQ geheel kosUloos daaraan toegevoegd Al wie een goed en goedkoop zakhorloge wil hebben bestetle zoo spoedig mogelijk daar bjj deze nog Noorr voorgkkomisn ooKOKoowKde geheele voorraad spoedig uitgeput zal zgn Bestellingen te adresseeren aan den Heer KAMN Generaal Agent te Weeaea II Leopoldsgasse No 11 Weeijen Oostenrjk idp nifenk van A Bmhkm v te Oooda De fMaaitnachines Dim SINQER UAATSCaAFFIJ The Singer nanufactnrtni Go New York hebben ook thans weder op de Internationale Wereld Tentoonstelling TK AIHSTERDAIII harein aiouden roem schitterend gehandhaafd en aldaar den HOOGSTËN PRIJS Het Eerediploma verworven Eenigf Depot te Gouda 111 HOOGSTRAAT UI N B Aan geen der overige Amerikaansche Engelsche of Dnltsche fabrikanten van Naaimachines is eene dergelgke groote ondersch eiding te beurt gevallen Voorzoovemre z niet geprefereerd hebben lM heel buiten mededinging te STgven hebben zelfs de meest gerenommeerden onder hen slechts tweede en derde prezen Gonden en Zilveren Medailles ontvangen wat in verband met de enorme en dageiyks nog stygende vraag naar echte Singer Machines ten duidel kste doet nitkomien dat deze werktuigen algemeen erkend zgn ska de beste IMaaimachines der Wereld AAITBESTEDIU BURGEMEESTER ek WETHOUDERS van GOUDA zön voornemens op WOENSDAG den hi DECEMBER 1883 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN te BESTEDEN Het Temleuwen van het Fontengat aan de Lage zijde bij het veer over denRUnteOouwsluis benevens het herstellen der daarbij behoorende schoeiingeD Het Bestek en de Voqrwaarden liggen dage Igks de Zondagen uitgezonderd des voomuddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Stcretarie der GemetnU en aan de StadèTim merwerf ter inzage De Inschrnvings Biljetten op 2 t 2 gesebreven geteekend en gesloten moeten den 4eir December 1883 ut r2t c des namiddags ten 5 ure op gezegde iSeer torM ingeleverd zgn RIJRS ZEGELS alsmede FlsuHsze els zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRlL K IIAl ¥ Geneeskundig aanbevolen LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Euchhoest Zoogenaamde blaauwe Hoest I r il onmiddelgke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bg deze kinderziekten eenig goed bevonden DRUIVEN BORST ltONI Alleen echt verkrggbaar in flacon Van fl2 die vaneg e Ie flacon van fl 1 die van lov d e en flacons van 65 Cent die v n witte cap snlenvoorzien zgn waarop nevenstaoad iabriekmerk Te Gouda bg F H A WolfC Boskoop bg J van Bergen Haastrecht b J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegftkven bg P Versloot Stolwgk bg C G v d Berg BINNENLAND GOUDA il Norember 1883 De h er A Bermau hoofd der openbare chool te Goaderak Haat op de voordracht roor boofd eener openbare iohool te Gorinohcm In de Zaterdag gehouden vergadering ran den Raad der gemMnle Krimpen aan den Uael werd de gemeentebegrooting Toor 1884 gewysigd railgealcld op een bedrag van 11 95 U i onlTangat en nitgaaf en roorl de verordening op de invordering der belasting op faiet houden au honden in dien lin veranderd dal de vaitatelling en ter viaie ligging der kohieren cal getchiedeu zooal zulk ten opzifhie van iineXt belaitiogen i Toorgeuihreven iraarooder naar raler gevoelen eene belasting op de handen met is te rangschikken StateStoeneraaL Twude Kxifia Zitting van 26 NoTsniber In deie litting is de heer Hnber beeedigd en il mededeeliug gedaan dal het Z M heeft biéhaagd het ontslag van den Minister van Koloniën aan te nemen terwgl generaal Weiliel Igdelgk belast is met de portefenille ran Koloniën Heden komt het ontwerp ran nitroering der phylloxera oonrentie daarna de Staatsbegrooting aan de orde Naar het 7 r Dbl rerneemt tal de Znidafrikaansdha deputatie ran Landen naar Portugal rertrekken ten einde daar de Delagoa quaestie in orde te brengen en rerrolgens haar eerste officieel bezoek in Nederland aan ome residentie brengen De Burgemeester der residentie mr Patün moet ij erig werkiaam zgn om den Transralers een rraardige ontvangst te bereiden De heer J K Bientjes leverde in bet jongstreriohenen nnmmer ran het tijdschrift Olympia een arti kei orer de toogenaamde rraoantie kolonien roor onbemiddelde kinderen Na de nituemende werking dier inrichtingen in Dnitschlaiid geschetst te hebben deelt ij mede dat hg tich roorslell eene poging te gaan doen om te Noordwvjk aan Zee een bl rende racantiekolonie te stichten eene poging die zooals hg Ie reent opmerkt geheel eigenaardig gelegen ia op den weg an de Algemeene Olympia Fereemghg Ik lou gaarne schrgft hg le Noordwgk ann Zee twee inrichtingen in het leraii roepen die aan het denkbeeld eener raqantie kolonie beantwoorden de eene suirera liefdadigheids luslelliug in den trant van de kinderiiekenhuizen loo eenvoudig roogelgk in te richten de andere eone soort ran pndtigogi ohe instelling waar ouders of roogden die lelf geen Igd hebben om hunne kinderen of pupillen aan zee te rergeiellen de gelegenheid zouden inden om hen reilig te interneeren en ouder flink en toeiertrouwd toezicht te lalen wandelen spelen en baden De heer Bientjes roegt hieraan toe dat de ooramissnriesen ran de Maatschappg Noorduyi bereid zijn ten kraohtigate mee Ie werken ter rerwezeulgking dier beide plannen Hg zelf en de heer mr A B Kerkhoven directeur van de Amslerdamicbe ohi ninefabriek verklaren zich Jbereid tot het in ontrangst nemen ran bijdragen Het denkbeeld is steun en geld te rerkrggen tot het bouwen ran een teer eenvoudig in te richten en te meubelen huis waar aanvankelijk voor een vijftigtal kindereu plaats zou Cijn Wie tot verwezenlijking daarvan iets offert bevordert ongetwgfeld roet tjjn geld een menschlierend en heilzaam werk Voor de Bechtbank te a Grarenbage werd gisteren behandeld een rervolging ter take van overtreding van de wel van 23 Juni 1881 SIU 124 regeleode het antenrareoht Het gold hier de reeds in de dagbladen besproken klacht welke door den heer Rosier Paassen dezen lomer was ingediend tegen den directeur van een reizend tooneelgezelsohap die in zgn schouwbnrgtent op de kermis te L jden den 33u Juli jl het tooneelstnk Zwarte Oriet had doen oproeren waarran de klager zooals meB weet de schrijrer is Uit de debatten ter tereektiitting bleek dat de b kl op gemelden datum en ook rroeger en later werkelijk door zgn gezelschap een tooneelstnk Zmirte Oriet genaamd had if tB oproeren waarran strekking intrigu toiU Mlss ttkii fe deooratieC ea kleeding der spelers zoo ovtiMni kwamen met des klagers werk dat deze en ferschillende andere personen daarin tgu drama herkenden doch dat orerigens de taal ran de beide stukken geheel verschilde terwijl rele toooeelen gewijzigd waren De bekl verdedigde zich door te rerklaren dat hij iq Groningen hel stuk ran den heerfaasaeo gezien hebbende aan een der leden ran zgn gezelschap gezegd bad dat hg ook gaarne dat stuk zon willen oproeren waarop deie hem ten antwoord gaf dat de znllen lereren dat deze daarop naar de reeensiëu i i de dagbladen orer Fiasseu s drama een Zvarte Oriet had gefabriceerd dat wel is waar in rolrerdpeling intrigue enz reel orereenkwara doch met wfs de Zmirte Griet roor welks opvoering zich M Hei Tooneel het recht verzekerd had Hrt O M in aanmerking namende dat de taal ran beide hierbedoelde tooneehtukken op een paar enkele uitzjnderingeu na geheel rerschilde en dat de wetgerer blgkena de verslagen orer de debatten bg de behandel ng van het betrokketf wetsontwerp gehouden bedoeld had het woordelijk or ernemen ran eens aiidars werk strafbaar Ie stellen hetgeef hier gesohwu was eisohtte als zgnde de bg dagrnariKug en laste gelegde feiten niet bewezen rrijspraak De rechtbank zal orer 8 dagen uitspraak doen Het gerucht dat het plan om in 1886 te Antwerpen en Internationale Koloniale Uitvoerhandelr en Scheepraart Tentooiistelling Ie houden zou zgn opgegeren oe ieiis moeielijkheden Kerez n in den boezem ran het voorloopige comité blijkt minder juist e zgn Men wachi alleen op afit woord van den minister president wien de burgemeester ran AiitwerpenVMen zedrlgken steun van het gouvernement had venocht en de burgemeester zegt alle reden te hebbeu om te rerlrouweu dat de onderhandelingen een berredigenden afloop zullen hebben De Goprerneur ran Atjeh en Onderhoorigheden meldd onder dagteakening ran 12 dezer het rolgende Benden den 8en door onze troepen opgezocht Wachtten aanval niet af doch sloegen op de rluoht rdór een ichot gelost was Den lOen op nieow door onze troepen aangetaat en op de lucht ga slagen lieten drie dooden en eenige wapenen achter Toekoe Ali Pager Ajer werd rolgens spionnen berichten gewond Onzerzijds zes niet geraarlijk gewonden benden keeren meerendeels naar de bovenlanden terug Alleen Tengkoe di Tirou met de benden uil Gigieng houdt zich nog in de 22 Moekims op Morgen rukken van hier troepen uit om de aanwezige troepen in de 22 Moekims te helpen den vgand geheel te verjagen Cholera afnemend Van 7 tot en met 9 October werd geen lijder in het hospitaal opgenomen Den lOen echter weder twte Onder bevolking zijn gedurende de laatste twee dagen ook weer eenige gevallen meer voorgekomen dan ran 7 tot 9 October jl De beruchte J W M B oud 28 jaren die reeds rersoheidene malen wegens ralschheid in geschrifte diefstal en oplichting in de gerangenis heeft gezeten heeft Zaterdag te Haarlem eenige winkels opgelioht door een aantal goederen o a tgden foulards flanellen borstrokken en broeken Ier waarde ran ruim 160 op beziens te bestellen aan het Hotel Funkier in de Kruisstraat waar hü zgn iatitk bad genomen n zich met die goederen uit de roeten te maken In Orergsel is thans orerrloed ran wiW en vooral van hazen De prgs is van ƒ 3 tot ƒ 1 80 roor de grootste exemplaren gedaald Een Arnhemmer gaf aan een reparatie kleermaker eene gekleede jas mede om t keeren Eenigen tyd daarna komt de man de jaa aflereren maar ze paste niet zoojlal hij ze opnieuw medenam doch ƒ 4 voorschot kreeg en bekwam Na weken wachtens verneemt de eigenaar ran het kleedingsluk dat zijn tailleur naar elders was rertrokkeu zonder achterlating ran de jas Dezer dagen ontving die heer per post een schrgven met ingesloten nota en een lorabardbriege groot 2 60 waarop eene jas beleend stond De nota was ƒ 6 90 waarran ƒ 4 afgetrokken zoodat nog ƒ 2 90 moest betaald worden De brief luidde Mijnheer wegens rerbuitin zend ik u dit brii Qe en nu knjg ik nog 40 oi van u maar die schenk ik u Zg t gegroet Voor die schenkiug kan nu de eigenaar zgire jasuit de lomb rd doen halen rf Cf Donderdag arond heeft tich Ie Brussel op den hoek van den Bouleaird de IFaterloo en de RueDumoHceau een l iilengfwoon roohul voorgedaan dat zier ernstige gevolgen dreigde J hebben maar betrekkelgk nog gunstig i afgeloopen Er werden daar werkzaamheden verricht aan het riool zoodat er een groot gat in den grond was Plotseling door welke oorzaak weet men niet hnorde men omstreeks 11 uur s avonds een knal en sloeg eene vlam au wtl 8 10 meter in de boogie bigkbaar ten gevolge ran het onlrlammen van hét gas dat door hel breken der leiding ontsnapte De rlam was zoo horig dat men gevaar oor de belendende huizen duchtte Terwgl men ijverig bezig was dit t keeren brak ouk ile waterleiding waardoor ëea stroom water tich in hel gat en over den rand uitstortte waardoor de grond zoo week werd dat hg bij geheele brokken in het gat neerviel Daardoor werd het riool rerstopt en daar het den gansohen avond stortregende voerde het riool ne massa water aan hetwelk de verwoesting hielp roltsoieo Toen de rlam gebluschl was bleek het watergeraar roor de aangrenzende huizen nog groeier daar steeds verder en rerder de grond wegzakte en ook onder