Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1883

geneeimiddelen te geren Omitreeks half leren nor wu een der arbeidera langs de hofstede gegaan loider eenif onraad te bemerken doch j nist toen hy s ne woning wilde binnengaan sloeg onder rreeseijjk gekraak op rerschilleude plaatsen een rnanuil uit het dak der schaar Be eigenaar die met zyn gezin in het aangrenzende woonhuis byeentat snelde op het geraas naar buiten en he ig rersohrikt wilde de knecht nog pogen in den stal te komen doch een alles rerstikkeode rook rolde de schuur zoodat hij onrerriohter zake moest terugkeeren In een oogwenk stonden woouhuis schuur eu stal ia rolle rlam hetgeen lydelyk moest worden aangezien daar al bad de gera Dubbeldam roidoende brandblaschmiddeleu bezeten hier menschelgke kracht tekort geschoten zou tyn Daar de staldeuren inwendig gesloten waren en eene poging aangewend om langs een anderen weg in den stal te komen rruchteloos was moest alles wat zich daar binnen berond lerend in de rlammen omkomen Behalve de gebouwen die geheel in asch gelegd i n werd de geheele roorraad graan hooi en stroo inboedel eu landbouwwerktuigen kortom al wat waarde had daaronder een prachtige zilrerkast welker waarde op meer dan 6000 geraamd wordt en grooteudeels bestaande uit bij harddraverijen gewonieu prijzen door het vuur vernield In de vlammen kwamen om vier bekende harddravers nl de schimmelmerrie Pnnta van den heer P Smit Jr te Kotlerdam de Hercula van den heer Joost Smits benevens de Koningin en de Sophie drie hengsten ingeschreven voor de in 1886 te houdisp harddravergen waaronder Kee van den heer H P de Kat van Hardinxveld en de Nelton van den heer Joost Smits vier werkpaarden zes melkkoeien twee schotten tien kalveren de slier Jan van den heer H P de Kat van Hardinxveld eeuige varkens benevens eene menigte kippen De gebouwen waren geassureerd voor f 20 300 de voorraad graan hooi en stroo voor ƒ 6 000 de inboedel en de gereedschappen voor f 10 000 een en ander b de maatschapp rUoion te Brussel D paarden en beesten waren niet verzekerd dit zou de volgende week geschied sgp als al de beesten af stal waren De gezamenlgkef waarde der omgekomen dieren schat meu op ƒ 12 000 a 13 000 Omtrent de Haagsche ambtenaren geeft oe kronieksohrgver van de Prov Qron Ct de volgende weinig vleiende maar zeker niet geheel onjuiste beschouwingen £ en tweede klerk van een of ander departement van openbaar bestuur die niet veel meer doet of kan dan brieven en stukken kopieeren en wiens verstandelijke vermogens het hoogstens zóórer zullen brengen van ten slotte als adjunct commies den index te kunnen bonden zulk een arme van geest ziet met groote voornaamheid neer op een magazgnhouder of winkelier Komt het zulk een sohrijfmuchine gelegen om de vrg hooge contributie van de Witte op te brengen dan last bij zioh inschrgven hangt later voor en wordt met glans aangeoumen want meneer is ambtenaar I Krygt echur een schrander koopman b v een ontwikkeld boekverkooper den ongelnkkigen inval om in dat heiligdom op het Plein te willen binnentreden dan kan hij verzekerd z jn dat men hem in koor onder t schrappen van z jn naam zal toeroepen Va t en d ici insens témérairel Wg kennen treffende voorbeelden van die onzinnige kleingeestigheid Klerk ot adjunct commies treedt een tabakswinkel binnen waar hg voor eunige stuivers sigaren koopt eu zich tegenover den hem bedienenden inkelier gedraagt als een kolonel tiegenover een zijniar manschappen Die klerk die vau 10 i uur geesldoodeod schrijfwerk verricht en na bureautijd met een stokje een teekeo zqner benydenswaardige positie doir de straten flaneert zou zioh meenen te compromilteeren als hij een gemeenzamen toon met een winkelbaas aansloeg Zoo zyn niet alle ambtenaren gelukkig Hen vindt r ook en vooral in de laatste jaren die hunne verhouding legenotrer de hanöeldrijvende bevolking beter begrypen maar toeb is de positie van een winkelier en koopman in de deftige sty re ambtenaarshofstad veel minder aangenaam dan in Amsterdam Bolterdam en elders waar de bureaucratie eu militaire macht niet de toongevende meerderheid uitmaken Eenige jaren geleden werd hier een talentvol en geacht jMusiout op de Witte gedeballoteerd Een myn r vrienden gaf daarover zyne verantwaardigin tc kennen aan een jeugdig adjunct commies op een ouer miniatcriën en wat antwoordde het jonge me uob t verbeeldt zich die mnziekmeesler dan welr Die man die gg of ik voor een paar gulden lea aan onte kinderen laat geven kan toch niet eiaehen dat we hem in onze sociëteit ontvangen P Bg een der oommissiën belast met het examineeren van candidaten voor akte van het middelbaar onderwys heeft een dame angifte gedaan welke m eiM de geheele akte voor wiskunde verlangt Gedurende de twintig jaar pat deee examens worden afgenomen is deze aanvrage niet gedaan wel eenmaal door een caudidaat van het maanelyk geslacht Het is dus eene merkwaardigheid die wel vermelding verdient Negen professoren zullen nu gedurende acht dagen duur van het examen eens de proef nera n of die dame wel vast in haar schoenen staat M kan niet zeggen dat de stryd voor die heeren een heldhaftige is e e tegen een is al geen party maar dan nog wel negen heeren tegen eene dame Over dien stryd kannen wy natunriyk niet verder uitweiden doch dit is zeker dat qrocht die dame inhaar voornemen slagen wy mannen voor haar respect mogen hebben R N De Loodeiische correspondent van bet V D scfaryft na een betsek aan den president van Transvaal Paul Krüger het volgende De heldendaden van dezen man zyn genoeg in Holland bekend dan dat daarop behoeft teruggekomen te worden Toch heeft hy meer het uiterlijk van een wysgeer dan van een krg ginian Buim middelbare grootte met donkere hareu en baard en bruin gelaat CU banden draagt hy een bril spreekt weinig ja antwoordt ofschoon in vloeiend Hollandsch zelden en langzaam Zyn gelaat is onbeweeglgk hij heeft breede zelfs grove trekken maar in zijn oog licht een gloed die van geestkracht en werkzaamheid spreekt het is alsof een geniaal vuur vereenigd met groote goedheid des harten in zyn binnenste woont Hij beeft hier in Londen een zeer eenvoudige kamer in een hotel van den tweeden rang betrokken men zon nooit zeggen dat hij op kosten van den staat reist zoo weinig pracht omgeeft hem Ik kan nog niets zeggen van myn onderhandelingen hier er ia oog niets bepaald Zeg aan de Hollanders dat ik kom tot het geheele volk tot geen partij ik wil door geen partg ontvangen of gehuldigd worden maar door alle partgen samen als de gezant van hun broeders uit de Transvaal Ik zal zelf kennis geven wanneer ik uaar Holland kom nu weet ik het nog niet Ik kan het niet bepalen voordat myn tending hier volbracht zal ign Aldus waren de woorden die hy tot mij richtte om daarop weder in zgn halstarrig stilzwijgen te vervallen slechts nu en dan afgebroken door hél omhoogzeuden van eenige rookwolkjes zyner pyp waarvan bij onafscheidel k schijnt Toch herhaalde hy uog eenmaal alvorens ik hem verliet Niet tot éen partij maar ot bet gansohe volk wil ik komen Zoodra It neer van de ontkoooping der regeeringszaken weet deel ik ze u mede Laat Nederland intnsschen den wil van dezen eenvoudigen held eerbiedigen en hem als éen mSn ontvangen voor een oogeublik vergelende dat er woorden gelgk partybaat en scheiding bestaan Het zal de beste hulde wezen welke men den broeders der Zuid Afrikaansche republiek kan bewyzen De JafM Ct bevat de volgende berichten van den waarn resident der Lampongsche districten over den toestand aldaar Het aantal menschen welke bg de ramp van 26 en 27 Augustus zijn omgekomen kan thans met eenige zekerheid worden opgegeven als ze zijn totaal 12 689 inlanders en daarmede gelykgeslelden en S Europeanen Dit is dus veel minder dan gedacht werd Men schatte het op 20 000 Het aantal door de zee weggespoelde kamfiongs bedraagt 96 vau welke 9 de hoofdplaats TelokBetong vormden terwyl 44 in de afdeeliug Oillmelandeu van Telok Betoog en 22 in Semangka waren gelegen De noodlijdende bevolking werd van bestunrswege ondersteund door haar ryst en zout te verstrekken De verstrekking van zout geschiedde geheel gratis die van ryst in de afdeelingen Katimbang en Semangka evenzeer Ter hoofdplaats en in de 0 nmelanden van Telok Betoug evenwel werd slechts aan hen die niets belUten rijst om niets verstrekt aan anderen werd zg verkocht tegen 6 cent de katti Aan de reliefworks namen dagelyk een 80 it 70 man deel Het comité voor de noodlijdenden deelde rykelgk andere roedingsmiddelen uit zoomede de landbonwwerlMuigen kleéren kookgereedschappen en ander klein huisraad Er werd hard gewerkt aan het opruimen der overblyfselen van Telok Betong en de overbigfseleo der andere verwoeste kampongs aan t herstellen van waterleidingen en wegen De zware slagregens evenwel in den aanvang van October zyn een groot beletsel hierin De weg naar Menenga is dientengevolge nog niet voor transport per as geschikt Het is zeer te hopen dat een algeheele ommekeer ia den toestand van de baai hierin spoedig verbetering brenge en de bevolking dientengevolge kunne worde ontheven van de drukkende diensten thans op haar rustende Gelukkig is in de laatste dagen groote rerandering in deien waar te nemen Het puim schijnt weg te dryven althans over groote uitgestrektheden langs de kust by Telok Betong is de zee geheel open Ook de overige wegen in de Ommelanden van TelokBetong en in Samangka hebben door de herhaalde bandjirs zwaar geleden De rystbouw wordt allerwegen hervat doch heeft thans met eed groot bezwaar Ie kampen I w de dikke ascblaag die diep omspitten van den grond vordert en hel branden van het bosch belemmert Genomen proeven doen alles goeda verwachten van den oogst De gezondheidstoestand is minder goed In alle afdeelingen van de residentie kwamen in de laatste weken choleragevallen voor nergens evenwel kon die ziekte gezegd worden epidemisch te heerscfaen In Semangka is zy nu gelukkig reeds weer geweken In Toelang Bawang leed Je bevolking aan koortsen In de laatste twee etmalen is een aaumerkelyke verandering teo goede gekomen in den toestand vaa de Lampongbaai Volgeus zeggen van deskundigen is de Lampongbaai voor elk stoomschip bevaarder weliswaar bevindt er zich nog een puimsteenlaag in doch deze wordt door wind en stroom in en uitgedreven en is van zoo geringe dikte dat zy geen bezwaar voor de sloomvaart opleveren kan Aan den Minister van jnstitie is door het hoofdbestuur der Broederschap van candidaat notarissen in Nederland eeü adres gericht waarin de meeningen dier Broederschap over het offlkp van wet op het notarisambt ontworpen dooien heer H W J Sannes worden uittengriet De beginselen van het ontwerp zegt het adret die ten doel hebben bet eenjgazitis geschokte vertrouwen in het notariaat te herstellen en te bevestigen door het tegengaan van oneerlyke of oniedelyke handelingen van den notaria die hem met vele familién kunnen ten val slepen door bet streven om het zedelyk en wetenschappelyk gehalte der toekomstige titularissen te verhangen en in het algemeen door alle maatregelen strekkende om den notaris werkelyk te doen zijn wat hy zijn moet de rechtskundige en vertrouwde raadsman van het publiek de man die niet alleen authenticiteit verleent aan de rechtshandelingen van partyen maar ook als lasthebber hunne belangen behartigt kannen niet anders dan warme instemming vinden by hel publiek en notarissen beide De algemeene w ardeering van deze beginselen sluit echter niet nit dat zeer vele hel doeltreffende van sommige der ontworpen middelen betwijfelen Git wordt in het adres dan in bijzonderheden uileengecet O a zegt het adres Eene beperking verbod van kassietdery schynt moeilyk of onmogelyk en in het belang van bet publiek ook niet gewenrcht vooral niet ten platten lande wiar de Notaris dikwijls de bestuurder van veler financiën is en daarin moeüyk door meer vertrouwde personen kan vervangen worden Ook de zekerheidstelling kan geen afdoend middel tegenover verkeerde j raktyken heeten daar zy daartoe niet hoog genoeg kan gesttld worden terwyl zoodanige verpliofating bovendien hieroin geen goedkeuring verdient omdat zy zonder wezenigk nut voor bet algemeen de hoop van zeer vele candidaatnotarissen om hunne toekomstige bestemming te hereiken voorgoed zou rerydelen Waar alzoo sommige middelen om het vertrouwen van het pnblirk in de notarissen te bevestigen ondoelmatig bevonden worden mag de eisch der invoering van een verscherpt toezicht des te meer klimmend heeien De gcde notarissen kan geen toelicht deren voor de slechten kan het niet te scherp zijn Even algemeen echter als deze overtniging is even verdeeld lyn de meeningen over de wyie waarop het toezicht moet worden uitgeoefend Wordt tot wederiustelling van Kamers besloten dan komt het velen wenschel Jk voor om daarin ook iimbteoaren der registratie op ie nemen Onder het opschrift Kinderroedsel bevat het rFeekblai voor Pharmacie de volgende beschouwingen ran den heer van Ledden Hulsebosch De natuur van den mensoh verloopt In de plaats van rierkante Batavieren staat thans een korps van bleeke rachitisohe individuen waarop de medische faculteit haar krachten beproeft al is haar arbeid niet altyd even loouend en dankbaar De eerste levensdagen garen veelal den stoot tot het lyden van later datum dat hoe onvermgdelyk een natuurlgk gevolg is van een natuurlyl e oorzaak en een nameloos wee moet genoemd worden vooral voor de ouders van sukkelend en kirgnende kinderen Op moedermelk het natnurlyk voedsel by uitnemendheid voor een kind wordt dikwyis te vergeefs gewacht of zy verdwijnt onder een DeteldoekitBb lapje met kamfer of een half vel watten In het eene en in het andere geval een surrogaat I Maar da r staat in pnze verbeelding de lange rij van bnsjes flescbjea en potjes in gezelschap van melkgevende koeien en ezelinnen broodpap beschuitpap en ooiombgntjes met eenq droge min op den achtergrond Erlele philanlropen hebben zich beyverd allerlei mengsels te brouwen die de moedermelk moeten vervangen en afgaande op de dierlyke natuur van deu mensch hebben zg ongeacht de lessen der vegetariërs dierlijke albuminnten onder plantaardige eiwitstoffen gemengd lerwyl anderen weer in deu vorm van gecondenseerde melk uitsluitend dierlijk of onder den naam kindermeei alleen plantaardig voedsel toedienen of verkoopen Alles met de beste bedoelingen Van twee dieren is de melk het meest gelijk aan vrouwenmelk de ezelin en het paard der Kussische steppen Afgezien van geringe afwijking in vet eiwitgehalte enz bestaat de eigenschap die de melk van deze drie alleen gemeen heeft in de wijze waarop kaasstof zich afscheidt Voegt men een stremsel bijv een zuur by koemelk dan ziet men hoe de caseïne hiervan als eene koerelig vaste compacte massa wordt neérgeploft terwijl by de melk van vrouwen enz deze voorname voedingsstof ala een wolkachtig fijnverdeeld coagulum zich afzondert dat uiterst langzaam bezinkt en door zyn fijnheid de filters verstopt Het gevolge van dit verschil in eigenschappen is dat het maagsap gemakkelijker kan inwerken op fijnverdeelde kaasstof dan op klonters hiervan en het kind als eigenaar van de maag waarin dit proces plaats grgpt in het eene geval er beter in het andere geval er minder goed aan toe is De hooge prijs van ezelliiinenmelk staat de aanschalGng er van i euigen hoievader in den weg bovendien wordt deze soort mei k industrie allen in groote steden aangetroffen alhoewel het verzamelen van die melk in een glas tusscben de vingers van n vieren gzeldryver door en de absorphie door een eenvoudig stel huizen het jonge wicht niet byzonder sehijnt te hinderen Paardemelk menigeen lacht bij dit woord is nog zeldzamer althans in ons land Het paard wordt hier niet looals ini Rusland voor de melkproductie gebruikt Geconaenseerde paardenmelk zou hierin te gemoet kunnen komem En werkelyk wordt dit beproefd Een bosje gecondenseerde paardenmelk geëxposeerd in de afdeeling Rusland der internationale tentoonstelling te Amsterdam werd my dezen zomer ter onderzoeking aangeboden Dat het hooggele praeparaat werkelijk paardenmelk was werd alleen reeds door de vlokkige trage afscheiding der caseïne bewezen De fabrikant die in eene bijgevoegde brochure vermelde dat deze melk nog geen 3 pet I suiker bevatte had zich blykbaar vergist want zij bevatte meer dan 60 pet waarvan ruim 7 pot melksuiker Hoe men voor kunstmatige kindervoeding in ons koeienland per exellenliitm naar gecondenseerde melk uit andere streken of landen grgpeu kan is my ten eenemale duister Meent men in groote steden geen voldoenden waarbo g te hebben dat de versche melk die men koopt werkelyk goed en zuiver is by melk uit den vreemde is zulks nog veel mindei het geval Als eerste regel voor de substitutie van moedermelk zal wel gelden dat men het kind iets geve dat de moedermelk het meest in eigenschappen en bestanddeelen evenaart Behalve door eene min kan dit gemis alleen vergoed worden door ezellinnen en paardenmelk en zoude de fabrikage van zuivere gecondenseerde paardenmelk j Rusland om bovengenoemde redenen voor alle landen eens weldaad genoemd worden Als tweeden regel stellen wij kan men met geen mogelgkheid den eersten regel betrachten dan geve men het kind een voedsel waarin alle bestanddeelen der moedarraelk in een eveneens gemakkelgk verteerbaren vorm aanwezig zyn Het is voorzeker eene uiterst moeilyke zoo niet onmogelijke zaak om dezen knoop met één slag door te hakken alhoewel tegen hel tweede betelschrift van het gizond verstand maar al te dikwyis wordt gezondigd Daar staat thans wedtr een bus véér ons met kindermeei dat in de afgeloopen week voor hel eerst in ons land in de dagbladen werd aanbevolen natnurlyk als bet beste voedsel voor kinderen Het draagt den naam van farine Morton of Morton liael Ala men een busje met 826 gram voot 80 ets En niet alleen tegen den hoogen prgs maar ook tegen het meel zelfs als kindervoedael hebben wij ernstige bedenking Moge het waar zyn dat de haver boven andere graansoorten uitmunt door zgn hoog eiwit en vetgehalte hetzelfde kan niet gezegd worden van zyn groot bedrag onverteerbare houtvezel cellulose CD dat deze niet zooals Marton beweert met zorg is verwyderd leert ons het microscopisch ooderzoek Het groot aantal lange haren die men er in vindt gevoegd bg de fragmenten van de bekleedselen der graauvrucht zullen het hunne er toe bgdragen om door mechanische prikkeling op den darmwand de peristaltische beweging te tersnelleu en oorzaak zgn dat een groot bedrag der voedingstoffen onveranderd het lichaam verlaat I Viixi men aan den eenen kant tracht op te bouwen wordt aan den anderen kant afgebroken Het zoude one te vervoeren wilde wij alle soorten van kinderroedsel aiw eene beschouwing onderwerpen Wy begrijpen ceel goed dat het laatste woord in deze belangrijke Baak nog niet is gesproken getuige de ouderling tegenstrydige gevoeleneen denkbeelden die weletisehappelijke mannen in deze zyn toegedaan Dat de graanvrnchlen waarin men alles vereenigd vindt wat voor de voeding vereischt wordt gewichtige diensten kunnen bewyfen by de voeding van kinderen jlh het eerste levensjaar wie zal het ontkennen En veel eenvoudiger en verstandiger is het een dusdanig met oordeel gekozen en goed toebereid mengsel van standvastige samenstelling te kiezen dan gebruik te maken van de voedingsstoffen in afzonderlijken staat als arrowroot en eiwit en suikerwater waar de onstandvastige verhouding en hel onoordeelkundig toedienen deie voeding verwerpelijk maakt Mag de ondervinding bij de overweging van het vóór en tegen ook gewicht in de schaal leggen dan kunnen wij als een van de beste voedingsmiddelen voor jeugdige kinderen noemen de soort Eogelsche biscuits de ouder dea passenden naam van ntirsery dat droge min beleekent of Eogelsche papbeschnil reeds groote reputatie heeft verkregen Wanneer wij de samenstelling van Engelsche biscuits die König opgeeft als Süsis aannemen blgkt hieruit dat wy bier te doed hebben met eene bereiding die met zorg bewerkt alles buitensluit wat als onnut onverteerbaar of schadelijk uit kindervoedael moet warden geweerd Dezen haren be lekken deu haverkorrel bijna geheel en komen aan haar top tot ren dichten bundel samen Men geve ze pas als de kaQes verwijd M zyn Baiteoiandsch OveMit Volgens Eugelsohe bcrichlen lou df keizer van China den onderkoning te Nanking het bevel hebben gezonden om den aanval der Franscheii op Bac Nioh als een atnu belh te bestdijuwen ïk rechten van China kunnen niet weersproken worden dus leest men in dit stuk Bac Nioh is va ouds een der rykspoorten eu des ondank tracht Frankryk zich daarvan wederreohtelyk meester te maken Ingeval van oorlog wordt tevens aanbevolen om de tractaathavens ongemoeid te laten Volgens bericht aan Dailf An zend u de Chineesohe kooplieden groote hoeveelheden specie naar Canton en wordt daardoor storing in den handel gebracht Ook spreekt deze berichtgever van de toenemende driestheid der rooverbenden en de voortgezette werving vaa soldaten voor het Chineetche leger Deze berichten luiden dus vry oorlogzuchtig Volgens de Polit Corr echter is de Brilsehe regeering overtuigd dat het tusschen Frankrgk en China niet tot verklaarde vyandelgkheden zal komen en de represailles slechts binnen zeer enge grenzen beperkt zullen blyven Het blad vermoedt dit dewyl het weet dat het kabinet von St James zoowel als hel Elysée hefiige uitersten willen vermyden De heer Waddisgion heeft aan lord Granville de stellige verzekering Ingeven dat de Fransche regeering wat hare buitenlaudsche politiek betreft niet alleen op Frankrijk s eer en belang maar op Europa s handel met China let Te Londen weel men borendien zeer goed volgens de P C dat China elke tegemoetkoming van Frankryk gaarne lal aannemen Dat Engeland ern bemiddelingspoging doet of doen zal wordt in een Londensch telegram aan de Gantoit bericht Men leest daar dat de Britsohe regeering aan de Fransche gevraagd heeft hoe zy voornemens is in zake Tonkin te handelen Engeland zou met veel vrees en angst een zeeoorlog met China zien oitbarsten Want deze zou de handelsbelangen van alle mogendheden in gevaar brengeii Op grond hiervan vroeg lord Granville aan M heet Ferry of Frankryk geneigd was Engclands goiie diensten aan te nemen daar Engeland zich sterk maakt dat dit van den kant van China geschieden zal De heer Ferry neemt zoo meldt de Gauloit verder de Britsohe bemiddeling in beginsel aan dooh onder voorbehoud dat ten einde Frankryk niet den schgn hebbe als deinsde het voor China terug vooraf de tijding van het bezetten van Bac Ninh en Sontny ontvangen moet zgn Uit Caï o wordt aan de Standard bet bericht bevestigd dat de expeditie naar Soedan onder het bevel is geplaatst van Baker pacha met kolonel Sartorius als chef van den staf Het eerste detachement zou gisteren vertrekken Men vreest echter dat verscheidene Egyptiiche officieren bet voorbeeld zullen volgen hun door de Turksche officieren gegeven om te weigeren naar Soedan Ie gaan Verder wordt gemeld dat de Koptische ambtenaar die hel eerst de tijding der nederlaag van generaal Hioki overbracht teven mededeelde dal de moord niet zoo algemeen was als men aanvankelijk dacht aangezien vele Egyptische soldaten naar den Mahdi overliepen Men vreest nu een algemeenen opstand in OpperEgyple althans zendelingen van den Mahdi zijn daar aanwezig De Pruisische Landdag bracht de eerste lezing der begrootiiig Itn einde veel bijzonders leverden de beraadslagingen niet op Als naar gewoonte werden slechts eenige hoofdstukken naar de commissie gezonden en de resl terstond in tweede lezing genomen Men spreekt te Berlijn weder van de indiening van een wetsontwerp tot regeling van de pensioenen der onderwijzers De Italiaanscbe Kamer hervatte haar zittingen en maakte een aanvang pet de beraadslaging over het wetsontwerp tot regeling van hel honger onderwijs De Minister van Financien diende de begrooting in van 84 86 welke een batig saldo aanwyst van 6 974 980 L de afloop van de begrooting van 83 was eveneens gunstig Het oiBcieele blad deelt de benoeming mede van 17 senatoren Het Hoogaarsche parlement beraadslaagt sedert enkele dagen overhel wetsontwerp betreffende hu weiijken tusschen joden tn christenen Volgens de meening van den heer Tisza is hel nog onmogelijk in Hnngarye het algemeeu beginsel van hel burgerlijk huwelijk in te voeren en de regeering heeft zich dus bepaald tot het vergemakkelyken van de gemengde huwelijken Dit ontwerp heeft een hefiige discussie uitgelokt De antisemietea zien er een gunst in aan de joden toegestaan en de conservatieven vreezen dat dit de eerste schrede zal zgn op den weg die leidt naar het burgerlijk huwelgk Zaterdag heeft het huis evenwel met eene groote meerderheid hel wetsontwerp in zijn geheel aangenomen en besloten niet alleen tot de beraadslagiug over de afzonderlijke ariikeleu over te gaan maar tevens de regeering op te wekken tot het spoedig doen van een voorstel tot hel instellen van bet verplicht burgerlijk huwelijk De heer Tisza heeft van het debat gebruik gemaakt om zjjn gestrenge afkeuring over de antisemietische agitatie uil te spreken met name legen zeker bladen terwyl hg beweerde dat door het parlement het voorbeeld van verdraagzaamheid moest worden gegeven En wanneer de agitatie bleef voortduren dan zou de regeering niet aarzelen om al ware t dan ook voor een beperkten lyd eene uitbreiding van macht te vrageu aan het parlement KEJXKISGEFIIXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BUKGEMEESTERen WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2b Juni 1876 Staiftiblad no 96 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bylagen van Dr H IJssel de Schepper Directeur der Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda om vergunning tot het plaatsen van een nieuwen CornwallSloom ketel in het perceel gelegen aan den Hoogeuschielandschen Zeedyk Dat op Woensdag den 12 December 1883 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde Vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 28 November 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MABETBSBiqHTEJ J Gouda 29 November 1883 Granen met weinig handel Tarwe in afwykende soorten moeielgker te plaatsen de beste kwaliteiten wordt echter nog flink betaald Men besteedt voor Zeenwscfae ƒ 9 26 a ƒ 9 76 voor ordinaire en polder ƒ 8 30 a ƒ 9 10 voor afwgkende merkelyk minder Rogge nominaal ƒ 6 26 a ƒ 6 75 Gerst 6 30 ÏL ƒ 6 20 chevalier ƒ 6 76 ü ƒ 7 60 Haver 3 90 a 4 60 Mais is iets williger en kan 6 a 6 30 opbrengen Hennepzaad voor geryf 960 i f 10 Erwten en boonen stil als voren De veemarkt met goede aanvoer de handel in alle soorten traag varkens voor Londen 21 k 23 ot