Goudsche Courant, zondag 2 december 1883

N9 3008 Zondag l December 1883 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TE KOOP aangeboden een zoo goed als nienw BAD desverkiezende met GASKACHEL Brieven onder No 897 aan het Bureau dezer Courant De St Nicolaas etalage is kij Raaijmaakers gereed TAGE 5TDRI Hof Stoomverwerij en Chemische l asscherij voor Dames en Heeren GARDEROBEN Gordgnen Tafelkleeden Linten Veeren enz WINTERJASSEN worden als nieuw opgeverfd Billgke prgzen spoedige aflevering Prgsnota s en Stalen ook van de nieuwste kleuren in het Depot te O OU DA Hoogstraat 124 bij den Meer J BB HUK EL Tiite rarkent 24 a 27 ot nugere Tark Dt en bigben r ag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 20 per week telle sobapen met reel aanroer handel traag Kaas Aangeroerd 66 partyen eerste kwaliteit ƒ 81 a ƒ 34 tweede kwaliteit ƒ 27 a ƒ 30 Noordhollandaohe ƒ 33 a ƒ 36 Goeboler ƒ 1 46 a ƒ 1 66 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand GMOBEN 27 Nor Birtha Johinni O Joe en J C Tftn der Ree OVERLEDE V 27 Nor C M Herschii 20 d OEBUWD 28 Noi J P Polet eo D de Zeeuw ADVERTENTIËN HsKS Ondertrouwd H Th SCHMIDT EN A M BOELSUMS Wed van L Boelsitmb eiurf 1 2 Norember 1883 Geen Receptie De ondergeteekenden betaigen bg deze ook namens hunne Kinderen en Behnwdkinderen bannen dank voor de belangstelling betoond gedurende de ziekte en bg het overlgden hunner Dochter en Zuster Mejnffi onw HENDRINA DB KOSTER J DE KOSTER C DE KOSTERGmida 28 Nov 1883 Bhkhofp Voor een Jong Mensch In een ZAAK welke 40 Jaar bestaat in een artikel van dagelgksche behoefte op een plaats aan water en spoor gelegen bg Amtterdam wordt GEVRAAGD een die kan aanbrengen ƒ 8000 a ƒ 9000 en genegen is mede te werken Adres franco brieven onder No 899 san het Bnrean dezer Courant Openbjure Vrijwillige Verkooping om contant geld Op VRIJDAG den 7 DECEMBER 1883 des Toormiddags ten 9 ure aan de Boawmanswoning bewoond door J de MIK in het Begersche onder Stolunjk van 6 KALFDRAGENDE KOEIJEN 2 PINKEN eene partg goed gewonnen HOOI BOUW en MBLKGEREEDSCHAPPEN enz Nadere informatien zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk a d IJsteL Door overhaast vertrek uit deze Gemeente naar Rotterdam is ondergeteekeude tot zga leedwezen verhinderd van al zgne Vrienden en Bekenden persoonlek afscheid te nemen daarom doet hg zulks bg deze Tevens geeft h kennis dat het zgn voornemen is voor de belangen zgner Firma ROEST VAS DBR HOOP Co die op denzelfden voet alhier gevestigd blgft iederen DONDERDAG Gouda te bezoeken alwaar hg alsokn zoowel voor d0 zaken zgner Firma 1s voopzgne privé zaken des morgens van 9 t t 1 nurlte spijjfken is ten zgnen Kantore Gouw C Nö 1 Verder is gn adres te otówdomtenKantoren Wrfnstraat No il Lewehaven No i i BOEÉr VAN LIMB Diegenen die iets te vorderen hebbet van den Heer O J van öia VEEN gewoond hebbende te Gouda worden verzocht hnnne Weke 1 I ningen in te leveren vpór o op defl l en DECEMBER e k bg A $ Heef W H BODBNHUI8 Dubbele Bnur tjj B 3 il T $ HVVR s Hage een flink BÉ BGERWOONHÜIS met opea Plaats en vo ien van vele gemaicken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prijs Te bevragen bg J BULK Karnemelksloot te Gouda Eene fatsoenlijke Dienstbode van de P G biedt sdch aan tegen l FEBRUARI Adres No 898 aan het Bureau dezerCourant DVERTE TIEW in alle Binnen en BuUenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eindelijk Eindelijk Eindelijk De uitvinding van den Heer Med Dr Lowet trekt bijzonder de aandacht Na lang zoeken is het hem gelukt een Saarwater te bereiden dat alle vroegered ergelijke middelen overtreft Dit middel bevordert binnen korten tgd een flinken en vollen Baard en Haargroei en verhindert het uitvallen der Haren De üvinder êiaatinvooreen volkomen succes Prgs per flacon Fl 4 en Fl 2 50 Alleen echt te verkrggen bg den uitvinder Dr Lo et Antwerpen 34 Avenne de Keyser 34 Tegen rembours wordt niet verzonden maaf tegen inzending van het bedrag in blaauwe Postzegels en 5 ets voor gefrankeerde toezending van het pakje Snelpersdmk van A Brinkman te Gouda i RUIME KEUZE KINDERBOEKEN prachtwerkeI ScheurkalenaWs EXTRA FIJNE KAAbMjES en Nieuwjaars Briefkaiirten iin KLEUREN en Qpeinb ire VerkoJ 1 4 GOUDA DECEMBER i het Logemen ene met ffVOONHüliWASCH en SPi ËRF BLïjEKvfLf ei ÖCÖÜUR genariwd de OBANJEpOO Bobafilsteeg te GMa V ijkMNé met de vaste G ds Jiapp h dai rende Te aatlvaS en 15 0éceD i Nadere ifllitóhtinljn zgn Mbekirft tore van den NotattlW J POaTülï LEEVER te Gouda Bina op MAANtoAG genafte elf ifren Mijrkl vj AOENTEN BEmABl Een Weener Huis hetwelk zich met de exportatie van alle mogelijke artikelen belast zoekt in alle voorname Steden van Holland solide AGENTEN welke in vaste verbinding me BioopUeden van alle vakken staan Prima referentiën vereischte Uitvoerige ofièrten sub S 784 aan hetannoncenBureau van RU DOLF MO SSE te Weenen verzocht 3ir STAATS LOTEEU De TREKKING dei EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 DECEMBER e k gehouden TURF Het KANTOOR wordt MARKT H 35 AAUBESTEDIU BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zgn voornemens op WOENSDAG den hi DECEMBER 1883 des namiddags ten 1 nre in het Raadhuis aldaar bg inscbrgving AAN TE BESTEDEN Het vernieuwen van het Ponten gat aan de Lage zijde bij het veer over den Rijn te Gouw sluis benevens het herstellen der daarbij behoorende schoeiingen Het Bestek en de Voorwaarden liggen da eIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot 4ea namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemunte en aan de StadsTim mervoerf ter inzage De InschrgvingsBiljettenop zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 4enDecember 1883 m fer p des namiddags ten 5 nre op gezegde Secretarie ingeleverd zgn sen dhedaagsck Hamerdebat iDrie dagen lang zgn de sluizen derwelspre ndheid in onze Tweede Kamer geopend geflt yVeel geklapper op den molen piaar en lneleL t Had weinig gescheeld o wg reni aan algemeens beschouwingen over de ats tegrooting ontkomen reeds ïftas lijnsdag orgeki de ha er des voorzitters afevallen die slwting van het algemeen debat wpkon gdellb gebrek aap sprekers toen jnjpt bg d3 dfe heer Tak binnenkwam met eene tiitgeJerkM kunstig ineengezette redevoering in k en van den Itnkmoedigeu president ilrlolfkreegiZÜti gemoed te luchten Dierede Itet sem liot eene 4 rdeDWi8 li Ki tot Qondérdag morgen duurde Het ligt niet in ons plan eeni verzicht Jte geven van deze discussie wg enschen illeen op een paar punten de aandacht te vestigen In de eerst plaats de houding der liberale l den Na r onze meening had de heer Tak gerust zgne redevoering achterwege kannen laten Het voorname doel er van was den beer Heemskerk te doea gevoelen dat hg eigenlgk geen Minister zgn moest omdat hg geen eigen beginselen vertegenwoordigt geene meerderheid in de Kamer heeft en eenmaal achter de groene tafel gezeten zgnde alle hervormingen nalaat om te wachten op de grondwetsherziening waaromtrent hg geene overtuiging heeft maar die door eene staatscommissie zoekt te verkrggen en daarenboven in den flnaneieeles nOod sUeen tgdelgke redmiddelen weet voor te dragen Dit alles is waar en waar is ook dat de liberalen veeleer recht hebben om de tengels van het bewind te voeren Maar er bestond volstrekt geen noodzakelijkheid om al deze bekende zaken weer eens te berde te brengen indien niet tevens kon worden aangetoond dat de redenen welke den liberalen beletten als regeering op te treden hebben opgehouden te bestaan Dan ware spreken gevolgd door krachtig handelen plicht Uit het verloop der discussie is echter niet gebleken dat van zoo iets sprake is Wel is de toon der liberalen welwillend geweest tegenover elkander wel heeft de heer Gleichman een beroep gedaan op aansluiting van allen bg wie het belang van het land meer weegt dan persoonlgke inzichten en opvattingen sympathiën en antipathiën maar dit goedgemeende woord schgnt nog niet veel vrucht gedragen te hebben Althans van toenadering van de zgde des heeren Tak is niet veel gebleken en de heer Van Houten heeft het noodig geacht nog eens nitdrukkelgk te doen uitkomen dat hg met de inkomstenbelasting niet meegaat Niets schgnt dus veranderd te zgn het Ministerie Heemskerk is en blgft er omdat geen liberaal kabinet mogelgk is en de premier was in zgn volle lecht toen hg den heer Tak toevoegde breek ons af zoo ge wilt en zoo spoedig mogelgk maar bedenk daarbg dat uw plicht jegens Koning en Vaderland medebrengt dit niet te doen voordat gg in staat zgt ons te vervangen als gg tot de taak der legeering geroepen wordt In de tweede plaats trof ons de stelling die de clericale paitgen hebben genomen tegenover de ontwerpen ter voorziening iu den financieelen nood Onze Goudsche afgevaardigde de Beaufort trad voor het eerst op met eene groote flnancieele rede waarin de afgezaagde bewering herhaald werd dat het liberale wanbestuur der laatste 20 jaren de schnld is van de flnancieele verwarring maar vooral merkwaardig was die omdat daarin uitdrukkelijk namens zgne partg het voornemen werd aangekondigd om in geene flm versterking der middelen toe te stemmen voor dat de wet op het lager onderwgs was herzien i in den geest van tegentoetkomiug aan de eischen der kerkelgke partgen Het mes op de keel dus eene andere onderwgswef of geen geld Het ongeoorloofde en onhoudbare van d rgelgke handelwgze is door liberale sprekers inzonderheid door den heer Rutgers van Bozenbnrg dnidelgk aangetoond maar door de woordvoerders der anti revolutionairen en later ook namens de kathoheken door Dr Schaepman is dit voornamen nitdrukkelgk gehandhaara Wg znllen dus het merkwaardig schouwspel beleven dat de anti revolntionairen de begrootingen aannemen misschien na eenige amendeering die echter nooit zal kunnen leiden dunkt ons tot verefiening van het tekort immers zg stemmen niet tegen het budget om redenen daarbuiten gelegen Als de verschillende hoofdstukken dan zgn aangenomen en de middelen gevonden moeten worden om in het eventueel tekort te voorzien zal men weigeren gelden toe te staan Maar wat dan Er moet dan geld gevonden worden en het einde zal zgn dat de Minister van financiën schatkistbiljetten uitgeeft of eene leening sluit om geld te krügen Is dat dan verstandiger en zuiniger dan nieuwe hulpbronnen te zoeken in belastingen Het Miniserie heeft zich gelukkig in deM qnaestie dnidelgk uitgelaten Een oogenblik scheen het alsof de heer Heemskerk den storm bezweren wilde toen hg eene wgziging in het adminütralUve deel der on erwgswet aan de Kamer toezeide Maar later constateerde hg nitdrukkelgk dat hg geen ootwerp beloofde om de antirevolationaire partg tevreden te stellen daartoe zal hg geene belofte doen allerminst als belooning op t aannemen der belastingwetten Wel is de regeering overtuigd dat de wet gebreken heeft vooral wat de flnancieele regeling betreft maar ten sterkste ontkent hg eenig verband tusschen de belastingwetten en de herziening der wet van 1878 Deze meening laat aan dnidelgkheid niets te wenschen over en het laat zich aanzien dat wg althans gespaard zullen blgven voor een loven en bieden tusschen de regeering en de clericalen waarvan de onderwgswet het slachtoffer zgn zon Ook beweerden de clericalen nog dat zg in staat waren eene onderwgsregeling tot stand te brengen die de gebreken van de tegenwoordige wet zon ontgaan Zelfo schgnen zg ongeneigd tot grondwets herziening mede te werken indien de onderwgsvraag niet vooraf beslist wordt Waarin hun plan bestaat bleef voorloopig een diep geheim ook weigerden zg bg monde van den heer Schaepman de wgzigingen te formuleeren welke zg verlangen hg verzekerde er mede voor den dag te zullen komen zoodra de regeering haar wet voordraagt Wjj zgn zeer nieuwsgierig te vernemen wat men eigenlgk verlangt Het is gemakkelgker de groote trom te roeren en de geloovigen op te zweepen door rumoerig geschreeuw dan een in de practgk steekhoudend en uitvoerbare wet te ontwerpen Wg zouden den heer Godin de Beaufort wel eens als Minister van financiën aan t werk willen zien naast den heer Savornin Lohman als zgn ambtgenoot voor binnenl zaken Wie weet welke muis die berg van gemoedsbezwaren baren zou Over het geheel heeft de heer Heemskerk bg dit debat een flink figuur gemaakt Trouwens wg zgn dit van hem gewoon Hg weet wat hg wil en kan het duidelgk en opzgntgdzeg gen hg is steeds op de hoogte van zgn taak zoowel in de algemeene politiek als m de bgzonderheden van zgn departement Hg is een van de weinige politieke personen ten onzent die een gouvemementeele kracht is Des te meer jammer is het dat hg die in 1848 onder de voorste rgen der onaen streed door zgne eerzucht tgdens Thorbecke s leven gedreven is in eene richting welke de liberalen van hem en hem van de liberalen vervreemd heeft Recht nieuwsgierig zgn wg naar den afloop dezer onder zoo wouderlgke voorteekenen b gonnen begrootingsdiscusaiën Indien de liberalen ééne Ign trekken dan kan er uit dien chaos van strgdige meeningen en wenschen nog iets geboren worden dat levenskracht heeften ons voomitbrengt zoo niet dan zal men moeten eindigen met door den een of anderen tour de force de begrooting dit jaar te doen sluiten in afwachting van betere tgden Zon de hoop op eenstemmigheid der liberalen ten opzichte der inkomstenbelasting werkelgk een hersenschim zgn In bet belang des lands hopen wg het beste Belangstelling wordt er steeds meer in de verschillende deelen des lands waargenomen Znllen Gouda s liberalen hierbg geheel achterblgven Zuster Anna ziet gg nog niets komen BINNENLAND GOUDA 1 Dewmber 1883 Borg en Wetb deur gemeente hebben benoemd tot Ambtenaar ter Secretarie alhier den heer A A Tan Dorth Aaa het antiroord van den Hinister nn Watar taat dat het renlag der kamer ii het volgende ontleend De Miniater iet tick neg niet in staat geateld de vraag wanneer eene voordracht tot verbet ring van den waterweg Amsterdam Botterdam tal worden ingediend te beaniwoordtn De redenen van bet nitatel in deie laak in het Voorloopig Veralag in herinnering gebracht tqn door a Miniatera ambtivoorgangera herhaaldelijk aan de Kamer medegedeeld laaatelgk in den aanhef der Memorie Tan Toelichting tot het wetsontwerp ter onteigening Toor het maken Tan eene nienwe verDiudiog Tan den Holiaodschen IJsel en de Gonwe Sedert waa in den atand dar ca k geen verandaring gekomen totdat na onlangs eene aanvrage der provincie Zuid Holland om snbsidie Tan bet Rijk Toor de Terbetering Tan eenige Taarten in dat geweit den Minister aanleiding gaf de aandacht Tan Qedeputeerde Staten er op te Teatigen dat in bet verbeteringsontwerp de belangrijke Taart langs Gouwe IJsel Rijn ene de l uitmakende Tan den waterweg Amalerdam Botterdam wordt gemist welke bjj het proTinciaal beetuur geheel op den achtergrond seb JBt ia c jn geraakt Hun werd Toorta medegedeeld dat naar s Ministers meening het Terzoek om eene Bijksbqdrag alleen dan in OTerweging uu knncen worden geno men indien in het voorstel tot TaartTerbelering al datgene waa opgeoomen wat te dier take op dil oogenblik Tooniening behoeft en dat bij dete opTatting de uitvoering Tan bet plan lot Terbeiering der Taarten welke getameolgk den waterweg Amsterdam Rotterdam uitmaken opnieuw door de beide proTinciën lou worden in handen genomen en de Staat met hel oog op de betrokken algemeene belangen en de eisohcn teu behoere der defensie gesteld ondersteunend zou optreden ÜTerleg en overeenstemming met Gedeputeerde Siateu van Noord Holland op den grondslag Tan het in 1877 gemeeuschappelyk aangeboden plan werd daarbg onmisbaar geacht en Tan het BchrjJTen ook mededeeling gedaan aan de Gedeputeerde Staten Tan Noord Hollaud De minister mag en moet Tertrouwen dat het groote belang dat beide proTiiiciön bij dete Terbetering hebben lal leiden tol het Toorstellen tsd een aannemelijk plan welker ondersteuning door hem aan de goedkeuring der Slaten Geueraal kan worden onderworpen Inmiddels ia een ontwerp opgemaakt Toor het droogmaken en herstelleu der Mallegatsluis iu de